Vad gäller när en ungdom misstänks för narkotikabrott?

2021-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, min dotter blev stoppad och genomsökt på en offentlig plats för att hon såg nervös ut av 2 civilare, de gick igenom hennes telefon mm, sedan åkte de hem till hennes mamma, för fortsatt förhör - de misstänkte att hon rökt hasch. Hon fick lämna urinprov som visade sig vara positivt. Hon erkände att hon rökt 2 gånger någon vecka tidigare. Hon är 17 år. Nu ska vi till tinget - vad kan det bli för påföljd? Är det tillåtet att polisen genomsöker en underårig på offentligplats?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du dels undrar vilket straff som din 17 åriga dotter riskerar till följd av händelsen, dels om polisen agerade på ett lagligt sätt när de genomsökte din dotter på offentlig plats.

Påföljder som en ungdom riskerar vid narkotikabrott

Regler om straff vid narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och det är denna jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Eftersom att din dotter har erkänt att hon rökt cannabis kommer jag att utgå ifrån att hon var medveten om att det hon rökte innehöll cannabis. Den som innehar narkotika kan dömas till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Med hänsyn till arten och mängden av narkotika, samt övriga omständigheter, kan dock brottet ses som ringa vilket skulle innebära ett lägre straff. I sådant fall är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Om din dotter innehade narkotikan för eget bruk, kommer brottet troligtvis att ses som ett ringa fall med det lägre straffet som följd. Om hon innehade narkotikan med syftet att sälja den vidare, kan hon riskera det högre straffet. För att döma någon under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav (30 kap. 5 § brottsbalken).

Detta gäller när polisen genomsöker en ungdom på offentlig plats

Jag vill börja med att redogöra för att man skiljer mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Regler om detta finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB). En kroppsvisitation får företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa (28 kap. 11 § första stycket RB). En kroppsbesiktning innebär att det genomförs en undersökning av människokroppens inre och yttre samt att prov tas från människokroppen och undersöks (28 kap. 12 § tredje stycket RB). Kroppsbesiktning får genomföras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 12 § första stycket RB). I din dotters fall verkar det vara fråga om en kroppsvisitation när polisen genomsökte henne på offentlig plats.

Eftersom att din dotter är under 18 år kommer lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare att tillämpas. I denna lag finns vissa särregleringar gällande kroppsvisitation och kroppsbesiktning för den som är under 15 år. Det finns däremot inga särregleringar för den som är över 15 år men under 18 år, vilket innebär att det är rättegångsbalkens regler som tillämpas i ett sådant fall (1 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare).

Sammanfattning

När det kommer till frågan om vilket straff din dotter riskerar till följd av händelsen, beror detta på om hon innehaft narkotikan för eget bruk eller i syfte att sälja den vidare. Även arten och mängden av narkotika är avgörande för straffet. Det lägsta straffet som hon riskerar är böter och det högsta är tre års fängelse. Det är svårt för mig att säga exakt vad det blir, då detta beror på omständigheter i det enskilda fallet.

Polisen verkar ha genomfört en kroppsvisitation på din dotter på offentlig plats. Eftersom att din dotter är över 15 år, finns det inga undantagsbestämmelser gällande kroppsvisitation som är tillämpliga i hennes fall. Detta innebär att polisen agerade på ett lagligt sätt när de genomsökte din dotter, så länge det fanns anledning att anta att ett brott hade begåtts på vilket fängelse kan följa.

Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Vänliga Hälsningar,

Temra Baydono
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?