Kan en privatperson anmäla utlämnande av uppgifter från Lexbase?

2018-01-21 i PUL/GDPR
FRÅGA |HEJ. Jag har tidigare blivit dömt för ett brott och figurerar i brottsregistret. Nu har det gått många år sedan dess och jag har lyckats utbilda mig och börjat arbeta inom skolans värld. Brottet som jag är dömd för är inte av den karaktär som gör att det figurerar i det belastningsregister skolan tittar i. Det som ändå oroar mig är att jag finns registrerad på en hemsidan som heter lexbase och där vem som helst kan gå in betala och ta del av mitt brottsregister. Jag menar de yrken som har som policy att göra en mer utförlig kontroll i brottsregistret såsom Hvb-hem och liknande har jag full förståelse för att de gör eftersom man självmant kanske väljer att söka en tjänst inom det området. Men att en organisation som lexbase som använder sig av så pass känslig information och säljer ut den till vem som helst anser jag är högst kränkande och trakasserande mot mig som medborgare. Jag känner mig inte trygg det minsta lilla att vem som helst kan läsa om min tidigare bakgrund. Jag har skrivit till lexbase och bett de radera ut mina personuppgifter ur deras system men de vägrar. Vad kan jag göra rent juridiskt i detta läge?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Lexbase har varit uppe i rätten ett par gånger, både som anklagade för brott mot personuppgiftslagen och för förtal. Huvudregeln angående personuppgifterHuvudregeln är att det endast är myndigheter som får behandla uppgifter om lagöverträdelser, 21 § Personuppgiftslag (1998:204), PUL, se här https://lagen.nu/1998:204. Frivilligt grundlagsskydd med ansvarig utgivarePUL är trots huvudregeln inte tillämplig på Lexbase eftersom de har ett "frivilligt grundlagsskydd" med ansvarig utgivare, 1 kap 9 § Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469), se här https://lagen.nu/1991:1469. Yttrandefrihetsgrundlagen är överordnad PUL, därav att PUL inte gäller i det här fallet. FörtalTrots att Lexbase har en frivilligt grundlagsskydd med ansvarig utgivare, så hindrar det inte att privatpersoner kan anmäla de för förtal då uppgifterna som lämnas ut kan anses vara integritetskränkande. Justitiekanslern (JK) är restriktiv med att väcka allmänt åtal, vilket innebär att privatpersoner själva måste väcka åtal eftersom förtal är ett enskilt åtal, 20 kap 3 § Rättegångsbalk, RB, och 5 kap 4 § Brottsbalk (1962:700), BrB se här https://lagen.nu/1942:740 och se här https://lagen.nu/1962:700. När privatpersoner själva väcker åtal måste hänsyn tas till om det är värt det med tanke på rättegångskostnaderna som betalas antingen av den som förlorar målet, huvudregeln återfinns i 18 kap 1 § RB, eller att vardera part står för sin del av kostnaden, kvittning, 18 kap 2 §, RB. SammanfattningsvisDet går alltså att angripa Lexbase genom att åberopa förtal, vilket dock ska bäras i åtanke kan (och troligen kommer att bli) dyrt för en privatperson att driva om JK inte väljer att driva det som allmänt åtal. Möjligheten finns alltså att först försöka driva det genom JK, vilket hittills har varit svårt då JK är restriktiv med att driva allmänna åtal. Hoppas att du fick svar på in fråga! Med vänlig hälsning,

Katt som kommer in i bostad och skadar egna katter

2017-12-21 i PUL/GDPR
FRÅGA |en granne som bor 1 km bort har en katt som kommer till oss, angriper mycket aggressivt våra katter. Tar sig in i vårt hus. Har orsakat svåra skador hos en katt som vi fick avliva, en annan grannes katt fick också avlivas efter slagsmål med denne katt. Även här har katten tillochmed gått in i bostaden. Flera gånger har jag påpekat och talat om allt som händer. Ägaren säger att det inte ska vara så, och försöker hålla katten inne nattetid vilket han inte lyckas med. Vad har vi rätt att göra, var kan vi få hjälp?
Richard Fiskesund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas då en katt som tillhör någon annan orsakar skador på ens egna katt och kommer in ovälkommet i ens bostad. Först och främst kan sägas att situationen är relativt svår att behandla rent rättsligt då det rör sig om katters biologiska beteende av territoriell natur. Katter, som ägs hör till kategorin lös egendom och kan ha ett ekonomiskt värde som vid skada kan innebära rätt till skadestånd. Ägare till katter har ett visst ansvar för skador orsakade av sina katter. Detta regleras i Lagen om tillsyn över hundar och katter, Se lagen härI 1§ av nämnda lag står det att katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Bryter ägaren mot detta på ett vårdslöst sätt kan följden bli att skador på andras katter som orsakats av ägarens katt kan behövas ersättas av ägaren själv. Det svåra i denna situation är att även om katten orsakar skador och avsevärda olägenheter så skall kattens natur tas i beaktande. Enligt min bedömning skulle det vara svårt att visa på att grannen är vårdslös genom att ha sin katt ute, då det inte finns något rättsligt hinder mot att katter har farliga dispyter med varandra och det ligger i deras natur att vara territoriella. I slutändan är det nog snarare en djurexpert än en jurist som har en djupare insikt i vad som är naturligt för en katt. Ledning kan möjligtvis tas från en broschyr från Länsstyrelsen, Se den härPå sidan 12 i broschyren står det att katter har rätt att ströva fritt, och ett sätt att få bort oönskade katter kan vara att skrämma iväg dem utan att skada dem. Kontakta kattorganisationer för djurvänliga tips. Kan även tipsa om att kontakta miljöenheten där du borHoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avgiftskontroller från radiotjänst: Vad har de rätt att göra

2017-11-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag har haft en tv men den gick sönder och sedan dess har jag inte köpt en annan. Jag avanmälan mig från tv och radio avgift. Jag blev uppringd av en person en söndag kväll som började fråga om jag har tv. Denne person hade inte presenterat sig och pratade med mig på ett väldigt aggressivt sätt. Jag la på och försökte kontakta radio tjänst i Kiruna för att få veta om denne person verkligen var en anställd och inte en beddragare. Den bäkreftade och jag sa till de att jag inte har tv. Att jag hade och jag betalade som alla andra gör. Jag bad de att presentera sig nästa gång de ringer och om att inte prata så respektlös. Igår kväll en man knakade och ringde på dörren och skrämde livet av mig och av min 17 månaders dotter. Jag närmade mig till dörren och frågade tre gånger vem är den som knackar. Fick ingen svar, utan en fråga: har du en tv? Och ett uppmanelse om att öppna dörren. Jag bad mannen att komma nästa dag när det inte är mörkt utte. Att jag inte öppnar dörren till en framlig. Och att jag näste trösta min dotter som grått på grund av att hon var så räd. Det var mörkt utte och jag litar inte på vem som påstår sig komma från en myndighet eller företag. Jag läste och enligt lag 2006:798 är de skyldiga att meddela när de kommer och att de ska undvika en besvär för den som kontrolleras. Min fråga är : har de rätt att jaga mig i mitt eget hus? Jag har svarar på deras frågor, jag har ringt de och bekräftat att jag inte har en tv. Bröt de inte lagen?
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (2006:798) är en ändringslag av lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Enligt 27 § i nämnda lag ska de "på lämpligt sätt informera boenden i området" innan de gör en särskild avgiftskontroll. En särskild avgiftskontroll är exempelvis pejling. Att besöka ringa eller besöka en bostad hör till den vanliga avgiftskontrollen och då behöver de inte höra av sig innan. Vid ett besök från radiotjänstkontrollanter, ska de visa upp sin legitimation med namn och bild och de har inte rätt att gå in även om de blir inbjudna. När de ringer ska de också presentera sig, men de kan ringa från dolt nummer.Vänligen,

Utse en tillfällig jaktledare

2017-10-25 i ÖVRIGT
FRÅGA |Under en jaktdag var ingen av tre jaktledare tillgänglig. Kan jägarna utse en tillfällig jaktledare för den dagen?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar utgå från att du i din fråga syftar på älgjakt, då det främst är då jaktledare krävs. Aktuell reglering för din fråga hittas i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7). Älgjakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd före jaktens början och vid varje jakttillfälle (48 § NFS 2011:7). Det finns ingen skyldighet att gå någon jaktledarutbildning eller något registreringskrav av vilka som ska vara jaktledare. Med detta sagt är det alltså inget som hindrar att ni utser en tillfällig jaktledare för en dag då ordinarie inte kan vara med. Detta gäller på villkoret att jaktledaren utses innan ni påbörjar jakten. Det är alltså inte okej att utse jaktledaren först efter att dagens jakt redan påbörjats.Med detta sagt vill jag uppmärksamma att det är viktigt att den som utses till jaktledare är lämplig för uppgiften och väl införstådd med uppgiftens innebörd och det ansvar som följer med den. Mer specifik information om jaktledarens uppgifter kan du hitta i ovan nämnda källa, framförallt 48 § NFS 2011:7.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Övervakning av butikslokal samt övrigt (personal)utrymme

2018-01-16 i PUL/GDPR
FRÅGA |HejDet är som så att vår chef har lagt upp en kamera i butiken samt verkstaden. Som vi anser inte är någonting fel på alls tills att vi fick höra att han har det live till sin mobiltelefon och han kan använda den för att kolla vad vi gör dagligen hemifrån. Vad jag vet så är det väl som så att man får endast ha en kamera i butiken för att minska risken för brott samt att ha som grund ifall det händer olyckor. Med vänlig hälsningAnonyma Anställda
Fanny Rudén |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Kameraövervakningslagen (du hittar den här) reglerar kameraövervakning både på plats som allmänheten har tillgång till samt plats som allmänheten inte har tillgång till. Enligt lagen gäller att kameraövervakning ska bedrivas lagligt och enligt god sed med hänsyn till enskildas personliga integritet (7 §). OBS att vad som gäller för kameraövervakning kommer att ändras maj 2018, det jag redogör för nedan är lagens nuvarande lydelse vilket även är det som gäller fram till maj 2018. Datainspektionen har vidare information om denna ändring på deras hemsida, här.Övervakning av plats dit allmänheten har tillträde (ex. butik)Till att börja med så krävs i regel tillstånd för att bedriva kameraövervakning på plats allmänheten har tillträde till, enligt lagen (8 §). Det finns dock vissa situationer då tillstånd inte krävs, men kameraövervakningen är då endast tillåten om den anmäls till länsstyrelsen. Av den anledningen så framgår av 13 § att kameraövervakning i butikslokal får sättas upp efter anmälan men endast om (1) övervakningen har till enda syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott, (2) övervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik, och (3) den som avser att bedriva övervakning har ingått skriftlig överenskommelse om övervakning med skyddsombudet/skyddskommittén eller den organisation som företräder de anställda på arbetsplatsen. Kameraövervakningen får dock inte ske i omklädningsrum, provhytter, toalettutrymmen eller liknande utrymmen. Avlyssning/upptagning av ljud kräver tillstånd.Övervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde (t.ex. utrymme där endast de anställda har tillträde)Vad gäller kameraövervakning på de platser där allmänheten inte har tillträde, utan endast de anställda så finns andra regler. Du nämner t.ex. att kamera är uppsatt i verkstaden, jag tolkar det som ett utrymme för de anställda som övriga (kunderna) inte har tillträde till. Avseende sådan övervakning krävs ingen anmälan eller tillstånd, däremot så krävs det i regel att de/den som ska övervakas lämnar sitt samtycke till övervakningen. Samtycket kan när som helst återkallas och därefter får övervakning av den personen inte ske (22 §). Det finns dock lägen då övervakning av sådant utrymme får ske trots avsaknad av samtycke: om (1) övervakningen krävs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål, och (2) övervakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad (särskilt beaktande av hur övervakningen ska utföras och vilket område som övervakas), 23 §. Övervakningen ska ske endast för särskilda berättigade ändamål, ändamålen ska dokumenteras och övervakningen ska inte ske i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose ändamålen (24 §).Oavsett om allmänheten har tillträde till platsen eller ej så måste upplysning om att kameraövervakning sker lämnas i form av tydlig skyltning eller på annat verksamt sätt (25 §).Bedömningen i ert fallAvseende själva butikslokalen så krävs alltså dels att det har anmälts till länsstyrelsen, något som ni kan ta reda på genom att höra av er och fråga om er arbetsgivare har anmält kameraövervakningen. Det gäller också att övervakningen endast får ske i syfte att förebygga/förhindra/avslöja brott, vilket i och för sig kan vara fallet här, däremot så vet jag inte av frågan om skriftlig överenskommelse har ingåtts med arbetstagarorganisationen vilket också krävs. Avseende övrig övervakning av utrymmen endast personalen har tillträde till så gäller att ert samtycke krävs, och även om ni redan lämnat samtycke så har ni rätt att ta tillbaka det vilket ska medföra att övervakningen måste upphöra. Som redogjort för så finns viss möjlighet även här för övervakning utan samtycke, men av vad ni har beskrivit i er fråga låter det inte som att övervakningen är adekvat. Det kan t.ex. ifrågasättas om det är nödvändigt att det livesänds till chefens mobil, syftet måste dessutom vara att förebygga/förhindra/avslöja brott eller liknande berättigat ändamål. Det är inte okej med övervakning som är till för att t.ex. hålla koll så att personalen är aktiv eller dylikt. Vidare kan ifrågasättas om övriga åtgärder som krävs är vidtagna från arbetsgivarens sida. Om ni upplever att kameraövervakningen inte sker på lagenligt sätt så kan ni kontakta tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen för att uppmärksamma dem på missförhållandena och utreda saken vidare. Hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga, ni är varmt välkomna att återkomma till oss här på Lawline om ni har ytterligare funderingar.Vänligen,

Användandet av logotyp från Facebook och Instagram för marknadsföring

2017-12-21 i PUL/GDPR
FRÅGA |En bekant tar bilder på ett lokalt fotbollslags matcher och lägger upp på idrottsförenings Facebook- och instagramsida. Nu vill han bära en tröja med tryck på där det står vad man ska söka på respektive sajt för att kunna se bilderna som han har lagt upp. I detta trycket vill han även använda Facebooks- samt Instagrams logotyp. Är detta okej enligt VmL eller strider det mot den eller någon av de andra rättsområdena inom immaterialrätten?
Richard Fiskesund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du ifall det är rättsligt okej att trycka Facebook- och Instagrams logotyp på en tröja i syfte att marknadsföra bilder som finns på de diverse sociala medierna. Det rör sig om en immaterialrättslig fråga och ledning kan hittas i varumärkeslagen (VmL). Se lagen här!6§ och 7§ VmL talar om att ensamrätt till ett varumärke kan förvärvas genom antingen registrering eller inarbetning. Vad som menas med det står närmre i paragraferna men är enligt min bedömning inte så betydelsefullt att diskutera då jag tror att både Facebook och Instagram har ensamrätt över sina varumärken. Av mer betydelse i detta fall är att diskutera vad ensamrätt innebär. Svaret hittas i10§ VmL som kortfattat säger att ingen annan än innehavaren (Facebook och Instagram), utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda dess varumärke i bland annat reklam. Frågan som bör ställas är ifall det rör sig om näringsverksamhet. Tas bilderna från fotbollsmatcherna med vinstsyfte? Om inte kan det vara så att varumärkeslagens ensamrätt inte är tillämplig. Dock kan det finnas upphovsrättsliga gränser. Även om det rör sig om ensamrätt i varumärkeslagens mening, eller om det finns begränsningar enligt andra immaterialrättsligaregler så är det tillåtet bara innehavaren av rättigheten tillåter det. Vad gäller Facebook och Instagram så tillåter de användade av deras logotyper om man följer deras riktlinjer. Se nedanInstagrams riktlinjerFacebooks riktlinjerHoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får företag lämna ut personuppgifter till tredje man?

2017-10-31 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej. I lördags fick jag ett par samtal ifrån ett nummer jag inte kände igen. När jag ringde tillbaka så var det en person som sa att hon skulle ta över vår lägenhet när vårt andrahandskontrakt går ut vid årsskiftet och hon ville komma och kolla på lägenheten. Vi vet att vårt avtal med fastighetsbolaget går ut då men har inte fått ett definitivt besked att vi måste flytta. Har de rätt att ge ut mitt telefonnummer (personuppgifter) till en tredje part? Jag är själv ganska noggrann med var jag ger ut mitt nummer (finns inte på ex eniro/hitta.se).
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! PersonuppgiftslagenEnligt personuppgiftslagen får personuppgifter behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke. Personuppgifter får även behandlas i vissa andra situationer som lagen räknar upp, om behandlingen är nödvändig. En sådan situation framgår av personuppgiftslagen 10 § punkten f avseende berättigat intresse. Man kan alltså få behandla personuppgifter för ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Begreppet "behandling av personuppgifter" förklaras i personuppgiftslagen 3 §. Denna intresseavvägning används ofta i praktiken då intrånget i den personliga integriteten är litet eller obefintligt, och det är opraktiskt att inhämta samtycke i förhand. Både en ideell förenings allmännyttiga verksamhet såväl som ett privat företags vinstintresse kan utgöra ett "berättigat intresse". Avvägningen står alltså mellan fastighetsbolagets intresse för den löpande verksamheten och ditt intresse att skydda spridning av ditt telefonnummer till framtida hyresgäst. Ett telefonnummer inte anses vara en känslig personuppgift (se personuppgiftslagen 13-20 §§) och kan det vara svårt att argumentera för att du skulle ha ett övervägande intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) Observera att inom snar framtid (25 maj 2018) kommer Dataskyddsförordningen att träda i kraft vilket kommer leda till ett antal förändringar, bl.a. avseende behandling av personuppgifter. Förordningen kommer att ersätta Personuppgiftslagen. Läs mer om detta på Datainspektionens hemsida. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kategorisering av etnicitet i jämlikhetsfrämjande syfte

2017-10-16 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag och ett par andra elever på vår skola har startat ett projekt där vi ska, genom en enkät, samla in alla högstadieelever och lärares etniciteter och göra en stor vägg fylld med flaggor i textilier som representerar dessa etniciteter. Anledningen till att vi vill göra detta är för att vi går i en väldigt högpresterande skola och vi vill visa att högpresterande skolor inte behöver vara svenskdominerade, det ska vara ett slag mot främlingsfientliga människor som allt för ofta tror att människor från andra kulturer är en börda i Sverige. Vår skola är så pass bra på grund av vår diversitet. När vi skickade ut enkäten fick vi en kommentar av en lärare som sa att det vi gjorde var olagligt, att man inte fick kategorisera människor utifrån etnisk bakgrund. Stämmer detta? Dessutom visste vi inte ifall vi skulle inkludera den kurdiska flaggan eftersom att det inte är ett land som Sverige erkänt, Kurdistan har inte ens utropat sig självständiga (de ska rösta om det den 25:e september). Vår tanke var att bara ha flaggor vars länder Sverige har erkänt, det inkluderade Pakistan och Kosovo men inte Kurdistan vilket gjorde ett par personer upprörda; de ville inte bli representerade av någon annan flagga än den kurdiska flaggan. Om vi inte har den kurdiska flaggan kan det skapa konflikt, har vi med den kan det också skapa konflikt. Är det diskriminering att inte ha med den kurdiska flaggan fastän att det finns kurder på vår skola? Vad ska vi göra? Svara gärna på alla tre frågor!
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Jag kan inte ge ett fullständigt svar på frågorna då detta snarare är öppet för diskussion. Det jag kan säga är att så länge ni får samtycke av de som svarar på enkäterna att använda de enligt din beskrivning så är det inte olagligt. Personuppgiftslagen (PUL) 13-15 §§Ni bör tänka på att även om enkäterna är anonyma så kan det komma att bli tydligt vilka personer som förknippar sig med vilken etnicitet när ni sätter upp flaggorna då det är frågan om en skola och jag utgår ifrån att de flesta känner till varandra. Det kan därför vara bra och om inte annat vänligt att be om samtycke för utförandet från de som besvarar enkäterna.En annan frågeställning ni kan tänka på är om projektet kommer verka enligt ert syfte? Kommer ert projekt inte bara att placera individer i fack? Kan detta tydliggörandet av olika etniciteter eventuellt skapa ett utanförskap? Är detta en grogrund till rasism? Detta är en vanlig kritik mot diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen, många menar att de placerar individer i olika fack istället för att verka överskridande och skapar en norm för vad som är "normalt". Samtidigt menar många att dessa grunder är viktiga för att synliggöra förtryck.Ni får själva ta ställning, se över de eventuella effekterna och vad det är ni vill uppnå med projektet, lycka till!Vänliga hälsningar,