Kan min chef vägra bevilja min ansökan om studieledighet?

2020-09-05 i Studieledighet
FRÅGA |Jag jobbar i en butik och har börjat en utbildning som är 1.5 år från augusti 2020. I februari har jag lämnat in studieledighetsansökan för det första terminen och chefen har godkänt den. Idag, alltså 4 månader innan den andra terminen börjar (vår termin 2021), lämnat jag in studieledighetsansökan men fick svar från chefen att hon inte kan godkänna ansökan som lämnas in senare än 6 månader innan tänkte ledighet, eftersom förhandlingen för varslet har börjat (vi håller på att säga upp folk pgv. covid 19) samt det är 5st som ska plugga. Hon skrev att jag måste tillbaka till jobbet januari 2021.Jag vet att arbetsgivare kan uppskjuta studieledighet upp till 6 månader, men finns det nån laglig grund för vad min chef har gjort här? Kan hon verkligen vägra bevilja min ansökan? Efter har fått henne svar lämnat jag en annan ansökan avser studieledighet från mars 2021, vilket är 6 månader från idag, kan hon vägra bevilja den igen? Jag har i ett mejl meddelat henne om min utbildning är 1.5 år redan i juni 2020.
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar utgår jag från att din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal på din arbetsplats eftersom det pågår en förhandling om uppsägningar. Rätten till studieledighetRätten till ledighet från arbete för att studera regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Du som arbetstagare har rätt till studieledighet om du vid ledighetens början har varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren (3 § studieledighetslagen). Eftersom du redan har beviljats studieledighet så förutsätter jag att du uppfyller dessa kvalifikationskrav vilket innebär att din arbetsgivare inte kan vägra att ge dig studieledighet. Däremot har arbetsgivaren, precis som du säger, rätt att skjuta upp ledigheten i viss utsträckning (4 § studieledighetslagen). ...fick svar från chefen att hon inte kan godkänna ansökan som lämnas in senare än 6 månader innan tänkte ledighet...finns det nån laglig grund för vad min chef har gjort här? Kan hon verkligen vägra bevilja min ansökan?Din arbetsgivare kan givetvis godkänna en "för sent" inkommen ansökan men har ingen skyldighet att göra det. Det beror på arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studieledigheten i sex månader utan att få arbetstagarorganisationens (fackets) godkännande (5 § studieledighetslagen). Ledighet som du önskar påbörja inom sex månader från att du lämnat din ansökan är det alltså upp till arbetsgivaren att bevilja eller inte. Det är inte ett beslut som kan prövas av varken dig eller facket. Din arbetsgivare kan inte vägra ge dig studieledighet men har alltså en lagstadgad rätt att skjuta upp din ledighet i sex månader från att du lämnat in din ansökan. Efter har fått henne svar lämnat jag en annan ansökan avser studieledighet från mars 2021, vilket är 6 månader från idag, kan hon vägra bevilja den igen?Eftersom du har ansökt om studieledighet sex månader i förväg så kan din arbetsgivare inte vägra bevilja din ansökan utan att facket godkänner detta (5 § studieledighetslagen). Vill arbetsgivaren skjuta upp din ledighet i detta avseende så måste hon genast meddela både dig och facket samt underrätta er om skälen till detta. Skulle facket ge sitt godkännande så har du rätt att få din studieledigheten prövad i domstol efter två år, från att du skickade in din ansökan (6 § studieledighetslagen). (Finns det inget kollektivavtal på arbetsplatsen så kan arbetsgivaren skjuta upp beslutet om studieledigheten ända fram till det kan prövas i domstol, dvs. i två år.) Din arbetsgivare kan alltså inte vägra bevilja din ansökan som avser ledighet sex månader fram i tiden hur som helst. Facket måste blandas in och ge sitt samtycke till ett sådant uppskov. Jag råder dig att ta kontakt med ditt fackförbund om din arbetsgivare inte vill bevilja din nya ansökan. Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Arbetstagares rätt till studieledighet

2020-05-08 i Studieledighet
FRÅGA |Jag har arbetat på mitt arbete i 1 år och har fast heltidsanställning. Jag har önskat tjänstledigt nu för att jag vill studera på deltid och har fått nej från min chef, pga att hen hävdade att studierna kunde skada mitt arbete. Kursen som jag har tänkt gå handlar om det jag arbetar med, och hen menar att jag kan lära mig saker som inte stämmer överens med hur hen önskar att vi arbetar. Kan hen göra så? Vi är inte anknutna till något kollektivavtal och jag är inte fackligt bunden, men vad gäller enligt lagen?Tack!
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, nedan kallat för Studieledighetslagen. Lagen hittar du https://lagen.nu/1974:981 . Inledningsvis ska nämnas att rätt till studieledighet tillkommer arbetstagare som vid studieledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § 1 st. Studieledighetslagen). Eftersom du har varit anställd hos din arbetsgivare i ett år uppfyller du det krav som stadgas i detta lagrum. I 1 § Studieledighetslagen stadgas att arbetstagare som vill undergå utbildning har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt denna lag. Vilken utbildning som omfattas av bestämmelsen framgår inte direkt i lagrummet, men det framgår av lagkommentaren till bestämmelsen att den avser i princip all typ av utbildning - allmän och facklig utbildning, såväl som yrkesutbildning omfattas av bestämmelsen. Rena självstudier omfattas dock inte av bestämmelsen. Du har således enligt bestämmelserna ovan rätt till studieledighet, så länge utbildningen uppfyller kravet på utbildning. Jag har inte hittat något lagstöd på att din arbetsgivare kan neka dig studieledighet p.g.a utbildningens innehåll. Min bedömning är således att din arbetsgivare inte har handlat i enlighet med bestämmelserna i Studieledighetslagen när det gäller detta beslut. Mitt råd är således att återigen kontakta din arbetsgivare och upplysa hen om din rätt till studieledighet enligt Studieledighetslagen. Jag hoppas att det löser sig för dig och lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att kunna få ledighet från arbete för att studera?

2020-02-29 i Studieledighet
FRÅGA |Jag funderar på att utbilda mig till yogalärare. Jag arbetar idag som yogainstruktör på ett gym, men vill arbeta mot en certifiering genom att gåen utbildning. Utbildningen är två månader lång och sker i Indien. Utbildningen är intensiv med 6 dagars utbildning i veckan , från 06:00 till 20:00 på kvällen. Studieplan finns som beskriver alla delar i utbildningen. Finns det någon möjlighet att få studieledighet för detta? Jag uppfyller anställningskraven hos min arbetsgivare.
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga handlar om förutsättningar för att få ledighet från arbete för att studera. Rätten till ledighet från arbete för att studera regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. En arbetstagare under statlig eller privat arbetsgivare som vill undergå utbildning har rätt till behövd ledighet från sitt arbete enligt denna lag (1 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Det finns ingen begränsning angående hur lång ledigheten får vara utan rätt till ledighet föreligger så länge utbildningen pågår och ledighet behövs. Lagen omfattar i princip all utbildning såväl högskole- och universitetsstudier samt studier på yrkeshögskola. Det finns heller inga regler som säger vad utbildningen ska handla om eller vilken inriktning den ska ha. Arbetstagaren får själv bestämma vad han eller hon vill studera. Det kan alltså handla om vilken slags utbildning som helst. Utbildningen måste dock ha en uppläggning och vara organiserad på förhand och ha ett kunskapsförmedlande syfte. Rena självstudier omfattas heller inte av lagen.Det finns inga specifika formkrav på hur ansökan om studieledighet ska se ut. Det kan dock vara bra att ha både ansökan och godkännande skriftligt för att senare kunna visa vad ni har kommit överens om.För att ha rätt till ledighet vid utbildning måste en arbetstagare vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren (3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Både heltidsarbetare samt deltidsarbetare samt arbetstagare med tillsvidareanställning samt visstidsanställning omfattas av denna lag så länge de uppfyller detta krav på arbetstid vid ledighetens början. En sak som är viktig att veta är att en arbetsgivare kan ha rätt att skjuta upp denna ledighet till senare tid än vad arbetstagaren har begärt enligt vad som sägs i 5 - 7 §§. Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten, måste han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta (4 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Reglerna om uppskov är olika beroende på om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal eller inte. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal måste de även meddela aktuell arbetstagarorganisation (fackförbund) om uppskovet (4 § tredje stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än sex månader måste även fackföreningen samtycka till uppskjutandet av ledigheten (5 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Om arbetstagaren ej har fått påbörja sin ledighet inom två år efter det att ansökan gjordes om detta, har arbetstagaren rätt att påkalla att domstol prövar frågan (6 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).När en arbetstagare har haft sin ledighet och ska gå tillbaka till arbetet, har han eller hon rätt till samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han eller hon ej hade varit ledig (9 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Det är också bra att veta att om en arbetstagare skulle avbryta sin utbildning i förtid så har arbetstagaren rätt att återgå till arbetet, dock med rätt att skjuta upp återgången med två veckors eller en månads förskjutning beroende på hur lång tjänstledigheten har varat (10 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Gällande den specifika yogautbildning som du önskar att börja hittar jag ingenting som säger att den inte skulle ge rätt till ledighet från arbete enligt denna lag. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du skulle vilja ha mer information i ärendet eller om du har några andra frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Arbetstagares rätt till ledighet från arbete vid studier

2019-12-26 i Studieledighet
FRÅGA |Fråga 1: Hur berättar man för sin arbetsgivare vad som gäller för ledighet under utbildning?Fråga 2:Vilka rättigheter har man som arbetstagare vid ledighet för utbildning?
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga handlar om rätten till ledighet från arbete för att studera. Rätten till ledighet från arbete för att studera regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. En arbetstagare som vill undergå utbildning har rätt till behövd ledighet från sitt arbete enligt denna lag (1 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Det finns ingen begränsning angående hur lång ledigheten får vara utan rätt till ledighet föreligger så länge utbildningen pågår och ledighet behövs. Det finns heller inga formkrav på hur ansökan om sådan ledighet ska se ut. Det kan dock vara bra att ha både ansökan och godkännande skriftligt för att senare kunna visa vad ni har kommit överens om.För att ha rätt till ledighet vid utbildning måste en arbetstagare vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren (3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).En sak som är viktig att veta är att en arbetsgivare kan ha rätt att skjuta upp denna ledighet till senare tid än vad arbetstagaren har begärt enligt vad som sägs i 5 - 7 §§ ( 4 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten, måste han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta ( 4 § andra stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Reglerna om uppskov är olika beroende på om arbetsgivaren är ansluten till kollektivavtal eller inte. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal måste de även meddela aktuell arbetstagarorganisation (fackförbund) om uppskovet (4 § tredje stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än sex månader måste även fackföreningen samtycka till uppskjutandet (5 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Om arbetstagaren ej har fått påbörja sin ledighet inom två år efter det att ansökan gjordes om detta, har arbetstagaren rätt att påkalla att domstol prövar frågan (6 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).När en arbetstagare sedan har haft sin ledighet och ska gå tillbaka till arbetet, har han eller hon rätt till samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han eller hon ej hade varit ledig (9 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning). Det är också bra att veta att om en arbetstagare skulle avbryta sin utbildning i förtid så har arbetstagaren rätt att återgå till arbetet, dock med rätt att skjuta upp återgången med två veckors eller en månads förskjutning beroende på hur lång tjänstledigheten har varat (10 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du vill ha mer information är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Får en arbetsgivare neka en anställd tjänstledigt för studier?

2020-08-29 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har varit anställd på ett företag i ca 1,5 år och ansöker nu om tjänstledighet för studier. Min chef har ställt ett ultimatum att jag måste säga upp mig om jag ska studera, jag får alltså inte tjänstledigt eller gå ner i arbetstimmar. Väljer jag att stanna kvar och försöker få tjänstledigt säger han att de kommer skjuta upp beslutet så länge det går (2 år). Bolaget jag är anställd på har inga kollektivavtal.Har dem verkligen rätt att göra såhär?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen).Vad studieledighetslagen säger:Enligt 3 § studieledighetslagen har en arbetstagare rätt till tjänstledighet för studier om denne varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna, eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Du skriver att du varit anställd på företaget i ca ett och halvt år, vilket gör att du uppfyller kravet. En arbetsgivare har ingen rätt att neka en arbetstagare tjänstledigt för studier, och det finns heller ingen tidsbegränsning hur länge denne får vara tjänstledig.Om arbetsgivaren inte tillämpar kollektivavtal:Vid kollektivavtal kan arbetsgivaren endast skjuta upp ledigheten upp till sex månader. När det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller dock andra regler. Vid avsaknad av kollektivavtal kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten ända upp till två år, och först efter detta har den anställde rätt att begära prövning i domstol om man har rätt att ta ledigt (6 § studieledighetslagen). Din arbetsgivare har därmed tyvärr rätt att skjuta upp på beslutet i två år.Uppsägning eller avskedande på grund av studieledighet:8 § studieledighetslagen säger att om uppsägning eller avskedande sker enbart av det skälet att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet så ska åtgärden förklaras ogiltigt. Om detta sker blir lagen om anställningsskydd (LAS) aktuell, där tvisten kan tas till domstol (se LAS 34, 35, 37, 39, 40, 42 och 43 §§).Sammanfattning:Efter att ha läst din fråga så verkar det som att din chef letar efter kryphål i lagen för att undkomma beviljandet av din studieledighet. Din chef säger att du själv måste säga upp dig, då chefen vet att denne själv inte kan göra det utan att åtgärden blir ogiltig. Tyvärr så har din chef rätt att skjuta upp på ledigheten i två år då arbetsplatsen inte tillämpar kollektivavtal. Jag skulle rekommendera dig att gå med i ett fackförbund för din bransch (om du inte redan är ansluten) och se om de kan hjälpa dig vidare.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Utökad tjänstledighet på grund av studier

2020-04-28 i Studieledighet
FRÅGA |Jag är tjänstledig från mitt nuvarande jobb för studier. Dock har jag valt att behålla mitt "vanliga" arbete varannan helg. Min fråga är om jag kan utöka min tjänstledighet, då jag för tillfället är ute på praktik och känner att 40 timmars praktik på vardagar kombinerat med arbete varannan helg är för mycket? Finns det någon tidsgräns för hur långt innan jag måste ansöka om utökad tjänstledighet isf?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut att utöka din nuvarande tjänstledighet och i sådana fall när en sådan ansökan ska göras. I och med att du redan angett att du för närvarande är tjänstledig på grund av studier så utgår jag ifrån att du omfattas av lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Utöver denna lag kan det även finnas bestämmelser i arbetsplatsens kollektivavtal som ytterligare preciserar vad som just gäller vid de fall en arbetstagare på arbetsplatsen vill ta tjänstledighet på grund av studier (2 § andra och tredje stycket studieledighetslagen). Man tar alltså hänsyn till lag, kollektivavtal och naturligtvis även överenskommelsen som arbetstagaren har med sin arbetstagare angående just tjänstledighet på grund av studier. Möjligheterna till utökad tjänstledighetStudieledighetslagen reglerar inte de situationer då arbetstagaren redan har beviljats tjänstledighet på grund av studier och som vidare vill få denna tjänstledighet utökad, och därmed inte heller när arbetstagaren senast måste göra en sådan ansökan. Jag har inte heller någon information om kollektivavtalet på arbetsplatsen eller ditt anställningsavtal/överenskommelse om tjänstledighet på grund av studier med arbetsgivaren, och kan således inte uttala mig vidare om hur möjligheterna att beviljas utökad tjänstledighet kan se ut med avseende till just dessa rättskällor. I ditt fall kan man istället se din begäran om utökad tjänstledighet så som en ny ansökan till arbetsgivaren. Då måste man återigen beakta bestämmelserna i studieledighetslagen men även arbetsplatsens kollektivavtal, alternativt ens egna anställningsavtal med arbetsgivaren. Eftersom du redan blivit beviljad tjänstledighet på grund av studier kommer jag inte närmare utreda förutsättningarna i studieledighetsledighetslagen, då jag utgår ifrån att du redan uppfyller kraven enligt den nyss nämnda lagen. Dock är det viktigt att framlyfta arbetsgivarens möjlighet att uppskjuta denna utökade ledighet till en senare tid än den du begär i din ansökan (4 § första stycket studieledighetslagen). Är du fackligt ansluten har arbetsgivaren inte enbart en skyldighet att underrätta dig men även din organisation uppskovet och skälen för detta (4 § andra och tredje stycket studieledighetslagen). Facket har här en rätt att inom en vecka efter det att underrättelse lämnades påkalla överläggning med arbetsgivaren om uppskovet.Hur du kan gå vidare med din fråga. Först och främst kan du (om du är fackligt ansluten) vända dig till din organisation och fråga dem vad som gäller just i dessa situationer med hänsyn till kollektivavtalet på din arbetsplats. Vidare kan du även kontakta din arbetsgivare och förklara situationen som du befinner dig i. Här kan behovet av arbetskraft på din arbetsplats under just helgen vara en faktor i bedömningen som arbetsgivaren gör gällande din begäran. För att slutligen summera svaret på din fråga så finns det ingen lagstadgad tid på när du senast måste ansöka om utökad tjänstledighet, men det är alltid en bra idé att redan i ett tidigt skede hålla såväl arbetsgivaren som ens fackliga organisation underrättad om en sådan begäran.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Studieledighet om man söker den i efterhand

2020-02-19 i Studieledighet
FRÅGA |Skyldighet att komma tillbaka efter studieledigHej Vi har en anställd som började en utbildning i oktober 2016. Försvann från jobbet men inkom med en ansökan om studieledighet den 2 november. Sedan hörde vi inget mera. Nu vill han återkomma. Vi betraktar honom som att han har lämnat jobbet och därmed förverkat rätten till anställning. Han åberopar studieledighetslagen.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I studieledighetslagen är det underförstått att ledighet ska schemaläggas i samråd med arbetsgivaren. Denna underförstådda premiss kommer till uttryck bl.a. i 6 §, där det står att arbetstagaren efter två års väntan på ledigheten kan vända sig till domstol. Studieledighetslagen ger arbetstagaren rätt till återgång till arbete efter långvarig, schemalagd ledighet på samma sätt som föräldraledighet eller sjukskrivning pga. planerad vård.I det fallet du beskriver har arbetstagaren agerat med total brist på lojalitet mot dig, vilket tillsammans med faktumet att han ensidigt slutade visa sig på sin arbetsplats torde medföra att du hade rätt att avskeda honom eller att betrakta hans anställning som förverkad. En ansökan om studieledighet till arbetsgivaren måste godkännas av arbetsgivaren, eftersom du har rätt att leda och fördela arbetet. Du har rätt att be arbetstagaren om tålamod så att du kan lösa schemaläggningen.Om någon kommer in till en arbetsgivare med en ansökan om studieledighet där denna inte längre är anställd har vederbörande ytterst lite rätt att kräva något av arbetsgivaren.Det enda studieledighetslagen säger i det här fallet är att du inte hade rätt att totalt neka honom studieledighet. Du var skyldig att utarbeta en plan med honom för att han ska kunna studera så småningom, utan att riskera hans anställning. Hans ensidiga arbetsvägran har givit dig rätt att åberopa 18 § LAS och avskeda honom.Jag hopaps du har fått den information som du behöver,Med vänlig hälsning,

Kan jag ta tjänstledigt för studier och har jag rätt till CSN?

2019-10-31 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är fastanställd och har jobbat mer än 2 års i samma företag. Planerar att fråga om tjänstledig för att gå på flermånads språkresa via EF.Hur lång kan jag vara tjänstledig och har man rätt till CSN studielån om man är tjänstledig? Språkresa kostar ungefär 50.000kr då tänkte jag att ta ett lån via CSN och delbetala sen när jag är tillbaka på jobbet.Tack i förhand.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten till tjänstledighet vid studier Regler om rätt till ledighet för utbildning från arbetet finner du i studieledighetslagen. Som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har du som vill undergå utbildning rätt till behövlig ledighet från anställningen (1 § studieledighetslagen). Lagen omfattar i princip all utbildning, förutom självstudier. Exempel på självstudie är att till exempel att plugga till högskoleprovet. Det är du själv som bestämmer vad du ska studera och ledigheten beviljas för den tid som utbildningen tar.För att omfattas av rätten till tjänstledighet för studier krävs det att du som arbetstagare vid ledighetens början varit anställd hos den aktuella arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § studieledighetslagen). Observera dock att arbetsgivaren under vissa förutsättningar har rätt att skjuta upp ledigheten till senare tid än den du som arbetstagaren har begärt (4 § studieledighetlagen) och att kollektivavtal kan föreskriva andra regler än de lagen uppställer (2 § 2 st studieledighetslagen).CSN vid tjänstledighetDu som studerar har under vissa förutsättningar rätt till CSN-bidrag och lån. För att veta om du har rätt till CSN för just den specifika utbildning som du vill läsa rekommenderar jag dig att ta kontakt med CSN. Mer information om krav för CSN-bidrag och lån finns på myndighetens hemsida. Slutsats Sammanfattningsvis innebär ovanstående att det inte bör finnas några hinder för dig att vara tjänstledig under din studieperiod. Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal är det värt att ta en titt i det för att se om det föreskrivs något särskilt gällande tjänstledighet för studier. En rekommendation är även att du för en dialog med din arbetsgivare i frågan för att underlätta för båda parter. Vad gäller CSN-frågorna rekommenderar jag dig att direkt ta kontakt med myndigheten. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,