Skatt för boende i Danmark

2021-05-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor gällande att betala skatt i Sverige när man bor utomlands. Bakgrundsinfo: Jag är svensk medborgare men bor nu i Danmark. Min familj (föräldrar, syskon m.m.) bor kvar i Sverige. Jag är uppvuxen i Sverige men har aldrig jobbat eller betalat skatt. Mina frågor är:1. Har jag skattehemvist i Sverige och är jag i så fall det man kallar obegränsat eller begränsat skatteskyldig?2. När jag får ett jobb här i Danmark, är jag då skyldig att betala skatt i Sverige för den inkomsten? 3. Jag har sedan 2018 ägt en s.k. "andelsbolig" (i princip en bostadsrätt) här i Danmark, som kommer att säljas. Är jag skyldig att betala skatt i Sverige för detta?Tack på förhand.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om beskattning besvaras främst genom hänvisningar till inkomstskattelagen (IL). För begränsat skatteskyldiga gäller därutöver lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatt (SINK).Du skulle kunna anses som obegränsat skatteskyldig på grund av din anknytning till Sverige och att du tidigare bott här (3 kap. 3 § 3 p. IL). Att du är medborgare i Sverige är något som talar för att du är obegränsat skatteskyldig, men det är flera faktorer som spelar in; bland annat huruvida du har fastighet i Sverige, om du är varaktigt bosatt utomlands, etc. (3 kap. 7 § IL). Utan att veta mer detaljerad information om din livssituation kan jag inte ge ett helt säkert svar, men utifrån den informationen du givit (att du varaktigt bor i Danmark och att du verkar bo där permanent och utan planer att flytta hem) är min bedömning att du är inte är obegränsat skatteskyldig. Istället är du begränsat skatteskyldig (3 kap. 17 § 1 p. IL). För att du ska få ett uttömmande och tillfredsställande svar kommer jag dock redovisa för båda situationerna. Du kan hoppa över den rubriken som du anser irrelevant. Obegränsat skatteskyldigDen som är obegränsat skattskyldig är skatteskyldig för samtliga intäkter. Det finns dock ett skatteavtal mellan Sverige och Danmark som innebär att du inte blir beskattad "dubbelt". InkomstNär du får jobb i Danmark kommer du att betala skatt i Danmark eftersom du har hemvist i där (art. 15 skatteavtalet). Försäljning av bostadsrättFörsäljning av fast egendom beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. I ditt fall innebär det att du betalar skatt i Danmark för försäljningen (art. 6 & 13 skatteavtalet).Begränsat skatteskyldigOm du anses vara begränsat skatteskyldig (vilket är min bedömning utifrån informationen i din fråga) är du endast skatteskyldig i Sverige för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL). Varken inkomst från arbete i Danmark eller försäljning av bostadsrätt i Danmark är sådan inkomst (jfr 5 § SINK). SammanfattningHuruvida du är begränsat eller obegränsat skatteskyldig avgörs genom att beakta olika faktorer. Att du är svensk medborgare talar för att du är obegränsat skattskyldig, men mycket annat i din fråga talar för att du är begränsat skatteskyldig. Min bedömning är därför att du är begränsat skatteskyldig, men detta är inget jag kan konstatera med 100% säkerhet. Det spelar dock mindre roll i ditt fall eftersom du är skatteskyldig i Danmark för båda inkomsterna du beskriver och inte i Sverige för någon av dem, antingen genom skatteavtalet (om du anses obegränsat skatteskyldig) eller genom SINK (om du anses begränsat skatteskyldig).Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig!Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Försäljning av fastighet i Rumänien - beskattas jag här i Sverige?

2021-04-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag har en lägenhet in Rumänien som jag skall sälja. Bor i Sverige och vill veta om jag ska betala nån sort av skatt om jag överför pengarna från rumänsk bank till min bank i sverige? MVG Daniela Petrache stella.petrache@gmail.com
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det föreligger ett internationellt avtal träffat mellan länderna, Svensk Skatteavtal nr 39 som har för syfte att undvika dubbelbeskattning beträffande inkomst eller förmögenhet för personer med inkomst i både länderna. Här kan du se avtalet. Fastighetsförsäljning innebär ett sätt att genererar en kapitalvinst och därmed en inkomst. Enligt Artikel 14 i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Rumänen framgår att fysisk person med hemvist i Sverige ska beskatta realisationsvinst från fastighetsförsäljning i Rumänien, se här. Enligt Artikel 25 ska den skatt du sedan betalar i Sverige nedsättas genom avräkning av den rumänska skatten som betalats. Rent praktiskt betyder det här för din del att du deklarerar din försäljning av fastigheten i Rumänien i Sverige samt även anger hur mycket skatt du betalat i Rumänien i samband med försäljningen. Skatteverket kommer sedan att avräkna den skatt som du har erlagt i Rumänien på din svenska slutskatt. Avräkningen innebär alltså praktiskt att du inte kommer att behöva skatta här i Sverige det som du redan har skattat i Rumänien i samband med fastighetsförsäljningen. Har du fler frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Obegränsad skattskyldighet och sexmånadersregeln

2021-04-11 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Arbetar som Chief officer på internationellt fartyg (Bahamans). Svensk medborgare sedan födsel. Är ombord båten minst 183 dagar per år. Önskar flytta till Spanien och skriva ut mig från Sverige och köpa lgh och skriva mig i Spanien men hittar ingen info vilka skatteregler som kommer att gälla. Hur mycket skatt kommer jag att betala om jag skriver mig i Spanien i min situation? Jag antar att jag kommer följa spanska skatteregler. Tack!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningInledningsvis är det värt att konstatera att jag inte kan uttala mig om spansk rätt. Mitt svar kommer därför fokusera på hur din plan förhåller sig till svensk rätt. Din fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).Utredning Enligt 3 kap. 3 § IL ska den som är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige och tidigare har varit bosatt här vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Obegränsad skattskyldighet innebär enligt 3 kap. 8 § IL att den skattskyldige är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Med bosatt avses att den enskilde faktiskt bor här och följaktligen ska vara folkbokförd här. Med att stadigvarande vistas i Sverige avses att den enskilde inte bor i Sverige men tillbringar fem till sex månader med endast tillfälliga avbrott i vistelsen per beskattningsår i Sverige. I 3 kap. 7 § IL redogörs för en mängd faktorer som indikerar att en enskild ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Enligt praxis är de viktigaste av dessa behållandet av en bostad inrättad för åretruntbruk, kvarstannande familj (främst avseende makar, sambor och minderåriga barn) och fortsatt bedriver näringsverksamhet i Sverige (främst avseende direkt eller indirekt ägande). I princip kan dock samtliga i paragrafen uppräknade och andra faktorer beaktas i bedömningen vilket medför stor osäkerhet. Enligt 3 kap. 17 § IL är praktiskt taget de flesta som inte är obegränsat skattskyldiga begränsat skattskyldiga. I 3 kap. 18 § IL fastslås vad begränsad skattskyldighet innebär i 13 punkter som kan sammanfattas som att den begränsat skattskyldige är skattskyldig för vissa inkomster som har anknytning till Sverige (med andra ord inkomster som har sin källa här). En obegränsat skattskyldig person som i sin anställning vistas utomlands i minst sex månader per år kommer inte beskattas i Sverige till den del inkomsten beskattas utomlands, något som följer av 3 kap. 9 § IL. I ditt nu aktuella fall kan vi inledningsvis konstatera att du i dagsläget, såvitt jag tolkar din fråga, är obegränsat skattskyldig i Sverige men omfattas av den så kallade sexmånadersregeln. Såsom berörts innebär detta i praktiken att alla dina inkomster som utgångspunkt kommer beskattas här men att din inkomst av tjänst som du förvärvar utomlands endast beskattas i Sverige till den del den inte beskattats utomlands. För att inte beskattas i Sverige efter att du flyttat till Spanien kommer du behöva se till att du inte anses stadigvarande vistas i eller ha väsentlig anknytning till Sverige. Det framstår som osannolikt att du skulle kunna anses stadigvarande vistas i Sverige med tanke på att du, såvitt jag förstår din fråga, har för avsikt att permanent bo i Spanien. För din del är därför det mest väsentliga att tillse att du inte efter din flytt till Spanien fortsatt äger en eventuell åretruntbostad i Sverige, kvarlämnar en make, en sambo eller minderåriga barn i Sverige eller äger en näringsverksamhet i Sverige. Om ingen av de omständigheterna föreligger efter din flytt kan du enligt min uppfattning betrakta det som säkert att du inte kommer anses obegränsat skattskyldig i Sverige. Däremot är det fullt tänkbart att du förblir begränsat skattskyldig i Sverige för inkomster som härrör härifrån. Du kommer istället sannolikhet vara obegränsat skattskyldig i Spanien, men såsom berörts kan jag inte med säkerhet uttala mig om detta eller vad det skulle innebära.HandlingsplanUtifrån den information som framgår i din fråga kan jag tyvärr inte ge dig någon konkret rekommendation. Jag hoppas att mitt svar ändå kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut i frågan.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se. Med vänlig hälsning

Betala svensk skatt på kanadensisk pension

2021-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har en fråga som gäller beskattning i Sverige av Old Age Security-pension från Kanada. Jag bodde och arbetade ca 5 år i Kanada i slutet av 1970-talet och får en mindre pension från Kanada. Den består av två delar: Canada Pension Plan (CPP) och Old Age Security (OAS). Skatt dras i Kanada på respektive pension. För att få min andel av Old Age Security rätt beskattad i Kanada måste jag årligen deklarera min totala så kallade värlsdsinkomst för kanadensiska skattemyndigheten. I min svenska deklaration har jag alltid uppgett den kanadensiska pensionen i sin helhet som då läggs till min inkomst i deklarationen samt informerat om det totala beloppet som dragits i skatt i Kanada. Min fråga är: ska Old Age Security-pension från Kanada även beskattas i Sverige.
Oscar |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om kanadensisk pension ska beskattas i Sverige. Jag redogör för mitt svar nedan. Jag utgår från ag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada i mitt svar. Om du inte vill läsa de exakta paragraferna av lagen jag återger, så har jag sammanfattat betydelsen av denna lag i slutet av texten. Vad säger lagenSkatteverket anger att de har ett skatteavtal vad gällande pension med Kanada, skatteverkets uppgift.Detta skatteavtal har blivit till lag i Sverige, genom lag (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada. Denna lag är applicerbar på dig då du är är bosatt i Sverige och får inkomst från Kanada, kraven i artikel 1 och 4 i denna lag. Artikel 18 i denna lag reglerar pension. I Artikel 18 p 1 anges det att pensionen får beskattas i det land pensionen härrör ifrån. Pensionen kommer från Kanada och Kanada har därför rätt enligt detta avtal att beskatta pensionen. Artikel 23 p 2 a anger att om skatt på inkomst får tas ut i Canada, så medför detta att dubbelbeskattning ska undanröjas i Sverige, genom att avräkna den kanadensiska skatten på den svenska skatten. Exempel på detta: Säg att du betalar 10 000 kr (SEK) i skatt i Kanada. Sedan ska du enligt svensk lagstiftning beskattas med 30 000 kr här i Sverige. Då räknar man av de tidigare 10 000 kr och betalar endast 20 000 kr i skatt i Sverige. 30 000 – 10 000 = 20 000 kr. Sammanfattat Enligt gällande lag så har både Sverige och Kanada rätt att beskatta din pension. Men den kanadensiska skatten ska undanröjas genom att minska den svenska skatten med motsvarande mängd. Effekten blir som att du hade betalat skatt endast i Sverige. Hoppas att det var svar på din fråga!

Arvsskatt mellan Sverige och Tyskland

2021-05-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Har egentligen en fråga som gäller ett svar som ni gett här.I den hänvisar ni till en EU förordning. När jag läser den så står det i inledningen (10) att "denna förordning bör inte tillämpas på skattefrågor...". Gäller den förordningen då själva arvsskatten, eller egentligen bara arvslagar i övrigt? när jag läser artikel 21 "allmän regel" och därefter övriga artiklar, så står det inte ett pip om beskattning i dessa.jag tittade därefter i dubbelbeskattningsavtalet sv-ty och tycker att art 24, 26 och 27 ger samma svar som ni gett, dvs ingen arvsskatt i Tyskland i detta fall (inte hundra dock, då jag inte är jurist. Bekräfta gärna). Men jag kan inte se att den där EU förordningen har något med saken att göra.Har ni hänvisat fel eller är det jag som är för obildad :)? Tacksam för svar
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har alldeles rätt i att EU:s arvsförordning tar sikte på de arvsrättsliga lagarna, dvs. frågor som vem som har rätt till arvet och dylikt. Istället ska man se till skatteavtalet mellan Tyskland och Sverige som finns till för att undvika dubbelbeskattning mellan länderna. Det är väldigt vanligt att länder "pinkar revir" för att kunna beskatta en så vid krets som möjligt, men att detta revir sedermera preciseras genom skatteavtal eftersom de flesta länderna anser det vara icke-önskvärt med dubbelbeskattning. Vad gäller?Enligt art. 24.1 i skatteavtalet ska fast egendom (såsom hus och liknande) beskattas i den stat där den är belägen och inte där arvlåtaren är bosatt. I frågan du hänvisade till utgår jag ifrån att någon sådan situation inte var aktuell. Utgångspunkten är enligt art. 24.3 att övrig egendom beskattas i den stat där arvlåtaren har hemvist, dvs. Sverige i det här fallet. Eftersom jag utgår ifrån att arvlåtarna hade all sin egendom i Sverige aktualiseras inte undantagsreglerna i art. 26.2. Det innebär att svenska skatteregler tillämpas på arvet och därmed ingen beskattning överhuvudtaget eftersom Sverige inte har arv- eller gåvoskatt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Slutsatsen blir alltså densamma som i svaret du hänvisade till, men med ett annorlunda resonemang. Jag hoppas detta förtydligade det du redan hade mer eller mindre full koll på! Och kom ihåg att även om du inte är jurist är det aldrig för sent med ett byte av karriär…;)

Kapitalbeskattning Spanien & Sverige

2021-04-15 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Min son, som bor i Spanien sedan många år, äger en fond i Sverige. När han säljer den vad skall han då betala i skatt?MvhI Strid
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja mitt svar med att gå igenom några allmänna punkter vad gäller skattelagstiftningen och tankarna bakom denna. Om du inte är intresserad av detta kan du gå direkt till rubriken "Skattesituationen när det gäller Spanien och Sverige" för det konkreta svaret på din fråga. Allmänt om skattelagstiftningDen svenska skatteregleringen återfinns i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan sägas att alla som är "bosatta", "stadigvarande vistas", eller har "väsentlig anknytning" till Sverige är skatteskyldiga här för samtliga sina inkomster (3 kap. 3 § & 3 kap. 8 § IL).Det ska dock sägas att det är vanligt för länder att "pinka revir" när det gäller skatteskyldigheten. I princip alla länder är dock överens om att det inte är önskvärt med dubbelbeskattning, dvs. när man beskattas för samma inkomst i två länder. Därför skrivs ofta skatteavtal mellan länderna för att undvika just dubbelbeskattningSkattesituationen när det gäller Spanien och SverigeEtt sådant skatteavtal finns mellan Spanien och Sverige och du hittar det genom att klicka här. Enligt skatteavtalet ska realisationsvinster beskattas i det land där man har hemvist (art. 13.4). Din sons hemvist är Spanien (art. 4). Därmed ska din son beskattas i Spanien.Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Risken att dubbelbeskattas i Sverige och Vietnam

2021-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej. jag ska till att starta företag i Sverige men är bosatt i Vietnam. Min fråga är kring skatt och risken att bli dubbelbeskattad i Sverige och sen Vietnam. Jag kommer att frilansa och min kundbas är i Sverige och bolaget är registrerat i Sverige. Finns det risk för att jag blir beskattad i Vietnam?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett sätt att hantera sådan internationell dubbelbeskattning som du nämner i din fråga är genom skatteavtal mellan olika länder. Enligt Skatteverkets hemsida (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/15311.html) så finns det ett skatteavtal mellan Sverige och Vietnam. Jag skulle således råda dig att ta en närmare koll på just det skatteavtalet och undersöka hur en eventuell dubbelbeskattning, utifrån dina omständigheter, kommer att hanteras.Jag hoppas att detta svar var till din hjälp, om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till info@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Skatt i EU

2021-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Jag har betalat skatt i både frankrike och isverice, vilket jag inte ha gjort. Franska skatteverket betalar bara tillbaka ett år (av totalt 15) och hävdar att resten är preskriberat. Finns det någon preskriptionsbestämmelse i EU rätten? Kan jag kräva tillbaka fler år av det franska skatteverket?Mvh
Oscar |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!jag tolkar din fråga som att du vill veta om EU har några preskriptionsregler vad gällande skatt. Jag kommer därav att använda mig av olika direktiv och förordningar från EU för att besvara din fråga! Vad säger EU-rätten? EU-rätten innehåller inga bestämmelser vad gällande inkomstbeskattning av privatpersoner. Detta är ett område som har lämnats till de enskilda medlemsstaterna att själva fatta beslut om, enligt . EU har å andra sidan rätt att hantera punktskatter för gränsöverskridande transaktioner, primärt moms vid gränsöverskridande transaktioner, enligt Direktiv 2006/112/EG – EU:s gemensamma system för mervärdesskatt. Fördraget om Europeiska Funktionssätt (FEUF) art 110–113 anger att EU endast har rätt att ta ut punktskatter. Det återfinns därmed ingen rätt för EU att reglera inkomstskatt eller preskription av denna.Sammanfattat - EU har inte rätt att reglera inkomstskatt och därför finns det inga bestämmelser kring detta. vad gällande skatt kan det finnas gemensamma dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike som reglerar detta, men tyvärr inte inom EU.Hoppas att detta var svar på din fråga!