Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt anställningsavtal säger?

2021-04-07 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej,jag arbetar 50% (kollektivavtal), men företaget tvunga mig att arbeta 60 %. Jag fick betalat för det men jag vill arbeta som skriver in avtal 20 tim. /vecka inte 24 eller 26. Tack
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du beskriver att du är anställd på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal. Regler om arbetstidens fördelning brukar regleras i kollektivavtalen. Först när det inte finns några villkor om arbetstiden i kollektivavtalet, eller på arbetsplatser som inte omfattas av kollektivavtal finns regler i arbetstidslagen (ATL). Eftersom jag inte har någon information om ditt kollektivavtal så kommer jag besvara frågan allmänt utifrån vad lagen säger, men jag råder dig att läsa igenom kollektivavtalet för att se vad som gäller. Enligt 5 § ATL får ordinarie arbetstid inte överstiga 40 timmar på en vecka. Eftersom du arbetar deltid så utgör dina 50% din ordinarie arbetstid. Det som du jobbar därutöver utgör övertid (7 § ATL). Om det finns särskilt behov av ökad arbetstid så har arbetsgivaren rätt att beordra dig att jobba övertid, men högst 48 timmar per arbetstagare under 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (8 § ATL) Enligt 12 § ATL så ska din arbetsgivare meddela dig om ändringar i ditt schema senast två veckor innan du ska jobba. Efter dessa två veckor så får inte arbetsgivaren ändra dina arbetstider utan att först fråga dig. Arbetsgivaren får endast meddela dig om ändringar i arbetstiderna kortare tid i förväg än så om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det. Som sagt så rekommenderar jag dig att läsa igenom det kollektivavtal som gäller för just dig och se vad som gäller för dina arbetstider. Om du är med i facket kan du kontakta dem för att få hjälp för just din situation och utifrån ditt anställningsavtal.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Har jag alltid rätt till OB- ersättning?

2021-02-23 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej.Min fråga skulle vara att jag arbetar från 12-20.30. Jag får en extra, för att jag jobbar på eftermiddagen, och i så fall vad kan jag göra för att få det här eftersom min chef inte betalar för det. Tack för svaret.
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag har tolkat din fråga rätt undrar du om dina rättigheter att få ut ersättning för obekväm arbetstid, även kallat OB-ersättning. När har du rätt till OB-ersättning?När du jobbar sent på kvällen kan du ha rätt till extra betalt. En sådan extra betalning kallas OB-ersättning. OB-ersättning är inte något som följer av lagen utan något som arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om. Ofta finns överenskommelser om OB-ersättning i kollektivavtal men det går också bra att komma överens med sin chef utan att det finns ett kollektivavtal, exempelvis kan det stå i anställningsavtalet. Du har alltså rätt till OB-ersättning endast om det finns en sådan skyldighet för din chef genom kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse. Om chefen inte betalar ut OB-ersättning?Om din chef har en skyldighet att betala ut OB- ersättning enligt kollektivavtal som finns på arbetsplatsen råder jag dig att i första hand kontakta fackförbundet på din arbetsplats. De vet vad som står i avtalet och kan hjälpa dig vidare. Följer chefen inte det som står i kollektivavtalet så är det ett avtalsbrott.Finns inget kollektivavtal på arbetsplatsen så får du istället läsa vad som står i ditt anställningsavtal eller någon annan överenskommelse du och din chef har. Ska chefen enligt överenskommelse eller avtal betala ut OB-ersättning så måste chefen också göra det. Om det följer av överenskommelse eller anställningsavtalet att du har rätt till OB- ersättning under en del av dina arbetstid men att chefen inte har betalat ut det till dig kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om betalningsföreläggande ( 2 § Lag om betalningsföreläggande). Betalningsföreläggande innebär enkelt uttryckt att kronofogdemyndigheten hjälper dig att få betalt. Tydliga instruktioner om hur du ansöker om betalningsföreläggande hittar du på kronofogdemyndighetens hemsida. Sammanfattningsvis är mitt råd att du först kontrollerar om du har rätt till OB-ersättning enligt kollektivavtal eller annars anställningsavtal eller annan överenskommelse. OB- erättning är nämligen ingen rättighet som följer av lagen. Finns kollektivavtal råder jag dig att i första hand ta kontakt med fackförbundet på din arbetsplats. Har du rätt till OB-tillägg genom överenskommelse eller anställningsavtal råder jag dig först att prata med chefen om ni kanske kan ni komma överens. Vägrar chefen att betala vänder du dig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande. Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör av dig om du behöver mer hjälp för att komma vidare i ditt ärende. Hälsningar,

OB-ersättning

2020-10-20 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej Jobbar som städare mina föra objekt så städade jag inom Sporthallar till skolor som skulle va färdiga före kl 7.00 så för att hinna med båda sporthallarna så fick man börja kl 3.00 och i totalt 6 månader så har jag inte fått igen ob timmarna som man jobbade under. ska jag prata med facked o be dom att kräva ens företag på ob timmarna?
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att man som arbetstagare ska få OB-ersättning är ingen rättighet enligt lag och alltså inget som en arbetsgivare måste betala ut. OB-ersättning är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och fackförbund. OB-ersättningens storlek och vid vilka arbetstider det ska utgå styrs då av vad man har avtalat om i kollektivavtalet. Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet (27 § medbestämmandelagen).Är arbetsgivaren inte bunden av kollektivavtal behöver denne alltså inte betala ut OB-ersättning. Det är i så fall upp till den anställde själv att förhandla med arbetsgivaren om detta.Övergripande kommentarDu beskriver inte huruvida din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal som reglerar OB-ersättning eller inte. Om fallet är så att din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal som reglerar OB-ersättning och din chef i fråga valt att inte betala ut någon ersättning skulle jag rådgiva dig att kontakta ditt fackförbund, beskriv situationen och be om hjälp. Hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Med vänliga hälsningar

Kan min chef beordra övertid till mig som timanställd?

2020-09-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |ArbetsrättHej !Jag jobbar på ett sjukhus som timanställd .Igår jobbade jag dag pass 7-15. Under dagen beordrade min chef att jag skulle fortsätta jobba till 21:30 p.g.a ingen kunde arbeta .Kan chefen beordra en timanställd? Är detta ok?Vad har jag för rättighet? Tacksam för svar!
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen (1982:673). När det finns särskilt behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (8 §). Exempel på vad som kan utgöra ett "särskilt behov" kan vara en kraftigt ökad arbetsbörda som arbetsgivaren inte kunde förutspå eller insjuknande av personal som inte gick att förutse. Behovet av att beordra in arbetskraft ska i det närmaste vara att anse som akut. Beordrad arbetstid ska därutöver vara ett extraordinärt inslag i arbetet och ska inte vara något som används regelmässigt av arbetsgivaren. Din arbetsgivare har alltså rätt att med kort varsel beordra dig som anställd att jobba övertid. Det har ingen betydelse att du är timanställd. Beordrad övertid ska dock endast användas undantagsvis. Att vägra arbeta när man är beordrad till det kan leda till att arbetstagaren får en erinran om arbetsvägran. Bra att veta är dock att enstaka sådana varningar inte utgör ett tillräckligt skäl för uppsägning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Övertid eller vanlig arbetstid enligt kollektivavtal?

2021-03-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, om arbetsgivaren har kollektivavtal enligt SLA och schemalagd arbetstid och man väljer själv att jobba "övertid" p g a att man är ansvarsfull för att t ex ta hand om kunder eller vattna eller vad det nu kan vara. Måste arbetsgivaren betala övertid då eller räknas det som vanlig tid? Alltså den "normala" årsarbetstiden har blivit längre dessutom p g a att det hänt många gånger.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i ditt kollektivavtal.Vad är övertid?Jag utgår från att ditt kollektivavtal enligt SLA är en förkortning för Skogs- och lantarbetsgivarförbundet som numera heter Gröna arbetsgivare. Enligt ditt kollektivavtal får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en begränsningsperiod om fyra månader (§ 2 ordinarie arbetstid). Vidare stadgas det att med övertidsarbete avses i detta avtal arbete som tjänstemannen har utfört utöver den för denne gällande ordinarie dagliga arbetstidens längd om övertidsarbete har beordrats på förhand eller där beordrande på förhand ej kunnat ske, övertidsarbetet har godkänts i efterhand av arbetsgivaren (§ 3 övertid). Tid som åtgår för att utföra för tjänstemannens befattning nödvändiga och normalt förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten upptas inte som övertid.Kräver övertidsarbete arbetstagarens samtycke?En fråga är om arbetsgivaren ensidigt kan beordra arbetstagaren att utföra över- eller mertidsarbete, eller om detta förutsätter arbetstagarens samtycke. En uttrycklig skyldighet att utföra sådant arbete följer ofta av kollektivavtal. Det kan t.ex. anges att övertid får tas ut vid särskilda behov. Sådana bestämmelser torde inte tillåta att övertidsarbete schemaläggs eller tas ut permanent (se t.ex. rättsfallen AD 2010 nr 96 och AD 2008 nr 109). I övrigt torde det i sådana fall ligga i arbetsgivarens hand att avgöra om det finns behov av över- eller mertid. Frågan får lösas med beaktande av bruket på arbetsplatsen, sedvana i branschen och omständigheterna i det enskilda fallet. Gröna arbetsgivares kollektivavtal sätter vissa gränser för mängden övertidsarbete. Allmän övertid får tas ut med högst 48 timmar under en period av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Dessa timtal får endast överskridas om synnerliga skäl föreligger, t.ex. när det är nödvändigt för att ett arbete som inte kan avbrytas utan avsevärda olägenheter för verksamheten skall kunna slutföras (§ 3 övertid).ÖvertidsersättningSom utgångspunkt upprätthålls principen att den avtalade lönen utgör vederlag för alla prestationer arbetstagaren utför i arbetet. För att ersättning utöver lönen ska utgå till en arbetstagare som t.ex. vid sidan av sina huvudsakliga arbetsuppgifter utarbetat förbättringar av produktionsrutiner, krävs stöd i avtal eller särskild utfästelse. Arbetstagarsidan har bevisbördan för detta.Kollektivavtalen innehåller regelmässigt regler om övertidsersättning. Om en heltidsanställd arbetstagare har rätt till ersättning för övertidsarbete ska normalt förhöjd ersättning utgå i enlighet med vad som gäller för närmast tillämpligt kollektivavtal. För att övertidsersättning ska utgå krävs normalt att arbetet utförs på anmodan av arbetsgivaren eller åtminstone i enlighet med dennes uttryckliga eller tysta önskan. Någon rätt till övertidsersättning har inte ansetts föreligga om arbetstagaren själv ägt bestämma över sin arbetstid. Anställningsavtalet anses då bygga på förutsättningen att arbetad tid utöver normal arbetstid ska kompenseras genom ledighet efter hand under anställningens bestånd. Enligt ditt kollektivavtal (§ 6 övertidskompensation) ska övertidsarbete kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller - om tjänstemannen så önskar och arbetsgivaren efter samråd med tjänstemannen finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget - i form av ledig tid (kompensationsledighet). Det finns även i kollektivavtalet uträkningar för hur mycket övertidsersättning per timme som ska utgå och hur kompensationsledigheten ska beräknas.SlutsatsJag rekommenderar dig att ta reda på din övertid är "tid som åtgår för att utföra för tjänstemannens befattning nödvändiga och normalt förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten" eller om det handlar om övertidsarbete. Om du arbetar övertid såsom ditt kollektivavtals allmänna anställningsvillkor definierar det som så anser jag att du bör påtala detta för din arbetsgivare eftersom du då har rätt till övertidsersättning. Läs gärna mer i vad som står i ditt personliga anställningsavtal samt i ditt kollektivavtal på Gröna arbetsgivares hemsida: https://www.unionen.se/kollektivavtal/grona-arbetsgivare-jordbruksrelaterade-foretagÅterkom gärna om du har några ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Har du rätt till att få ersättning för att du arbetar övertid?

2021-01-15 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej jag är anställd på ett privat företag.Jag är timanställd och i kontraktet står det jag ska jobba mellan 7-16vilket som blir 160 timmar i månaden,Under sommaren när det är mycket och göra kan jag ligga på 180-190 timmar,Men har aldrig fått någon övertid för detta.Har jag inte rätt till det eller vad?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om arbetstid finns i arbetstidslagen (ATL). Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få ytterligare ersättning för att du har arbetat fler timmar än vad som står i ditt anställningsavtal, när du skriver att du "aldrig fått någon övertid för detta". I mitt svar så kommer jag, utöver övertidsersättning, gå igenom vad som gäller för den ordinarie arbetstiden samt övertid för att ge en överblick om arbetsgivarens rätt att bestämma om övertid. Ordinarie arbetstidDen ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i vecka (ATL 5 §). Utgångspunkten är att du inte får arbeta mer än 40 timmar i veckan vilket för enkelhetens skull motsvarar 160 timmar i månaden (då en månad oftast egentligen är lite längre än fyra veckor). Övertid är sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan (ATL 7 §). Övertid Arbetstagaren har dock en skyldighet att i vissa fall arbeta övertid. Detta ligger i arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Din arbetsgivare har nämligen rätt att vid särskilda behov beordra att personalen ska arbeta övertid (ATL 8 §). Övertiden får dock inte uppgå till över 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor Som exempel på särskilda skäl nämns i förarbetena tillfällig arbetsanhopning som varit omöjlig att förutse, oförutsedda sjukdomsfall eller förlust av spetskompetens som inte går att ersätta omedelbart. Om de tillfälliga arbetsanhopningarna är återkommande, t.ex. vid julhandel eller vid löneutbetalningar, kan de inte anses oförutsedda. Eftersom du skriver att det är mycket att göra under somrarna så tolkar jag det som att det alltid brukar vara mycket att göra då, vilket bör innebära att din arbetsgivare inte egentligen får begära att du arbetar övertid. Detta eftersom övertid inte får läggas ut som en regelbunden del av arbetstiden, utan övertid skall i allmänhet ses som ett extraordinärt inslag i arbetet.Det kan därmed antas att din arbetsgivare inte följer arbetstidslagen. Du har dock ingen rätt att vägra att arbeta övertid eftersom det kan anses vara en form av arbetsvägran som kan leda till uppsägning i slutändan. Följden av att din arbetsgivare inte följer arbetstidslagen är istället att Arbetsmiljöverket kan komma till arbetsplatsen och meddela arbetsgivaren att den måste följa bestämmelserna om övertid (ATL 22 §). Föreläggandet kan förenas med vite. Det ska även poängteras att det kan finnas ett kollektivavtal på arbetsplatsen som innebär avvikelser från arbetstidslagen om exempelvis övertid och den ordinarie arbetstiden (ATL 3 §). ÖvertidsersättningDu har alltså en skyldighet att arbeta övertid om din arbetsgivare beordrar dig att göra det. När det kommer till själva övertidsersättningen så finns inte det reglerat i lag. Utgångspunkten är därmed att det är att den avtalade lönen som du får är ersättning för allt arbete som du utför. För att få extra ersättning för övertidsarbete krävs normalt stöd i ditt personliga anställningsavtal eller kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.Jag kan därmed inte klart säga om du har rätt till övertidsersättning eller inte. Utan du måste kolla om det står något om övertidsersättning i ditt personliga anställningsavtal eller om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats där det står något om övertidsersättning. Om det inte står något alls om övertidsersättning i något avtal, så har du därmed inte rätt att få ytterligare ersättning utöver din vanliga lön. Du kan dock såklart höra med din arbetsgivare om den vill ge dig ersättning i efterhand, men du har tyvärr ingen rätt till det om det inte finns avtalat om övertidsersättning.SammanfattningRätten till övertidsersättning finns inte reglerad i lag. Du måste därmed kolla om det står något om övertidsersättning i ditt personliga anställningsavtal eller om det står något om övertidsersättning i ett eventuellt kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Om det inte står något om övertidsersättning i ditt anställningsavtal, så bör du därmed tyvärr inte ha rätt till övertidsersättning utöver den lön som du får för utfört arbete. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan en arbetsgivare ändra mitt schema så jag behöver jobba helger?

2020-10-13 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag arbetar i en Järn & färgbutik. Mina arbetstider är idag 3 vardagar per vecka. Nu behövs det mer personal på helgerna. Kan min arbetsgivare flytta om i mitt schema så att jag måste jobba helger? Kan arbetsgivaren tvinga mig att byta schema till helg?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivarens arbetsledningsrätt:En arbetsgivare har en grundläggande rätt att leda och fördela arbetet. Detta inkluderar exempelvis hur arbetet ska utföras, hur många anställda som ska utföra arbetet och de anställdas arbetstider. En arbetsgivare har därmed rätt att besluta att en anställd ska arbeta under helgen. Såklart måste arbetsgivaren följa arbetstidslagstiftningen (ATL) som ligger till grund för hur man förlägger arbetstiden, som till exempel rätt till veckovila, dygnsvila och liknande, se ATL 13-14 §§. Arbetsgivaren måste även följa eventuella kollektivavtal om arbetsplatsen tillämpar dessa.Regler vid ändring av schema och OB-ersättning under helger:En arbetsgivare ska enligt ATL 12 § ge besked om ändringar i den ordinarie arbetstiden minst två veckor innan. Beroende på om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal eller inte, så kan även ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning) tillkomma under helgarbete. Obekväm arbetstid räknas som din ordinarie arbetstid, och är därmed inte att ses som övertid. Om arbetsplatsen inte tillämpas kollektivavtal måste du själv avtala om OB-ersättning för att få möjlighet till det.Sammanfattning:Ja, din arbetsgivare har rätt att ändra ditt schema, och schemalägga dig att arbeta under helger istället för vardagar. Detta då arbetsgivarens arbetsledningsrätt säger att arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet. Du kan däremot ha rätt till OB-ersättning om du tvingas arbeta obekväma arbetstider, men detta beror på huruvida arbetsplatsen tillämpas kollektivavtal eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska övertid och mertid räknas?

2020-08-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!När ska övertid börja räknas om man har en anställning på 4 timmar per vecka? Är det fr o m timme 5 eller när man överskridit en normal heltid på 168 timmar, d v s fr o m timme 169?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Övertid & MertidÖvertid regleras som utgångspunkt i 7 – 9 §§ arbetstidslagen (1982:673), ATL. Jag skriver "som utgångspunkt" eftersom avvikelser kan göras genom kollektivavtal (3 § 1 st. ATL). Skulle du vara ansluten till ett kollektivavtal så behöver du titta i avtalet för att se om och i vilken mån avvikelser gjorts från ATL. Jag misstänker att detta är fallet eftersom normal heltid på din arbetsplats är 168 timmar per månad.Den ordinarie arbetstiden får enligt 5 § ATL högst uppgå till 40 timmar i veckan. Med övertid menas enligt 7 § ATL den arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid, utan kollektivavtal skulle det betyda den arbetstid som överstiger 160 timmar i månaden. Tillämpat på det exempel du skrivit i din fråga är det alltså den arbetstid som överstiger 168 timmar.Om anställningen är på 4 timmar per vecka (deltidsanställd)?För den tid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid finns ett annat begrepp som kallas för mertid och regleras i 10 – 10 a §§ ATL. Mertid räknas från de timmar som överstiger deltidsanställningens omfattning och upp till ordinarie arbetstid för heltid. Timmar som arbetas utöver ordinarie arbetstid för heltid räknas som övertid även för deltidsanställda.För att tydliggöra detta så hade det i din situation räknats såhär (per vecka):Ordinarie arbetstid: Timme 1-4Mertid: Timme 5-42Övertid: Timme 42<Sammanfattningsvis börjar alltså inte övertiden räknas från och med timme 5, det är mertiden som börjar räknas då. När mertiden har nått ordinarie arbetstid för heltid (168 timmar per månad eller, i snitt, 42 timmar per vecka) räknas överskottet som övertid.Avvikelser från de bestämmelser jag hänvisat till ovan får dock som sagt göras, varför det är viktigt att du dubbelkollar ditt kollektivavtal om någon avvikelse gjorts.Med vänliga hälsningar,