Var beskattas tjänstepension och annat privat pensionssparande vid utbetalning från Sverige till USA?

2020-11-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min fråga är hur uttag från IPS-sparande samt betalning av tjänstepension beskattas. Ska den beskattas i Sverige eller i USA? Har det någon betydelse om den betalas till ett svenskt eller amerikanskt bankkonto? Jag är 59 år och är tio år utflyttad från Sverige och bor i USA. Jag är både svensk och amerikansk medborgare.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är såväl svensk som amerikansk medborgare och är sedan en längre tid tillbaka endast bosatt i USA och står nu i begrepp att motta pensionsutbetalningar från ett IPS-konto och en tjänstepensionsförsäkring. I din ärendebeskrivning uppger du inte var utbetalningarna kommer att ha sitt ursprung, men såvitt jag kan bedöma handlar det om ett svenskt pensionskapital eftersom IPS är en inhemsk företeelse. Däremot skulle begreppet tjänstepension kunna bereda vissa tolkningssvårigheter, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att även denna är svensk. Mot bakgrund av ovanstående undrar du därför vad som gäller i skattehänseende och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Inkomstskattelagen (IL).Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).Lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater (nedan benämnt dubbelbeskattningsavtalet eller bara avtalet).Några skatterättsliga hållpunkterMed tanke på den tid som har förflutit sedan du flyttade till USA torde det gå att konstatera att du till dags dato är att betrakta som begränsat skattskyldig i Sverige, vilket följer av 3 kap. 17 § 1 p. IL där det stadgas att den som inte är obegränsat skattskyldig bara ska anses vara begränsat skattskyldig. Endast den som är 1. bosatt i Sverige, 2. stadigvarande vistas i Sverige eller 3. har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här omfattas av reglerna om den obegränsade skattskyldigheten och detta enligt 3 kap. 3 § 1 st. 1-3 p. IL. Innebörden av den obegränsade skattskyldigheten är att alla inkomster, både inhemska och eventuella utländska sådana, för den skattskyldige kommer att beskattas i Sverige, vilket sägs i 3 kap. 8 § IL.Distinktionen ovan är således viktig att göra och få fastställd och här måste begreppet väsentlig anknytning utvecklas närmare. Vid den rättsliga bedömningen av om den skattskyldige har väsentlig anknytning till Sverige brukar bland annat existensen av svenskt medborgarskap beaktas liksom hur länge den skattskyldige har varit bosatt i Sverige (denna anknytningspunkt tar dock i första hand sikte på utländska medborgare) och om det finns närstående i Sverige, typiskt sett familj. Näringsverksamhet eller annat ekonomiskt engagemang genom innehav av tillgångar (exempelvis delägarrätter) som, direkt eller indirekt, ger personen väsentligt inflytande beaktas också vid avgörandet av huruvida väsentlig anknytning föreligger. Eftersom även indirekta innehav inkluderas kan således närståendes aktieinnehav i Sverige få betydelse. Men här ska det dock noteras att till och med relativt stora innehav i börsnoterade bolag inte behöver omfattas av någon anknytning till Sverige. För att innehavet ska träffas av anknytningsbestämmelsen fordras att det är så stort att det ger ett faktiskt (verkligt) inflytande (se Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande RÅ 1972 ref. 46 där ett aktieinnehav om 38 % via familjemedlemmar räckte för att en anknytning till Sverige skulle vara förhanden). Vidare är innehav av fastigheter i Sverige likaledes något som kan leda till att väsentlig anknytning anses föreligga och med fastighet avses här inte enbart näringsfastigheter, som exempelvis en jordbruksfastighet eller ett hyreshus, utan även villor inredda för åretruntboende räknas hit. I HFD 2013 not. 37 var innehavet av ett medelstort hyreshus tillräckligt för att begreppet väsentlig anknytning skulle aktualiseras för den skattskyldige, som i övrigt helt saknade tillgångar i Sverige, varför denne kom att betraktas som obegränsat skattskyldig.Notis: HFD styr rättspraxis på skatterättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. Högsta förvaltningsdomstolen hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar avkunnande i HFD har refererat som börjar på RÅ. Vidare är din tillgångsmassa och var annan egendom kan tänkas vara lokaliserad för mig okänd materia och det gäller naturligtvis även existensen av andra eventuella anknytningspunkter. Det ska uppmärksammas att syftet med reglerna har varit att försvåra den så kallade skattemässiga utflyttningen från Sverige och därmed motverka utflyttning som endast sker på pappret. I slutändan är det dock alltid en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet som ligger till grund för skattskyldighetens omfattning.Utifrån ett scenario där du som utlandssvensk endast är begränsat skattskyldig i Sverige, vad gäller då skattemässigt avseende dina pensionsutbetalningar?Innebörden av den obegränsade skattskyldigheten har ovan redovisats tämligen ingående, däremot lämnades innebörden av den begränsade skattskyldigheten därhän. I 3 kap. 18 § 1 st. 1 p. IL uttalas att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § SINK, vilket är en lag om definitiv källskatt för utomlands bosatta. Och där sägs att privata tjänstepensioner beskattas om förmånen utgår från Sverige på grund av en förutvarande tjänst och om den tidigare verksamheten tidigare utövats här, 5 § 1 st. 7 p. SINK, och pension på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring beskattas också i Sverige om försäkringen meddelats i här bedriven försäkringsrörelse, 5 § 1 st. 6 p. SINK. Det nu sagda innebär således att dina IPS-utbetalningar liksom utbetalningarna från din tjänstepensionsförsäkring kommer att beskattas i Sverige trots att du sedan länge är bosatt i USA. Skattesatsen på den skattepliktiga inkomsten (alltså på dina pensionsutbetalningar) kommer att utgå med 25 %, vilket framgår av 7 § SINK.Hur den amerikanska skattelagstiftningen och ser ut och vad som eventuellt gäller på delstatsnivå kan jag av förklarliga skäl inte uttala om. Men för att lindra och i förekommande fall helt undanröja internationell dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med flertalet olika länder i vilka Sverige folkrättsligt gentemot de andra staterna har förpliktat sig att följa. Ett sådant exempel är just det dubbelbeskattningsavtal som har slutits med USA. Syftet har bland annat varit att genom avtalet kunna fastställa hemviststat och fördela rätten att beskatta den skattskyldiges (dina) inkomster mellan de avtalsslutande parterna (Sverige och USA). Skattskyldiga personer, fysiska och juridiska, liksom myndigheter och domstolar är alltså rättsligt bundna av avtalet. Nedan angivna artiklar utgör hänvisningar till bestämmelser i det amerikanska dubbelbeskattningsavtalet.I USA tillämpas mig veterligen den så kallade nationalitetsprincipen, vilket innebär att du i kraft av ditt amerikanska medborgarskap egentligen blir skattskyldig för dina svenska privata tjänsteinkomster även i USA (pension sorterar under inkomstslaget tjänst, se 10 kap. 2 § 1 p. och 11 kap. 1 § 1 st. IL). Nationalitetsprincipen äger således företräde framför avtalet, vilket går att utläsa av art. 1.4. Utbetalningar från ett lands socialförsäkringssystem, vilket för svenskt vidkommande utgör den allmänna (statliga) pensionen, är dock undantagen varför denna endast kommer att beskattas här, se art. 1.5 samt art. 19.2. Du behöver alltså inte betala skatt i USA på din statliga pension från Sverige. Enligt huvudregeln gäller dock motsatsen för dina privata pensionslösningar. Men i art. 23.1 a stipuleras att "the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States tax on income the income tax paid to Sweden by or on behalf of such citizen or resident". Den nyss nämnda artikeln i dubbelbeskattningsavtalet vittnar enligt min mening om att du har rätt att mot den amerikanska skatten avräkna motsvarande det som redan har erlagts i svensk inkomstskatt på dina privata pensionsutbetalningar, vilket som sagt är 25 % enligt 7 § SINK.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Det korta svaret på din faktiska fråga lyder att IPS-utbetalningarna liksom övriga svenska privata pensionslösningar ska beskattas i Sverige och detta trots att du sedan länge är bosatt i USA. Däremot torde du i USA äga rätt till avräkning på den amerikanska inkomstskatten. Skulle den vara högre än den svenska inkomstskatten är det troliga att du endast behöver erlägga mellanskillnaden. Skulle den däremot vara lägre torde den amerikanska skattesatsen bli noll. Någon återbäring är sannolikt inte aktuell. För att kunna få helt adekvata svar i just det här avseendet föreslår jag att du kontaktar IRS eller någon lokal skattemyndighet i USA. Huruvida det spelar någon roll om mottagarkontot är svenskt eller amerikanskt låter jag vara osagt. I normalfallet är detta en icke-fråga. Det som möjligen skulle kunna aktualiseras är en debitering av mottagaravgifter hos den mottagande amerikanska banken eller eventuella administrationsavgifter hos det svenska bank- eller försäkringsinstitut som ska ombesörja utbetalningarna till USA. Flyttas pengar mellan två svenska institut torde inget av det ovan sagda bli aktuellt. Men detta är i vart fall inget som får någon som helst bäring på den juridisk-tekniska (skatterättsliga) bedömningen.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Notera dock att vi på skatterättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några skatterättsliga uppdrag fullt ut.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,Jacob Björnberg

Måste jag betala skatt på en inkomst från USA om jag bor i Sverige?

2020-11-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min mammas hus i USA skall säljas efter hennes död. Min bror är Trustee och kommer att sälja huset och summan av försäljningen kommer att delas mellan oss syskon. Hur blir det för min del? Jag bor i Sverige och är pensionär. Kommer jag att behöva betala skatt i USA och Sverige. Min summa av försäljningen kommer att vara cirka 5 millioner kronor.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Eftersom du bor i Sverige räknas du som obegränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 3 § första stycket första punkten inkomstskattelagen. Faktumet att du är obegränsat skattskyldig innebär att du är skyldig att betala skatt på alla dina inkomster i Sverige, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller utlandet, enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Detta betyder att du är skyldig att betala skatt på försäljningen av din mammas fastighet i USA.Vänliga hälsningar,

Har sålt hus utomlands, behöver dessa beskattas i Sverige?

2020-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |hej.jag har haft ett hus i 3je land som jag sålde o satte pengarna på en bank där.hur gör jag för att föra tillbaka till sverige o blir det skatt på pengarna igen.jag har kontrakt på köpet o försäljningen
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Du bör kunna göra en internationell betalning i din internetbank eller få hjälp med detta via ditt bankkontor. Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet. Men du nämner att du har sålt ett hus utomlands och dessa pengar (kapitalvinsten) kommer att skattas på även i Sverige. SkatteverketI och med att summan i ditt fall verkar överstiga 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt, lönespecifikationer etc. Du nämner att du har köpekontraktet kvar, vilket räcker som underlag.SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.Om du är bosatt i Sverige är du skyldig att i Sverige redovisa vinsten på försäljning av fastighet. Den påförda skatten i tredje land får sedan avräknas mot den aktuella skatten på försäljningsvinsten i Sverige. När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att tredje länder hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp köpekontraktet till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!

Kan du bedriva ett företag i Sverige om du inte är bosatt här?

2020-08-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.Jag reser mycket och vet inte riktigt när jag ska tillbaka till Sverige. Jag funderar därför att avregistrera mig från Sverige då jag varken jobbar eller befinner mig i Sverige under längre tid.Jag har planer på att öppna eget företag som Livscoach som jag kommer att sköta online via min egna hemsida. Min fråga är då, om jag avregistrear mig från sverige kan jag fortfarande öppna eget företag?Samt, eftersom jag reser runt, 3 månader hit 3 månader dit osv osv.. (Digital Nomad) om jag avregistrerar mig från sverige men reser runt och jobbar online med mitt företag, behöver jag betala skatt i Sverige då? Eller hur bör jag då göra om jag inte är registrerad där?Hoppas ni kam hjälpa mig med detta!Ha en fin dag!
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Kan någon som inte är folkbokförd i Sverige? Som utgångspunkt har alla personer rätt att starta företag i Sverige, oavsett om någon är bosatt här eller inte. Olika regler gäller dock beroende på vilken bolagsform som du väljer. Om du väljer att starta en enskild firma och inte är bosatt i Sverige, alltså inte folkbokförd här, så behöver du skaffa ett samordningsnummer från Skatteverket. Dessutom måste du skicka in en kopia av en giltig ID-handling i din ansökan till Bolagsverket. Om du är bosatt utanför EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer du även att behöva anlita en föreståndare. En föreståndare får inte vara under 18 år, Föreståndaren får inte heller vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud. Avslutningsvis måste föreståndaren vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du istället väljer att starta ett aktiebolag gäller inga specialregler, oavsett om du är bosatt i Sverige eller någon annanstans. Var kommer du att betala skatt? När jag besvarar denna delfråga kommer jag att besvara i vilket land du som privatperson kommer att beskattas, och inte i vilket land ditt företag kommer att beskattas. Även om du visserligen varken bor eller vistas i Sverige kan du fortfarande komma att beskattas i Sverige, om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige, vilket framgår av 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att klargöra ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som pekar på att du faktiskt har väsentlig anknytning till Sverige. Sådana omständigheter kan vara att du har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige, att du inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort, att du har din familj här, alltså make/maka och/eller minderåriga barn och om du bedriver näringsverksamhet här. Det är viktigt att vara medveten om att det är en sammanvägning av dessa omständigheter som avgör ifall du anses ha väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Avslutningsvis bör du även vara medveten om att det finns en presumtion om att den som flyttat ut från Sverige har väsentlig anknytning hit under fem år från den dag denna person lämnat Sverige. Det är din uppgift att visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige, och detta ska göras under vart och ett av dessa fem år.Vänliga Hälsningar,

Justering av statistik

2020-11-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |........................
Jacob Björnberg |På grund av diverse tekniska problem fick den ifrågavarande expressklienten inte sitt ärendet registrerat i samband dennes betalning varför utredningen istället skickades per mail. Den här publiceringen syftar därför endast till att korrigera statistiken över besvarade ärenden. Vänligen,

Hur beskattas en fastighetsförsäljning i Sverige om man är bosatt utomlands?

2020-10-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Min mamma har avlidit i Sverige och lämnat efter sig ett hus där. Jag är ensam bröstarvinge och kommer att sälja huset genom dödsboet eller efter att arvet är skiftat. Jag är dock utflyttad från Sverige och obegränsat skatteskyldig i ett annat EU land (jag har dock kvar mitt svenska medborgarskap). Är jag trots detta skyldig att betala vinstskatten i Sverige eller skall jag ta upp det till beskattning endast i mitt hemland?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Du är skattskyldig för försäljningen av fastigheten i Sverige En person kan vara obegränsat skattskyldig i två länder samtidigt. Faktumet att du är obegränsat skattskyldig i ditt nuvarande hemland förhindrar alltså inte att du även är obegränsat skattskyldig i Sverige. Personer som har väsentlig anknytning till Sverige är att anse som obegränsat skattskyldiga, vilket framgår av 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att avgöra ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige anges ett antal omständigheter i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen som ligger till grund för Skatteverkets bedömning. Faktorer som kan tala för att du har en väsentlig anknytning till Sverige är ditt svenska medborgarskap, men även ifall det skulle vara så att din familj bor i Sverige eller om du skulle ha en bostad inrättad för åretruntbruk. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige är du skattskyldig för alla dina inkomster från såväl Sverige som från utlandet, vilket framgår av 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Om du inte klassas som obegränsat skattskyldig kommer du istället att klassas som begränsat skattskyldig, vilket framgår av 3 kap. 17 § inkomstskattelagen. Även om du klassas som begränsat skattskyldig kommer du dock vara skattskyldig för fastighetsförsäljningen. Detta framgår av 3 kap. 18 § tionde punkten inkomstskattelagen, där det anges att begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för försäljningar av fastigheter belägna i Sverige.Ett skatteavtal medför att du inte behöver betala skatt på fastighetsförsäljningen i båda länderna Oavsett om du klassas som begränsat eller obegränsat skattskyldig innebär försäljningen av fastigheten att du kommer att bli skattskyldig i Sverige. I det fall även ditt nuvarande hemland lägger anspråk på att beskatta fastighetsförsäljningen kommer du alltså att bli skyldig att betala skatt på försäljningen i både Sverige och ditt nuvarande hemland. Denna situation undviks dock om ditt nuvarande hemland har ett skatteavtal med Sverige. Om ett sådant avtal finns inträffar vanligtvis ett av dessa två alternativ: antingen så får du dra av det ena landets skatt i när du deklarerar i det andra landet, eller så kommer bara det ena landet att beskatta dig. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka länder som Sverige har ingått ett skatteavtal med, och om du kommer behöva betala skatt på fastighetsförsäljningen i Sverige, ditt nuvarande hemland, eller i båda länderna. Vänliga hälsningar,

Betalar man mer skatt i Danmark om beloppet anges som gåva eller som förskott på arv?

2020-09-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om danska barn, födda och skrivna i Danmark får en större penga-gåva av sin far som är svensk medborgare, betalar de då mer skatt än om beloppet anges som förskott på arv.
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring skatt hittar vi i Inkomstskattelagen (IL) – eftersom att barnen är skrivna i Danmark kommer jag även i mitt svar behandla skatten på gåvor i Danmark.I Sverige är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Det finns ingen begränsning för hur stort belopp man kan överlåta genom gåva. Skatt i DanmarkEftersom att barnen som ska ta emot pengagåvan är skrivna i Danmark får vi räkna med att de med stor sannolikhet är skattepliktiga där – därför får vi även kolla på skattereglerna i Danmark. Gåvor från nära familj i utlandet, behandlas i Danmark som om gåvogivaren är bosatt i Danmark. I Danmark behandlas gåvor och förskott på arv på samma sätt, både när det gäller skatteplikten och skattesatsen. Bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn, kan få upp till 67.100 DKK som gåva eller förskott på arv i 2020 utan att behöva betala någon skatt på summan. Du kan således skattefritt ge upp till 67.100 DKK till vardera barn under 2020. Överstiger man detta belopp betalar man en gåvoavgift på 15 % av det överstigande beloppet på både gåvor och förskott på arv. Det gör alltså ingen skillnad om du anger pengarna som gåva eller som förskott på arv.Om vi som exempel låtsas att barnen får 200.000 DKK som gåva från deras far (100.000 DKK vardera), så uppgår det skattefria beloppet till 2 x 67.100 kr = 134.200 DKK. Detta innebär att 65.800 kr (200.000 – 134.200) är skattepliktigt – av detta ska 15 %, dvs. 3870 DKK, betalas som gåvoavgift. Detta innebär att barnen kommer motta 200.000 – 3870 = 196.130 DKK efter skatt.För att sammanfatta gör det alltså ingen skillnad om pengarna anges som gåva eller som förskott på arv – skattesatsen är samma om man överstiger 67.100 DKK. Nästa år kommer det vara en annan skattefri summa – men man kan återigen ge en skattefri pengagåva. Detta innebär att om man vill ge en summa som överstiger 67.100 DKK, är det fördelaktigt att sprida summan över flera år för att mottagaren inte ska behöva beskattas för gåvan.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Betalar jag skatt i Sverige eller Kina för försäljning av fastighet?

2020-07-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om jag säljer en privatägd fastighet i Kina för ca 3 miljoner kr och jag är svensk medborgare, bosatt i Sverige. Behöver jag betala skatt i Sverige?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Enligt Artikel 6 i skatteavtalet mellan Sverige och Kina har båda länderna rätt att ta ut skatt när en person som är bosatt i Sverige säljer en fastighet i Kina. Eftersom du är bosatt i Sverige så ska Sverige avräkna skatt för vad du betalat i skatt i Kina upp till den svenska skattesatsen enligt Artikel 23 2a skatteavtalet. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.