Talerätt för andra än den tillståndspliktiga verksamheten enligt alkohollagen

2021-07-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kan man stämma en kommun för att de tillåter en nattklubb i ett bostadsområde ha öppet till klockan 02.00 och spelar hög störande musik som kan börja redan kl 18.00? Nattklubben drar också till sig en massa ungdomar som gapar och skriker. Nattklubben är placerad i en centralt belägen stadspark omgiven av både lägenheter och villor.
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om nattklubb med servering av alkohol vilket brukar motivera längre öppettider. För andra verksamheter som upplevs som störande gäller att miljönämnden i din kommun har hand om dessa ärenden. Ansvarig nämnd fattar beslut som innefattar myndighetsutövning (som exv. beviljande av serveringstillstånd). Alkohollagen reglerar beviljandet av serveringstillstånd för alkoholdrycker (alkohol) och tiderna för servering av alkohol. Det är kommunen som bestämmer hur länge alkohol får serveras. Har en förrättning beviljats tillstånd får den servera alkohol fram till klockan 01.00 om inte kommunen har beslutat annat (8 kap. 19 § andra stycket alkohollagen).Kriterier för beviljande av serveringstillståndNär kommunen bedömer om ett tillstånd ska beviljas ska hänsyn tas till omkringliggande miljöer och störningar som kan uppstå i samband med verksamheten (8 kap. 17 § alkohollagen). Dessa omständigheter ska också beaktas när tiden för serveringstillståndets giltighet bestäms. Hänsyn ska också tas till om det vistas ungdomar och barn i närheten av förrättningen. Innan tillstånd beviljas ska polisen avge sitt yttrande om lämpligheten av att ett tillstånd beviljas (8 kap. 11 § första stycket alkohollagen). Din möjlighet att föra talan mot kommunenBeslut om serveringstillstånd föregås vanligtvis av att miljöförvaltningen gör en bedömning av lämpligheten i att tillstånd beviljas. Kommunen och polismyndigheten ska kontrollera så att reglerna efterlevs av de som har beviljats tillstånd (9 kap. 2 § alkohollagen). Ett tillstånd kan återkallas om förrättningen inte följer de regler som gäller, men innehavaren av tillståndet ska i regel få chans att rätta till missförhållandena (9 kap. 18 § 3 p. alkohollagen).Kommunens beslut, vanligtvis av en miljönämnd, kan sedan överklagas (10 kap. 1 § alkohollagen). För att du ska kunna överklaga ett beslut om serveringstillstånd krävs emellertid att beslutet har gått dig emot (42 § förvaltningslagen). Av rättspraxis följer att du som boende nära en förrättning som har fått serveringstillstånd beviljat har rätt att överklaga beslutet (besvärsrätt). Vad som kan vara problematiskt i ditt fall är att du måste göra detta inom tre veckor från det att du fått reda på att beslutet fattades (44 § förvaltningslagen). SammanfattningsvisUpplever du att tillståndsinnehavarens verksamhet trots detta stör mycket kan det vara idé att kontakta miljöförvaltningen i din kommun. Det ska tilläggas att ett beslut som innebär att kommunen inte vidtar någon åtgärd inte innebär att du har besvärsrätt (rätt att föra talan i domstol). Det kan vara bra att veta i händelse av att kommunen efter att ha fått in klagomål inte vidtar någon åtgärd gentemot tillståndsinnehavaren.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skyldighet att tillhandahålla handikapparkering?

2021-03-11 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kan ett kommunalt fastighetsbolag neka att bygga en handikapparkering?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du som boende hos ett kommunalt bostadsbolag har rätt till tillgång till en handikapparkering. Svaret på frågan beror på hur det ser ut i övrigt på den ort där du bor, om det redan finns en handikapparkering kanske det bedöms vara tillräckligt. Det bör nämligen finnas en handikapparkering vid bostadshus inom 25 meter från entrén, detta framgår av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2014:3, avsnitt 3:12). Där framgår också att antalet parkeringsplatser bör dimensioneras med hänsyn till avsedd användning eller antal bostäder och långsiktigt behov. Detta gäller alltså vid planeringen av områden som ska utbyggas. Det finns även andra bestämmelser som kan inverka på kommunens skyldighet att tillhandahålla handikapparkering vilket jag redogör för nedan. Allmännyttiga bostadsbolagEtt kommunalt bostadsbolag ska tillgodose ett allmännyttigt syfte, med det menas framför allt att främja bostadsförsörjningen i kommunen (1 § lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag). En grundläggande tanke är då att boendet ska vara tillgängligt för alla men också att de boende ska kunna ha ett inflytande på bolaget. Hur ett sådant inflytande säkerställs ser olika ut men det kan exv. ske genom ett boinflytandeavtal som bolaget tecknat med Hyresgästföreningen. Det är kommunfullmäktige som genom kommunstyrelsen håller uppsikt över ett kommunalt bolag (6 kap. 1 § andra stycket, kommunallagen).ParkeringNär det gäller frågan om parkering händer det att kommunen utarbetar s.k. policydokument där det framgår vilka riktlinjer som de har satt för parkering och trafik. Kommunen kan också i sin detaljplan ange hur parkeringen ska se ut i ett visst område vilket då innebär att byggherren måste ta hänsyn till detta krav vid utbyggnad (4 kap. 13 § plan- och bygglagen). Utöver detta finns bestämmelser om att kommunen ska planlägga bebyggelsen av dess mark så att den är tillgänglig för alla (2 kap. 3 § plan- och bygglagen). En tomt ska exempelvis bebyggas och ordnas så att även rörelsehindrade kan komma fram till byggnaden (8 kap. 9 § plan- och bygglagen). I sist nämnda lagrum anges också att friyta ska prioriteras om det inte finns utrymme för både parkering och friyta. Till detta tillkommer att invånarna i kommunen inte ska särbehandlas (2 kap. 3 § kommunallagen).SlutsatsEn kommun måste beakta att även de med nedsatt rörelseförmåga kan ta sig fram i samhället och till sina bostäder. Därmed är det inte sagt att ett kommunalt bostadsbolag inte kan neka till att bygga en handikapparkering. Du kan vända dig till hyresgästföreningen så kan de hjälpa dig med att ta frågan vidare till bolaget. Du kan även kontakta den nämnd (ofta kallad tekniska nämnden) som har hand om parkeringsfrågor i din kommun.Hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen om det skulle vara något mer du undrar över!