Kan aktiebolag överlåta byggnad till aktieägare?

2021-08-20 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Min man och jag äger en fastighet samt ett aktiebolag. Bolaget har på vår fastighet bekostat en permanent byggnad som är för dess ändamål: förråd, kontor och personalrum. Vi inser att detta blir en konstig mix av ägande och önskar överta den här byggnaden i vårt ägande eftersom den står på vår tomt. Vi har lagt in mer pengar i bolaget än vad byggnaden är värd utifrån materialkostnad. Hur kan ett övertagande ske på bästa sätt både för oss och för företaget? Kan de ske genom gåva, uttag av insatt kapital ect och hur ser skatteeffekten ut?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och inkomstskattelagen (1999:1229) för att besvara din fråga. Jag kommer att på ett generellt sätt förklara konsekvenserna för överlåtelser av tillgångar från aktiebolag till aktieägare. När det gäller den civilrättsliga aspekter av överlåtelsen måste man betrakta ABL:s bestämmelser. Ifall en Gåva ges från ett aktiebolag så betraktas det som en värdeöverföring (17 kap. 1 § 4 p ABL). För att en liknande överföring ska få ske krävs vidare att överföringen sker enligt reglerna i 17 kap. 2 § ABL, dessa regler är till för att skydda aktieägare och ska som utgångspunkt följas men av samtyckesprincipen framgår att ifall alla aktieägare samtycker till värdeöverföringen ska inte paragrafen vålla några problem, i ert fall är det alltså inget problem. Till skillnad från förra bestämmelsen måste täckningsprincipen i 17 kap. 3 § ABL följas. Det är ett skydd för borgenärer till aktiebolaget och innebär i stora drag att aktiebolaget inte får göra värdeöverföringen om det inte finns full täckning för företagets bundna egna kapital. Utöver detta krävs också att det ska vara försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art,omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet (17 kap. 2 st 1p). Ifall värdeöverföringen anses civilrättsligt giltig och överlåtelsen sker är det i skatterättslig mening inte möjligt att ge en skattefri "gåva" från ett aktiebolag till en aktieägare. Ifall det sker en förmögenhetsöverföring från aktiebolaget till en aktieägare betraktas det som en förtäckt utdelning i skatterättsligt hänseende och ska beskattas i inkomstslaget kapital för aktieägaren (41 kap. 1 § & 42 kap. 2 § IL). Ifall bolaget är att anses som ett fåmansföretag enligt 57 kap. 3 § IL och att en av er är verksam i betydande omfattning och har kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL ska beskattning av utdelningen ske enligt regeln i 57 kap. Värt att nämna är att företaget inte får dra av utdelning som en utgift. För bolaget kommer en uttagsbeskattning ske enligt reglerna i 22 kap IL. Ett uttag har gjorts från aktiebolaget till ett värde som understiger marknadsvärdet 22 kap. 3 § IL. Därmed ska beskattningen tas upp som om tillgången avyttrats mot marknadsvärdet. En kapitalvinstberäkning görs sedan på byggnaden och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med det fiktiva värdet (marknadsvärdet) som ersättning 22 kap. 7 § IL. En underprisöverlåtelse enligt 23 kap IL kommer inte kunna bli aktuell då mottagaren är en fysisk person och skattskyldigheten för avyttringen av byggnaden måste hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet 23 kap. 16 § IL för förvärvaren för att reglerna om underprisöverlåtelse ska bli aktuella. Detsamma gäller om en försäljning görs till er med ett värde som understiger marknadsvärdet. Ni kan även välja att sälja byggnaden till marknadsvärdet där intäkten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet för aktiebolaget 15 kap. 1 § IL och ingen skattekonsekvens uppkommer för er själva. Jag hoppas du fått vägledning och insyn i hur det förhåller sig och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Försäljning av aktier - Aktiebolagslagen och inkomstskattelagen - Vad gäller?

2020-09-21 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej!Min hustru äger ett aktiebolag som jag önskar ta över då hon inte längre driver någon verksamhet.Hur gör man detta steg för steg och kan det innebära några skattekonsekvenser för oss eller bolaget?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du hustru äger ett aktiebolag och såvitt jag förstår utgör hon ensamt bolagets ägarkrets. Du har nu för avsikt att förvärva hela hennes aktieinnehav och du (ni) undrar därför vilka eventuella skattekonsekvenser som kan aktualiseras till följd av den inplanerade avyttringen till dig. Vidare önskar du få svar på hur det ifrågavarande försäljningsförfarandet egentligen går till. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Aktiebolagslagen (ABL).Inkomstskattelagen (IL).Jag kommer i den fortsatta framställningen utgå ifrån att aktiebolaget är onoterat och att det inte utgör ett så kallat avstämningsbolag, se 1 kap. 10 § ABL. Utgångspunkten nedan kommer likaledes bli att det inte heller finns några andra andelsägare som man här behöver ta hänsyn till.Överlåtelsen av aktierna - Den civilrättsliga aspekten, vad gäller?Risken för inlåsning av aktieägare i ett bolagsförhållande har varit starka skäl för lagstiftaren att på olika sätt skydda ägare mot otillbörliga begränsningar i rätten att kunna avyttra aktier. Friheten är i stort sett total om inte bolagsordningen skulle föreskriva annat och det är endast vissa typer av omsättningshinder som enligt aktiebolagslagen tillåts i en bolagsordning (se principen om aktiers fria överlåtbarhet, vilken är lagstadgad och kommer till uttryck i 4 kap. 7 § ABL). De hinder som kan tas in i en bolagsordning kommer dock inte att behandlas inom ramen för den här utredningen eftersom din hustru är bolagets enda aktieägare och därför inte kan ha några förpliktelser gentemot några andra ägare.I sammanhanget måste det förtydligas att det inte heller finns några lagregler som specifikt tar sikte på avtal om överlåtelse av aktier. Det betyder att det i mångt och mycket ankommer på parterna (du och din hustru) att reglera och komma överens om vilka villkor som ska tas in i överlåtelseavtalet. Börshandeln innebär att enskilda personer endast kan köpa och sälja aktier och andra instrument genom en auktoriserad mellanman (exempelvis en fondkommissionär, en bank eller en nätmäklare), vilket inte sällan resulterar i att parterna egentligen aldrig träffas fysiskt. Vid så kallade förhandlande köp, likt den förevarande situationen när onoterade aktier ska överlåtas, är det däremot vanligt att köpare och säljare träffas. Den övergripande svårigheten brukar då vara den faktiska bolagsvärderingen, det vill säga att sätta en prislapp på de tillgångar och skulder som kan finnas i objektet som ska överlåtas. I den uppkomna situationen torde detta möjligen bli ett relativt friktionsfritt spörsmål eftersom parterna (du och din hustru) är nära förbundna med varandra. Men generellt kan sägas att bolagets redovisning utgör en sorts grundbult i det här avseendet där framförallt balansräkningen, vilken för övrigt kan komma att behöva justeras med hänsyn till eventuella dolda tillgångsvärden, kommer att ligga till grund för det värde som slutligen ska åsättas bolaget och därmed möjliggöra ett fastställande av priset på aktierna.Mot bakgrund av det ovan anförda kan det enkelt konstateras att det mer eller mindre står dig och din hustru fritt att skönsmässigt sluta det ifrågavarande överlåtelseavtalet och däri reglera era förehavanden. Rättsläget är något oklart beträffande tillämplig lagstiftning, men eftersom aktier är att betrakta som lös egendom torde köplagen vara giltig i fråga om aktieköp. Ofta brukar dock köplagen avtals bort och detta på grund av säljarens upplysningsplikt i köprättsliga sammanhang. Slutligen bör det påpekas att det i kontraktet mycket noggrant bör anges en "tillträdesdag", vilket är den dag då köpeskillingen ska erläggas mot aktiernas överlämnande. Betalning i förening med en erforderlig anteckning i aktieboken (se 5 kap. ABL) och en efterföljande tradition (ett överlämnande) av aktiebreven (se 6 kap. ABL) motsvarar en fullbordad överlåtelse varför detta kan ses villkor för en rättsligt giltig äganderättsövergång. Om de onoterade aktierna inte skulle finnas i pappersform måste en registreringsåtgärd genomföras hos Bolagsverket i samband med avtalsslutet.Överlåtelsen av aktierna - Den skatterättsliga aspekten, vad gäller?Inledningsvis kan det noteras att aktiebolaget som juridisk person inte skatterättsligt påverkas av att aktierna byter ägare. Likaså kommer du initialt inte heller att beröras nämnvärt. Framgent kan dock eventuella kapitalinkomster i form av utdelningar på dina aktier naturligtvis komma att aktualiseras för dig, vilket framgår av 42 kap. 1 § 1 st. IL. Men det som främst kommer att behandlas härnäst är den beskattning som utlöses för din hustru när denne överlåter/avyttrar sina aktier till dig och allmänt kan följande anföras (med avyttring avses för övrigt bland annat försäljning och detta enligt 44 kap. 3 § IL).Den avyttring som nu är i fråga hör till inkomstslaget kapital och det aktuella inkomstslagets omfattning avgränsas i 41 kap. IL. Av 41 kap. 1 § 1 st. IL går det att utläsa att inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster räknas till det aktuella inkomstslaget. Utanför faller sådana inkomster som är hänförliga till inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomst av kapital (resultatet) beräknas sedan genom att samtliga intäktsposter minskas med de kostnadsposter som sorterar under det ifrågavarande inkomstslaget, vilket framgår av 41 kap. 12 § IL. Kapitalvinster och kapitalförluster ska däremot beräknas för varje enskild avyttring där tillgångens omkostnadsbelopp (mer om det nedan) dras från ersättningen för den försålda kapitaltillgången (exempelvis aktier). Beloppet (kapitalvinsten eller kapitalförlusten) tas därefter upp som en intäkts- eller kostnadspost jämte övriga poster i samband med beräkningen av inkomsten i inkomstslaget kapital. Värt att notera är också att kapitalförluster inte sällan enbart är avdragsgilla upp till 70 % och att beskattningstidpunkten i princip inträder direkt i samband med att en tillgång realiseras enligt den så kallade realisationsprincipen, se 44 kap. 26 § IL. Om sammanställningen i inkomstslaget sedermera ger ett överskott utgår 30 % statliga (platt) inkomstskatt på överskottet, 65 kap. 7 § IL. Skulle beräkningen istället leda till ett underskott erhåller den skattskyldige en skattereduktion om 30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 tkr och 21 % av den eventuella återstående delen av underskottet och detta sker mot statlig och kommunal inkomstskatt, 67 kap. 10 § IL. Det nu sagda fordrar dock att det föreligger skatt på förvärvsinkomster hos den skattskyldige att räkna av mot under ett och samma beskattningsår. En skattereduktion som inte nyttjas kan alltså inte sparas för framtiden. Gällande avyttring av delägarrätter står de huvudsakliga reglerna att finna i 48 kap. IL. Dessa ska läsa tillsammans med de allmänna bestämmelserna om kapitalvinster och kapitalförluster i 44 kap. IL. Med delägarrätt avses bland annat aktier och en del andra i inkomstskattelagen angivna kapitaltillgångar, 48 kap. 2 § IL. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången (aktierna) minskad med utgifter för avyttringen och omkostnadsbeloppet, vilket stadgas i 44 kap. 13 § IL. Utgifter för avyttringen kan exempelvis utgöras av eventuella mäklararvoden och med omkostnadsbeloppet avses utgifter för anskaffning (anskaffningsvärdet, priset på aktierna när din hustru köpte dem) ökade med utgifter för förbättring, se 44 kap. 14 § IL. Förbättringsutgifter torde dock av förklarliga skäl inte kunna göras gällande vid försäljning av just delägarrätter. För beskattning av kapitalvinster på delägarrätter gäller sedan en obligatorisk metod om din hustru skulle ha förvärvat aktierna över tid (alltså vid flera olika tillfällen) och detta enligt den så kallade genomsnittsmetoden, vilken går att utläsa i 48 kap. 7 § IL. Denna innebär att det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma slag och sort som den avyttrade ska användas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet. Det troliga är dock att din hustrus bolag endast har ett enda aktieslag (i vissa större aktiebolag kan det nämligen finns olika aktier med olika röstvärden). Skulle din hustru istället utgöra bolagets grundare motsvarar hennes anskaffningsvärde aktiernas kvotvärde, vilket är aktiernas andel av aktiekapitalet (fiktivt exempel: Om aktiekapitalet uppgår till 50 tkr och aktierna i bolaget är 500 till antalet blir aktiernas kvotvärde 100 kr, se 1 kap. 6 § ABL). Det ska slutligen tilläggas att om din hustru istället skulle överlåta delägarrätterna till dig i form av en gåva utlöser ett sådant förvärv ingen skatt, varken för dig eller för henne, se 8 kap. 2 § 1 st. IL. Däremot träder du i enlighet med den så kallade kontinuitetsprincipen i hennes skattemässiga ställning varför det ovan anförda kommer att tillämpas även den dagen du själv eventuellt väljer att avyttra innehavet. Ditt omkostnadsbelopp kommer således att motsvara det omkostnadsbelopp som din hustru skulle ha haft om hon hade sålt delägarrätterna när äganderätten gick över på dig, vilket stipuleras i 44 kap. 21 § IL.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig däremot inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut. Men vi kan naturligtvis vara er behjälpliga vid upprättandet av eventuella aktieöverlåtelseavtal och/eller andra dylika handlingar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vem får tillbaka skatt i ett bolag där man har sålt sin andel?

2018-05-07 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej,Om man har sålt sin andel i ett aktiebolag och lämnat in bokslut och lämnat över till nya ägare och det blir skatt tillbaka från föregående år. Tillfaller det säljaren eller köparen?Tack
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!Jag tolkar din fråga som att det är bolaget som får tillbaka skatt från föregående år.SkattenDuDu skattar som säljare för den vinst du gör på försäljningen privat, men skatt som ligger i bolaget stannar i bolaget.När du sålde din del i aktiebolaget så gjorde du det som privatperson vilket innebär att den inkomsten du fick från det sågs som en kapitalvinst, se Inkomstskattelagen (IL) 1 kap 6 §, 48 kap 2 § och 41 kap 1-2 §.BolagetEtt aktiebolag är en egen juridisk person och skattar därför för sig själv (IL 1 kap 7 §). Eftersom det är en egen juridisk person som bedriver näringsverksamhet så betalar bolaget näringsverksamhetskatt (IL 13 kap 1 §).Detta innebär att bolaget betalar sin egen skatt i ett annat inkomstslag än du som privatperson.Så om det är bolaget som ska få tillbaka skatten så hamnar den hos bolaget, oberoende av vilket år den härstammar ifrån. De som äger bolaget kommer kunna disponera över den skatt som bolaget får tillbaka från föregående år.SammanfattningsvisAktiebolaget och du som privatperson är två olika skattesubjekt och betalar skatt var för sig. Detta medför att skatt som betalas tillbaka från föregående år hamnar hos det skattesubjektet som betalade in skatten från början.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar

Skattekonsekvenser av försäljning av näringsbetingade andelar

2015-01-26 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej! Om ett företag säljer näringsbetingade andelar till ett annat företag och erhåller överenskommen köpeskilling, och detta är dessutom den enda intäkten i företaget det aktuella året, har företaget avdragsrätt för kostnader som kan hänföras till transaktionen? Till exempel för att anlita en jurist eller revisor som rådgivare etc.Anledningen till att jag känner mig osäker är eftersom intäkter vid försäljning av näringsbetingade andelar inte är skattepliktiga och eftersom inget skattemässigt resultat i övrigt finns i företaget.
|Hej! Tack för din fråga!Terminologi:Enligt 25 kapitlet 3 § Inkomstskattelagen menas med kapitalvinster och kapitalförluster (i näringsverksamhet) vinster och förluster till följd av avyttring av kapitaltillgångar (vilket näringsbetingade andelar är, se 24 kapitlet 14 § Inkomstskattelagen).Skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar:Precis som du säger ska en kapitalvinst från en försäljning av näringsbetingade andelar i ett aktiebolag enligt 25a kapitlet 3 och 5 §§ Inkomstskattelagen inte tas upp till beskattning hos aktiebolaget, det vill säga försäljningen är skattefri för aktiebolaget.Avdragsförbud för kapitalförluster på näringsbetingade andelar:Skattefriheten på näringsbetingade andelar har dock medfört att det i 25 kapitlet 8 § 1 punkten och 25a kapitlet 5 § andra stycket Inkomstskattelagen föreskrivits att kapitalförluster som är hänförliga till en försäljning av näringsbetingade andelar inte är avdragsgilla.Då de utgifter du nämnt i din fråga (konsultation av jurist eller revisor för rådgivning) är direkt hänförliga till försäljningen av de näringsbetingade andelarna kommer ditt aktiebolag således inte att få göra något avdrag för dem då ditt aktiebolag inte behöver skatta för den kapitalvinst det får genom försäljningen av andelarna.Om andelarna inte varit näringsbetingade:Om andelarna inte varit näringsbetingade och ditt aktiebolag varit skattskyldigt för andelarna hade utgifterna för rådgivningen dock blivit en del av aktiebolagets omkostnadsbelopp för andelarna, det vill säga utgifterna för rådgivningen hade då minskat den skattepliktiga kapitalvinsten för försäljningen av andelarna, vilket hade lett till att skatten på försäljningen för aktiebolaget blivit lägre, se 25 kapitlet 2 § och 44 kapitlet 13 och 14 §§ Inkomstskattelagen.Hoppas detta ger någon klarhet!Med vänlig hälsning

Skatt på aktier vid bodelning

2021-03-30 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej, Hur får jag ut mest och bäst ur min X- makes företag vid bodelning? Min X-man äger ett aktiebolag och har investerat i aktier genom företaget och jag har rätt till 50% av dessa. Hur får jag mina andelar till lägsta möjliga skatt och andra avgifter så att jag får mer netto pengar ut? En bodelningsförättare är inkopplad och hon förhåller sig neutral gentemot oss båda.
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I inkomstskattelagen (här, nedan kallad IKL) finns regler om beskattning av kapitalvinst. Enligt 44 kap 26 § ska kapitalvinster (från t.ex. aktier) tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. Enligt 44 kap. 21 § IKL så träder förvärvaren av en tillgång genom bodelning in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder följande:1. Om din före detta make säljer aktierna innan boet skiftas så är det han som kommer betala skatten. 2. Om du tar över aktierna så inträder du i hans situation, men detta innebär inte att aktierna avyttrats. Detta innebär att du inte behöver betala skatt förrän du själv säljer aktierna. Hur du själv skulle gå tillväga för att betala minst skatt vid avyttring är en annan fråga som helt beror på vilka avdrag du kan göra med beaktande av potentiella kapitalförluster. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH

Kapitalvinstbeskattning av onoterade andelar, alternativt av kvalificerade andelar

2019-02-04 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej, Jag jobbar i ett dotterbolag till ett noterat bolag. Bolaget har flera dotterbolag med lite olika inriktning. För drygt tre år sedan startades ett nytt dotterbolag till koncernmodern där modern (det noterade bolaget) äger 80% och jag samt en annan anställd äger 10% vardera (som vi alltså betalade 5 000 kr för vardera när bolaget startades). Tanken var att vi skulle vara med och testa och utveckla nya idéer. Under en period hade vi också en person anställd i bolaget. I slutänden blev det inte så mycket av det hela men nu, drygt tre år senare vill ett utomstående bolag köpa bolaget för 550 000kr. Det innebär alltså att jag får 55 000 kr för mina aktier. Min fråga är hur det beskattas? Jag är inte anställd i bolaget och jobbar inte där och får inte och har aldrig fått någon lön från bolaget. Jag har sedan jag började enbart arbetat i bolaget som jag anställdes i för 10 år sedan. Jag har ingen styrelseposition i det noterade bolaget och har ingen annan koppling till det aktuella bolaget än att jag äger aktier motsvarande 10%. Jag har inte heller några aktier i det noterade bolaget. I det dotterbolag som jag är anställd erhåller jag lön på samma sätt jag gjort sedan jag blev anställd där för 10 år sedan och det finns inga skattemässiga upplägg med bolaget. Det var ett sätt för ägarna av moderbolaget att få oss att stanna kvar genom att vi kunde starta något med eget ägande istället för att sluta och starta eget. Mvh, Erik
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, grattis till förtjänsten. Regler om beskattning av inkomster finns i inkomstskattelagen (IL). Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Den förtjänst du erhåller vid försäljning av dina aktier, d.v.s. de 50 000 kr du erhåller i vinst (ersättning vid avyttring 55 000 – omkostnadsbelopp 5000 = kapitalvinst 50 000) utgör alltså en s.k. kapitalinkomst och ska beskattas enligt reglerna om inkomst av kapital (42 kap. 1 § IL). Beräkning av kapitalinkomstbeskattning görs separat eftersom den är proportionell, till skillnad från beskattning av förvärvsinkomster som är progressiv. Vid överskott i inkomstslaget kapital utgår statlig inkomstskatt om 30 % (65 kap. 7 § 1 st. IL). Eftersom dotterbolaget i vilket du äger aktier är onoterat ska kapitalvinsten tas upp till fem sjättedelar (42. Kap 15 a § 1 st. IL). Det innebär i praktiken att din kapitalvinst istället beskattas med 25 %. Det innebär att du ska betala 12 500 kr i skatt och får behålla de resterande 42 500 kr som efter beskattning kvarstår från ersättningen vid avyttringen.Det som sagts ovan gäller dock inte om dina andelar utgör s.k. kvalificerade andelar. Med kvalificerad andel avses andel i ett fåmansföretag, under förutsättning att du som andelsägare eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem förgående beskattningsåren varit verksam i företaget i betydande omfattning (57 kap. 4 § IL). I din fråga framgår inte helt klart i vilken grad du har varit verksam i företaget. Du antyder att du i vart fall i viss mån, sedan dess att bolaget startades för tre år sedan faktiskt varit verksam. För att din andel ska anses utgöra en kvalificerad andel krävs dock, som nämnts ovan att du eller någon närstående under de senaste fem beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Enligt förarbeten till lagtexten ska en person anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Det behöver inte vara fråga om heltidsarbete utan arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständigheter. Se skatteverkets hemsida för mer vägledning i frågan huruvida en person kan anses varit verksam i betydande omfattning (Verksam i betydande omfattning). Om du under de senaste fem beskattningsåren varit verksam i företaget i betydande omfattning och dina andelar därmed utgör s.k. kvalificerade andelar ska kapitalvinstbeskattningen räknas annorlunda än den beräkning som redogjorts för ovan. Försäljning av kvalificerade andelar kan medföra att en viss del av vinsten ska tas upp till beskattning som inkomst av tjänst, vilket innebär att en annan skattesats tillämpas. Kapitalvinst på en kvalificerad andel ska till den del den överstiger det s.k. gränsbeloppet tas upp i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst som motsvarar gränsbeloppet ska tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital (57 kap. 21 § 1 st. IL). Det innebär i praktiken att den del av kapitalvinsten som inte överstiger gränsbeloppet ska beskattas med 20 %. Gränsbeloppet är summan av årets gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procentenheter (57 kap. 10 § 1 st. IL). Årets gränsbelopp kan beräknas enligt två olika regler, förenklingsregeln och huvudregeln. Den metod som ger det högsta beloppet får användas vid beräkning av gränsbeloppet. HuvudregelnEftersom du äger 10 % av aktierna i bolaget är det s.k. kapitalandelskravet uppfyllt (57 kap. 19 § 1 st. p.1 IL). För att årets gränsbelopp ska få beräknas enligt huvudregeln krävs även att du eller någon närstående under året före beskattningsåret (alltså under 2018) fått lön från företaget med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av antingen sex inkomstbasbelopp, 62 500 x 6 = 375 000 kr, med tillägg för 5 % av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, eller 9,6 inkomstbasbelopp, alltså 600 000 kr. Av din fråga framgår att du aldrig erhållit någon lön från bolaget. Det behöver dock klargöras huruvida någon närstående till dig har erhållit lön från bolaget under beskattningsåret 2018 samt vilket belopp den erhållna ersättningen sammanlagt har uppgått till. Om någon närstående till dig erhållit lön från bolaget under beskattningsåret 2018 som överstiger det lägsta av ovan nämnda belopp får årets gränsbelopp beräknas enligt huvudregeln. Årets gränsbelopp enligt huvudregeln är summan av underlaget för årets gränsbelopp (omkostnadsbeloppet) multiplicerat med statslåneräntan (statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret, d.v.s. 0,51 %) ökad med nio procentenheter, och lönebaserat utrymme. Beräkning hade alltså sett ut enligt följande, (5000 x 0,951) + lönebaserat utrymme. Det lönebaserade utrymmet är 50 % av löneunderlaget, alltså kontant ersättning som hos arbetstagaren ska ta upp i inkomstslaget tjänst under året före beskattningsåret och som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess dotterföretag. Det lönebaserade utrymmet ska vidare fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.FörenklingsregelnÅrets gränsbelopp enligt förenklingsregeln är ett belopp som motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp, 2,75 x 62 500 = 171 875. Beloppet 171 875 kr ska vidare fördelas med lika belopp på andelarna i företaget vilket innebär att årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för din del, eftersom du innehar 10 % av aktierna i bolaget utgör 17 187 kr. Beloppet 17 187 kr + sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan (statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret, d.v.s. 0,51 %) ökad med tre procentenheter utgör ditt gränsbelopp enligt förenklingsregeln. För att räkna ut ditt gränsbelopp behöver du alltså ta reda på hur stort sparat utdelningsutrymme du har.Den del av din kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Den del av din kapitalvinst som ryms inom gränsbeloppet ska till två tredjedelar beskattas i inkomstslaget kapital. Resterande del som ryms inom gränsbeloppet behöver inte tas upp till beskattning. I praktiken innebär det att den del av kapitalvinsten som ryms inom gränsbeloppet beskattas med 20 %, istället för 30 % som vanligen utgår i statlig inkomstskatt för kapitalvinster. Den del av kapitalvinsten som eventuellt överstiger gränsbeloppet ska, som nämnts ovan beskattas i inkomstlaget tjänst.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Skatt vid avyttring av andelar i fastighetsförvaltande dotterbolag och utdelning i fåmansföretag

2016-07-07 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Hej!Hur ser det ut gällande skatt på vinst när man köpt/sålt andelar i ett annat svenskt aktiebolag (onoterat) via sitt eget bolag. Hur beskattas detta, jag har startat ett bolag som sysslar med fastighetsaffärer, dessa sker ju i bolagsform i dagens läge. För privatpersoner vet jag att man ska ta upp 5/6 delar till beskattning av vinst/förlust. Hur ser det ut för bolag och hur mkt skulle en utdelning kosta mig privat?
Niclas Friberg |InledningHej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!Eftersom Er fråga består av två delar varav en del rör skatt på vinster vid försäljning av andelar i onoterade svenska AB samt en del rör utdelning till privatperson är det i Inkomstskattelagen (1999:1229) som vi hittar den rättsliga regleringen, se https://lagen.nu/1999:1229#K13.Då frågan består av två delar kommer också de båda delarna behandlas separat. Först hittar Ni svaret på frågan om vinster från andelsförsäljning och därefter utdelning till privatpersoner.Genomgående för svaret är att ett antal antaganden måste göras för att besvara frågeställningen och svaret är därför i sin helhet eller delar inkorrekt om något av antagandena är felaktigt.Som jag tolkat Er frågeställning så äger och driver Ni ensam ett AB vars verksamhet består i att köpa och sälja bolag vars verksamhet består av förvaltning av fastigheter.Först lämnas en sammanfattning och en rekommendation i början av svaret och sedan redogörs mer grundligt under de allmänna redogörelserna för varför det blir som det blir och vilka antaganden och bedömningar jag har gjort i mitt svar.SammanfattningOm Ni (moderbolaget) anses bedriva handel med fastigheter p.g.a. försäljningarna av andelarna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen så utgör dessa andelar i dotterbolagen lagertillgångar för moderbolaget. Vinst vid försäljning av lagertillgångar beskattas med 22 % och ingen kvotering görs.Då Ni verkar vara ensam ägare och aktiv i moderbolaget är moderbolaget ett fåmansföretag och Ni kan ta ut 159 775 kr i utdelning år 2016 och av de medlen betala omkring 32 000 kr i skatt. Tar Ni ut mer utdelning än 159 775 beskattas allt däröver i inkomstslaget tjänst med de sedvanliga inkomstskattesatserna för lön.RekommendationRekommendationen är att om Ni har ytterligare inkomster så tjänar Ni på att endast ta ut utdelning motsvarande 159 775 kr.Allmän redogörelse - AndelsförsäljningEftersom försäljningen av andelarna i aktiebolag (AB) X görs av AB Y, d.v.s. ett företag äger andelarna, och alla andra förutsättningar för att det rör sig om näringsverksamhet får antas uppfyllda så faller inkomsten in under det skatterättsliga inkomstbegreppet näringsverksamhet, se IL 13:1.När ett AB säljer andelar och får en vinst är det vanligtvis i form av en kapitalvinst och inkomsten ingår i näringsverksamheten även om inkomsterna inte ingår i den normala verksamheten, IL 13:2. Kapitalvinster ska tas upp som inkomst i den ordinarie verksamheten, IL 15:1. De bolag vars aktier som Ert AB handlar med förstår jag det som att deras verksamhet till väsentlig del består i att äga och förvalta fastigheter och bolagen anses då vara fastighetsförvaltande bolag, IL 27:6.Eftersom Ert företag förvärvar andelar i fastighetsförvaltande företag och de fastigheter som finns i dessa bolag skulle ha utgjort en lagertillgång i Ert bolag så medför detta att andelarna i de fastighetsförvaltande bolagen utgör lagertillgångar i Ert bolag, IL 27:6. Ni anses troligtvis bedriva indirekt handel med fastigheter p.g.a. att andelarna i dotterbolagen blir byggmästarsmittade, det kallas för objektsmitta och framgår av IL 27:2. I ett rättsfall från HFD från 1982 anges att om det är en huvudägare till flera aktiebolag och dessa dotterbolag säljer inköpta fastigheter tar man hänsyn till helheten d.v.s. de andra bolagens transaktioner när man gör bedömningen av om handel med fastigheter föreligger. När inkomsterna från dessa försäljningar utgör inkomst från försäljning av lagertillgång så medför detta att det inte längre rör sig om kapitaltillgångar och därför inte heller kapitalvinster i IL:s mening, IL 25:3. Inkomsterna beskattas som försäljning av lagertillgångar istället för att kapitalvinsten beräknas som man hade gjort för kapitaltillgångar enligt reglerna i IL 45 kap. I klarspråk innebär detta att vinster vid avyttring av lagerandelarna är skattepliktiga precis som annan inkomst av näringsverksamhet och ingen särskild kvotering görs, exv. som den du nämnde för privatpersoner.Vinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset på andelarna och det värde som andelarna är upptagna till i det senaste årsbokslutet. Vinsten beskattas sedan med 22 % som är den statliga inkomstskatten, IL 65:10.Allmän redogörelse - Utdelning i fåmansföretagEftersom Ni verkar vara den enda ägaren till "Moderbolaget" och dessa aktier inte är marknadsnoterade utgör detta ett fåmansföretag enligt IL 56:2. Anledningen till varför klassificeringen av bolaget har betydelse är för att det påverkar hur mycket utdelning man kan ta ut innan den beskattas som lön, IL 57:2.Det krävs vidare för att 57 kap. ska bli tillämpligt att antingen Ni eller någon till Er närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under de senaste fem åren. Andelarna i "moderbolaget anses då vara kvalificerade", IL 57:3-4. Har Ni eller någon närstående inte varit verksam i bolaget så beskattas en ev. utdelning helt i inkomstslaget kapital.I IL 57:20 anges att utdelning på en kvalificerad andel ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del den överstiger gränsbeloppet. Utdelning upp till gränsbeloppet tas upp till två tredjedelar i inkomstslaget kapital för Er. Själv uträkningen för att komma fram till vad gränsbeloppet blir är ganska komplicerad och kan göras på två sätt. Den första är en schablon och är samma för alla medan den andra beräkningen är beroende av hur många anställda och hur stora lönekostnader Ni har i bolaget. Min tolkning av Er frågeställning är dock att endast Ni arbetar i bolaget och att Ni då hamnar på schablonbeloppet.Schablonbeloppet motsvarar två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i företaget, så om Ni äger 100 % av aktierna i moderbolaget får Ni också tillräkna Er 100 % av schablonbeloppet som utdelning, samt tidigare års sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procent, IL 57:10-11.Om vi utgår ifrån att Ni inte har något sparat utdelningsutrymme så utgörs schablonbeloppet av föregående beskattningsårs inkomstbasbelopp gånger två och trefjärdedelar, vilket i siffror motsvarar 2,75*58100=159775 kr. Det är alltså 159 775 kr som Ni kan ta ut i utdelning för år 2016 utan att delar av utdelningen beskattas i tjänst.Tar Ni ut 159 775 kr i utdelning för år 2016 så kommer Ert beskattningsunderlag vara 2/3*159775=106516,6667 vilket sedan beskattas med 30 % kapitalskatt motsvarande 106516*0,3=31954,8 i skatt, skattesatsen framgår av IL 65:7.Hoppas Ni har fått svar på Er fråga!Med vänliga hälsningar

Kapitalvinst och kapitalförlust på s.k. näringsbetingade andelar

2012-11-17 i Försäljning av andelar i bolag
FRÅGA |Jag är ensam ägare till ett aktiebolag, A. Bolaget A äger 10 % i ett annat litet aktiebolag med få aktieägare, B. Jag arbetar inte aktivt i aktiebolag B. Om aktiebolag B säljs med vinst, hur minimerar jag skatteeffekten för bolag A och mig? Kan jag innan eventuell affär överlåta aktierna i bolag B från mitt eget bolag A till mig själv - t.ex. för att kunna kvitta kapitalvinsten mot andra personliga kapitalförluster?
Catarina Cali |Hej, Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! I det följande kommer jag att använda förkortningen IL vid hänvisning till inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229). Jag kommer även att utgå ifrån att båda bolagen har sitt säte i Sverige, att aktiebolaget B inte är marknadsnoterat (alltså att bolaget inte är börsnoterat) samt att aktiebolaget A inte bedriver handel med aktier (om så är fallet ska aktierna nämligen ses som lagertillgångar vilket innebär att nedanstående regler inte blir tillämpliga). Enligt 15 kap. 1 § 1 st. IL är huvudregeln att kapitalvinster i näringsverksamheten ska tas upp som intäkt (och därmed beskattas). Från denna huvudregel finns emellertid undantag. Bland annat så gäller enligt 25 a kap. 5 § 1 st. IL att en kapitalvinst, vid avyttring av s.k. näringsbetingade andelar, inte ska tas upp (och därmed inte beskattas). Med näringsbetingade andelar menas enligt 24 kap. 13-14 §§ IL bl.a. andelar som ett aktiebolag innehar i ett annat aktiebolag där andelarna inte är marknadsnoterade eller där det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget. De andelar som aktiebolaget A äger i aktiebolaget B är därmed troligtvis näringsbetingade eftersom du skrivit i din fråga att bolaget A äger 10 % i bolaget B (eller pga. att andelarna inte är marknadsnoterade). Detta innebär som sagt att en eventuell kapitalvinst vid avyttring av dessa inte ska beskattas. Notera dock att om bolaget B säljs med förlust gäller omvänt att kapitalförlusten inte får dras av som kostnad (se 25 a kap. 5 § 2 st. IL). Lycka till med försäljningen! Vänliga hälsningar, Catarina Cali