Kan man göra vad som helst med en avliden persons aska?

2020-09-07 i Övriga brott
FRÅGA |Är det lagligt att förtära någons aska efter att denna har kremerats? Förutsatt att alla inblandade, även den kremerade personen godkänner att detta ska ske.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar ifall det finns rättsliga hinder mot att förtära den avlidnes aska. I detta fall blir det brottsbalken (BrB) som man får vända sig till. Den som (bland annat) obehörigen skymfligen behandlar avlidens aska döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år (16 kap. 10 § BrB). Att förtära någon avlidens aska kan då anses som en skymflig behandling. Dock stadgar lagtexten att straffansvar endast utdöms om personen har begått den skymfliga behandlingen obehörigen. I det fall man har tillåtelse att göra vad man vill med den avlidnes aska rör det sig alltså inte om en obehörig skymflig behandling. För att tillägga så är en gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas brottslig endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig (24 kap. 7 § BrB). SammanfattningAtt förtära någons aska är i grunden en skymflig behandling om den görs obehörigen, vilket är straffbart i svensk rätt. Om man däremot har samtycke till att göra vad man vill med askan, är det inte längre en obehörig handling. Här krävs det alltså att man har samtycke, i detta fall genom ett testamente som stadgar att man har samtycke från den avlidne att man får begå handlingen ifråga efter att den avlidne kremerats. Hoppas du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan en orosanmälan till socialtjänsten om delvis sanna saker räknas som falsk tillvitelse?

2020-09-02 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Om någon gör en orosanmälan till socialtjänsten om mig som innehåller delvis Sanna saker men mycket som inte är sant. Kan jag anmäla den personen för falsk tillvitelse då?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Falsk tillvitelse regleras i 15 kap. 7 § BrB där det anges att "Den som, i annat fall än som avses i 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader."Falsk tillvitelse är en variant av det i 15 kap. 6 § BrB stadgade brottet falsk angivelse. I princip samma krav ställs för falsk tillvitelse som för falsk angivelse. Skillnaden är att en angivelse endast är avsedd att bli besvärande för den utpekade. Det stämmer att någon till Socialtjänsten (annan myndighet) har påstått besvärande omständigheter om dig i ovan stadgat fall. Det är tillräckligt att en person nämnder besvärande uppgifter för en myndighet, vilket leder till att denna myndighet noterar uppgifterna som ett fullbordat brott. Det måste finnas ett uttalande om att du har begått en brottslig gärning, och det ska finnas ett uppsåt att beskylla dig för detta. Föreligger dessa rekvisit kommer det att anses vara falsk tillvitelse. För att det ska vara falsk tillvitelse krävs det att tillvitelsen är sanningslös, alltså att det inte stämmer att du gjort det som personen till myndigheten tillvitar dig.Min slutsats är att du förmodligen inte kan anmäla personen för falsk tillvitelse. Det finns inte tillräckligt mycket information för att helt och fullt avgöra frågan. Med vänliga hälsningar!

Straff för bidragsbrott?

2020-08-31 i Övriga brott
FRÅGA |Bidragsbrott 57000kr från försäkringskassan. Vad räknas detta som och vad kan jag förvänta mig för straff. Tas det hänsyn till att jag är tidigare ostraffad och ensamstående mamma?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BidragsbrottBidragsbrott innebär att man lämnar oriktiga uppgifter, eller inte anmäler ändrade förhållanden som man är skyldig att anmäla till exempelvis Försäkringskassan, och på detta sätt orsakar fara för att du ska få en ekonomisk förmån felaktigt utbetalad (2§ bidragsbrottslagen). Oriktiga uppgifter kan vara dels osanna uppgifter, men även ofullständiga uppgifter, och bestäms utifrån vilka regler som gäller för just den specifika myndigheten och skyldigheten att lämna de specifika uppgifterna. Det måste finnas fara för att myndigheten inte upptäcker felaktigheten. Ett rättsfall påvisar att underlåtenheten att anmäla till Försäkringskassan om ändrade förhållanden, utgör ett separat brott för varje enskild gärning/underlåtenhet (NJA 2012 s. 886). Bidragsbrott är ett uppsåtsbrott, vilket innebär att hela gärningen måste vara gjord medveten. Belopp som ligger i intervallet mellan 1 500 kr- 236 500 kr bedöms som huvudregel som brott av normalgraden.Brottet kan också anses vara ringa, och bedöms utifrån samtliga omständigheter vid brottet eller om beloppet understiger 1 500 kr. StraffStraffskalan för bidragsbrott av normalgraden är fängelse högst två år, och för ringa brott är det böter eller fängelse högst sex månader (2§ bidragsbrottslagen). Uppgifterna du lämnat tyder på att gärningen är ett fall av normalgraden, vilket innebär att böter är uteslutet. Gärningen ligger på fängelsenivå. PåföljdÄven om gärningen är på fängelsenivå, betyder det inte att du kommer få fängelse. Vid valet av påföljd ska tingsrätten fästa avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Som skäl för fängelse talar oftast brottets straffvärde, art och om du begått brott tidigare (30 kap. 4§ brottsbalken). Skäl som talar emot fängelse är exempelvis om den tilltalade försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadan av brottet, frivilligt angett sig eller om straffet är oproportionerligt (29 kap. 5§ brottsbalken). Åklagaren har sagt att den normala påföljden för bidragsbrott är villkorlig dom med böter. Bidragsbrott är inte ett artbrott, och straffvärdet är inte specifikt högt, och om du inte heller är straffad sedan tidigare talar det starkt för en villkorlig dom. Det är en typ av varning med en övervakningsperiod på två år, så om man begår brott igen inom den tiden kan den villkorliga domen undanröjas och man får fängelse istället (30 kap. 7§ brottsbalken). Villkorlig dom döms ut när det inte finns skäl för rätten att tro att den tilltalade skulle återfalla i brott. Enligt Brottsförebyggande rådet dömdes år 2019, 436 personer för bidragsbrott av normalgraden eller ringa brott, varav ingen fick fängelse och 410 st fick villkorlig dom. Villkorlig dom kan även förenas med samhällstjänst eller böter, för att skärpa straffet. Vid bedömningen av böterna beaktas dina ekonomiska förhållanden och din försörjningsplikt. Jag vill dock betona att detta brott ofta innebär att man får betala tillbaka beloppet till Försäkringskassan, och eventuellt annan ersättning för skada som de drabbats av. Man får även betala en summa om 800 kr till brottsofferfonden, en lagstadgad ersättning som alla som döms till ett brott med fängelse i straffskalan ska betala. Dessa två påföljder kommer oavsett om du får fängelse eller villkorlig dom. SammanfattningsvisDet är svårt för mig att säga vad du kommer få för straff om du blir dömd för bidragsbrott, då jag inte vet så mycket om omständigheterna. Men om du inte tidigare dömts för brott, talar det starkt för en villkorlig dom och inte fängelse. Jag vill dock betona att detta bara är min gissning utifrån lag och rättspraxis, och ingen garanti. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Är det brottsligt att blockera broar m.m.?

2020-08-30 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, aktivister som ägnar sig åt följande:https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rA038m/klimataktivister-blockerar-broar-i-stockholmVilka lagbrott rör det sig om (Om några)?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I artikeln uppges det att demonstrationen utgjordes av en form av fredlig civil olydnad. I detta tolkar jag att inget våld använts av demonstranterna och i och med det utesluts en del brott som ibland kan aktualiseras vid demonstrationer, protester och dylikt, så som upplopp och våldsamt upplopp, brottsbalken 16 kap 1-2 §.Ett brott som däremot skulle kunna aktualiseras i den här situationen är ohörsamhet mot ordningsmakten som innebär att deltagare i en folksamling som stör allmän ordning och underlåter att efterkomma en för ordningens upprätthållande meddelad befallning begår ett brott, brottsbalken 16 kap 3 §. Det får väl ses vara störande av allmän ordning att sitta på en vanligtvis trafikerad bro och att vägra flytta på sig när polisen befaller det skulle därmed kunna utgöra en brottslig handling. Utöver ohörsamhet mot ordningsmakten kan jag inte komma på några andra brott som skulle vara relevanta i detta sammanhang. Jag hoppas därmed att du fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur mycket alkohol får man ta in i Sverige från Tyskland?

2020-09-03 i Övriga brott
FRÅGA |Hur mycket alkohol får jag köpa i Tyskland och köra bil genom Danmark till Sverige?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Införsel av alkohol från EU-landFör införsel av alkohol från ett EU-land gäller att man får ha med sig en mängd motsvarande sitt egna, eller sin familjs, personliga bruk. Den som för in alkoholen ska även ha fyllt 20 år, köpt alkoholen själv och själv transporterat den in till Sverige. (4 kap. 4 § andra stycket alkohollagen) Med familj menas närmast anhöriga i samma hushåll. (Hovrätten över Skåne och Blekinge den 20 april 2006, målnummer B2328-04).Hur mycket alkohol kan då godkännas som personligt bruk? Det finns ingen lagstadgad övre gräns så i teorin får man ta med sig så mycket man vill förutsatt att det verkligen är för eget bruk. EU har beslutat om några referensvärden som dock alltid ska anses vara personligt bruk, dessa är: 10 liter spritdrycker, 20 liter starkvin, 90 liter vin (varav högst 60 liter mousserande vin) samt 110 liter öl. (artikel 32, punkt 3b i rådets direktiv 2008/118/EG) I praktiken är det dock upp till tulltjänstemännen att bedöma om den medhavda mängden rimligen kan anses motsvara personligt bruk. Tullverket ska göra en helhetsbedömning av situationen när de fattar sitt beslut, och mängden alkohol är bara en av faktorerna. Om man blir stoppad vid gränsen och en tulltjänsteman gör bedömningen att alkoholen inte är för personligt bruk måste man själv kunna visa att det verkligen är för personligt bruk.SmugglingsbrottOm tulltjänstemannen ändå gör bedömningen att alkoholen inte är för privat bruk uppstår misstanke om smugglingsbrott och alkoholen kan beslagtas. (22 § lag om straff för smuggling) Om en åklagare bedömer att brott föreligger kommer hen väcka åtal och en process i domstol inleds. (45 kap. 1 § rättegångsbalken) Döms man för smuggling är straffet böter eller fängelse upp till två år. (3 § lag om straff för smugglingsbrott) Om rätten, åklagaren eller tullverket beslutar att beslaget ska hävas lämnas alkoholen tillbaka till den som försökt ta in alkoholen. (27 kap. 8a § rättegångsbalken) Alkoholen kan även omhändertas för skatteutredning (2 kap. 9 § lag om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter)Sammanfattning och råd Du får ta med dig alkohol som motsvarar ditt eller din familjs personliga bruk. Vad personligt bruk är i faktisk mängd finns det inget klart svar på utan det beror på övriga omständigheter. Håller du dig under EUs referensvärden ska det dock inte vara någon risk för att tullen har invändningar. Med vänliga hälsningar,

Vad som kan föranleda ringa tjänstefel

2020-09-01 i Övriga brott
FRÅGA |Vad kan föranleda att ringa tjänstefel döms ut?
Aya Alwan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 20 kap 1 § Brottsbalken framgår " den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar."Ringa tjänstefel föranleder alltså inget straffansvar. Enligt förarbeten till bestämmelsen ska bedömningen göras mot bakgrund av (a) gärningens betydelse för myndighetsutövningen och (b) gärningsmannens ansvar i förhållande till denna (prop. 1988/89:113 s. 17). Detta innebär att ju mer självständiga befogenheter tjänstemannen har, desto större anledning finns att se mer allvarligt på gärningen. Det görs även en prövning av graden av uppsåt eller oaktsamhet. Vilka omständigheter som bör beaktas beror på det enskilda fallet. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2004 s. 164 slagit fast att samtliga omständigheter bör beaktas. Bedömningen ska alltså utgå från objektiva faktorer som uppgiftens art och gärningens effekter samt graden av oaktsamhet som gärningsmannen har visat. Jag hoppas att du fick svar på din fråga Med vänlig hälsningAya Alwan

Kan en bank vägra ge ut pengar?

2020-08-31 i Övriga brott
FRÅGA |Kan en bank vägra att betala ut din pengar om de inte vet vad pengarna ska användas till?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Banker får vägra en insättning eller ett uttag av pengar i deras bank. Detta har sina rötter i den s.k. penningstvättlagen.Penningtvättslagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk och är baserad på EU:s penningtvättsdirektiv. Lagen innebär höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. Som ett led av detta använder bankerna sig av ett - Know your customer – system i sitt arbetet för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Gällande insättning brukar banker vara striktare mot sina kunder jämfört med vid uttag. Om du vill ta ut en mindre summa pengar (oftast under 10 000 kr) brukar det inte vara några problem om det inte finns särskilda omständigheter involverat. Däremot om du exempelvis vill ta ut 50 000 kr i kontanter är bankerna mycket strikta, eftersom de inte vill ta risken att bli inblandade i penningtvätt. Samma sak gäller om du gör uttag av mindre summor men väldigt ofta. Bankerna vill att kunderna använder sina bankkort, digital överföring eller Swish så långt som möjligt för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Både vid insättning och uttag är det vanligt att banken ställer en rad frågor om pengarna och dess ursprung.Om du varit på en bank och blivit nekad ett uttag rekommenderar jag dig att prata med personalen och fråga varför. Om motiveringen inte är tillräcklig för dig, prata med chefen på banken.Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Önskar dig annars en fortsatt fin dag!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att ta bort gränsmarkeringar i form av gränsrör?

2020-08-25 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Är det olagligt att ta bort gränsmarkeringar, så kallade gränsrör mellan fastigheter?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterOm jag har förstått dig rätt så undrar du om det är olagligt att ta bort gränsmarkeringar i form av gränsrör som markerar var gränsen går mellan fastigheter.Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) och jordabalken (JB) i mitt svar.Det är olagligt att ta bort gränsmarkeringarDet korta svaret på din fråga är ja – det är olagligt att ta bort gränsmarkeringar mellan fastigheter, exempelvis sådana gränsrör som du nämner. Jag kommer nu att förklara mer noggrant vad som gäller.Förfalskning av fast märkeDet brott som blir aktuellt kallas för förfalskning av fast märke (14 kap. 9 § BrB). Det beskrivs såhär i lagen:"Den som obehörigen anbringar ett märke eller annat föremål som kan förväxlas med gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning eller flyttar, tar bort, skadar eller förstör ett sådant märke döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år.Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader."Gränsmärket ska vara gällande och fara i bevishänseende ska ha uppståttFör att beteendet som du nämner ska vara brottsligt krävs alltså det följande:- Det finns ett gällande gränsmärke, till exempel i form av ett gränsrör.- Gränsmärket har tagits bort.- Det har uppstått "fara i bevishänseende" till följd av borttagandet. Gränsmärket är gällande om det har märkts ut "i laga ordning" (1 kap. 3 § JB). Till rättsligt giltiga gränsmärken räknas framförallt sådana markeringar som har placerats ut av Lantmäteriet vid en lantmäteriförrättning. Med fara i bevishänseende menas att själva borttagandet av gränsröret har gjort det svårt eller omöjligt att bevisa var gränsen mellan fastigheterna går.Det krävs att gärningspersonen hade uppsåtGärningspersonen behöver ha haft uppsåt till sin handling (1 kap. 2 § första stycket BrB). Det innebär att personen behöver ha tagit bort gränsmärket avsiktligen eller med insikt om alternativt med likgiltighet inför att det skulle leda till fara i bevishänseende. Hade personen inte något uppsåt har hen alltså inte begått något brott.SammanfattningDet är olagligt att ta bort gränsmarkeringar i form av gränsrör, förutsatt att de är rättsligt giltiga och att borttagandet gör det svårt eller omöjligt att bevisa var en fastighetsgräns går. Brottet som blir aktuellt kallas för förfalskning av fast märke och kräver att gärningspersonen hade uppsåt till sitt handlande.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,