Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?

2021-03-17 i Sjuk
FRÅGA |Min anställd ljög mycket för att inte komma på jobbet. Han sa i november att han var sjuk och inlagd och sen gick till facket och sa att han fått ingen lön på november men utan att säga till facket att han var sjuk. Jag hade möte med facket då fått de veta från mig om sjukperioden och facket bestämde att jag måste betala sjuklönen. Han ljög till facket med flera sacker men jag har visat att jag hade rätt ( t.ex. att han fått ingen lön alls eller att jag inte kallat honom på jobbet). Därför misstänker jag att han ljög om sjukdomen. Har jag rätt att be läkarintyg? Vad ska jag göra i detta fall?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det är du av uppfattningen att en av dina anställda ljugit för såväl dig som facket om att han var sjuk. Situationen inträffade i november 2020. Då du misstänker att han ljugit om sjukdomen undrar du om du har rätt att begära läkarintyg.Bestämmelser om när sjukintyg kan begäras finns i lagen om sjuklön. Normalt sett finns det en bestämmelse i 10 a § lagen om sjuklön som ger arbetsgivaren att under vissa omständigheter begära läkarintyg från första dagens sjukdom. Enligt nämnda bestämmelse krävs det särskilda skäl vilket innebär att det ska föreligga t.ex. missbruk av rehabilitering eller annat skäl som motiverar arbetsgivarens begäran. Bestämmelsen har för tillfället upphävts på grund av den pandemi vi befinner oss i. Enligt tidigare besked skulle den återinförts den 1 januari 2021. Det har däremot ändrats och nytt datum är den 1 maj 2021. Oavsett om bestämmelsen hade funnits eller ej är det däremot bara möjligt att begära läkarintyg för en dag tidigare. Du kan således inte begära läkarintyg för den tid arbetstagaren var sjukanmäld i november; bland annat skulle det vara svårt att visa fyra månader senare att det förelåg en sjukdom då.I din fråga uttrycker du att facket "bestämde" att du måste betala sjuklön. Facket kan förvisso inte "bestämma" över dig. Däremot kan facket begära att du ska betala sjuklön och ta strid för sin medlem. Du kan således vägra att betala ut det, med risk att facket hjälper sin medlem att stämma dig i domstol för att få betalt. Huruvida din anställde och facket kan nå framgång kan jag tyvärr inte bedöma utifrån den information jag har.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Rätt till både sjukpenning och lön?

2021-01-30 i Sjuk
FRÅGA |Är uppsagd och samtidigt sjukskriven och undrar därför om jag har rätt till både sjukpenning och lön under en 6 mån lång arbetsbefriad period? Perioden är avräkningsfri.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.När har en arbetstagare rätt till sjukpenning?Sjukpenning från Försäkringskassan regleras i SFB och är en arbetsbaserad socialförsäkringsförmån. Förmånen förutsätter att den försäkrade är att se som arbetstagare (27 kap. 2 § och 6 kap. SFB), men kan även kvarstå efter uppsägning om det föreligger omständigheter som ger SGI-skydd (6 kap. 10 § SFB). SGI står för "sjukpenninggrundande inkomst", och är en förutsättning för rätten till sjukpenning. Vidare gäller SGI-skydd under den tid då den försäkrade inte arbetar av någon anledning som ger rätt till ersättning i form av exempelvis sjukpenning (26 kap. 17 § 1 p. SFB). Om du är berättigad sjukpenning och sägs upp så är du därmed fortsatt berättigad sjukpenning under förutsättningen att du är helt eller delvis arbetsoförmögen till följd av sjukdom (27 kap. 2 § SFB).Storleken på sjukpenningen under den arbetsbefriade perioden:Din sjukpenning kan reduceras om du under samma tid uppbär lön. I SFB finns en särskild regel om minskning av sjukpenningen i vissa fall, den så kallade minskningsregeln (28 kap. 19 § SFB). Syftet med regeln är att motverka att vissa arbetstagare via avtal tillförsäkras en högre kompensationsnivå vid sjukdom än andra grupper i samhället. Minskningsregeln ska tillämpas om den försäkrade under sjukdom får lön från arbetsgivaren för samma tid som sjukpenningen avser. Sjukpenningen ska då minskas med det belopp som lönen överstiger 10 procent av vad den försäkrade skulle ha fått i lön om denne varit i arbete. Sammanfattning:Då du redan är berättigad sjukpenning påverkar inte uppsägningen din fortsatta status som sjukpenningberättigad försäkringstagare. Om du dock får en heltidslön utbetalad under uppsägningstiden så kan din sjukpenning att påverkas på grund av minskningsregeln. Beroende på vad du tjänar i månaden så kan beräkningen skilja sig åt hos Försäkringskassan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan arbetsgivaren kräva läkarintyg från första sjukdagen?

2020-12-10 i Sjuk
FRÅGA |Har man som arbetsgivare rätt att kräva ett läkarintyg från arbetstagaren från första sjukdagen ?Det finns inget kollektivavtal .
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om sjuklön. Normalt sett ska en arbetsgivare enligt 10 a § lag om sjuklön kunna kräva ett läkarintyg från arbetstagaren redan från första dagen. Det krävs dock särskilda skäl för det. Exempel på sådant som kan utgöra särskilda skäl är misstanke om missbruk av rehabilitering. Det innebär således att arbetsgivaren inte helt slumpmässigt kan kräva läkarintyg från första dagen. Begäran ska då vara skriftlig och får inte avse längre tid än ett år. Lämnar arbetstagaren inte ett sådant intyg och det inte finns något godtagbart skäl för det är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön under den tid av sjuklöneperiod som intyget saknas. Det går att avtala om att annat ska gälla genom kollektivavtal just i den frågan men du nämner att ett sådant inte finns och då är det lagen som gäller.Just nu går det dock inte att begära ett läkarintyg redan från första dagen eftersom just den bestämmelsen är upphävd till följd av de rådande omständigheterna kring Corona. Den ska dock åter träda i kraft 2021-01-01. Vänliga hälsningar,

Arbetstagare har sjukanmält sig men arbetsgivaren påstår att de inte har fått någon sjukanmälan. Hur går man vidare för att få rätt till sin sjuklön?

2020-12-02 i Sjuk
FRÅGA |Om en anställd har sjukanmält sig via röstmeddelande, men arbetsgivare säger att de har inte fått någon sjukanmälan ? Hur går man vidare i frågan om arbetsgivare nekar sjukersättning ?Det finns även sjukintyg från samma dag som sjukanmälan,
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig utgångspunkt för sjukanmälanHur sjukanmälan ska göras skiljer sig ofta åt för olika företag beroende på kollektivavtal. Saken regleras av kollektivavtal om1. sådant finns på arbetsplatsen och,2. innehåller bestämmelse om tillvägagångssättet för sjukanmälan, 2 § lag om sjuklön jämför med 9 §.Kollektivavtalets bestämmelser gäller alltså såframt det har reglerats där (lagen är semidispositiv). Finns inte kollektivavtal eller föreskrivs inte saken däri så gäller 9 §, med innebörden att sjukanmälan ska lämnas skriftligen och bör vara avlämnas senast vid sjukelöneperiodens utgång. Av lagkommentaren följer att dröjsmål inte innebär förlust av rätten sjuklön, men arbetsgivaren behöver inte betala förrän försäkran erhållits. Hur går man vidare i frågan om arbetsgivare nekar sjukersättning?Eftersom det i första hand kollektivavtalet som reglerar frågan, bör man gå vidare genom att kontakta arbetstagarorganisationen. De har i sin tur rätt att påkalla förhandling med arbetsgivaren, 10 § medbestämmandelagen. Visar arbetsgivaren sig ha brutit mot kollektivavtalet och vägrar denne att rätta sig utgår skadestånd dels för ekonomisk skada, i detta fall den sjuk sjuklön arbetstagaren arbetstagaren gått miste om (arbetstagarens skada) 54 § MBL och dels eventuellt för kränkning av kollektivavtalet, 55 § MBL (allmänt skadestånd).Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?

2021-02-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag är behovs/timanställd på ett företag, alltså har jag ingen sjuklön om jag skulle sjukskrivas som jag förstått det. När jag sökte jobbet stod det dock följande i jobbannonsen på arbetsförmedlingen: "Omfattning: heltid/deltid (50 - 100%), anställningsform: tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning." Betyder detta att jag har rätt till 50% sjuklön vid sjukskrivning eller står jag helt utan ersättning?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline.Jag uppfattar det som att du undrar över huruvida du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare utifrån din nuvarande anställning. I detta fall blir sjuklönelagen tillämplig. Har jag rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd? Du uppger att du har en behovs-/timanställning på företaget. En sådan benämns i juridisk mening som en intermittent anställning. Med detta menas det med att vid varje arbetstillfälle som uppstår, så uppstår det ett nytt anställningsförhållande. Sammanfattningsvis betyder detta att ifall det finns dagar emellan arbetspassen räknas dessa juridiskt sett inte "in" i anställningen. Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Detta följer av 3 § första stycket sjuklönelagen. För att du ska ha rätt till sjuklön måste du alltså ha jobbat minst fjorton kalenderdagar i följd. Sjuklönen hade i så fall gett dig ersättning för de dagar du var schemalagd och alltså inte för mellanliggande dagar. Detta eftersom sjuklönelagen enbart tar sikte på faktiskt inkomstbortfall, oavsett vilken anställning man innehar. För att komma fram till en närmare slutsats kring huruvida du faktiskt har rätt till sjuklön i detta fall hade jag behövt mer information om din anställning, inbokade arbetspass och dylikt. Spelar det någon roll att annonsen angav en tillsvidare-/tidsbegränsad anställning?Vad gäller din fundering kring att jobbannonsen på Arbetsförmedlingen kan denna i sig inte vara juridiskt bindande, utan detta hade varit något som hade kunnat tas upp vid ingåendet av anställningen från din sida. Ibland kan arbetsgivaren välja att erbjuda en arbetssökande en provanställning eller timanställning först för att få en idé om hur denne klarar av arbetsuppgifterna innan arbetsgivaren anställer en på heltid eller deltid, trots att jobbannonsen efterlyste en heltid/deltidsanställning. Det som är det avgörande i detta fall är alltså det anställningsavtal som du skrev under med arbetsgivaren.Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

När kan arbetsgivare begära in sjukintyg?

2020-12-31 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Min arbetsgivare begär sjukintyg från dag 2 på min sjukskrivning. Jag fick ett sms på morgonen. Sjukdomen är ej corona relaterad. Orsaken beskrevs som att jag varit borta mycket sista tiden. Jag har vabbat 5 dagar och varit sjuk 5 dagar sista 1.5månaden. Är detta nått man kan begära som arbetsgivare under rådande omständigheter i världen? Det är omöjligt för mig att fixa ett läkarintyg samma dag som frågan kommer.
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare kan kräva sjukintyg enligt 2§ lag om sjuklön. Detta krav kan även regleras i kollektivavtal. Sjuklöneperioden börjar den första dag då arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt pga. sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden (7 § lag om sjuklön). Om sjukskrivningen är längre än sju kalenderdagar ska arbetstagaren lämna ett sjukintyg till arbetsgivaren för att styrka nedsättningen av arbetsförmågan (8 § andra stycket lag om sjuklön). Sjukintyg ska alltså lämnas på den åttonde dagen. Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler för att begära in läkarintyg för sjukpenning och ersättning för vab. Från och med den 1 november gäller dock tidigare regler för sjukintyg. 10a § lag om sjuklön upphävdes genom lag 2020/190 och kommer återigen att träda i kraft i maj 2021. Där stadgas det att under förutsättning att det föreligger särskilda skäl får arbetsgivaren kräva sjukintyg tidigare än på den åttonde dagen. Exempel på särskilda skäl kan vara att arbetstagaren haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan läkarkontakt och utan att det föreligger kronisk sjukdom. Om arbetstagaren utan godtagbart skäl inte lämnar ett sjukintyg, är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden som intyg saknas. I ditt fall är det sannolikt att förutsättningarna inte är uppfyllda, då det rör sig om mindre på varandra följande sjukdagar. Förstår att allting kan vara komplicerat på grund av den rådande pandemin, om du har ytterligare frågor finns vi här. Med vänlig hälsning,

Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar vid kortare anställningar?

2020-12-04 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Min fråga rör om arbetsgivaren har ett sjuklöneansvar eller inte. Enligt Lag (1991:1047) om sjuklön, § 3 och jag citerar "Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte." Men hur är det om en arbetstagare har fått ett kontrakt (avtalad anställningsperiod) på 3 månader, jobbar första veckan, säger upp sig och sedan är sjuk under uppsägningstiden som ligger på 2 veckor. Har arbetstagaren rätt till sjuklön? Har arbetsgivaren ett sjuklöneansvar?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din avtalade anställningstid är 3 månader så har du rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden (3 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklön betalas dock bara ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § 1 stycket SjuklöneL). Sjuklöneperioden börjar löpa från den första dagen av sjukdom och löper sedan de efterföljande tretton kalenderdagarna (7 § 1 stycket SjuklöneL). Efter de första fjorton dagarna upphör arbetsgivarens sjuklöneansvar, vilket sedan övergår på försäkringskassan.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Är man skyldig att uppge för chef och arbetskollegor att man bär på den allmänfarliga smittan covid-19, eller symptom på den?

2020-12-01 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag ser att ni har svarat på frågan se länkenhttps://lawline.se/answers/arbetsgivarens-ratt-att-fraga-om-sjukorsakJag funderar på, hur ser Samma lag ut idag i tanken på Covid19?Så fort man sjukskriver sig så kräver vår vice chef att för veta vad man är sjuk även när man själv vet att det har inte med Covid-19 att göra.Behöver jag verkligen svara när inte jag vill och har redan sagt det har inte med Någon av Covid19 symptom att göra?Tacksam för svaretMvhUndersköterska
Pontus Fridén |Hej!Det uppskattas att du vänder dig till Lawline med din mycket aktuella fråga!Svaret du hänvisar till behandlar 9 § lag om sjuklön, den lagen gäller alltjämt. Din vice-chef kan således fråga om sjukdomstillståndet, men du behöver inte uppge exakta skäl. Regeln kompliceras av att; skulle du faktiskt lida av covid-19 är du anmälningspliktig enligt smittskyddslagen (SmittskL). Skyldigheten omfattar att testa sig för covid-19 vid misstanke om att bära på smittan, 3 kap. 1 § smittskL. Visar testet sig vara positivt, måste man lämna information om smittan till exv. Chef på arbetsplatsen, 2 kap. 2 § 2 st smittskL och redan innan fall av sjukdomen konstaterats ska man vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk, 2 kap. 2 § 1 st smittskL. Behöver jag verkligen svara när inte jag vill och har redan sagt det har inte med någon av Covid19 symptom att göra?Såvitt du vet att det inte har med covid19 att skaffa, t.ex. om du testat dig och testet visar negativt, måste du inte uppge exakta sjukdomsskäl. Än en gång ska dock poängteras att vid symptom är man skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittorisk.Hoppas du fick svar på din fråga!