Betalar man mer skatt i Danmark om beloppet anges som gåva eller som förskott på arv?

2020-09-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om danska barn, födda och skrivna i Danmark får en större penga-gåva av sin far som är svensk medborgare, betalar de då mer skatt än om beloppet anges som förskott på arv.
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring skatt hittar vi i Inkomstskattelagen (IL) – eftersom att barnen är skrivna i Danmark kommer jag även i mitt svar behandla skatten på gåvor i Danmark.I Sverige är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Det finns ingen begränsning för hur stort belopp man kan överlåta genom gåva. Skatt i DanmarkEftersom att barnen som ska ta emot pengagåvan är skrivna i Danmark får vi räkna med att de med stor sannolikhet är skattepliktiga där – därför får vi även kolla på skattereglerna i Danmark. Gåvor från nära familj i utlandet, behandlas i Danmark som om gåvogivaren är bosatt i Danmark. I Danmark behandlas gåvor och förskott på arv på samma sätt, både när det gäller skatteplikten och skattesatsen. Bröstarvingar, dvs. barn och barnbarn, kan få upp till 67.100 DKK som gåva eller förskott på arv i 2020 utan att behöva betala någon skatt på summan. Du kan således skattefritt ge upp till 67.100 DKK till vardera barn under 2020. Överstiger man detta belopp betalar man en gåvoavgift på 15 % av det överstigande beloppet på både gåvor och förskott på arv. Det gör alltså ingen skillnad om du anger pengarna som gåva eller som förskott på arv.Om vi som exempel låtsas att barnen får 200.000 DKK som gåva från deras far (100.000 DKK vardera), så uppgår det skattefria beloppet till 2 x 67.100 kr = 134.200 DKK. Detta innebär att 65.800 kr (200.000 – 134.200) är skattepliktigt – av detta ska 15 %, dvs. 3870 DKK, betalas som gåvoavgift. Detta innebär att barnen kommer motta 200.000 – 3870 = 196.130 DKK efter skatt.För att sammanfatta gör det alltså ingen skillnad om pengarna anges som gåva eller som förskott på arv – skattesatsen är samma om man överstiger 67.100 DKK. Nästa år kommer det vara en annan skattefri summa – men man kan återigen ge en skattefri pengagåva. Detta innebär att om man vill ge en summa som överstiger 67.100 DKK, är det fördelaktigt att sprida summan över flera år för att mottagaren inte ska behöva beskattas för gåvan.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Betalar jag skatt i Sverige eller Kina för försäljning av fastighet?

2020-07-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Om jag säljer en privatägd fastighet i Kina för ca 3 miljoner kr och jag är svensk medborgare, bosatt i Sverige. Behöver jag betala skatt i Sverige?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Enligt Artikel 6 i skatteavtalet mellan Sverige och Kina har båda länderna rätt att ta ut skatt när en person som är bosatt i Sverige säljer en fastighet i Kina. Eftersom du är bosatt i Sverige så ska Sverige avräkna skatt för vad du betalat i skatt i Kina upp till den svenska skattesatsen enligt Artikel 23 2a skatteavtalet. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

2020-07-26 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejBehöver man skatta för aktier som man först ärvt och sen sålt om man är utländsk medborgare och ej bosatt i Sverige?Tack
Minna Grahn |Hej,Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om aktierna som sålts inte är svenska är du endast skyldig att betala skatt i Sverige om du är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Personer kan vara obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av sin bosättning i Sverige, stadigvarande vistelse eller om man har tidigare bott i Sverige och har väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Om aktierna som sålts är svenska gäller andra regler. Du är i sådant fall skyldig att betala skatt för aktievinsten om du vid något tillfälle under de senaste 10 åren varit bosatt i Sverige. Du kommer då beskattas med en skattesats på 30 % på kapitalvinster (65 Kap 7 § IL).Även ditt bosättningsland har rätt att beskatta kapitalvinsterna från försäljning av aktier i svenska bolag eller andelar i svenska fonder. Om beskattning av kapitalvinsten sker i både Sverige och ditt bosättningsland undanröjs dubbelbeskattningen genom att du i ditt bosättningsland begär avräkning för den skatt som du betalat i Sverige.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Medför innehav av en fritidsfastighet att jag blir obegränsat skattskyldig?

2020-07-24 i Internationell skatterätt
FRÅGA |3 kap 3 § inkomstskattelagenHej, jag bor utomlands (utanför EU) och ska köpa fritidshus i Sverige. Kan jag hyra ut fritidshuset under de månader jag inte är där utan att anses vara obegränsat skatteskyldig i Sverige (kan det ses som att man bedriver näringsverksamt t ex, eller annat)?Vänlig hälsningRob
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem är obegränsat skattskyldig? I Sverige är utgångspunkten att alla är obegränsat skattskyldiga så länge de inte är begränsat skattskyldiga. Denna definition är väldigt bred, men tydliggörs av lagtexten. 3 kap. 3 § inkomstskattelagen anger att personer som är bosatta i Sverige, personer som stadigvarande vistas i Sverige, och personer som har en väsentlig anknytning till Sverige, är obegränsat skattskyldiga. Personer som stadigvarande vistas i Sverige Om du vistas sex månader eller mer i Sverige kommer det alltid att räknas som att du vistas stadigvarande i Sverige, oavsett om det sker avbrott i vistelsen. Högsta Förvaltningsdomstolen har angett en nedre gräns för när en person ska anses vistas stadigvarande i Sverige. En person som vistas i Sverige under fyra sammanhängande månader, och därutöver spenderar tre veckor av oregelbunden vistelse i Sverige kommer alltså att betraktas som obegränsat skattskyldig. Om du inte vill betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du alltså att behöva förhålla dig till denna gräns. Personer som har har en bostad inrättad för åretruntbruk För att avgöra om en person har väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som indikerar att en person har väsentlig anknytning till Sverige. En av dessa är om en person har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige. För att en bostad ska anses inrättad för åretruntbruk ska den vara utrustad på ett sätt att den kan bebos under alla årstider, samt att den ska vara belägen på ett sätt som gör att man kan ta sig dit och därifrån utan större besvär året runt. En fritidsfastighet som endast kan användas under sommarmånaderna klassificeras inte som en bostad inrättad för åretruntbruk. En fritidsfastighet som är inrättad för åretruntbruk behöver dock inte per automatik medföra väsentlig anknytning till Sverige. Skatteverket göra en sammanvägd bedömning om dina personliga förhållanden, och faktumet att du kommer att hyra ut den i andra hand tyder på att du inte kommer att anses ha en väsentlig anknytning till Sverige endast på grund av ditt innehav av en fritidsfastighet. Personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige Definitionen av näringsverksamhet återfinns i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen. För att du ska anses bedriva näringsverksamhet ska du bedriva en förvärvsverksamhet självständigt och yrkesmässigt. Att hyra ut en sommarfastighet i andra hand kan inte anses utgöra ett bedrivande av en näringsverksamhet då det finns en tydlig avsaknad av ett yrkesmässigt element. Alltså kommer du inte anses ha en väsentlig anknytning till Sverige på grund av att du hyr ut din fastighet i andra hand. Det finns alltså inte mycket som tyder på att du kommer att betraktas som obegränsat skattskyldig. De omständigheter som dock kan medföra att du ändå betraktas som obegränsat skattskyldig är fastighetens utformning och bestånd, den tid du spenderar i Sverige, samt om du på något annat vis kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Vänliga hälsningar,

Kan du bedriva ett företag i Sverige om du inte är bosatt här?

2020-08-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har några frågor som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.Jag reser mycket och vet inte riktigt när jag ska tillbaka till Sverige. Jag funderar därför att avregistrera mig från Sverige då jag varken jobbar eller befinner mig i Sverige under längre tid.Jag har planer på att öppna eget företag som Livscoach som jag kommer att sköta online via min egna hemsida. Min fråga är då, om jag avregistrear mig från sverige kan jag fortfarande öppna eget företag?Samt, eftersom jag reser runt, 3 månader hit 3 månader dit osv osv.. (Digital Nomad) om jag avregistrerar mig från sverige men reser runt och jobbar online med mitt företag, behöver jag betala skatt i Sverige då? Eller hur bör jag då göra om jag inte är registrerad där?Hoppas ni kam hjälpa mig med detta!Ha en fin dag!
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Kan någon som inte är folkbokförd i Sverige? Som utgångspunkt har alla personer rätt att starta företag i Sverige, oavsett om någon är bosatt här eller inte. Olika regler gäller dock beroende på vilken bolagsform som du väljer. Om du väljer att starta en enskild firma och inte är bosatt i Sverige, alltså inte folkbokförd här, så behöver du skaffa ett samordningsnummer från Skatteverket. Dessutom måste du skicka in en kopia av en giltig ID-handling i din ansökan till Bolagsverket. Om du är bosatt utanför EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kommer du även att behöva anlita en föreståndare. En föreståndare får inte vara under 18 år, Föreståndaren får inte heller vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud. Avslutningsvis måste föreståndaren vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du istället väljer att starta ett aktiebolag gäller inga specialregler, oavsett om du är bosatt i Sverige eller någon annanstans. Var kommer du att betala skatt? När jag besvarar denna delfråga kommer jag att besvara i vilket land du som privatperson kommer att beskattas, och inte i vilket land ditt företag kommer att beskattas. Även om du visserligen varken bor eller vistas i Sverige kan du fortfarande komma att beskattas i Sverige, om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige, vilket framgår av 3 kap. 3 § tredje punkten inkomstskattelagen. För att klargöra ifall du har en väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen ett antal omständigheter som pekar på att du faktiskt har väsentlig anknytning till Sverige. Sådana omständigheter kan vara att du har en bostad inrättad för åretruntbruk i Sverige, att du inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort, att du har din familj här, alltså make/maka och/eller minderåriga barn och om du bedriver näringsverksamhet här. Det är viktigt att vara medveten om att det är en sammanvägning av dessa omständigheter som avgör ifall du anses ha väsentlig anknytning till Sverige eller inte. Avslutningsvis bör du även vara medveten om att det finns en presumtion om att den som flyttat ut från Sverige har väsentlig anknytning hit under fem år från den dag denna person lämnat Sverige. Det är din uppgift att visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige, och detta ska göras under vart och ett av dessa fem år.Vänliga Hälsningar,

Hur deklarerar jag schweizisk pension i Sverige?

2020-07-27 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag får en del av min pension utbetald från Rentes Genevoises i Schweiz som drar källskatt om 10%. Hur ska jag deklarera det i Sverige?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det du undrar är hur du ska deklarera din pension från Schweiz, och jag misstänker att du även undrar om och i så fall hur den schweiziska pensionen ska beskattas i Sverige. Jag kommer i mitt svar att utgå från att du är bosatt i Sverige. Om du inte är bosatt i Sverige rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller om man är bosatt i Sverige. Därefter kommer jag att gå igenom vilket inkomstslag pension är, och vad som räknas som pension. Sedan kommer jag att kortfattat beröra det dubbelbeskattningsavtal som gäller mellan Sverige och Schweiz, och sedan försöka besvara hur den schweiziska pensionen ska deklareras i Sverige. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad gäller om man är bosatt i Sverige? Om du är bosatt i Sverige är du, från och med att du bosätter dig i Sverige, obegränsat skattskyldig i Sverige. Detta framgår av 3 kap 3 § p. 1 Inkomstskattelagen (här). Innebörden av att man är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet, se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen (här). Det innebär att alla dina inkomster, även pensionen från Schweiz, ska beskattas i Sverige. Vilken inkomstslag är pension, och vad räknas som pension? Rätt till pension behandlas enligt Inkomstskattelagen som inkomst av tjänst, se 10 kap 2 § p. 1 Inkomstskattelagen (här). 10 kap 5 § Inkomstskattelagen (här) avgör vad som räknas som pension, så om man har en pension som inte uppfyller de kriterierna får den beskattas enligt annat inkomstslag. Exempelvis kan en utländsk socialförsäkringspension inte beskattas här i landet utan att det finns stöd för beskattning i svensk skattelagstiftning. Dubbelbeskattningsavtal Det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz för att undvika dubbel beskattning, se länk här och här. Pension omfattas, se 19 § 1 i avtalet. Avtalet verkar vara tillämpligt på dig, se artikel 1 och 2 i dubbelbeskattningsavtalet. Hur ska den schweiziska pensionen deklareras i Sverige? Av detta drar jag slutsatsen att om din Schweiziska pension uppfyller kriterierna i 10 kap 5 § Inkomstskattelagen (här) ska den deklareras som inkomst av tjänst. Jag rekommenderar ändå starkt att du kontaktar Skatteverket och frågar om du behöver uppge några särskilda uppgifter vid deklaration, samt hur pensionen påverkas av dubbelbeskattningsavtalet. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor rekommenderar jag att du vänder dig till Skatteverket för vidare rådgivning. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Min mor har fastighet i Danmark, vad gäller vid arv och gåva?

2020-07-25 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Dansk kvinnlig medborgare med hemvist i Sverige sedan 1982 har två vuxna barn, båda med hemvist i Sverige. Kvinnan äger 100% ett fritidshus i Danmark sedan skilsmässa från svensk man 1973. När kvinnan dör:1 Vilket lands lag reglerar arvet?2 Viket lands skatteregler gäller?3 Kan kvinnan före sin död ge barnen det danska huset i gåva med noll gåvoskatt?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline! Fråga 1.Huvudregeln är att det är lagen där personen hade sin hemvist som ska tillämpas. Undantaget är om det är uppenbart att personen hade närmare anknytning till det andra landet som ett annat lands lag kan tillämpas. I ditt fall är det Sveriges lagar som ska tillämpas på arvet, det vill säga ärvdabalken, härtill rör regler om förskott på arv, laglott och regler om dödsboförvaltning, läs mer här. Fråga 2. För all egendom som din mor ägde i Sverige så gäller svenska regler. För skatteregler gällande fastigheten får vi läsa skatteavtalet mellan de nordiska länderna. I artikel 13 1 punkten i skatteavtalet mellan Sverige och de nordiska länderna stadgar att fastighet som säljs i ett annat land än sin hemvist ska beskattas i det andra landet (läs här). Beskattningen ska alltså ske i Danmark.Fråga 3. Gåvor som ges i ett annat land ska regler i det landet gälla eftersom fastigheten är belägen i Danmark. Gåvoskatten finns fortfarande i Danmark och jag rekommenderar att ni hör av er till Danmarks motsvarighet till skatteverket för att få mer information om gåvoskatten, (Skat.dk). Jag hoppas jag har kunnat svara dina frågor, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Hur beskattas pension från USA då man har hemvist i Sverige?

2020-07-12 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag har bott och betalat skatt i USA i 40 år. År nu 70 år. Soc Sec och månads utbetalning ifrån " single annuity" betalar jag nu skatt i USA. Från 2021 bor jag permanent i Sverige. Blir jag skatte skyldig i Sverige på min P-försäkring ifrån USA?Tack för svaret
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skattskyldighet i Sverige regleras i inkomstskattelagen (IL) men eftersom det rör sig om internationella relationer i ditt fall blir även dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och Sverige tillämpligt. Din skattskyldighet i Sverige och USA:I Sverige tillämpas den så kallade hemvistprincipen när det gäller beskattning. När du flyttar till Sverige blir du således obegränsat skattskyldig här, vilket innebär att alla dina inkomster, oavsett om inkomsten kommer från Sverige eller utlandet (exempelvis utländsk pension), ska beskattas i Sverige (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL). Du kan även vara skattskyldig i USA. Huruvida du i detta fall är skattskyldig i USA beror dels på vilken typ av pension det är frågan om, dels huruvida du är amerikansk medborgare eller inte. För att undvika dubbelbeskattning av personer i situationer som din, har det ingåtts ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA som reglerar ländernas beskattningsrätt i förhållande till varandra. Du hittar avtalet här. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall.Om det är en privat pensionslösning:Om du inte är amerikansk medborgare och din amerikanska pension är en privat pension från ett individuellt pensionssystem ska den beskattas i Sverige, eftersom du har din hemvist i Sverige (art. 19.1 dubbelbeskattningsavtalet).Om du är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i landet behåller dock USA sin beskattningsrätt eftersom de tillämpar nationalitetsprincipen före avtalet med Sverige (art. 1.4 dubbelbeskattningsavtalet). Om du beskattas i USA har du dock rätt att avräkna den skatten från skatten du ska betala i Sverige (art. 23.3 dubbelbeskattningsavtalet samt 2 kap. 1 § lag om avräkning av utländsk skatt).Om det är Social Security-pension:Även om du inte är amerikansk medborgare och inte längre bor i USA, kan du under vissa förutsättningar vara kvalificerad för deras socialförsäkring eftersom du arbetat och betalat skatt där under 40 års tid. På socialförsäkringsområdet tillämpas källstatsprincipen, vilket innebär att det land som inkomsten kommer från behåller beskattningsrätten. Detta betyder att om din amerikanska pension är en pension i form av Social Security-utbetalningar ska detta beskattas i USA även om du har din hemvist i Sverige (art. 19.2 dubbelbeskattningsavtalet). Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är du obegränsat skattskyldig i Sverige från och med det att du flyttar hit. Huvudregeln är då att du är skattskyldig i Sverige för alla inkomster oavsett var dessa har tjänats in. Under vissa förutsättningar kan du även vara skattskyldig i USA för den amerikanska pensionen. För att lösa den dubbelbeskattning som kan uppstå finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Av avtalet framgår att var du ska betala skatt beror på (i) vilken typ av pension det är frågan om, och (ii) huruvida du är amerikansk medborgare eller inte. Om det rör sig om en privat pensionslösning beskattas du i Sverige, såvida du inte är amerikansk medborgare. Om det rör sig om pension i form av Social Security beskattas du enligt USA:s regler oavsett medborgarskap. Om du beskattas i USA har du rätt att dra av den skatten i Sverige. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din pension eftersom Skatteverket kan ge mer exakta svar då de har all din information. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, måndagen den 13 juli, klockan 12:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,