När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?

2021-10-03 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Från när gäller ett beslut som fattats av kommunfullmäktige i fråga om entledigande av kommunstyrelsens ordförande
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga behandlar förvaltningsrätt inom svenska kommuner, vilket aktualiserar kommunallagen (KL).Som jag uppfattat din fråga så undrar du när ett kommunalrättsligt beslut börjar gälla, vilket jag har uppfattat som en fråga när ett beslut verkställs/får genomföras.När börjar ett beslut gälla/kan verkställas?Eftersom beslutet angår ett kommunalrättsligt ärende så utgår vi från kommunallagen, där det framgår att ett beslut får verkställas/börjar gälla innan det fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det, se 13 kap. 14 § KL.Vad är "laga kraft" och när vinner ett beslut "laga kraft"?För att ge ett heltäckande svar så avser jag att ta upp begreppet laga kraft som är en grundläggande förvaltningsrättslig princip.Om man läser 13 kap. 14 § KL så kan kommunen verkställa ett beslut innan laga kraft har inträtt. Men vad är då laga kraft?Laga kraft inträder när tiden för överklagande har gått ut alternativt om beslutet inte är överklagningsbart.För kommunala beslut så vinner denna laga kraft efter att beslutet inte har överklagats inom tre veckor efter att justeringen av det över beslutet överförda protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla (se 13 kap. 5 § KL).Då vinner beslutet "laga kraft" och kan inte längre överklagas – vilket också innebär att den numera gäller/kan verkställas.Sammanfattningsvis:Som jag förklarat ovan så kommer kommunfullmäktiges beslut att kunna verkställas/gälla omedelbart efter att beslutet tagits, förutsatt att inga särskilda skäl talar emot detta (se 13 kap. 14 § KL).Ifall särskilda skäl föreligger så måste laga kraft inträda innan beslutet kan verkställas/börja gälla, vilket innebär en tidsfrist på tre veckor från och med att beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.Kan beslutet att entlediga kommunstyrelsens ordförande uppfylla kravet på "särskilda skäl" enligt 13 kap. 14 § KL?För att kunna ge dig ett svar på denna fråga så måste en individuell bedömning ske som beaktar både skälen för och emot. Å ena sidan så finns det ett starkt intresse av en fungerande och effektiv kommunal beslutsprocess samt att beslut som är av stor ekonomisk eller rättslig betydelse för kommunen kan ske skyndsamt. Å andra sidan kan kommunmedlemmarnas rätt att få beslutets laglighet prövad bli verkningslös om ingen möjlighet finns att rätta till beslutet.Eftersom jag inte vet om omständigheterna som ledde till entledigandet av kommunstyrelsens ordförande så kan jag inte uttala mig om detta skulle kunna uppnå kravet på "särskilda skäl". En tumregel är att fråga sig detta: kan beslutet rättas på något sätt? Om svaret är nej så talar det starkt för att beslutet ska verkställas direkt. Däremot borde omständigheten att det handlar om en enskilds anställning/uppdrag tala för försiktighet vid direkt verkställande av ett beslut.Eftersom den som har blivit entledigad senare kan överklaga beslutet obeaktat vad bedömningen om "särskilda skäl" leder till, så kan man nog tycka att särskilda skäl inte föreligger. Detta innebär att kommunfullmäktiges beslut borde kunna verkställas omedelbart.Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har några fler frågor!