Felaktiga uppgifter i patientjournalen och falsk tillvitelse

2021-04-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Min fru ljög och fick in uppgifter om att jag drack kopiöst varje dag och att det troligen fanns drogproblem. Min syster ringde in och min fru talade med kuratorn för att se till att dom fick in dessa lögner I min journal när jag precis fått en hjärtinfarkt. Detta har inneburit sämre vård, sämre mediciner, ifrågasättande från läkare och vårdpersonal. Massor av olika prover och varje gång ta alkol test och drog test vid akuta ärenden likväl som dagar på avdelningen.Mellan 2009 och 2014 hade jag 4 hjärtinfarkter och 2 stroke samt en blodförgiftning.Fick inte något mot smärta eller att sova på utan att avdelning och läkaren hade långa samtal oavsett tid på dygnet.Min sjukdom ör ärftlig och heter familjär hyperkolesterolemi.Jag har behandlats som missbrukare trots att ingen kunde hitta minsta spår av alkohol eller droger.Detta fortsätter än i dag.
Victoria Andersson |Hej!Jag har förstått det som att din fru har förmedlat uppgifter till en kurator som arbetar inom den offentliga hälso- och sjukvården. Dessa felaktiga uppgifter har därefter påverkat dina möjligheter att erhålla lämplig vård för din smärta. Jag kommer utgå från att kuratorn som du omnämner är den som har infört uppgifterna i en patientjournal som avses i patientdatalagen.Det verkar som att du nu undrar om det finns något du kan göra för att komma tillrätta med de falska uppgifterna i patientjournalen.Svaret på denna fråga regleras främst i brottsbalken (BrB) och patientdatalagen.Din fru kan ha begått brottet falsk tillvitelseEnligt uppgifterna du har lämnat så framstår det som att din fru kan ha begått brottet falsk tillvitelse (se 15 kap. 7 § BrB) när hon lämnade dessa uppgifter. För att kunna anse att hon har begått brottet så måste några rekvisit (krav) vara uppfyllda:(1) Hon ska ha lämnat en uppgift om dig till en myndighet (ex. kuratorn som jobbar inom den offentliga sjukvården),(2) Uppgifterna var osanna och(3) Hon hade uppsåt (medveten om att uppgifterna var osanna).Om alla dessa krav är uppfyllda så har hon begått brottet falsk tillvitelse. Jag skulle rekommendera dig att förklara för din fru att det hon har gjort kan anses utgöra ett brott. Det är brottsligt att lämna osanna uppgifter till en myndighet och detta har tydligen påverkat den vård du nu blir erbjuden. Om hon blir införstådd med detta så kommer hon förhoppningsvis inse sitt misstag och låta bli att lämna sådana uppgifter framöver. Huruvida du vill polisanmäla händelsen är upp till dig att besluta.Handlingsplan om journalen innehåller felaktiga uppgifterJag har uppfattat det som att din fråga främst rör de olika möjligheterna du har att korrigera dessa uppgifter. Det finns några alternativa möjligheter du skulle kunna utnyttja för att göra dig kvitt de osanna uppgifterna i din journal.1) Begära rättelse av felaktig uppgiftFörutsatt att det handlar om en patientjournal så finns det en möjlighet att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att begära rättelse av uppgifterna. Detta torde vara enklare att göra om din fru medger att uppgifterna var felaktiga och uppgifterna som återfinns i journalen är utan grund.2) Begära notering i journalenDetta alternativ kan du göra gällande ifall kuratorn vägrar rätta den felaktiga uppgiften enligt 1). Då kan du istället begära att en notering förs in som konstaterar att du anser att vissa uppgifter i journalen är felaktiga (3 kap. 8 § patientdatalagen). Detta är nog ett mindre önskvärt alternativ, då det är din egen uppfattning som antecknas och inte uppgifter från en vårdgivare.3) JournalförstöringSlutligen så finns det en möjlighet att radera uppgifter som finns i journalen. Då kan du ansöka om att endast de felaktiga uppgifterna ska raderas. För att detta ska ske måste tre krav (rekvisit) vara uppfyllda (se 8 kap. 4 § Patientdatalagen):(1) godtagbara skäl anförs för ansökan,(2) patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och(3) det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.Att uppgifter i journalen är helt felaktiga bör vara en omständighet som skulle kunna möjliggöra radering av uppgifterna. Däremot är det omöjligt för mig att göra en uttömmande bedömning huruvida detta är möjligt i ditt fall. Detta särskilt eftersom journalförstöring endast sker i undantagsfall enligt IVO.Jag skulle starkt rekommendera dig att i första hand kontakta din vårdgivare (ex. kuratorn) och få uppgifterna rättade. Om din fru medger för kuratorn att uppgifterna som lämnades var felaktiga så kommer troligtvis inte kuratorn invända mot att rätta till uppgifterna. Om detta inte funkar, så rekommenderar jag dig att ansöka om journalförstöring hos IVO på den här länken.Slutligen så uppmuntrar jag dig återigen att förtydliga för din fru att det är brottsligt att lämna felaktiga uppgifter till en myndighet. Genom att informera henne om detta så kommer hon förhoppningsvis inse sitt misstag och låta bli att lämna felaktiga uppgifter framöver.Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig!MVH