Har jag rätt till en annan tjänst som sjukskriven?

2019-03-07 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har en anställning som CFO, har gått in i väggen nu, jag klarar inte av att vara arbetsledare och ha huvudansvar. Min arbetsgivare har erbjudit mig en provanställning som redovisningschef. Kan man ha en provanställning hos samma arbetsgivare efter det att jag sagt upp mig som CFO?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag kommer i mitt svar inledningsvis till dig att redogöra för din arbetsgivares rehabiliteringsskyldighet. Avslutningsvis kommer jag att besvara din fråga om du kan säga upp dig för att sedan söka en tjänst och få en provanställning för en annan tjänst.Arbetsgivaren rehabiliteringsansvarOm du som arbetstagare inte kan fullgöra dina arbetsuppgifter, eller har nedsatt arbetsförmåga, på grund av sjukdom har du till viss del ett förstärkt anställningsskydd. Det innebär att de brister som uppstår på grund av sjukdomen inte är saklig grund för uppsägning. Istället träder arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet in, vilken är långtgående. Först när arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet, och undersökt exempelvis möjligheten till omplacering, kan saklig grund för uppsägning föreligga. Att du inte kan arbeta som CFO innebär som utgångspunkt inte att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig.Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att arbetsgivaren ska göra en egen utredning av rehabiliteringsbehovet, den ska planlägga rehabiliteringsarbetet och genomföra de stöd- och anpassningsåtgärder som behövs. Värt att notera är att desto större ett företag är, desto större är företagets rehabiliteringsskyldighet. Exempelvis är det lättare att omplacera en sjuk arbetstagare för ett större företag än för ett mindre.Arbetsgivarens omplaceringsskyldighetFör att en omplacering ska vara aktuell krävs det att den dels är möjlig, dels att den är skälig. Möjligheten innebär att det ska finnas ett ledigt arbete inom arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa en ny tjänst för att omplacera dig. Skäligheten innebär att arbetstagaren efter en normal inskolning ska kunna utföra de nya arbetsuppgifterna, det ska alltså inte krävas en omskolning för att arbetstagaren ska vara kvalificerad för det nya arbetet. Även här görs en bedömning i det enskilda fallet om hur långtgående omplaceringsskyldigheten är. Ett större företag anses ha fler möjligheter till omplacering än ett mindre företag. Om det är möjligt ska omplaceringen avse ett arbete som är likvärdigt med det tidigare arbetet. Arbetstagaren kan dock behöva gå med på längre avstånd mellan hem och arbetsplats, lägre sysselsättningsgrad och lägre lön. Har arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudet arbete så har i allmänhet inte arbetsgivaren någon skyldighet att lämna några ytterligare erbjudanden.I ditt fall har arbetsgivaren förvisso inte gett sken av att den vill säga upp dig på grund av din sjukdom. Tvärtom förstår jag (efter kontakt med dig per e-post) att rehabiliteringsåtgärder är inledda. Du har ingen uteslutande rätt att fritt välja en omplacering inom företaget (det är arbetsgivaren som har en skyldighet att omplacera dig).Mitt förslag är, om så inte redan skett, att du föreslår för din arbetsgivare att du omplaceras till en tjänst som redovisningspersonal. Tjänsten är efter vad du beskriver ledig, så länge du inte saknar kvalifikationer för den torde det inte vara något problem. Utgångspunkten är att arbetsgivaren inom ramen för sitt rehabiliteringsansvar är skyldig att göra allt som är möjligt för att anställningen skall bestå, i det ingår utifrån arbetsgivarens resurser och din arbetsförmåga att omplacera dig. Kan du säga upp dig och söka en provanställning?I teorin står det dig fritt att säga upp dig från din anställning och att du följer eventuell uppsägningstid som är avtalad er emellan. Det står dig även fritt att söka en ny tjänst hos din arbetsgivare. I det skedet är det sedan upp till arbetsgivaren huruvida den vill anställa dig, dock finns det ingen skyldighet att anställa dig. Det innebär att om du säger upp dig och sedan söker en ny tjänst, finns det en risk att arbetsgivaren väljer att anställa någon annan. Om det avtalas om en provanställning har du ett mycket sämre anställningsskydd än vad du har i nuläget. Just nu har du ett starkt anställningsskydd.Det får avtalas om en provanställning om högst sex månader. Provanställningen är för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att utvärdera dig och utgångspunkten är att den sedermera ska övergå till en tillsvidareanställning. Det kan i vissa fall vara tillåtet att provanställa en medarbetare som tidigare varit anställd på arbetsplatsen, så kan det vara exempelvis om det rör sig om helt nya arbetsuppgifter än vad den anställde tidigare arbetat med.Sammanfattning och rådDu kan säga upp dig från din arbetsplats och söka en ny anställning därefter hos din arbetsgivare med provanställning. Eftersom det är en tjänst med (antar jag) helt andra arbetsuppgifter än du haft tidigare kan det vara godkänt med en provanställning. Min rekommendation är däremot att du inte säger upp dig för att söka en tjänst med provanställning. Dels har arbetsgivaren ingen skyldighet att anställa dig, dels har du som provanställd ett dåligt anställningsskydd. Arbetsgivaren kan om du är provanställd säga upp dig från en dag till en annan, utan att behöva uppge någon anledning till det.Då rehabiliteringsåtgärder är inledda är min rekommendation att du för en dialog med din arbetsgivare att du blir omplacerad till tjänsten på redovisningsavdelningen. Tjänsten är ledig och som jag förstår det saknar du inte heller kvalifikationer för den. Du kan förvisso inte kräva en omplacering till just den tjänsten, men arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet för att du ska kunna återgå i arbete. Om det inte är aktuellt att återgå till arbete som CFO kan därmed ett alternativ vara att du omplaceras till en annan tjänst. Det finns en risk att arbetsgivaren väljer att erbjuda dig omplacering till en annan tjänst vilket du måste acceptera (under förutsättning att den är skälig och möjlig). Förhoppningsvis kan du få till stånd en omplacering till den tjänst du har, vilket kommer att innebära att fortsatt starkt anställningsskydd, i jämförelse med om du säger upp dig.Om du har några kompletterande frågor är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Sjuklön vid timanställning

2019-02-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag är timanställd och jobbar varje dag, har gjort det i 1,5 år på min firma. Jag blev sjuk i 6 dagar och första dagen så blir det självklart karnens. Följande 5 dagarna var jag sjuk men min arbetsgivare vill inte betala ut någon sjuklön. Har jag rätt till sjuklön eller inte?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Låt oss först klargöra att en timanställning innebär en anställningsform där varje arbetspass utgör en anställning. Timanställning defineras i lagen om anställnigsskydd (LAS) som en "allmän visstidsanställning".Detta är viktigt eftersom att du jämfört med t.ex en heltidsanställning löpande får betalt för dina missade arbetspass, endast kommer få ersättning för de pass som är bokade och som du har "rätt till". Sjuklön regleras i Lagen (1991:1047) om sjuklön. Förutsättningar för att man skall vara berättigad till sjuklön stadgas i lagens 3 §. Om du läser denna framgår det rätt tydligt att du skulle vara berättigad till detta, eftersom du jobbat längre än 14 kalenderdagar. För att summera har du rätt till sjuklön enligt relevant lagstiftning OM du har inbokade pass, och inte t.ex om du "rings in vid behov". Vill din arbetsgivare fortfarande inte betala ut någon sjuklön bör du vända dig till ett fackförbund som kan assistera dig i tvisten, alternativt till en verksam jurist. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Har man rätt att vara hemma sjuk i 7 dagar?

2019-02-09 i Sjuk
FRÅGA |Har man rätt att vara hemma sjuk i 7 dagar?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är du för sjuk för att jobba som vanligt ska du vara hemmaJag utgår från att du är anställd och undrar om du har rätt att vara hemma från jobbet om du är sjuk. Ja, är du för sjuk för att jobba ska du naturligtvis vara hemma. Det är då viktigt att du sjukanmäler dig till din arbetsgivare, både för arbetsgivarens skull så att denne kan se till att dina arbetsuppgifter blir gjorda på annat sätt men också för att du endast har rätt till sjuklön om du är sjukanmäld. Du har även rätt till sjuklön från din arbetsgivareRegler om sjuklön finns i Sjuklönelagen (SjLL). Du har rätt till sjuklön om din sjukdom sätter ned din arbetsförmåga, alltså om du är förhindrad att jobba på som vanligt (SjLL 4 §).Sjuklön ska din arbetsgivare betala ut till dig i upp till 14 arbetsdagar som du är hemma sjukanmäld (SjLL 7 §). Sjuklönen är 80 % av din lön med ett avdrag för så kallad "karens" (SjLL 6 §). Under dessa 14 dagar är det arbetsgivaren som bestämmer om du ska ha sjuklön eller inte. Arbetsgivaren har därför bl.a. rätt att kontakta dig och fråga om din sjukdom och även rätt att begära ett läkarintyg om det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl skulle t.ex. kunna vara om du har haft upprepade kortare sjukdomsfall under en begränsad tid (SjLL 10 a §).Sammanfattningsvis har du alltså rätt att vara hemma sjuk i 7 dagar med sjuklön om du inte kan jobba på som vanligt. Jag rekommenderar dig att sjukanmäla dig till din arbetsgivare så fort du inser att du behöver stanna hemma från jobbet. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar

Sjuklön i efterhand

2018-12-26 i Sjuk
FRÅGA |Hej alla!Jag har en fråga, det är såhär att jag jobbar o på en resturang och jag har varit sjuk förra månad i typ 5 dagar, men jag har inte fått sjuklön eller nåt! O detta är pga att jag glömde fylla på blanketten som dom består att man ska fylla på den för att få pengar! Även fast de var första månad som dom började kräva en sån blankett, Nu till frågan kan jag göra nåt? Eller är de försent nu?
Azalea Safaei |Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Rent generellt Det är lagen om sjuklön (SjLL) som reglerar arbetstagarens rätt till sjuklön och andra anställningsförmåner i Sverige. Lagen inskränker dock inte rätten till sjuklön enligt en annan lag, vilket jag kommer återkomma till senare. Vissa avvikelser från lagens bestämmelse får göras enligt kollektivavtal, och därför råder jag dig att även kolla med ditt fackförbund gällande hur ditt kollektivavtal reglerar sjukanmälningar. Även om du inte är med i ett sådant fackförbund, kan kollektivavtalets bestämmelser tillämpas på dig (2§ SjLL). Vad som gäller för sjukanmälningarna är att du som arbetstagare måste anmäla sjukdomsfallet till arbetsgivaren för att få rätt till sjuklön (8§ första stycket). Legalt sett kan en sjukanmälan ha olika former och lagen föreskriver inte t ex en skriftlig anmälan, men det kan finnas regler på den enskilda arbetsplatsen. Om du som arbetstagare dröjer med att anmäla dig sjuk, kan du i normalfallet inte ställa krav på att få sjuklön för dag innan anmälan, även om du i efterhand kan styrka både sjukdom och arbetsoförmåga. För den första dag som du var sjuk gäller en karensdag, det är en form av självrisk vilket innebär att du inte får någon ersättning. Det finns dock undantagsregler till detta, om du har haft 10 karensdagar på ett år hos samma arbetsgivare så finns det ett högrisksskydd mot en elfte karensdag. Notera att karensdagen ersätts 1 januari 2019 av ett karensavdrag, mer finns att läsa om det här. Ditt fallDet framkommer inte i din fråga om du faktiskt har ringt in till din arbetsgivare och anmält dig sjuk, eller hur kommunikationen kring anmälningssystemet skett. Det råder ingen tvekan om att det här rör sig om en arbetsrättslig tvist, och du borde därför först och främst kontakta facket för ytterligare stöd i frågan. Kom ihåg att om din arbetsgivare vägrar att betala ut din sjuklön kan du alltid ansöka om sjukpenning direkt hos Försäkringskassan. Detta regleras i socialförsäkringsbalken 24 kap och 27 kap. Det måste dock alltid utredas och avgöras från fall till fall om en försäkrad har rätt till sjukpenning trots att han eller hon försummat att göra sjukanmälan i tid. Det finns också fall där Försäkringskassan inte anser sig kunna betala ut sjukpenning för tid före anmälan trots att den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt, och det kommer därför få bedömas utifrån dina individuella omständigheter. På Försäkringskassans hemsida skriver de att i vissa fall då arbetsgivaren vägrar att betala ut sjuklön så kan de betala ut den i arbetsgivarens ställe. Det kallas för sjuklönegaranti. Men för att få rätt till detta krävs det att tvisten gäller:1)ditt anställningsförhållande eller 2)din arbetsförmåga Du måste själv ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan och om de finner att du har rätt får du sjuklönen utbetald från dem istället. Försäkringskassan kräver sedan i sin tur tillbaka pengar av din arbetsgivare. Du ansöker om sjuklönegaranti på Mina sidor. Du måste ansöka senast tre månader efter den månad när du skulle fått din sjuklön, det kan du göra på försäkringskassans hemsida här. Mitt råd till digMen mitt råd till dig är att oavsett kontakta ditt fackförbund, då bedömningen kan variera beroende på de enskilda omständigheterna. Jag hoppas att mitt svar åtminstone gjort det lite tydligare om vad som gäller.Vänligen,

Hur räknas kalenderdagarna inom en sjukperiod för begäran av läkarintyg?

2019-02-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag gar en anställd som jobbar en dag i veckan.Förra veckan skulle hen jobba på torsdagen men sjukanmälde sig och den här veckan så sjukanmäler hon sig igen .Kan jag kräva läkarintyg från dag åtta även fast hen inte skulle ha jobbat fre-ons?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren har som huvudregel rätt att kräva läkarintyg från och med åttonde kalenderdagen räknat från den första dagen i sjukperioden. Det är normalt dagen som arbetstagaren sjukanmäler sig till arbetsgivaren som är utgångspunkt för beräkning av den tidpunkt då arbetstagaren är skyldig att visa läkarintyg. Det innebär att du i ditt fall får kräva läkarintyg om den anställda är fortsatt sjuk och hindras från att jobba. Det är sjukdagarna dvs. kalenderdagarna man räknar utifrån, inte arbetsdagarna. Däremot blir det inte löneavdrag för andra dagar än arbetsdagar.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Anställd som misstänks sjukskriva sig när han/hon egentligen kunnat arbeta

2019-02-21 i Sjuk
FRÅGA |Kan man vara sjukskriven och tex tvätta sin hobby bil, eller gå på anställningsintervju eller på kvällen gå på event efter normal arbetstid?Om en anställd gör det flera gånger i månaden och man kan bevisa det går det att avskeda denna eller är det uppsägning som gäller?Går det kräva tillbaka lön? Kan man som arbetsgivare kräva skadestånd för merkostnader?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vad får den anställde göra som sjukskriven?För att sjukskriva sig och ha rätt till sjuklön krävs det att arbetstagaren varit sjuk och har haft en nedsättning av sin arbetsförmåga. I ett fysiskt krävande yrke kanske ett brutet ben är grund för sjukskrivning, medan det inte är det för ett stillasittande kontorsjobb. Beroende på vad det är för typ av jobb kan det som är en rimlig orsak för sjukskrivning på en arbetsplats kanske inte vara det på en annan. Huruvida det är okej att den anställde sjukskrivit sig och sedan exempelvis tvättat bilen eller gått på events beror alltså på orsaken till sjukskrivningen och om den anställde hade kunnat jobba trots orsaken till sjukskrivningen.Vad kan arbetsgivaren göra om den misstänker att den anställde är oärlig med sina sjukskrivningar?Om en anställd är frånvarande mer än vad som anses normalt, exempelvis flera gånger i månaden, kan arbetsgivaren utfärda ett förstadagsintyg. Detta är något arbetsgivaren kan göra när det föreligger särskilda skäl, så som att en anställd har varit frånvarande mer än vad som anses normalt och att arbetsgivaren till exempel misstänker att den sjukskrivne egentligen inte har skäl för frånvaron. Om arbetsgivaren vill göra en sådan begäran ska den vara skriftlig och får inte gälla längre tid än ett år. Avvikelser kan göras genom kollektivavtal. Arbetsgivaren kan även vända sig till försäkringskassan. Rent praktiskt innebär förstadagsintyget att arbetsgivaren kan neka den anställde sjuklön ifall han/hon inte lämnar ett läkarintyg från första dagen av sjukdomen på arbetsgivarens begäran.Kan uppsägning vara en möjlighet?För att få säga upp en arbetstagare måste arbetsgivaren ha saklig grund för detta. Saklig grund kan vara:arbetsbrist, eller personliga skäl. I det fall som beskrivs ovan verkar det vara personliga skäl som skulle utgöra saklig grund för en uppsägning. För att personliga skäl ska föreligga krävs som huvudregel att arbetstagaren är olämplig till att fortsätta utföra arbetet, och det räcker därmed inte några enstaka fall av misskötsamhet. Handlar det om upprepad misskötsamhet kan det dock vara grund för uppsägning på sikt. I det beskrivna fallet skulle jag säga att det innan en uppsägning genomförs krävs korrigerande samtal där syftet är att beteendet hos medarbetaren ska bli bättre, inte att uppsägning ska ske. Skulle detta inte hjälpa och misskötseln fortsätter upprepas kan det bli läge att fundera över uppsägning. Vid en eventuell uppsägning ligger det då på arbetsgivaren att bevisa att det finns skäl för uppsägningen. Det kan alltså vara en god idé att som arbetsgivare noga dokumentera misskötseln, förda samtal med den anställde samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits. Att avskeda den anställde är i den nämnda situationen inte möjlig, då det ställs högre krav på misskötsel än vad som föreligger i den här situationen. Går det att kräva tillbaka lön och/eller skadestånd?Som jag förstår frågan handlar den om ifall det går att kräva tillbaka den sjuklön som utbetalats trots att den anställde kanske egentligen inte hade rätt till att vara sjukskriven? Detta ställer jag mig tveksam till. Skadestånd kommer sannolikt inte heller att bli aktuellt. Med ett sådant förstadagsintyg som jag beskrev ovan kan det dock bli möjligt för arbetsgivaren att i framtiden begära läkarintyg redan från första sjukdagen. Inkommer inget sådant kan arbetsgivaren neka att betala sjuklön.SammanfattningsvisJag skulle råda arbetsgivaren att i första hand utfärda ett förstadagsintyg om den anställde har mycket frånvaro. Detta eftersom det finns misstanke om att den anställde vid tillfällena för frånvaron egentligen kanske hade kunnat jobba. Det är därutöver klokt att föra samtal med den anställde där man pekar på den misskötsamhet man tycker finns, samt vara noggrann i dokumentationen för det fallet att en uppsägning skulle bli aktuell senare.Hoppas att du fått svar på dina frågor!Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig imorgon fredag vid 14:00. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se.Vänligen,

Tvingas arbeta trots sjuk

2018-12-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på Café och mina kollegor har flera gånger blivit tvingade att komma till jobbet av min chef trots att dom är sjuka. Att chefen har en 24h innan pass policy kan jag ändå förstå men att tvinga folk jobba sjuka, dessutom med risk att sprida sjukdom till gäster... Jag undrar huruvida detta är tillåtet och hur jag kan göra?
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har man ingen skyldighet att arbeta om man är sjuk, utan det man är skyldig att göra är att sjukanmäla sig så snart som möjligt till arbetsgivaren. Visserligen ska man försöka hålla sig till de rutiner för sjukanmälan som finns på arbetsplatsen. Policyn finns för att underlätta för arbetsgivaren att hitta ersättare, men blir man sjuk kan arbetsgivaren inte tvinga arbetstagaren att arbeta fast sjukanmälan inte skett i rätt tid enligt arbetsplatsens policy. Man kan helt enkelt inte rå för att man blir sjuk. Jag skulle råda dig och dina kollegor att vända er till facket om ni är medlemmar för att få vidare hjälp med detta. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller för arbetstagare med lönebidrag?

2018-12-24 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag är tillsvidareanställd 75%, på lönebidrag, har fibromyalgi och artrosdiagnos. Kan arbetsgivaren säga upp mig på grunden av att jag varit sjukskriven, mestadels på grund av värk, men några gånger för förkylningar?Och kan Arbetsförmedlingen avsluta mitt lönebidrag som löper till den sista februari 2019, samtidigt som dom godkänner en ny lönebidragsanställd på min tjänst ?TACKSAM FÖR SVAR
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägning kräver saklig grundFör att en arbetstagare ska bli uppsagd måste det finnas saklig grund. Saklig grund föreligger vid arbetsbrist eller vid personliga skäl (7 § första stycket lag om anställningsskydd) (LAS). Sjukdom räknas som personliga skäl. Huvudregeln är att uppsägning på grund av sjukdom sker om det handlar om en varaktig sjukdom som gör att arbetstagaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Arbetstagaren har dock ett skydd mot uppsägning på grund av sjukdom och det ska mycket till för att en sådan uppsägning ska ske. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och ska hjälpa en sjuk arbetstagare. Arbetstagaren kan inte läggas till last att han eller hon är sjuk. Om arbetsgivaren har gjort allt som krävs för att rehabilitera en sjuk arbetstagare kan saklig grund föreligga.Din arbetsgivare har kännedom om din sjukdom och hade det redan innan ni ingick anställningsavtal. Arbetsgivaren får räkna med att du är borta då och då på grund av din sjukdom och det borde inte finnas någon risk för att du blir uppsagd av denna anledning. Lönebidrag vid frånvaroArbetsgivaren ska redovisa betald bruttolön när hen begär lönebidraget. Lönebidragets storlek påverkas av den redovisade lönen. En arbetstagare med lönebidrag omfattas av samma rättigheter som en vanlig arbetstagare. Det innebär att regler i LAS gäller och arbetsgivaren kan inte säga upp dig utan saklig grund och placera en annan arbetstagare istället. Jag skulle rekommendera dig att kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för närmare information om ditt lönebidrag.Vänligen,