Har jag rätt till semesterersättning vid provanställning?

2020-12-06 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej har provanställning i 6 månader från 15 oktober till 15 april har jag rätt till semesterersättning?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar rätten till semesterersättning men när det gäller vissa frågor kan kollektivavtal eller anställningsavtal avvika från lagens bestämmelser (2 och 2a § semesterlagen).Det finns en lagstadgad rätt att få semesterersättningSom anställd har du rätt att vara semesterledig från arbetet. Tar du inte ut denna intjänade rätt, har du istället rätt att få ut semesterersättning. Ersättningen ska vara ett extra tillägg och motsvara minst 12 procent av din lön (28 och 29 § semesterlagen).Semesterlagen är tvingande till arbetstagarens förmån när det gäller rätt till semesterersättning. Detta innebär att det inte går avtala bort din rätt till ersättning genom avtal, däremot kan din arbetsgivare avtala om rätt till högre ersättning (2 och 2a § semesterlagen).Utbetalningen av ersättningen kan ske på olika sätt, exempelvis i samband med din lön varje månad eller i slutet av varje år men senast en månad efter att din anställning upphört. Tiden kan dock förlängas om det inte går att beräkna ersättningen inom denna månad (30 § semesterlagen).SammanfattningDu har alltid rätt till semesterersättning oavsett anställningsform eller anställningstid, motsvarande minst 12 procent av din lön. Denna rätt går inte att avtala bort, däremot kan man avtala om högre ersättning.Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Ska man behöva förutsätta att semesterersättningen ingå i lönen?

2020-11-21 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag jobbar på timlön, 500kr/timme.När jag får lönebesked står det timlön 446,43, det resterande är semesterersättning .Tycker att den borde vara utanför timlönen.Är det korrekt av företaget jag jobbar för?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om semester finns i semesterlagen (SemL), där framgår ingenting som uttryckligen förbjuder arbetsgivare att inkludera semesterersättning i lönen. Dock framgår det av förarbetena till lagen att semesterersättning inte ska presumeras ingå i lönen (prop. 2009/10:4 s. 37). Om din semesterersättning ska inkluderas i lönen måste det framgå klart och tydligt att en del av lönen är semesterersättning (se EG-domstolens dom i mål C-131/04 C. D. Robinson-Steele mot R. D. Retail Services Ltd). Helst ska det framgå av såväl anställningsavtalet som lönespecifikationerna hur mycket av lönen som utgör din semesterersättning. Jag har förstått det som att du, vid avtalets ingående med arbetsgivaren, har fått intrycket att timlönen om 500 kronor per timme inte omfattar semesterersättningen. Det ska du inte heller behöva förutsätta, såsom redovisats ovan. Förvisso redovisas timlönen och semesterersättningen i olika poster i lönebeskedet. Det räcker normalvis dock inte att lönen och semesterersättningen redovisas separat i lönebeskedet utan det ska även framgå av anställningsavtalet att semesterersättningen skulle ingå i lönen. Jag skulle därmed i första hand råda dig att ta en titt på ditt anställningsavtal och se vad som framgår där, står det enbart timlön om 500 kronor/timme eller framgår det att summan inkluderar även semesterersättningen? I andra hand bör du ta en titt på kollektivavtalet om sådant finns på din arbetsplats. Om det inte framgår av anställningsavtalet att semesterersättningen inkluderas i lönen åligger det arbetsgivaren att visa att semesterersättningen skulle ingå i din lön (jfr AD 2012 nr 88). Jag hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Rätt till semesterersättning

2020-10-31 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Min förra arbetsgivare vill inte betala ut min semesterersättning. Hur går jag tillväga för att få pengarna utbetalda? Jag är inte medlem i facket. Hade en timanställning och semesterersättningen betalades inte ut månadsvis. Jag har pratat med arbetsgivaren och de vill inte betala ut.Mvh Smilla
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du inte har fått semesterersättning från din förra arbetsgivare. Det är semesterlagen (1977:480) som reglerar frågor gällande detta. Arbetsgivaren är skyldig att betala semesterersättning utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter att anställningen upphört (30 § semesterlagen). Arbetsgivaren är inte skyldig att betala semesterersättning om hen gjort det varje månad tillsammans med lönen, men det verkar som att så inte är läget i detta fall. Detta innebär att om din arbetsgivare inte betalar så har du rätt till skadestånd (32 § semesterlagen). Talan måste dock väckas inom två år (33 § semesterlagen). Om din arbetsgivare fortfarande vägrar att betala så kan du vända dig till Kronofogden där du kan ansöka om betalningsföreläggande. Det är viktigt att du är tydlig när du beskriver ärendet. Kronofogden kommer efter det att skicka ett brev till arbetsgivaren om att du vill ha betalt. Om de fortfarande vägrar att betala efter det så kan du väcka talan om det i tingsrätten. Sammanfattning: Det verkar som att din arbetsgivare har gjort fel och att du ska ha rätt till din semesterersättning så länge det inte har gått två år från att din anställning avslutats. Om arbetsgivaren fortsätter att vägra betala så är Kronofogden ett bra alternativ. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Förläggning av semester - vem bestämmer?

2020-10-13 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, Enligt lag har jag rätt till 4 veckors sammanhängande semester under sommaren.Men min fråga är, hur många veckor kan arbetsgivaren tvinga mig att/måste jag att ta ut under sommaren??Jag har en dotter som bor utomlands och jag vill gärna sprida semestern o hälsa på henne under vår och höst om möjligt. Fungerar inte att hälsa på henne under sommaren då det är alldeles för varmt där och det ej fungerar med min hälsa.Jobbar inom industrin och som tjänsteman, VD sekreterare.
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om semester regleras i semesterlagen (semL). Vad gäller vissa frågor är det möjligt att avtala om annat i kollektivavtal (2a § semL).En arbetstagare har enligt lag rätt till 25 semesterdagar per semesterår (4 § semL). Om inget annat har avtalats ska arbetstagaren få en ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden juni-augusti (12 § semL).Som arbetstagare har du en viss medbestämmanderätt vad gäller ledighetens förläggning. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas en avtalad medbestämmanderätt för arbetstagarna, om inte gäller att arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om ledighetens förläggning (10 § semL). Om inget annat har avtalats och om parterna inte kan komma överens är det dock arbetsgivaren som bestämmer. Om en arbetsgivare fattar ett beslut om semesterledighet på annat sätt än genom överenskommelse gäller att arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om detta senast två månader före ledigheten börjar. Om det finns särskilda skäl kan minst en månad före ledighetens början vara motiverat (11 § semL).Sammanfattningsvis Om en arbetstagare inte kommer överens med sin arbetsgivare om när semestern ska förläggas gäller att arbetsgivaren får bestämma. Detta innebär att din arbetsgivare har rätt att bestämma när du ska ta ut din semester, om inte annat följer av kollektivavtal eller annat avtal. Senast två månader före semesterns början ska din arbetsgivare ha meddelat dig om semesterledigheten.Med vänlig hälsning,

Har man rätt till semesterersättning när man är sjukskriven?

2020-11-30 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag har och är fortfarande sjukskriven sen 10 år tillbaka. Hur fungerar det med semesterersättningen?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Semesterersättning regleras i semesterlag (1977:480). Jag kommer fortsättningsvis att benämna semesterlagen som "SemL". Vad säger lagen om semesterersättning?Lagen säger att frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada ( 17 § 1 st SemL). Med intjänandeår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Som jag precis nämnde finns det ett undantag till 180-dagars gränsen, alltså om du är sjukskriven pga. arbetsskada. Det framgår inte utav frågan om du är sjukskriven på grund av arbetsskada men skulle det vara så att du är det så försvinner gränsen på 180 dagar. Efter att man varit frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår upphör däremot ens frånvaro att vara semesterlönegrundande. Detta gäller både om man varit helt eller delvis frånvarande (17 § 2 st SemL). Har du rätt till semesterersättning? Eftersom du varit sjukskriven sen tio år tillbaka innebär det att din frånvaro från arbetet inte längre är semesterlönegrundande och du har inte rätt till någon semesterersättning. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Hälsningar,

Får arbetsgivaren lägga in semesterdagar istället för lön?

2020-11-05 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag har sagt upp mig från mitt jobb. Fick 2 månaders uppsägning och blev arbetsbefriad under den tiden. Jag hade sparad semester som de nu lagt in istället för lön .Får man verkligen göra så utan samtycke eller en skriftlig ansökan från mig om semester?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över arbetsgivarens möjligheter att lägga in semesterdagar istället för lön i pengar. När det kommer till dessa frågor är det semesterlagen som blir tillämplig lag. Som huvudregel får en arbetsgivaren inte förlägga semesterledighet under uppsägningstiden utan ditt medgivande (14 § första stycket semesterlagen). Om uppsägningstiden däremot hade varit längre än sex månader hade ovanstående huvudregel inte gällt (14 § tredje stycket semesterlagen). Eftersom du i frågan har angett att uppsägningstiden enbart är två månader är det fortfarande huvudregeln som tillämpas i detta fall. Vad som då händer med de sparade semesterdagarna är att de betalas ut i form av semesterersättning (28 § semesterlagen). Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Betalda semesterdagar under provanställning

2020-10-24 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej, har provanställning i 6 månader från 13 juli till 13 januari, har jag rätt till några betalda semesterdagar under denna period ?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler beträffande semesterdagar finns i Semesterlagen. En arbetstagare har rätt till totalt 25 semesterdagar per år, enligt 4 § semesterlagen. Denna bestämmelse är tvingande och det innebär att en arbetsgivare inte kan avtala bort den. Ett semsterår motsvarar tiden från 1 april till och med 31 mars åter därpå, enligt 3 § semsterlagen. Hur många betalda semsterdagar du har rätt till beror hur länge du har varit anställd, enligt 7 § semsterlagen. Normalt har en arbetstagare rätt till ca två betalda semsterdagar per månad. Du har varit anställd i 6 månader. Detta innebär således att du har rätt till 12 betalda semsterdagar. Semstern ska förläggas mellan juni och augusti om inget annat har avtalats, enligt 12 § semsterlagen. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter!Med vänliga hälsningar

Fråga om semesterlön presumeras ingå i lönen

2020-09-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejJag har en fråga med koppling till ett tidigare ärende/svar hos er.Jag undrar om detta bara gäller anställningar kortare än 3 månader. ""Av semesterlagens förarbeten följer att semesterersättningen inte får presumeras ingå i lönen, se prop. 2009/10:4 s. 37. Detta innebär alltså att det inte får förutsättas att semesterersättningen ingår de 170kr/h som utgör din lön. Arbetsgivaren har dock möjlighet inkludera semesterersättningen i lönen, men i sådana fall måste detta redovisas på ett öppet och tydligt sätt (enligt EU-domstolens praxis, se de förenade målen C-131/04 och C-257/04) Detta innebär att semesterersättningen ska redovisas separat i lönespecifikationen, där det ska även ska framgå hur stor ersättningen är.""I C-131/04 och C-257/04 ser jag ingen sådan begränsning.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser i semesterlagenAv (5 § första stycket semesterlagen) följer att när det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledigheten inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning.Varar anställningen högst tre månader men omfattar mer än 60 timmar föreligger visserligen rätt till semesterledighet, men om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om det kan arbetstagaren avstå från ledigheten. I så fall utgår istället semesterersättning vid anställningens slut, som i det fallet inte presumeras ingå i lönen. Om anställningen varar mer än tre månader har arbetstagaren – oavsett arbetstidens omfattning – rätt till semester. Denna rätt kan inte avtalas bort. Om semester inte tas ut ska semesterersättning utgå vid anställningens slut. Det är således anställningstidens faktiska längd och antalet arbetade timmar som avgör om rätt till semester föreligger eller inte.Eftersom det inte alltid är helt enkelt, eller ens praktiskt möjligt, att lägga ut semesterledighet i det fall anställningen varar en mycket kort period, bör det emellertid även fortsättningsvis vara möjligt för en arbetsgivare och arbetstagare att avtala om att semesterledighet inte ska läggas ut om anställningen är kortare än tre månader. När anställningen upphör utgår i ett sådant fall istället semesterersättning. Av EG-domstolens dom i mål C-131/04 C. D. Robinson-Steele mot R. D. Retail Services Ltd, REG 2006 I-02531 framgår att semesterlön i normalfallet ska utbetalas i samband med ledigheten och inte inkluderas i lönen. Semesterlön får dock ingå i lönen om detta redovisats på ett öppet och tydligt sätt. Lönen måste också ökas om den inkluderar semesterlön. Enligt regeringen bör semesterlagen anpassas till EG-rätten även i detta hänseende och ändras på så sätt att en arbetstagare har rätt till semesterersättning, oavsett hur lång eller kort anställningen är. Semesterersättning bör således inte i något fall presumeras ingå i lönen.Hoppas du fick svar på din fråga!