Kan den som är häktad nekas kontakt med sina nära anhöriga?

2019-03-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son är 16 år och sitter häktad för misstänkt rån och misstänkt misshandel. Varför nekas vi som föräldrar besöka honom? Han får inte heller ringa till någon av oss. Hur kan detta vara möjligt för en förstagångensförbrytare???
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i 24 kap rättegångsbalken (RB) och häkteslagen. Häktning kan ske enligt tre olika bestämmelser (24 kap 1 - 3 § RB).En person som är häktad på grund av misstanke om brott får begränsas i sin rätt till kontakt med omvärlden (restriktioner), om det finns risk för att han eller hon undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. (6 kap 1 § häkteslagen). För att en häktad person ska åläggas restriktioner krävs att domstolen ger sitt tillstånd. En förutsättning för att tillstånd ska meddelas är att det finns risk för att personen undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap 5a § första stycket RB).När domstol beslutar om häktning ska, om inte åtal redan väckts, domstolen bestämma den tid inom vilken åtal måste väckas mot den misstänkte. Denna tid ska vara begränsad (24 kap 18 § första stycket RB). Om åtal inte väcks inom den tid som domstolen har bestämt, och har inte förlängning av tiden begärts av åklagaren, ska domstolen omedelbart häva häktningsbeslutet. Domstolen ska också häva häktningsbeslutet om det inte längre finns skäl för beslutet (24 kap 20 § RB).Restriktionerna finns beskrivna i 6 kap 2 § häkteslagen. Den häktade kan t.ex. hindras från att ta emot besök, sända och ta emot brev, ringa och ta emot telefonsamtal samt annan elektronisk kommunikation.I ditt fallDet verkar som att domstolen har meddelat tillstånd för att din son ska åläggas restriktioner. Det innebär att domstolen funnit att det finns en risk för att han på något sätt kommer försvåra utredningen om han tillåts ta emot besök eller ringa telefonsamtal. Att din son är en förstagångsförbrytare påverkar inte bedömningen varken ifråga om häktning eller restriktioner.Det finns en regel som anger att den som häktats utan att vara anhållen har rätt att så snart som möjligt, utan att utredningen försvåras, få någon av sina närmaste anhöriga informerad om själva frihetsberövandet (24 kap 21 a § RB). Med stöd av denna regel kan er son eventuellt be om att få höra av sig till dig eller någon annan nära anhörig för att berätta om häktningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan åklagaren överklaga ett häktningsbeslut?

2019-03-03 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jag vet att en misstänkt kan överklaga ett häktningsbeslut, men kan en åklagare överklaga ett häktningsbeslut också? Jag tänker då vid ett sådant scenario att den misstänkte ej blir häktad på sannolika skäl av rätten, men att åklagaren anser att rådmannen tagit fel beslut, och tycker att det är av synnerligen vikt att den misstänkte blir häktad.Om inte, finns det någon annan väg för en åklagare att gå än att få till en ny häktesförhandling och prova på nytt?
Matilda Bergström |Hej!Tack för att du vänder er till Lawline med din fråga.Utifrån dina uppgifter i frågan utgår jag ifrån att du har kunskap om vilka häktningsförutsättningarna är. Jag kommer därför inte redogöra för dessa. Istället kommer jag direkt att besvara dina frågor ang. överklagande och om åklagaren har några andra möjligheter att häkta en person än ny häkteförhandling. För att besvara frågorna kommer rättegångsbalken att tillämpas. Överklaga häktningsbeslutetNär häktningsförhandlingen avslutats, ska rätten omedelbart meddela beslut i häktningsfrågan (24 kap. 16 § första stycket). Rättens beslut i häktningsfrågan är ett s.k. slutligt beslut. Det innebär att deras beslut får överklagas av båda parterna (49 kap. 3 §). Både åklagaren och den misstänkte har alltså möjlighet att överklaga rättens beslut. Har åklagaren några andra möjligheter?Enligt min mening finns det inga andra alternativ för åklagaren än överklagande och ny häktningsförhandling. Jag kommer därför istället att redogöra för vad som krävs för att en ny häktningsförhandling ska kunna göras.När kan en ny häktningsförhandling ske?Om domstolen vid häktningsförhandlingen kommer fram till att häktning inte ska ske, ska rätten häva anhållningsbeslutet (24 kap. 16 § tredje stycket). Justitieombudsmannen har uttalat att om rätten häver anhållningsbeslutet får inte åklagaren meddela ett nytt anhållningsbeslut innan nya omständigheter tillkommit (JO 1963 s. 97 samt JO 2002/03 s. 93). Anhållande får göras av åklagaren i avvaktan på rättens prövning av häktningsfrågan och kräver att någon av häktningsförutsättningarna är uppfyllda eller att det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning (utredninganhållande) (24 kap. 6 § RB). Ny häktningsförhandling får alltså endast ske om det tillkommit nya omständigheter och häktningsförutsättningarna fortfarande är uppfyllda eller om det är av synnerlig vikt för utredningen.SammanfattningÅklagaren har alltså möjlighet att överklaga domstolens beslut i häktningsfrågan. Enligt min mening saknas fler möjligheter för åklagaren än överklagande och ny häktningsförhandling. Har domstolen avslagit åklagarens häktningsframställning och det framkommit nya omständigheter kan åklagaren anhålla personen i väntan på häktesförhandling. Det innebär att en ny häktningsförhandling inte får ske innan nya omständigheter tillkommit. Hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Vilka regler gäller i häkte?

2019-01-16 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, min blev pojkvän gripen i samband med en husrannsakan i hans bostad och jag är ganska säker på att han är misstänkt för grovt narkotikabrott. Han är idag ca 20,5 år gammal. Det enda jag kan komma fram till som är förmildrande i hans fall är att han är under 21. Jag undrar dock vad som händer om förundersökningen tar tid och han döms efter det att han fyllt 21. Räknar man ålder vid gripande eller vid dom? Hur lång tid kan man i snitt förvänta sig att det tar inna rättegång och dom ställs? Jag förstår att han troligen kommer att hållas inlåst under denna tid och om jag förstått rätt så räknas inte häktningstid in i strafftiden?Jag har skrivit ett brev till kriminalvårdens journalarkiv då jag inte vet vart han sitter häktad. Om systemet fungerar som det ska så vidarebefordras brevet till honom. I brevet har jag bifogat mitt nummer och adress så att han kan ringa mig. Har han rätt till ett sådant samtal eller hur startar man kontakt med en intagen då han inte har några pengar att ringa för eller skrocka brev med? Jag vill få tag i honom så att han kan berätta för mig om han önskar kontakt med någon särskild advokat, annars gissar jag att han automatiskt paras ihop med en offentlig försvarare som i sin tur tar kontakt med honom? Jag har även läst att han måste vara den som ansöker om att kunna få besök av mig. Jag är tidigare dömd för ringa narkotikabrott och läste att besöksformen kan påverkas av detta eller att de till och med kan neka besök?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har i mitt svar till dig valt att dela upp det då du har flera saker du undrar över."Han är idag ca 20,5 år gammal. Det enda jag kan komma fram till som är förmildrande i hans fall är att han är under 21. Jag undrar dock vad som händer om förundersökningen tar tid och han döms efter det att han fyllt 21. Räknar man ålder vid gripande eller vid dom?"För den som begått brott innan vederbörande fyllt tjugoett år ska hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § Brottsbalken). Som framgår av bestämmelsen beaktas det hur gammal din pojkvän var när han utförde brottet, inte hur gammal han är när domen väl vinner laga kraft.Hur lång tid kan man i snitt förvänta sig att det tar inna rättegång och dom ställs? Tyvärr är det en fråga som är i princip omöjlig att besvara. Det finns bestämmelser om att en förundersökning ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger (23 kap. 4 § Rättegångsbalken). I praktiken kan det dock i vissa fall ta väldigt lång tid, speciellt om det är ett mål som är komplicerat och många inblandade. I din pojkväns fall rör det sig eventuellt om ett grovt narkotikabrott varvid det även kan ta tid för analys av eventuella beslag. Det händer, även om det inte är säkert att så sker i din pojkväns fall, att det tar flera år från gripande till dom. Sverige har tyvärr ingen bortre tidsgräns för hur länge en misstänkt kan vara häktad.Jag förstår att han troligen kommer att hållas inlåst under denna tid och om jag förstått rätt så räknas inte häktningstid in i strafftiden? Den tid som din pojkvän sitter häktad ska räknas av från strafftiden (19 § lag om beräkning av strafftid m.m.). Det innebär att en dag i häkte motsvarar en dag i fängelse som räknas av.Jag har skrivit ett brev till kriminalvårdens journalarkiv då jag inte vet vart han sitter häktad. Om systemet fungerar som det ska så vidarebefordras brevet till honom. I brevet har jag bifogat mitt nummer och adress så att han kan ringa mig. Har han rätt till ett sådant samtal eller hur startar man kontakt med en intagen då han inte har några pengar att ringa för eller skrocka brev med? Tyvärr finns det ingen rättighet för en intagen i häkte att ringa något telefonsamtal. Det kan även vara så att din pojkvän är belagd med restriktioner som förbjuder kontakt med omvärlden. Restriktioner är förhållandevis vanliga, framförallt i mål som det du tror att han är misstänkt för.Om din pojkvän har restriktioner får han som utgångspunkt inte ringa någon och all in- och utgående post läses och kontrolleras. Det kan dock vara så att förundersökningsledaren eller åklagaren kan bevilja att han får ringa ett bevakat samtal. Det är dock ingen rättighet utan bara en möjlighet.Min rekommendation är att du avvaktar något och inväntar om din pojkvän besvarar det brev du har skickat. Min erfarenhet är att det fungerar att skicka brev till en intagen via journalarkivet, men att det kan ta tid. Som intagen i häkte finns det ibland möjlighet att arbeta för att få lite pengar, i annat fall har din pojkvän rätt till ett häktesbidrag om 90 kr i veckan (6 kap. 2 § FARK Häkte).Jag vill få tag i honom så att han kan berätta för mig om han önskar kontakt med någon särskild advokat, annars gissar jag att han automatiskt paras ihop med en offentlig försvarare som i sin tur tar kontakt med honom? Din pojkvän kommer att tilldelas en offentlig försvarare men redan i det skedet få frågan om det är någon särskild han önskar som försvarare, det är således inget du har någon skyldighet att engagera dig i. Eftersom din pojkvän redan är häktad har han redan tilldelats en försvarare. Ofta kan den som är häktad be sin försvarare att kontakta flickvän och familj för att de ska veta vart vederbörande befinner sig. Så förhoppningsvis kanske hans advokat hör av sig snart.Jag har även läst att han måste vara den som ansöker om att kunna få besök av mig. Jag är tidigare dömd för ringa narkotikabrott och läste att besöksformen kan påverkas av detta eller att de till och med kan neka besök?Om din pojkvän har restriktioner är utgångspunkten att han inte får ta emot besök. Om sådana ändå beviljas sker de bevakade, antingen i närvaro av polisman eller kriminalvårdspersonal.Om din pojkvän inte har restriktioner eller när de väl släpps måste han skicka en blankett om samtycke för besök till dig (3 kap. 21 § FARK Häkte). Det innebär att du måste samtycka för tillstånd till besök eller telefonsamtal. Hur det sedan fungerar varierar från häkte till häkte. Ofta finns det ett visst antal besökstider per vecka och du kan som godkänd besökare ringa och boka tid. Din pojkvän får ta emot besök i den utsträckningen det lämpligen kan ske. Dock får besök vägras om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll (3 kap. 1 § Häkteslagen). Den kontroll som kan aktualiseras är visitation av dig, övervakning av besöket i närvaro av kriminalvårdstjänsteman eller att besöket äger rum med en glasruta emellan er.Tyvärr är Kriminalvården väldigt restriktiva med att bevilja besök av någon som missbrukar narkotika. Även om du kanske inte rent faktiskt missbrukar narkotika är det tyvärr den slutsats Kriminalvården kommer att dra, mot bakgrund av din dom. Av de allmänna råden till häkteslagen framkommer dock att kontrollerade besök kan medges av närstående som har narkotikamissbruk, om riskerna kan hanteras genom kontroll. Med närstående avses den intagnes make/maka, barn, föräldrar och syskon samt annan person än någon av dessa, om vederbörande har en så nära relation till den intagne att hen bör betraktas som närstående. Om ni inte är gifta eller sambo kan du således i vilket fall räknas som närstående och förhoppningsvis medges åtminstone bevakade besök.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan man häkta någon som är medvetslös?

2019-01-09 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hänt en olycka då han ligger på intensiv vårdavdelningen och är anhållen. Men polis kan inte hålla förhör då han inte är i det tillståndet vad händer då efter 72 timmar och när får anhöriga hälsa på?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om häktning finns i rättegångsbalkens (RB) 24 kapitel. Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för vad som krävs för att bli häktad och vad som gäller för det fall att den misstänkte är på sjukhus och förhindrad att närvara vid en häktningsförhandling.Det måste finnas minst ett häktningsskälFör den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda (24 kap. 1 § första stycket RB):1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly, 2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och 3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhetÄr straffet för det misstänkta brottet två år eller mer är utgångspunkten att häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § andra stycket RB).Vid häktning ska det göras en proportionalitetsbedömning och häktning får ske bara om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse (24 kap. 1 § tredje stycket RB).Häktningen meddelas av rätten under en häktningsförhandlingDet är domstolen som beslutar om häktning av en misstänkt (24 kap. 5 § RB). Om det finns skäl att häkta någon får vederbörande anhållas i avvaktan på rättens prövning av häktningsfrågan (24 kap. 6 § första stycket RB). En begäran om häktning ska ske utan dröjsmål och senast klockan tolv den tredje dagen efter anhållningsbeslutet (24 kap. 12 § första stycket RB). När en begäran om häktning skett, en s.k. häktningsframställan, ska domstolen hålla en förhandling i frågan utan dröjsmål. Så ska senast ske fyra dygn efter att den misstänkte greps eller ett anhållningsbeslut verkställdes (24 kap. 13 § RB).Vid häktningsförhandlingen ska den anhållne vara närvarande, om det inte finns synnerliga hinder mot det (24 kap. 14 § första stycket RB). Som synnerliga hinder kan vara t.ex. just den situation du beskriver; att den misstänkte ligger på intensiven efter en olycka. När häktning har skett av någon som inte personligen varit närvarande ska det anmälas till rätten när vederbörande inte längre är förhindrad (t.ex. tillfrisknande eller uppvaknande). När sådan anmälan gjorts ska rätten hålla en ny häktningsförhandling, senast fyra dygn efter att hindret för den misstänktes närvaro vid rätten upphört (24 kap. 16-17 § RB).Svaret på din fråga är att det kan hållas en häktningsförhandling utan att den misstänkte är personligt närvarande, om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara t.ex. att personen varit med om en olycka och är medvetslös. När den misstänkte vaknat upp ska anmälan därom göras till rätten och ny förhandling i häktningsfrågan ska hållas. Tyvärr går det inte att besvara när anhöriga får hälsa på. Det är i slutändan upp till förundersökningsledare eller åklagare och beroende av om den misstänkte häktats med restriktioner eller ej.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?

2019-03-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son sitter häktad med restriktioner. Har hans barn, tre och fem år, rätt att få träffa sin pappa i ett övervakat besök? Hur går det till? Får de krama sin far, sitta i knä osv?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller besök vid häktning med restriktioner varför jag i mitt svar delvis kommer utgå från rättegångsbalken (RB) samt häkteslagen. Vad innebär det att någon är häktad med restriktioner?Det kan hända att din anhörige hålls häktad med restriktioner. Anledningen till att en häktad åläggs restriktioner är att det finns misstanke om att bevis kan undanröjas eller utredningen hindras om den häktade har kontakt med omvärlden (24 kap. 5 a § RB). Restriktionerna kan t.ex. innebära att den häktade inte får ta emot telefonsamtal, besök, läsa tidning eller se på TV.Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?Det är åklagaren som begär om den häktade ska åläggas restriktioner eller inte. Detta prövas sedan av domstolen i samband med häktningsförhandlingar. Vilka restriktioner din son ålagts med framgår av häktningsbeslutet.Det framgår inte av din fråga vilka slags restriktioner din son har ålagts. Om åklagaren beslutar om den häktade inte ska ha några restriktioner alls eller bara vissa är det upp till Kriminalvården att besluta om besök och vilket slags besök som kan ske (7 kap. 1 § häkteslagen). En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägra som det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll (3 kap. 1 § häkteslagen). Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl kan besöket kontrolleras genom att kriminalvårdspersonal övervakar besöket, eller att besöket äger rum i ett besöksrum som är utformat så att det omöjliggör att föremål överlämnas (3 kap. 2 § häkteslagen). Ett besök får även villkoras av att besökaren underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning om det är nödvändigt av säkerhetsskäl (3 kap. 3 § häkteslagen). Kroppsvisitation innebär undersökning av kläder, skor, väskor och tillhörigheter som besökaren har med sig (28 kap. 11 § RB). En ytlig kroppsbesiktning innebär i princip att man får klä av sig och hålla ut armarna för att visa att man inte har något föremål i armhålans samt visa handflator och fotsulor. Någon närmare kroppsbesiktning eller undersökning av kroppshålor får inte ske (28 kap. 12 § RB). Om ett barn under 18 år ska besöka någon i häkte måste den ha sina vårdnadshavares godkännande innan besöket. En blankett om detta skickas ut till vårdnadshavaren utanför häktet. När ett barn besöker någon i häkte behöver den ha med sig en vuxen person som också har blivit godkänd som besökare. Vad gäller kriminalvårdens bedömning av om din son kan ha besök av sina barn påverkas det först och främst av åklagarens restriktioner. Riskerna med besök av sina barn är såklart främst inte risken att barnen skulle undanröja bevisning utan det åklagare och kriminalvård iakttar vid sitt beslut är främst med hänseende till den person som följer med in på besök med barnen.Huruvida dina barnbarn får besöka sin pappa kan jag alltså dessvärre inte med säkerhet svara på utan det avgörs av åklagarens restriktioner i första hand och Kriminalvårdens beslut i andra hand. Kriminalvården gör en bedömning över vad som är lämpligt i just ert fall. Om din son får avslag på sin ansökan om besökstillstånd kan han dock ompröva det till Kriminalvårdens huvudkontor (7 kap. 4 § häkteslagen) och i förlängningen överklaga till förvaltningsdomstol som kanske gör en annan bedömning (7 kap. 3 § häkteslagen). Ibland beror ett avslag dock på att det inte har inkommit samtycke till kontakt från den anhörige. Det är alltså upp till barnens vårdnadshavare att godkänna besök innan Kriminalvården fattar beslut. Hur går ett kontrollerat besök till?På Kriminalvårdens hemsida finns tydliga instruktioner om hur ett besök på häkte går till. Här kan du läsa hur besöksbokning och besök går till. Vid ett kontrollerat besök måste personalen förstå det språk som talas mellan den häktade och den som besöker.Kriminalvården har även material anpassat till barn. I den här broschyren kan du läsa dig till (och kanske även förklara för barnen) hur ett besök går till, vad man får ta med sig till besöket, hur säkerhetskontrollen går till m.m. I slutändan är det upp till Kriminalvården att göra en bedömning om det ska tillåtas kroppskontakt mellan barnen och deras pappa. Kriminalvården har framtagit vissa riktlinjer för hur besök under häktning får gå till. Enligt dessa riktlinjer ska det föreligga särskilda skäl för att kroppskontakt ska tillåtas vid kontrollerade besök (3 kap. 4 § FARK Häkte). Särskilda skäl att tillåta kroppskontakt kan t.ex. vara att besökaren är ett barn. Barn kan ha svårt att förstå varför han/hon inte får ha kroppskontakt och speciellt med en anhörig. Att besökaren är ett barn innebär dock inte att kroppskontakt alltid ska tillåtas utan en säkerhetsavvägning måste göras. Kan man vända sig någonstans för att få stöd?Det är vanligt att anhöriga till häktade känner sig vilsna och behöver söka stöd. Speciellt svårt kan det vara att hantera barns frågor och känslor kring sin häktade anhörige. Mitt råd är att du läser på Kriminalvårdens hemsida. För barn (om än lite äldre än dina barnbarn) finns denna hemsida att läsa om hur det är att ha en förälder i häkte eller fängelse. På Kriminalvårdens hemsida listas även flera organisationer som du kan vända dig till för att få råd och stöd (se rubriken "Ekonomi och stöd"). En organisation för barn med förälder i häkte eller fängelse är t.ex. organisationen Bufff. Här kan du läsa mer om dem. SammanfattningJag kan inte med säkerhet säga om barnen kommer få träffa sin pappa under tiden han sitter häktad eller inte, utan det är upp till åklagare samt kriminalvård att göra bedömningen. De förutsättningar om risk för att bevis undanröjs men även säkerhetsrisker som jag gått igenom ovan, kommer ha en avgörande roll för om barnen får träffa sin pappa. Jag råder dig att läsa och söka råd på de hemsidor jag länkat i mitt svar för att förbereda barnen vid ett eventuellt besök.Hoppas du fick svar på din fråga och att barnen får lov att träffa sin pappa!Vänliga hälsningar,

Innebörden av sannolika skäl i rättegångsbalken

2019-02-26 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Jag läste på ett ställe. Vad innebär meningen. Av vad framkommit bla i form av polisens iakttagelser på plats och under tidigare spaning samt de beslag som polisen gjort av narkotika är personen sannolika skäl till misstänkt. Innebär det att personen blev tagen med narkotika?
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det du önskar att få svar på är innebörden av sannolika skäl. Definition sannolika skäl Sannolika skäl är den grad av misstanke som enligt svensk rätt krävs för att häkta någon, 24 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Att någon har blivit häktad och är på sannolika skäl misstänkt innebär däremot inte att personen är skyldig till något brott, exempelvis att personen har blivit tagen med narkotika på sig. Den närmare innebörden av vad som utgör sannolika skäl går inte ange i en konkret regel utan avgörs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Den beskrivning som ges i förarbeten till rättegångsbalken av vad som utgör sannolika skäl är dock att endast det faktum att det finns misstankar om att en person begått ett visst brott inte utgör en tillräcklig anledning för att häkta denne. Det måste finnas omständigheter, dvs. ofta någon form av bevis, som vid en objektiv bedömning får misstanken om att personen har begått brottet att framstå som berättigad. Omständigheterna eller bevisningen måste däremot inte vara så stark att man ska kunna grunda en fällande dom på dem. Att en person har blivit på sannolika skäl misstänk innebär alltså inte att personen måste ha blivit tagen med narkotika på sig men någon form av bevisning för att personen har befattat sig med narkotika finns det sannolikt. Bevisningen måste dock endast vid en objektiv bedömning bekräfta misstanken om att personen kan ha befattat sig med narkotika. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Blir personen satt på fri fot fram tills att ett nytt domstolsbeslut har fattats?

2019-01-10 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej LawlineOm en person blivit dömd till fängelse i tingsrätten men beslutar sig för att överklaga domen till Hovrätten vad händer då? Blir personen satt på fri fot tills det nya domstolsbeslutet har fattats av Hovrätten?
Ceda Imranova |Hej! Det är jätteroligt att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tänker inleda med att berätta lite kortfattat om häktningsreglerna för att ge en bakgrund innan jag besvarar din fråga. Häktning vid brottHäktning är ett tvångsmedel där personer som har begått grövre brott frihetsberövas. Regler kring häktning finner du i Rättegångsbalken (RB) 24 kap. För att en person ska bli häktad måste personen vara misstänk för ett brott som har en straffskala på minst ett år. Om det trots detta är sannolikt att personen endast blir dömd till böter i det enskilda fallet, får personen inte bli häktad. Det ska ytterligare finnas ett skäl till häktning, till exempel att personen kan rymma, försvåra utredningen eller fortsätta med sin brottsliga verksamhet, RB 24 kap 1 §. Ifall personen är häktad och även blir dömd för brottet ska domstolen bestämma om personen ska sitta kvar i häktet fram tills att brottet vinner så kallad "laga kraft", RB 24 kap 21 §. Detta betyder att domen inte längre kan överklagas och är slutgiltigt. En överklagan ska ha kommit in till domstolen inom tre veckor, RB 51 kap 1 §. Blir personen satt på fri fot tills det nya domstolsbeslutet har fattats av Hovrätten?Ifall domen överklagas till hovrätten kommer inte domen från tingsrätten verkställas direkt. Detta innebär alltså att personen ännu inte börjar avtjäna straffet. Huruvida personen måste sitta häktad mellan rättegångarna är en enskild bedömning som måste göras. Här tas det hänsyn till hur grovt straffet anses vara, om det finns fara för fortsatt utredning/rättegång genom att personen släpps fri med hänsyn till bevisningen, flyktfaran och även risken för att den brottsliga verksamheten fortsätter. Det är alltså möjligt att personen får vara fortsatt häktad under tiden mellan rättegångarna men häktningsfrågan ska prövas med jämna mellanrum. Sammanfattningvis är häktning frihetsberövande och det ska finnas goda skäl till att en person blir häktad. Ifall personen inte blir satt på fri fot fram tills att det nya domstolsbeslutet fattats av hovrätten beror det antagligen på att det finns faror och risker med detta. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Annars kan du kommentera i svarsfältet eller ställa en ny fråga!Allt gott,

Är det riktigt att en häktad inte får ha kontakt med anhöriga?

2019-01-09 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kontakt med anhöriga under häktningstidMin son sitter häktad sedan 14 december och har restriktioner. Vi anhöriga har lämnat brev och foton vid flera tillfällen, första gången 16 december. Han har fortfarande inte fått ett enda brev och vi har inte heller fått ha något telefonsamtal med honom. Han sambo har fått träffa honom vid två tillfällen. Idag är 7 januari.Är det rätt att vi som anhöriga får ha så lite kontakt med honom? Särskilt svårt att det varit jul, nyår och hans födelsedag.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om häktning finns i rättegångsbalkens (RB) 24 kapitel samt i häkteslagen (HäktesL). Rent juridiskt är det riktigt att vägra er son kontakt med erEn häktad får meddelas restriktioner om så beslutas av domstol (24 kap. 5 § RB). Restriktionerna får avse inskränkningar i rätten att placeras eller vistas med andra, följa vad som händer i omvärlden, inneha tidskrifter och tidningar, ta emot besök och/eller brev samt stå i telefonkontakt med någon annan (6 kap. 2 § HäktesL). Frågan om vilka restriktioner som ska åläggas den häktade prövas av förundersökningsledaren eller åklagaren.Om domstolen meddelat beslut om restriktioner är det rent juridiskt riktigt att ni anhöriga inte får ha kontakt med honom. Det kan vara så att han får lov att ta emot foton/vykort/brev, men de ska i sådana fall granskas av polis/åklagare innan han får dem. Det kan även vara så att han tillåts ringa er under övervakning. Tyvärr kräver övervakning av kontakt samt kontroll av försändelser mycket resurser, varför det kan ta tid. Ofta finns det heller inte möjlighet att låta en misstänkt ha kontakt med alla inom familjen. I regel prioriteras t.ex. sambo/fru och eventuella barn.Sverige har fått mycket kritik avseende restriktioner och isoleringSverige har fått mycket kritik i avseende långa häktningstider och isolering, bland annat från FN, Amnesty och Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT). Tyvärr har kritiken ännu ej utmynnat i någon förändring. År 2016 presenterades utredningen Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) vars syfte var att utreda alternativa åtgärder för häktning men även att sätta en bortre tidsgräns för häktning och en minskad isolering. Utredningen remissbehandlades men därefter har det tyvärr inte hänt mer. Den har inte behandlats av lagrådet och regeringen har inte gett ut någon proposition med förslag om ändringar av några lagar. Jag har vid ett tidigare tillfälle läst såväl utredningen som remissinstansernas yttrande. Personligen är jag av uppfattningen att även om grundtanken med utredningen är god innehåller den så många undantag att även om den skulle träda i kraft kommer många misstänkta ändå att sitta häktade och isolerade även framöver.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga; Då det finns beslutat om restriktioner är det rent juridiskt riktigt att er son inte får ha kontakt med er. Tyvärr tas ingen hänsyn till födelsedagar eller högtider.Personligen är jag skeptisk till den isolering som sker av misstänkta samt de långa häktningstider som allt för ofta aktualiseras, framförallt då det måste utgås från att den som sitter häktad är oskyldig tills att vederbörande dömts. Tyvärr finns det inte mycket ni kan göra i nuläget. Ett alternativ är att ni hör av er till förundersökningsledare/åklagare och vädjar om att få besöka er son eller att han ska få ringa er. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,