Beslag av ägodelar

2019-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Har en fråga ang beslag ur ett förråd då polisen ska ha varit och tagit "olagliga ägodelar. Detta skede för ca 4 månader sen och ja har inte hört ett ljud från vare sig polisen eller fått ngt beslagsprotokoll. Kan dom göra såhär på detta sätt? Tycker det är väldigt konstigt.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kan FB-meddelanden användas som bevis?

2019-09-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för en stöld av en kompis. Jag har sparade messengermeddelanden där jag skrivit till kompisen "hur kunde du stjäla ifrån mig jag trodde vi var vänner" och kompisen svarade i ett meddelande "jag stal från dig för att du hade en dyr klocka". Kan detta användas som bevis mot min kompis om kompisen inte heter sitt riktiga namn på Facebook? Tänker att det kanske blir svårt att bevisa att det är den här personen som skrivit detta då kompisen går under ett helt annat namn på Facebook, eller går det bevisa att kompisen är den han är genom att visa bilder på honom från hans Facebook?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk processrätt finns en princip som kallas för fri bevisprövning, enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Denna princip innebär att domstolen är fri att pröva och värdera i princip vilket bevis som helst som framläggs under en förhandling. Att du har lyckats få fram ett erkännande till brott via meddelanden, är något som kan användas av polisen i en förundersökning. Det går nog bra använda dig av meddelandena även om det inte är hans riktiga namn på Facebook, i och med att det finns bilder som kan identifiera honom samt IP-adress. Vilket bevisvärde ett visst bevis ska tillmätas är dock varierande, så jag råder dig att vända dig till polisen och göra en ev. polisanmälan för att få tillbaka din klocka.Med vänlig hälsning,

Vad gäller om man erkänner brott i en självbiografi?

2019-09-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vad gäller juridiskt när det gäller erkännanden av brott i en självbiografi? Kan det bli juridiska konsekvenser om en person berättar om exempelvis försäljning av droger?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att erkänna brott utanför en pågående rättegång får tämligen liten betydelse i bevissyfte för att man ska bli dömd för brottet. Detta eftersom erkännande av brott under en rättegång inte heller tillmäts särskilt stor betydelse. Det framgår av 35 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken (RB) att domstolen ska pröva bevisvärdet av ett erkännande utifrån övriga omständigheter i målet. Är det fråga om ett grovt brott påverkar ett erkännande under pågående rättegång nästan inte alls kravet på övrig bevisning. För att bli dömd för ett brott måste det vara ställt utom rimligt tvivel att ett brott har begåtts av den tilltalade. Ett erkännande spelar då nästan ingen roll för bevisvärdet. Åtminstone inte vid grövre brott. Detta eftersom man vill undvika att någon oskyldig döms för brott bara för att den erkänt brottet. Rör det sig om mindre allvarliga brott, som narkotikabrott ofta utgör, spelar ett erkännande under rättegången större roll, vilket medför att kraven på övrig bevisning sänks. Däremot, i det fall du beskriver, sker erkännandet i en bok och alltså utanför en rättegång. Den juridiska verkan av ett sådant erkännande finns ingen lagregel om. En åklagare skulle - i enlighet med den fria bevisprövningens princip 35 kap 1 § RB – kunna föra fram erkännandet i boken som bevis för att narkotikabrott har begåtts. Däremot är min uppfattning att erkännandet i boken skulle få mycket liten betydelse och att åklagaren sannolikt måste förlita sig helt på annan bevisning för att vinna bifall i målet. Jag skulle dessutom gissa att de som väljer att erkänna brott i självbiografier har försäkrat sig om att brottet är preskriberat. När det kommer till narkotikabrott varierar preskriptionstiden beroende på hur grovt brottet är, mellan två till femton år (se 1-3 §§ narkotikastrafflagen och 35 kap 1 § brottsbalken). Jag hoppas du är nöjt med svaret!Med vänliga hälsningar,

Beslag telefon

2019-07-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Polisen har beslagtagit en (dyr) mobil pga att den används för att filma ett eventuellt brott (nu under utredning). De säger att mobilen ska förstöras.Får de verkligen göra så utan att ersätta ägaren?Det är ej fastslaget vem som filmat.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Fri bevisföring och fri bevisvärdering

2019-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Kan facebookmeddelanden användas som bevis om den man tänker anmäla inte heter sitt riktiga namn på facebook och inte har några bilder på sig? Eller blir det svårt att bevisa att den personen verkligen är den personen man säger att det är som skrivit meddelandet iom att personen heter ett helt annat namn på Facebook och inte har bilder på sig? I ett annat meddelande framgår dock att det är den personen då han la till mig som vän och jag skrev en gång "vem är det " och personen svarade "det är jag.. och sen skrev sitt riktiga namn"
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Fri bevisföring och bevisvärderingI svensk rätt har vi något som kallas för fri bevisföring, vilket är en princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken. Fri bevisföring innebär att det i princip inte finns några begränsningar för vilka källor som får användas som bevis. I en rättegång kan parterna därför åberopa i princip allt, och ett meddelande på Facebook går alltså att åberopa som bevis. Även om vi har fri bevisföring i svensk rätt så innebär det såklart inte att alla bevis anses lika starka. Ofta talar man om lågt eller högt bevisvärde för att beskriva hur starkt ett bevis är. I slutändan upp till domstolen att fritt avgöra vilket bevisvärde ett åberopat bevis har i en rättegång. Även denna princip kommer till uttryck i 35 kap 1 § Rättegångsbalken och kallas för fri bevisvärdering. Vad betyder detta i ditt fall?Det jag beskrivit ovan kommer i praktiken innebära att Facebookmeddelandena kan användas som bevis, tack vare att vi har fri bevisföring. Huruvida domstolen sedan anser att bevisvärdet är högt, lågt eller till och med saknas är svårt att svara på utan att ha sett meddelandena. Ska jag göra en grov uppskattning utifrån det du beskriver är bevisvärdet nog relativt lågt, men det blir tyvärr mest en gissning eftersom jag vet så lite om omständigheterna kring och innehållet i meddelandena. Som jag beskrev ovan är detockså alltid domstolen som i slutändan avgör bevisvärdet. Vill du dock ha hjälp att titta på meddelandena för att uppskatta bevisvärdet mer nogrannt råder jag dig att ta kontakt med en jurist som får granska meddelandena.Hoppas att du fått svar på din fråga!Lycka till!Vänligen,

Måste domstolen ta del av allt material som presenteras i ett mål?

2019-09-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej, Jag är, på förekommen anledning, nyfiken:Kan man vara någorlunda säker, i ett småmål, på att domstolar (tingsrätt, hovrätt och HD) LÄSER det man skriver till dem? Förutsatt att det är av rimlig omfattning förstås, säg ett par sidor med rimligt formulerad text.Eller händer det att de faktiskt struntar i att läsa "småfolks" inlagor och nöjer sig med att läsa den stora partens beskrivning?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att du undrar om domstolen tar del av de inlagor som en part framför i en pågående tvist. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) stadgar rätten till en rättvis rättegång i artikel 6. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång. Av den anledningen är en domstol skyldig att ta del av det material som omfattas av målet samt presentera det för motparten för att denne ska kunna komma med eventuella invändningar och bevis.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Räcker ett erkännande för fällande dom?

2019-08-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Om en person ljuger om att personen själv har begått ett brott som personen egentligen inte har gjort men polisen tror på det, är personen skäligen misstänkt då? Eller krävs det vissa bevis för att personen begått det påstådda brottet för att kunna bli skäligen misstänkt?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!I brottmål har åklagaren bevisbördan. För att den tilltalade ska dömas för brott ska åklagaren visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått brottet. Detta sker genom utredning och bevisning. Ett erkännande utgör bevisning för att den tilltalade har begått brottet, dock är det upp till rätten att med hänsyn till övriga omständigheter bedöma hur stor betydelse erkännandet har som bevisning. Normalt sett duger ett erkännande inte ensamt som bevisning för en fällande dom.Hoppas du fått svar på din fråga!

Beslag mindreårig

2019-07-31 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hejsan.För någon vecka sedan stod polisen och knackade på dörren och beslagtog då min sons telefon och dator.Dom var föremål för en utredning han ingår i.Enligt polisen kommer dom att förverkas om något brottsligt finns i dom.Sonen är 14 år och telefonen och datorn är egentligen mina som han har lånat.Har polisen då rätt att förverka telefon och dator efter som det egentligen är mina grejor?
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om beslag av föremål.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medlen. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8 a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,