Får polisen omhänderta dig endast på en anklagelse om brott?

2019-08-30 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min sambo ringer polisen och uppger att jag bär kniv och att jag tagit tabletter. Det får till följd att polisen omhändertar mig.Någon kniv eller tabletter hittas ej.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du inte skrivit ut någon uttrycklig frågeställning i ditt spörsmål kommer jag redogöra allmänt för vad som gäller juridiskt i en sådan situation som du beskrivit. Fokus kommer ligga på polisens befogenheter i och det eventuella ansvaret för falska brottsanklagelser. I första hand aktualiseras bestämmelser i polislagen (PolisL) och brottsbalken (BrB). Polisen har i vissa fall rätt att omhänderta personer för att avvärja brottNär du beskriver hur din sambo ringt polisen angående ditt påstådda pillerbruk och knivbärande, utgår jag ifrån att hon presenterat det hela som en hotfull, brottslig situation. I ett sådant läge ligger det i polisens arbetsuppgift att omedelbart reagera på detta, och försöka avvärja det påstådda brottet. Vid fara för att en straffbelagd handling ska fullbordas får polisen därför omhänderta den potentielle utföraren av brottet i upp till sex timmar (PolisL 13 §). Detta omhändertagande får ske i väntan på myndighetsbeslut i saken om polisen anser att ett dröjsmål med ett sådant omhändertagande innebär en fara för liv och hälsa eller liknande (PolisL 11 §). Det handlar alltså i många fall endast om en temporär "säkerhetsåtgärd". Omhändertagande ska därför inte förväxlas med anhållande eller häktning, som gäller ett säkerställande av lagföring vid skälig misstanke om brott. Någon sådan stark misstankegrad behöver inte finnas vid omhändertagande. Ur din kortfattade beskrivning är det svårt att dra några slutsatser kring polisens agerande i ditt fall, men de kan värt att notera att ett omhändertagande alltså inte är detsamma som att bli häktad för ett visst brott.Brottsligt att falskeligen anklaga någon för brottDu har inte påstått detta rakt ut i din fråga, men om det skulle vara så att din sambo helt ljugit upp historien om pillren och kniven, kan detta utgöra ett brott i sig. Att osant hävda att någon annan begått en brottslig gärning till en svensk myndighet som måste reagera på detta, exempelvis polisen, kan utgöra falsk tillvitelse (BrB 15 kap. 7 §). Syftet med påståendet behöver inte vara att den utpekade ska bli dömd i domstol, det räcker med att personen som hävdar att brott begåtts vet eller borde veta att den utpekade egentligen är oskyldig. Återigen är det mycket svårt att avgöra vad som faktiskt skett i ditt fall då din fråga är så pass kortfattad, men det kan ändå vara bra att veta att det är olagligt att kontakta polis och medvetet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Hur lång tid tar en förundersökning vid kortbedrägeri?

2019-07-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Jag är misstänkt för kortbedrägeri, men är oskyldig. Min fråga är, hur lång tid kan det ta för dom att inse att jag faktiskt inte haft något med det att göra? Blev anhållen i två nätter! Sedan släppt. Dom andra tre fick sitta kvar. Det är nu 1 månad sedan.
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är hur lång tid det kan ta innan en person blir häktad eller anhållen. Denna fråga regleras i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB). När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts inleds en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Under en förundersökning utreder man vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal vid domstol mot honom eller henne. Så länge förundersökning pågår så kan åklagaren begära att du häktas eller anhålls förutsatt att kraven för detta är uppfyllda. Förutsättningar för att anhålla Skäl för att anhålla någon är att det finns skäl att häkta personen eller om den misstänkte är skäligen misstänkt och det är av synnerlig vikt att denne tas i förvar, 24 kap. 6 § RB. Efter att ett anhållningsbeslut meddelats måste en häktningsförhandling hållas inom tre dagar, 24 kap. 12 § RB. Vid häktningsförhandlingen framställer åklagaren sina skäl för en domstol om att personen bör häktas, därefter beslutar rätten om personen bör häktas eller försättas på fri fot. Förutsättningar för att häktaOm åklagare under utredningen finner att någon är på sannolika skäl misstänkt för brott och att det finns skäl för häktning kan denne häktas i väntan på att åtal väcks, 24 kap. 1 § RB. Häktning är ett frihetsberövande som beslutas av domstolen på begäran av åklagaren. Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år får häktas, om det finns risk att personen avviker, undanröjer bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet.Svaret på din fråga är därför att någon kan häktas eller anhållas så länge förundersökningen pågår. För din information kan dock en förundersökning läggas ner för att sedan återupptas. Det går således inte att vara helt säker innan preskriptionstiden för brotten har gått ut. Av din fråga framgår att det är fråga om bedrägeri vilket regleras i 9 kap. 1 § BrB. Av nämnda paragraf framgår att maxstraffet för bedrägeri är två års fängelse. Av 35 kap. 1 § BrB framgår då att preskriptionstiden är fem år. Det kan alltså ta upp till fem år innan åklagaren inser (eller tvingas inse) att du inte haft något med saken att göra.Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Avsaknad av häktningsskäl att många år förflutit sedan brottet?

2019-07-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Läste att det blir automatisk häktning om någon begått ett brott med minimum 2 år i straffskalan men gäller obligatorisk häktning även om en person skulle bli misstänkt idag för ett brott som tros ha begåtts för flera år sedan som har minimum 2 års fängelse i straffskala? Eller är det en anledning till att inte häkta?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).Vid brott för vilket minimistraffet är två års häktning ska häktning ske av den som är på sannolika skäl misstänkt för brottet, om det inte är uppenbart att häktningsskäl saknas. Det blir således inte automatiskt häktning, utan en prövning av häktningsskälen ska göras precis som när det för brottet är föreskrivet lägre minimistraff än två års fängelse, om än med omvänd presumtion: Istället för att det ska prövas om häktningsskäl föreligger, ska det vid dessa brott prövas om det är uppenbart att häktningsskäl inte föreligger (24 kap 1 § RB).De häktningsskäl som ska prövas är risken för att den misstänkte om hen inte häktas gör något av följande:– avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,– genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar utredningen av brottet– fortsätter sin brottsliga verksamhet (med brott som i sig skulle kunna leda till häktning)Det är också alltid så att häktning endast får ske om skälen för den väger tyngre än det ingrepp det innebär för den häktade att häktas. Med andra ord måste häktningen vara förenlig med den så kallade proportionalitetsprincipen.Principiellt sett finns ingen skillnad för häktningsskälen om brottet just begåtts eller om flera år förflutit. Har lång tid förflutit får man dock anta att det oftare än annars uppenbart saknas häktningsskäl.Mitt svar ovan var något av en förenkling av regleringen kring häktningsskäl då exempelvis sådant som ålder, dålig hälsa och risk för flykt från landet kan påverka skälen för häktning (24 kap 2–4 § RB), men jag hoppas att jag kunnat redogöra för de principiella skillnaderna för häktning mellan de brott för vilka det är föreskrivet lägre minimistraff än två års fängelse och de fall där så inte är föreskrivet.

Undantag från "obligatorisk häktning"

2019-07-20 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Vad kan de uppenbara skälen vara till att inte häkta en person som går under obligatorisk häktning?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Av 24 kap. 1 § 2 st. RB framgår att häktning som huvudregel ska ske när den tilltalade på sannolika skäl är misstänkt för ett brott där två års fängelse är minimistraffet på straffskalan. Detta är så kallad "obligatorisk häktning", men uttrycket är missvisande då det rör sig om en presumtion för häktning och inget obligatorium. Det finns dock ett undantag till denna regel i form av att häktning inte sker om det är "uppenbart" att skäl till häktning saknas. Skäl till häktning saknas när samtliga av de tre häktningsgrunderna som räknas upp i 1 st. i samma paragraf inte anses uppfyllda, det vill säga om varken flyktfara, kollusionsfara (störande av utredningen) eller fara för återfall i brott bedöms föreligga. Hur uppenbarhetsrekvisitet ska tolkas kan jag inte säga säkert då jag inte kan hitta någon information om detta i praxis, förarbeten eller dylikt. Med tanke på ordvalet ligger det dock enligt min uppfattning nära till hands att tolka det som att synnerligen starka skäl måste tala för att samtliga tre häktningsgrunder verkligen kan uteslutas i det enskilda fallet för att domstolen ska underlåta att häkta den tilltalade. Enligt min uppfattning måste det rimligen vara extremt sällsynt att denna grund för att underlåta häktning används.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Häktning - för vilket ministraffet är två års fängelse

2019-08-02 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Vilket år infördes lagen att automatisk häktning ska ske för brott över 2 år?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen särskild lag om automatisk häktning för brott med fängelse i straffskala på två år. Frågan om häktning regleras i rättegångsbalken (RB). De senaste ändringarna om skälen för häktning beslutades av riksdagen 1987 respektive 1989. Vid brott för vilket ministraffet är två års fängelse, ska den person som på sannolika skäl är misstänkt för brottet häktas om det inte är uppenbart att häktningsskäl saknas. Det finns alltså ingen automatisk häktning utan en prövning görs vid varje enskilt brott med ett minimistraff som föreskriver två års fängelse (24 kap. 1 § andra stycket RB) men huvudregeln är häktning. Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet ett års fängelse får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att hen gör något av följande (24 kap. 1 § RB):- avviker eller på något annat sätt undrar sig lagföring eller straff,- genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen av brottet eller, - fortsätter sin brottsliga verksamhetDen som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas oberoende av brottets beskaffenhet om hen är okänd och vägrar uppge namn och hemvist eller om hens uppgift om detta kan vara osann, eller om hen saknar hemvist inom Sverige och det finns risk att han lämnar landet för att undandra sig straffet (24 kap. 2 § RB). Även den som är skäligen misstänkt - vilket är en lägre grad av misstanke - får häktas om förutsättningarna ovan är uppfyllda och om det är av synnerlig vikt att hen tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet (24 kap. 3 § RB). Ytterligare bestämmelser om häktning och när exempelvis en häktning ska hävas finns i 24 kap. RB. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur lång tid får det dröja innan en person häktas?

2019-07-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om någon skulle bli misstänkt för något som har ett minimumstraff på 2 år när efter polisanmälan blir personen isåfall häktad? Kan det dröja typ 1 år efter att polisanmälan gjorts tills personen blir häktad?
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du önskar få svar på är hur lång tid det kan ta innan en person blir häktad. Denna fråga regleras i rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB). När det finns anledning att anta att ett brott har begåtts inleds en brottsutredning, en så kallad förundersökning. Under en förundersökning utreder man vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal vid domstol mot honom eller henne. Om åklagare under utredningen finner att någon är på sannolika skäl misstänkt för brott kan denne häktas i väntan på att åtal väcks, 24 kap. 1 § RB. Beslut om häktning ska alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan, men det finns vissa undantagsfall. Beslut om häktning fattas av domstol, därefter ska åtal väckas av åklagaren senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen.Svaret på din fråga är därför att någon kan häktas så länge förundersökningen pågår. För din information kan dock en förundersökning läggas ner för att sedan återupptas. Det går således inte att vara helt säker innan preskriptionstiden för brotten har gått ut. Du nämner inte i din fråga vilket brott det rör sig om men bestämmelsen om preskriptionstider finns i 35 kap. 1 § BrB. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Sker häktning automatiskt om minimistraffet för det begångna brottet är 2 år eller mer?

2019-07-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Läste att det blir automatisk häktning om någon begått ett brott med minimum 2 år i straffskalan men gäller obligatorisk häktning även om en person skulle bli misstänkt idag för ett brott som tros ha begåtts för flera år sedan som har minimum 2 års fängelse i straffskala? Eller är det ett av de uppenbara skälen till att inte häkta eftersom det förflutit så lång tid sedan misstänkt brott?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om häktning som jag kommer att utgå från finns i rättegångsbalken (RB).Precis som du nämner så finns det en regel som innebär att om minimistraffet för ett brott är 2 års fängelse eller mer så är det lättare att häkta den misstänkte – dock så sker det inte per automatik. För att häktning ska ske krävs det nämligen att det är uppenbart att inte något av de tre häktningsskälen föreligger, RB 24 kap 1 §. I vanliga fall sker häktning istället om något av häktningsskälen föreligger, det blir alltså en omvänd regel. De tre häktningsskälen är som följer:- flyktfara, det vill säga fara för att den misstänkte flyr landet eller gömmer sig- kollusionsfara, det vill säga fara för att den misstänkte förstör bevis, kontaktar eventuella medbrottslingar för att prata ihop sig, skapar ett alibi eller på annat sätt försvårar utredningen- fara för återfall i samma typ av brottslighet som den misstänkte är misstänkt för.Om det var ett tag sedan brottet begicks är det möjligt att häktningsskälen inte blir lika relevanta. Det är exempelvis troligtvis mindre risk att någon flyr landet flera år efter att hen begått ett brott än i samband med själva brottet. Men i och med tvåårs-regeln krävs det tillika att det är UPPENBART att något häktningsskäl inte föreligger vilket är ett mycket högt ställt krav.Utöver tvåårs-regeln finns det dock en proportionalitetsregel som en alltid ska tas hänsyn till vid häktning. Regeln innebär att häktning enbart får ske om det kan ses proportionerligt att frihetsberöva någon i förhållande till vad en vill vinna med åtgärden. Om en person har en svår sjukdom, är mycket ung eller annars kan antas ta stor skada av att bli frihetsberövad så skulle häktningen kunna ses vara oproportionerlig och därmed förhindras.SammanfattningAtt lång tid har förflutit sedan ett brott begicks är i sig inte ett sådant uppenbart skäl till att avstå från häktning. Det kan dock påverka de tre häktningsskälens (ir)relevans. Om det är uppenbart att det varken föreligger flyktfara, kollusionsfara eller fara för återfall i brottslighet och/eller det är oproportionerligt att häkta den misstänkte så ska häktning inte ske trots att minimistraff är två år eller mer.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Obligatorisk häktning

2019-07-20 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Blir en person automatiskt häktad om personen begår ett brott som har minst 2 års fängelse i straffskalan ?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Häktning regleras i 24 kap rättegångsbalken (RB). I 24:1 RB stadgas att en person som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott får häktas under vissa förutsättningar. I 24:1 2 st RB regleras sedan så kallad obligatorisk häktning. Bestämmelsen slår fast att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, ska häktning ske om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Det stämmer alltså att en person som är misstänkt för ett brott som inte har ett lindrigare straff än fängelse i två år i straffskalan, i regel alltid ska häktas. Till detta finns dock undantag, då det är uppenbart att häktning inte är nödvändigt. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,