Kan jag söka ett annat jobb under tiden jag är tjänstledig för studier

2021-04-13 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har beviljas tjänstledighet från mitt arbete i dagligvarubutik sedan 2 år tillbaka på grund studier. Denna kommande sommaren har jag blivit erbjuden ett sommarvikariat på heltid och även tackat ja till denna tjänsten. Denna tjänsten är inom vård och omsorg. Är jag tvungen att säga upp mig från mitt arbete i dagligvaruhandeln eller kan jag vara anställd hos båda samtidigt?Tack för hjälpen!
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du har sökt och beviljats ledighet för studier under hela tiden du tänker studera.Om du sökt tjänstledigt utan att avtala om att du återgår i arbete mellan terminerna hos din arbetsgivare, kan du inte göra det utan att riskera att din tjänstledighet upphör. Du har rätt att avbryta din tjänstledighet för att återgå till ditt arbete, se 10 § studieledighetslagen.Om du avslutar din tjänstledighet för att återgå i arbete, måste du göra en ny ansökan om tjänstledighet i det fall du önskar studera vidare. Din arbetsgivare kan dock skjuta upp din ledighetsansökan enligt 4 § studieledighetslagen, det finns även risk att du inte beviljas ledighet om det finns en annan arbetstagare på din arbetsplats som också söker tjänstledigt för studier, som har större behov av utbildning, se 7 § studieledighetslagen.Om du vill ansöka om ett annat arbete under den tid du inte studerar måste du först fråga din arbetsgivare som gav dig tjänstledigt om lov. Du har blivit beviljad tjänstledighet för studier.SammanfattningHar du ansökt om att vara tjänstledig under hela tiden dina studier pågår, måste du fråga din arbetsgivare först om det är ok med att du söker ett annat arbete mellan studieperioderna. Var noga med att ni är överens om vad som gäller. Jag rekommenderar dig starkt att upprätta ett skriftligt avtal om vad ni kommer överens om utöver den redan beviljade studieledigheten. Vi på Lawline hjälper dig gärna med ett avtal.Vänligen,

Måste man arbeta mellan terminer då man är tjänstledig för studier

2021-03-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej,Min dotter jobbar på ett privat företag inom vården. Nu är hon tjänstledig då hon håller på att utbilda sig till målare. Utbildningen är ett år. Skolan har 4 veckor sommaruppehåll och sen börjar den igen i form av praktik.Hon har CSNHennes arbetsgivare säger att eftersom hon inte går i skola under dessa 4 veckor under sommaren måste hon arbeta hos dom.Kan detta vara riktigt. Har försökt att googla fram svar och skickat vissa länkar till arbetsgivaren som bara svarar att det inte gäller.Kan allt detta stämma? Trodde alla hade rätt till 4 veckors sammanhängade semester under sommaren. SOm det blir nu skall hon jobba i två år utan semester.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller din dotters rätt till semester beror på hur ansökan om tjänstledigheten är utformad. Har din dotter sökt tjänstledigt för hela den tid hon ska utbilda sig, är hon tjänstledig även mellan terminerna. Då behöver hon inte arbeta, men har inte heller rätt till någon semesterersättning. Har hon avtalat om att hon ska återgå i tjänst i mellanperioderna, då ska hon arbeta under den tiden. Nedan följer en förklaring om hur reglerna fungerar.Tjänstledigt för studierEnligt 1 § studieledighetslagen har en arbetstagare rätt att söka tjänstledigt för studier. Det finns ingen begränsning gällande hur lång tid arbetstagaren får söka för. Dock krävs det att du har varit anställd i minst sex månader hos den aktuella arbetsgivaren, se 3 § studieledighetslagen. Det går att söka tjänstledigt i den utsträckning som behövs. Det vill säga antingen med 100 % eller med deltid. Självstudier omfattas inte av studieledighetslagen. Men all annan kvalificerad utbildning omfattas, exempelvis kurser på folkhögskola, universitet eller yrkeshögskola. Vad som definieras som berättigade studier framkommer närmare i två äldre rättsfall, AD 1978 nr 73 och AD 1982 nr 32.Det finns regler om hur en ansökan ska utformas. Det måste framgå vad den sökande avser studera och hur förläggningen av tiden ska ske. En arbetsgivare har rätt att skjuta upp ledigheten sex månader. Arbetsgivaren måste dock lämna giltiga skäl, samt informera arbetstagarorganisationen i det fall arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, se 4 § studieledighetslagen. Därför är det viktigt att ansökan görs i god tid. En anställd som avbryter sin ledighet har rätt att återgå i arbete med samma förutsättningar som innan ledigheten se, 9-10 §§ studieledighetslagen.Om en anställd inte har fått påbörja sin utbildning inom två år har den anställda rätt till domstolsprövning enligt 6 § studieledighetslagen.Om en arbetsgivare bryter mot studieledighetslagen, eller avskedar en anställd till följd av ansökan om tjänstledighet, ska det förklaras ogiltig, se 8 § studieledighetslagen. Arbetsgivaren kan också bli skadeståndsskyldig mot arbetstagaren enligt 13 § studieledighetslagen.Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetetDet finns en rätt för arbetsgivaren att leda och fördela arbetet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Den är visserligen inte lagstadgad, men styrs av starka principer. Det innebär att en arbetsgivare kan omplacera en arbetstagare till andra arbetsuppgifter, arbetstider och geografisk plats, så länge det är inom arbetstagarens gränser för arbetsuppgift och närhet till arbetsplatsen. I praktiken kan det innebära att det uppstår en kollision mellan arbetstagarens vilja att studera och arbetsgivarens intresse att leda arbetet.Om intressekonflikt uppstårBåde arbetstagare och arbetsgivare ska i samförstånd verka till att tjänstledigheten går att verkställa. Det är viktigt att arbetsgivarens verksamhet inte drabbas i onödigt stor omfattning. Samtidigt måste arbetstagarens rättigheter beaktas. Vid en eventuell konflikt som leder till förhandling mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisationen, har arbetstagarorganisationens tolkning företräde, till dess domstol har fattat beslut.SammanfattningOm din dotter har ansökt om tjänstledigt för hela tiden i en följd som hon avser studera, behöver hon inte återgå till arbetet under sommaren. Om hon väljer att avbryta sin ledighet för att arbeta, måste hon söka tjänstledigt på nytt. Då riskerar hon att få sin nya ansökan uppskjuten, vilket kan leda till att hon missar sin utbildning. Står det uttryckt i ledighetsansökan att hon ska arbeta under den tiden studierna har uppehåll, måste hon göra det.Om din dotter är ansluten till facket, är det en god idé att kontakta dem för närmare hjälp. Om hon inte är ansluten till facket, är hon välkommen att vända sig till oss på Lawline vid behov.Vänligen,

Rätt till ledighet vid studier på deltid

2021-01-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är tillsvidare anställd, arbetar heltid och vill ta tjänstledigt för att studera på deltid. Jag har jobbat hos samma arbetsgivare i två år, så jag är medveten om att jag har rätt att ta ut tjänsteledighet för studier. Min fråga är, har jag rätt att ta ut tjänsteledighet på heltid, även om jag bara studerar 50% eller till och med så lite som 25%?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Detta sätter ingen sådan gräns som innebär att om du studerar 50 % så har du rätt till 50 % ledighet, utan då har helt enkelt rätt till så mycket ledighet du anser att du behöver. Om det visar sig att du tar ut mer tjänstledighet än du behöver för studierna så kan detta innebära brott mot ditt arbetsavtal. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Kan man begära studieledighet för specifika tider och dagar?

2021-01-24 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är studieledig från min tjänst men behöver endast vara ledig måndag och onsdag förmiddag varje vecka och skulle kunna jobba alla andra tider. Kan jag söka studieledigt för dessa dagar/tider? Min arbetsgivare säger att det inte är möjligt.
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheterna i din fråga är oklara, men jag gör en helhetsgenomgång av den frågan jag uppfattar att du vill ha svar på, nämligen möjligheten till studieledighet på deltid för bestämda tider. Frågan regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Rätt till behövlig ledighetDu som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har rätt till behövlig ledighet från din anställning för att genomföra en utbildning, (1 § studieledighetslagen). KvalifikationsreglerFör att studierna ska omfattas av lagen måste utbildningen vara planmässig och innehålla vissa inslag av undervisning. Rena självstudier ger alltså inte rätt till ledighet. Du som anställd bestämmer själv uppläggningen på studierna. Vid deltidsstudier väljer man själv mellan vilka tider på dagen man behöver vara ledig, (Studieledighetslagen - med kommentarer av LO, sid 9).Du får rätt till ledighet enligt lagen om du vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, (3 § studieledighetslagen). Observera arbetsplatsens kollektivavtal Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt lagen inte kan tillgodoses är ogiltigt i den delen. Dock får avvikelser göras i kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation, (2 § studieledighetslagen). Det som får avtalas om är kvalifikationstid för rätt till utbildning, underrättelse till facket om uppskov och rätten till överläggning, fackets bestämmanderätt om längre uppskov, turordning mellan flera anställda och regler vid återgång till arbetet. Arbetsgivaren får skjuta upp ledighetenDin arbetsgivare kan inte neka dig att vara ledig om du uppfyller kvalifikationsreglerna, däremot får arbetsgivaren skjuta upp ledigheten, (4 § studieledighetslagen). Fackets godkännande behövs när arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten mer än sex månader från din ansökan avseende annan utbildning än facklig. En arbetsgivare som inte är eller brukar vara avtalsbunden med facket behöver dock inte inhämta något godkännande från facket. Har du inte fått börja din ledighet inom två år efter din ansökan kan du dock begära domstolsprövning, (6 § studieledighetslagen). Även om arbetsgivaren skjuter på ledigheten är det fortfarande du som arbetstagare som bestämmer när du behöver ta ut ledigheten.LedighetsansökanDet som ska finnas med i en ansökan om studieledighet är vilken utbildning det gäller, vem som anordnar utbildningen, om man vill vara ledig på heltid eller deltid, när ledigheten ska börja och i de fall utbildningen är tidsbestämd, när den beräknas vara slutförd, (Studieledighetslagen - med kommentarer av LO, sid 15). Vad jag uppfattar det som i din fråga har du redan beviljats tjänstledigt, och du vill nu begära specifika tider som du är ledig på. Lagen reglerar inte de situationer där arbetstagaren redan har beviljats tjänstledighet för studier, och därefter vill ändra tjänstledighetens omfattning. Din begäran om ändrad tjänstledighet kan därmed ses som en ny ansökan, om du inte i första ansökan har uppgett i vilken omfattning du behöver vara ledig. SammanfattningDu har alltså enligt studieledighetslagen rätt till den ledighet som du behöver för att fullfölja dina studier, oavsett hur många dagar i veckan det är och när på dagen. Mot din vilja bör ledigheten inte kunna förläggas till annan tidpunkt än den som du har uppgett i ledighetsansökan, (prop. 1974:148 s. 97). Även om du själv bestämmer när du behöver vara ledig ger lagen dig dock ingen exklusiv rätt att fördela timmarna särskilt, utan det är något du och arbetsgivaren gemensamt får komma överens om med hänsyn till arbetsgivarens personalsituation. Har arbetsgivaren inte möjlighet att vid tillfället för den begärda ledigheten ge dig ledigt för just de specifika tiderna och dagarna som du begär, har arbetsgivaren rätt att skjuta upp din ledighet en viss tid. Om du inte kan komma överens med din arbetsgivare kring din ledighet så råder jag dig att vända dig till ditt fackförbund eller den arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Om en arbetsgivare bryter mot de uppställda bestämmelserna i lagen kan arbetsgivaren fåbetala skadestånd, (13 § studieledighetslagen). Det kan gälla två typer av skadestånd. Dels ekonomiskt skadestånd (ersättning för den ekonomiska förlust som du gjort på grund av arbetsgivarens lagbrott, exempelvis utebliven lön), samt allmänt skadestånd (ersättning för den kränkning som du/facket utsätts för genom lagbrottet).Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har arbetstagare rätt att jobba hos sin arbetsgivare när studieledighet har beviljats?

2021-04-09 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag är just nu studieledig 80%. Vissa veckor har jag mindre i skolan och då har jag möjlighet att jobba 100% istället för mina ordinarie 20%. Kan min arbetsgivare neka mig detta?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om studieledighet finns i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslag).Rätt till studieledighetArbetstagare har rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att undergå utbildning (studieledighetslag 1 §). Detta gäller för alla anställda oavsett anställningsform och omfattning. Arbetsgivaren kan under vissa förutsättningar skjuta upp ledigheten i upp till sex månader (studieledighetslag 4 och 5 §). När en arbetstagare återgår till sitt arbete så har den rätt till samma anställningsvillkor och arbetsställning som tidigare (studieledighetslag 9 §).Ingen rätt att jobba om du har beviljats studieledighetDet finns dock ingen bestämmelse i lagen som anger att du som arbetstagare har rätt att jobba hos din arbetsgivare utöver den tid som är din ordinarie tid. Lagen ger dig en rätt till studieledighet, den ger dig inte rätt att jobba om du faktiskt har beviljats studieledighet. Därmed finns det ingen skyldighet för din arbetsgivare att erbjuda dig jobb även om du har möjlighet att jobba 100 % vissa veckor i stället för 20 %. Din arbetsgivare kan därmed neka dig jobb som går utöver dina ordinarie 20 %, eftersom du då kommer jobba under arbetstimmar som är under din studieledighet. Även om du inte har en rätt enligt lagen att få arbeta, så kan du såklart höra med din arbetsgivare ändå. Om ni kommer överens så finns det inget problem, lagen hindrar dig alltså inte från att komma överens med din arbetsgivare om att jobba mer. Rätt att avbryta dina studierEtt annat alternativ än att komma överens med din arbetsgivare om att du får arbeta även under studieledig tid är att du avbryter dina studier för att sedan ansöka om ny studieledighet med ändrad omfattning. En arbetstagare har rätt att avbryta sina studier och komma tillbaka till jobbet tidigare än planerat (studieledighetslag 10 §). Du ska då underrätta din arbetsgivare om att du vill avbryta din studieledighet och du har då rätt att återgå till arbetet efter två veckor. Sedan hade du kunnat ansöka om en ny period av studieledighet (studieledighetslag 1 §). Troligtvis kan det dock nog bli svårt att utforma den nya ansökan om studieledighet på ett sätt som gör att du få arbeta mer vissa veckor och mindre andra. Detta eftersom du måste ange specifikt i ansökan vilka perioder du vill ha ledigt för och hur mycket du vill vara studieledig. Det kan vara svårt att veta på förhand vilka veckor som du faktiskt kommer ha mycket att göra i skolan och vilka veckor som du kommer ha mindre att göra så att du kan jobba mer.Det ska även åter igen poängteras att din arbetsgivare kan skjuta upp din studieledighet om du ansöker om en ny studieledighetsperiod. SammanfattningSom arbetstagare har du rätt att beviljas studieledighet. Däremot finns det ingen rätt att jobba om du faktiskt har beviljats studieledighet. Din arbetsgivare kan därmed neka dig arbetstimmar som går över din studieledighet. Det finns dock inget hinder att du och din arbetsgivare kommer överens om att du får arbeta mer än 20 %. Du hade även kunnat avbryta din studieledighet och ansöka om en ny period av studieledighet men med en förändrad omfattning. I ditt fall kan det bli svårt att utforma den nya studieledighetsansökan då du måste specificera hur mycket du vill vara ledig.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Rätt till samma tjänst efter studieledighet?

2021-01-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, jag har vart tjänstledig i strax över ett år pga studier. Jag ringde och pratade med min arbetsgivare och informerade att jag kommer tillbaka om fem veckor. Hon informerar mig att hon anställt andra personer på min tjänst och kommer att omplacera mig. Får hon göra så? Jag älskar mitt arbete och mina kollegor och vill verkligen inte flytta till något annat uppdrag. Jag blev inte informerad om detta innan jag gick på tjänstledighet, hade jag vetat risken med att bli av med min tjänst hade jag aldrig valt att studera.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.När har en arbetstagare rätt att återgå i arbete?Studieledigheten gäller för den tid arbetstagaren ansökt om. Arbetstagaren har även rätt att avbryta sin utbildning och då återgå i arbete tidigare än planerat, 10 § 1 st studieledighetslagen. Vid denna situation måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta, där arbetsgivaren har rätt att skjuta på återgången en månad från underrättelsen om ledigheten pågått minst ett år, 10 § 2 st studieledighetslagen.Vad gäller vid återgång till arbete?En arbetstagare som återgår i arbete efter studieledighet är tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsvillkor samt anställningsvillkor som om denne inte haft ledighet, 9 § 1 st studieledighetslagen. Detta får emellertid regleras mer precist genom kollektivavtal, 9 § 2 st studieledighetslagen.Vad innebär detta?Om förhållandena under ledigheten har förändrats på så sätt att arbetstagaren kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter, eller att de tidigare arbetsuppgifterna försvunnit av olika skäl, är arbetstagaren ändå garanterad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med de tidigare. Arbetsgivare har en bestämmanderätt över sin verksamhet och därmed rätt att leda och fördela arbetet. Om de skett strukturella omorganisationer, som i princip kunnat träffa vilken anställd som helst på arbetsplatsen, gäller inte skyddet i bestämmelsen.Sammanfattning:Huruvida din omplacering är korrekt eller inte beror därmed på orsaken till denna. Det blir svårt att svara på om arbetsgivaren agerat korrekt eller inte utan att veta alla omständigheter i fallet. Du har oavsett rätt till en likvärdig anställning som tidigare. Om du är med i en fackföreningen är ett bra första steg att ta kontakt med dem.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får arbetsgivaren neka tjänstledighet under sommaren?

2021-01-24 i Studieledighet
FRÅGA |Tjänstledighet! Jag har tänkt att studera från 2021 augusti. Min arbetsgivare vill endast bevilja 1 år i taget, är det här något som de har rätt till att göra? Enligt arbetsgivaren godkänner de ingen tjänstledighet under sommaren? Har de rätt att göra så? Måste jag in och jobba under sommaren? Min studieplan ser ut såhär; ska gå en utbildning som är i 2 delar del 1 från augusti 2021 till december, del 2 från januari till juni. Sedan ska jag gå en 3 års utbildning från augusti 2022
Erica Lager |Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen).En arbetstagare har rätt till tjänstledighet för studierEnligt 1 § studieledighetslagen har en arbetstagare som vill utbilda sig rätt att få ledighet från sin anställning för detta. Studierna behöver inte ha någon koppling till den aktuella anställningen. Kravet för att få sådan tjänstledighet är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna, eller sammanlagt minst 12 månader under de senaste 2 åren (3 § studieledighetslagen). Det finns också krav på studierna. Det måste vara utbildning med någon sorts studie- eller kursplan, och får alltså inte lov att vara självstudier. Får arbetsgivaren bevilja endast 1 år i taget?Svaret här är nej. En arbetstagare har rätt till att få tjänstledigt för studier och det gäller för hela utbildningens längd. Oavsett ifall du skickar in ansökan för flera perioder (imed att din utbildning är uppdelad i flera delar), kan inte arbetsgivaren begränsa din studietid utan bör godkänna för hela studietiden. Dock! Se nedan om arbetsgivarens rätt att skjuta upp tjänstledigheten innan den godkänns. Därför är det viktigt att ansöka om tjänstledighet i god tid. Får tjänstledighet nekas under sommaren?En arbetsgivare har rätten att skjuta upp en arbetstagares tjänstledighet max 6 månader (4 § studieledighetslagen) Exempelvis ifall det är olägligt inom verksamheten att en arbetstagare försvinner under sommaren, kan tjänstledigheten skjutas upp till efter sommaren. Arbetsgivaren måste då meddela detta direkt samt skälen till att tjänstledigheten inte kan påbörjas vid det datum som ansökts om. Men om tjänstledigheten har godkänts kan den inte skjutas upp. Ett vanligt sätt för arbetstagare som vill kunna arbeta på sommaren hos sin arbetsgivare men ha tjänstledigt under terminerna för utbildning, är att de söker ledigt för de perioderna enbart. På så sätt är det inga problem att arbete sker under loven där ledighetsperioden inte omfattar såsom sommaren. Vid en ansökan om tjänstledigt får du välja om du söker ledigt för skolterminerna eller en sammanhängande period. I det fallet att en söker det sistnämnda, kan arbetsgivaren inte kräva att en arbetstagare arbetar mer än 50% under den beviljade perioden trots att studierna har uppehåll. Det går bra att göra överenskommelser mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ifall båda vill att arbete under exempelvis sommaren ska omfatta mer än 50%. För att sammanfatta, ovan har jag beskrivit två tänkbara anledningar till hur arbetsgivaren kan kräva att du arbetar under sommaren. Antingen ifall tjänstledigheten inte godkänns förrän efter sommaren, såfall måste arbetsgivaren meddela skälen för att ledigheten skjuts upp. Eller ifall arbetsgivaren menar att du ska arbeta under tiden som det inte är studier. Här är det viktigt att du formulerar din ansökan noga beroende på hur du vill ha din tjänstledighet. Ifall du enbart söker för terminerna, kan arbetsgivaren mycket väl kräva att du arbetar under sommaren. I annat fall har du rätt att vara mer ledig även under sommaren. Jag hoppas att detta besvarade dina frågor! Vänligen,

Kan arbetsgivaren vidta några åtgärder om den anställde som har beviljats studieledighet inte deltar i kurserna?

2021-01-06 i Studieledighet
FRÅGA |Anställd som beviljats studieledighet har inte deltagit i kurserna och inte tentat. Är detta ok, eller kan arbetsgivaren vidta några åtgärder?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Studieledighet regleras i lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Rätten till studieledighetEn arbetstagare som vill studera har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (studieledighetslag 1 §). Uppsägning eller avskedande får inte heller ske enbart av det skälet att arbetstagare begär eller utnyttjar sin rätt till ledighet (studieledighetslag 8 §). Vissa bestämmelser i lag om anställningsskydd (LAS) kan även bli aktuella.Avgörande för rätten till studieledighet är att arbetstagaren faktiskt använder ledigheten för att delta i ett utbildningsprogram, dvs. det krävs att arbetstagaren deltar i den utbildning som var anledningen till att arbetsgivaren gav den anställde studieledigt. Rena självstudier ger inte rätt till ledighet enligt lagen. Det framgår av uttrycket "undergå utbildning" att arbetstagaren faktiskt ska delta i utbildningen, och rimligtvis även göra de tentor som ingår i utbildningen. Om arbetstagaren inte alls påbörjar utbildningen förlorar arbetstagaren rätten till ledighet. Arbetsgivaren kan då kräva att arbetstagaren återgår i arbete om arbetstagaren inte deltar i den utbildning som den beviljades studieledighet för. Missbruk av studieledighetArbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till annat än studier bryter alltså mot lagen, men arbetstagaren riskerar även att göra sig skyldig till brott mot anställningsavtalet. Det är till exempel inte tillåtet att ta studieledighet för att utföra annat arbete. Det finns dock ingen regel i lagen om skadeståndsskyldighet för den enskilde arbetstagaren om denne skulle missbruka ledighetsreglerna. En arbetstagare kan däremot i vissa grova fall av missbruk av ledighetsreglerna bli skyldig att betala skadestånd enligt allmänna avtalsrättsliga principer för kontraktsbrott mot anställningsavtalet. Skadestånd bör dock endast utgå om synnerliga skäl föreligger. I mycket allvarliga fall, t.ex. om arbetstagaren lämnade vilseledande uppgifter för att arbeta åt en konkurrent, så kan det även bli aktuellt med uppsägning eller avsked. Förbudet mot uppsägning och avskedande i studieledighetslagen 8 § gäller alltså om åtgärden enbart beror på att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt enligt lagen. Däremot ger inte paragrafen något extra skydd mot exempelvis uppsägning av andra orsaker än att arbetstagaren utnyttjat sina rättigheter enligt denna lag. Samma sak gäller också om arbetstagaren missbrukar sin ledighet genom att konkurrera med arbetsgivaren eller att ägna sig åt annan verksamhet än sådan som lagen ger rätt till ledighet för.Det framgår inte av frågan om den anställde har ägnat sig åt något annat under tiden då den var studieledig. Jag kan därmed inte avgöra om arbetstagaren faktiskt har brutit mot anställningsavtalet och därmed riskerar att betala skadestånd till arbetsgivaren. Detsamma gäller om det kan aktuellt med uppsägning eller avsked direkt på den grunden att arbetstagaren har utnyttjat sin studieledighet till något annat. Om arbetstagaren vägrar att återgå till arbetetDet ska dock poängteras åter igen att arbetsgivaren kan begära att arbetstagaren återgår till arbetet eftersom den inte har rätt till studieledigheten. Detta gäller även om det inte blir aktuellt att tala om brott mot anställningsavtalet som hade kunnat leda till skadestånd och uppsägning/avsked direkt på den grunden.Om arbetstagaren vägrar att återgå till arbetet så bör det anses vara en form av arbetsvägran. Då bör det även finnas saklig grund för uppsägning som kan bli aktuellt att tala om den anställde är tillsvidareanställd som är huvudregeln om inget annat framgår (LAS 4 § andra stycket). Detta under förutsättning att den anställde har fått en varning om att den riskerar sin anställning om den inte kommer tillbaka till jobbet (LAS 7 § första stycket). Om den anställde ändå inte kommer till jobbet efter den varningen så bör det alltså finnas en grund för uppsägning. Det gäller dock att arbetsgivaren först har undersökt sin omplaceringsskyldighet (LAS 7 § andra stycket). I detta fall om det rör sig om arbetsvägran så bör det dock inte vara ett problem eftersom arbetstagarens beteende troligtvis inte kommer förändras om den omplaceras till en annan tjänst inom bolaget. SammanfattningEn arbetstagare har endast rätt till studieledighet enligt lagen om den deltar i den utbildningen som den har beviljats ledighet för. Arbetsgivaren kan då kräva att arbetstagaren återgår till arbetet. Om arbetstagaren vägrar att återgå till arbetet så bör det anses vara en form av arbetsvägran som i slutändan kan leda till uppsägning om den anställde är tillsvidareanställd. Missbruk av studieledigheten kan även vara ett brott mot anställningsavtalet, som i vissa allvarliga fall kan leda till skadeståndsskyldighet. Vissa specifikt grova fall av missbruk kan även direkt leda till uppsägning eller avsked. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,