Vittnesplikt i brottmål?

2018-03-05 i Vittna
FRÅGA |Hej. Jag har blivit åtalad för misshandel alt vållande till kroppsskada.Händelsen hände på en nattklubb där denna tjejen var väldigt berusad. Hon började bråkade med min vän och försökte höja sin hand så jag drog undan min vän. Därefter hämtade jag mina saker i garderoben och skulle gå hem. Men när jag vänder mig om så kommer hon mot mig, hotfull i sin blick. Så jag ställer upp mina handflator framför mina axlar för jag var rädd att hon skulle vara aggressiv igen som hon var mot min vän, så vi krockar/kolliderar. Hon trillar på nersplilt halt kakelgolv för hon är så full och har höga klackar. Hon fick en bula och var på sjukhuset men hon stannade inte över natten. Nu har hon väckt åtal misshandel med uppsåt alt vållande till kroppsskada med oaktsamhet och påstår att jag har puttat henne. Det är ju ord mot ord men hon var alkoholpåverkad, inte jag. Jag var nykter. Hur är straffskalan angående detta?Har ett vittne som såg allt men hon vill inte vittna i tingsrätten trots att det kan vara avgörande, kan tingsrätten tvinga henne ändå? Eller hur funkar det?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt föreligger det, som huvudregel, vittnesplikt. För att upprätthålla vittnesplikten, regleras den i 36 kap. rättegångsbalken (RB). Lagtexten medför möjlighet att genom tvång få fram bevisning med vittnesmål. Vittnesplikten är dock förenad med undantag. Målsägande och tilltalad (i brottmål) är obehöriga att vittna. Barn och psykiskt störda personer är obehöriga att vittna. Dock gör rätten en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall om det är skäligt att personen hörs som vittne (36 kap. 4 § RB). Vidare är även vissa personer som är underkastade tystnadsplikt obehöriga att vittna (36 kap. 5 § RB). För de personer som är vittnespliktiga finns det även speciella inskränkningar beroende på omständigheterna. I 36 kap. 3 § st 2 och 13 § st 2 RB, stadgas att den som på något sätt är släkt med den tilltalade (i brottmål) inte är skyldig att avlägga vittnesmål, men om personen skulle vilja det ska det ske utan att ed avläggs. I detta hänseende skiljer sig brottmålen från tvistemålen. I tvistemål är vittnen som är besläktade med någon part inte skyldiga att vittna enligt det förstnämnda lagrummet, men skulle de ändå låta sig förhöras behandlas de som vanliga vittnen och måste avlägga vittneseden.Är personen i detta fall inte besläktad med dig, eller är denne inte barn eller psykiskt störd, ska denne sålunda vittna. Vittnar inte personen kan denne straffas.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Omfattas en 17-åring av vittnesplikten?

2018-02-09 i Vittna
FRÅGA |HejKan en 17 åring bli kallad som vittne ävenom denna inte vill bli inblandad och föräldrarna ej ger tillåtelse
Sara Nordekvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om rättegångsprocessen och vittnen återfinns i trettiosjätte kapitlet i rättegångsbalken (RB). I Sverige har vi en allmän vittnesplikt, med undantag för vissa specifika situationer. Vittnesplikten kommer till uttryck i att rätten får kalla ett vittne att vid vite infinna sig vid förhandlingen enligt 36 kap. 7 § RB. Så vilka får höras som vittne? Huvudregeln följer av 36 kap. 1 § RB och innebär att alla som inte är part i ett mål får vittna. Det görs dock undantag för bland annat de fall då vittnet är släkt med eller gift med någon av parterna. Angående åldersbegränsningar så framgår det av 36 kap. 4 § RB att om ett åberopat vittne är under 15 år så ska rätten pröva om det är lämpligt utifrån omständigheterna. Den som ska höras som vittne hörs under vittnesed enligt 36 kap. 11 § RB. Vittneseden innebär att den som vittnar talar under straffansvar och kan ställas ansvarig för mened enligt 15 kap. 1 § brottsbalken vid lämnande av osanna uppgifter. ALLTSÅDen allmänna vittnesplikten innebär att den som är över 15 år är skyldig att vittna. Då personen du talar om i frågan är över 15 år omfattas personen av vittnesplikten och det är då oväsentligt vad föräldrarna anser. Hoppas att det här besvarade din fråga!

Måste vittnet vara med under hela förhandlingen?

2017-12-28 i Vittna
FRÅGA |Hej, om man vill kalla sin egen chef för att vittna om mig som person och pappa, är hen tvungen att närvara under hela två dagars processen och höra allt vad som sägs? Som till ex motpartens anklagelser mot en? Eller är det bara själva sakfrågan hen är där för att vittna om? Måste de ta del av hela processen? Jag undrar för att att motparten kan komma med grova anklagelser och tyvärr så är man skyldig tills motsatsen bevisas, och även om det blir så så blir man inte riktigt igenkänt som det brukar vara.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett vittne får inte närvara i salen innan det är hens tur att förhöras. Anledningen till detta är för att vittnet inte ska påverkas av vad som sägs under förhandlingen. Efter att vittnet har blivit förhörd får hen välja om hen vill sitta kvar och följa resten av förhandlingen eller gå därifrån. Det finns således inget tvång för ett vittne att närvara under alla förhandlingsdagar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan ett vittne vara anonymt?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej ! vi har STARKA bevis för att en 9årig flicka blivit våldtagen troligen inte bara en ggn utan upprepade ggr! källan vill vara anonym kan vi gå vidare med uppgifterna utan att röja källan? och håller det gmt.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din källa är ett vittne. I Sverige kan man inte vittna anonymt. Det finns däremot en möjlighet att vittna utan att den tilltalade är närvarande i rummet under förhöret, men den tilltalade kommer fortfarande ha rätt att veta vem som vittnade. (Kapitel 36 18§ Rättegångsbalken)Med vänliga hälsningar

Vittnesplikt i brottmål när make är misstänkt?

2018-02-10 i Vittna
FRÅGA |HejJag har blivit vittne till en misshandel där min man är den misstänkte. Har jag rätt att säga att jag inte vill vittna i rättegången?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler som gäller rättegång i brottmål hittar du i Rättegångsbalk(RB). Regler om att vittna i en sådan rättegång finns i lagens 36:e kapitel. Om åtal väcks mot din man så blir han tilltalad och därmed part i rättegången. Personer som är närstående till den tilltalade på vissa i lagen uppräknade sätt är undantagna från vittnesplikten och kan därmed avstå från att vittna. Eftersom du och din man är gifta så har du inte någon skyldighet att vittna i en rättegång där han är tilltalad. RB 36 kap.3 §. Du har alltså rätt att avstå från att lämna vittnesmål i rättegången. Om du ändå skulle vilja vittna så får du inte avlägga ditt vittnesmål under ed. Detta gör att ditt vittnesmål riskerar att få ett lägre värde när rätten ska värdera bevisningen. Det gör också att du inte kan bli dömd för brottet mened med anledning av dom uppgifter du lämnar i ditt vittnesmål. RB 36 kap. 13 § andra stycket. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har några ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat. Vänligen,

Advokater får ta kontakt med motpartens vittnen

2018-02-07 i Vittna
FRÅGA |Hej,Jag är kallad som vittne i en ekonomisk tvist. Nu har motpartens advokat kontaktat mig för att ställa lite frågor om bl a min relation/koppling till käranden. Är det tillåtet att motpartens advokat gör så?Med vänlig hälsningAnnette
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Advokaters agerande regleras bland annat av Sveriges advokatsamfunds "Vägledande regler för god advokatsed" (som du hittar här). Enligt regel 6.3.1 i regelverket får en advokat inte otillbörligen påverka motpartens vittne, men är däremot oförhindrad att ta kontakt med denne för att informera sig om vad vittnet kan berätta. Enligt kommentaren till bestämmelsen framgår att advokaten inte bara kan, utan i många fall bör kontakta motpartens vittnen.Alltså: Som svar på din fråga ja, det är tillåtet att motpartens advokat gör så.Med vänlig hälsning

Får man vittna mot sin pojkvän/man?

2017-12-20 i Vittna
FRÅGA |Hej, får man vittna mot sin pojkvän/ man?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man måste inte vittna mot personer som är närstående. Som närstående räknas personer du är/har varit gift med. Parterna kan kalla en närstående som vittne men din trovärdighet är ofta begränsad eftersom du inte kan avge vittnesed. (Kapitel 36 3§ Rättegångsbalken) Huruvida pojkvän kan anses vara närstående är mer komplicerat och rättsläget kring denna typ av förhållande är mer oklar. Det beror på hur länge ni varit i ett förhållande, om ni bor ihop, osv. Skulle du inte anses vara närstående (t ex om han bara varit din pojkvän i en månad), kan du tvingas att vittna och då gör du detta under straffansvar. Skulle du ljuga eller tiga om viktig information under vittnesed kan du dömas för mened. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får man tiga som vittne?

2017-12-13 i Vittna
FRÅGA |Vad händer om man blir kallad som vittne men säger sig inte komma ihåg vad som hänt i rätten men har tidigare i två polisförhör uppgett detaljerade uppgifter av vad som skedde i det aktuella fallet?!
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Innan man vittnar får man i regel avlägga en s.k. vittnesed. Denna ed lyder som följer: "Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller När man som vittne har avlagt vittneseden så talar man under straffansvar vilket innebär att man måste tala sanning och alltså inte ljuga. Skulle man ljuga inför rätten så kan man bli dömd för mened som anses vara ett allvarligt brott. Det är alltså väldigt viktigt att man talar sanning när man agerar vittne, särskilt under ed. Kommer du inte ihåg vad som har hänt är det viktigt att du säger att du inte minns, detta trots att det finns polisförhör med dig i samband med händelsen där du berättat vad du vittnat till. Det finns alltid en risk att vittnet inte kommer ihåg vad som har hänt då det ofta har gått en ganska lång tid mellan själva händelsen och rättegången. Skulle du vägra att berätta vad som har hänt, alltså om du öppet förklarar att du vägrar att berätta vad du kommer ihåg så riskerar du enligt 35 kap 21 § Rättegångsbalken att betala ett vite eller att bli häktad.Det finns dock två omständigheter som gör att man kan tiga under en rättegång som vittne. Dessa omständigheter är 1) om du genom att berätta skulle avslöja att du själv eller någon i din familj har begått en brottslig gärning eller begått en vanärande handling, samt 2) om du genom att berätta skulle avslöja en yrkeshemlighet.Sammanfattningsvis: minns man inte vad som har hänt så måste man säga det när man vittnar. Minns man dock vad som har hänt men vägrar att berätta så riskerar man att få betala vite samt att häktas. Hoppa du har fått svar på din fråga!