Måste jag göra en avanmälan för tv- och radioavgiften trots att jag flyttat?

2017-04-26 i TV-licens
FRÅGA |Hej. Har Radiotjänst rätt enligt lag att inte betala tillbaka pengar för 1 månad som redan är betalad trotts att jag flyttade för 1 månad sedan. Ringde dom idag och fick svaret blankt nej. Ingen summa tillbaka. Får de göra så? Bor nu inneboende hos en som betalar avgiften. Dom har bara avanmäla mig från och med nu när jag ringde. Inte det första man tänker på i en flytt.
Jennifer Parmlind |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 11 § Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst står "Radio- och TV-avgift ska betalas till dess att den avgiftsskyldige har anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan har kommit in till RIKAB". RIKAB står för Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.Tyvärr innebär det för din del att du måste betala avgiften tills dess att du gjorde anmälan.På radiotjänst hemsida står dock att du eventuellt kan få pengar tillbaka när du har avanmält eftersom radio- och tv-avgiften betalas i förskott. Är beloppet lägre än 150 kronor, betalar de inte tillbaka något. Läs mer här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Lagligt med kameraövervakning i tentamenssal?

2017-03-11 i PUL/GDPR
FRÅGA |HejÄr det lagligt att ha övervakningskameror i tentamenssalen vid en tentamentillfälle?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Följande gäller för platser dit allmänheten inte har tillträde, då jag utgår ifrån att endast studenter och andra med tillstånd får vistas i tentamenslokalerna. Lagen jag refererar till är kameraövervakningslagen (här). Som svar på din fråga kan konstateras att sådan kameraövervakning är tillåten på två grunder. Den ena är efter samtycke från den som ska övervakas (22 §) och den andra är efter en tillämpning av överviktsprincipen (23 §). Överviktsprincipen innebär att övervakningen är tillåten om den behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra berättigade ändamål, och intresset av övervakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Det krävs inte något tillstånd eller anmälan för kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde, utan universitet, som i detta fall bedriver kameraövervakningen, ansvarar för att övervakningen är laglig.Bestämmelsen är inte straffsanktionerad, men den som anordnar övervakning i strid mot överviktsprincipen kan ådra sig skadeståndsansvar (44 §). Hoppas du fick svar på din fråga. Om något i svaret är otydligt får du gärna höra av dig i kommentarsfältet nedan så kan jag försöka klargöra det i så fall. Med vänliga hälsningar,

Tillämpligheten av kameraövervakningslagen (2013:460)

2016-11-30 i PUL/GDPR
FRÅGA |Kameraövervakning av bostadstomtHej,i den nya lagen för kameraövervakning (2013:460) anges i 5 § att lagen inte gäller vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde.Sagt detta, varför behöver man då som privatperson som lameraövervakar den egan tomten uppfylla 25§ angående upplysningsplikt?Dvs hur kan en lag först inte vara tillämplig, och sedan måste man ändå följa en underliggande paragraf?!?******5 § Lagen gäller inte vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur. ...Kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde25 § Upplysning om kameraövervakning ska lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt. Upplysning ska också lämnas om vem som bedriver övervakningen om detta inte framgår av förhållandena på platsen. Om ljud kan avlyssnas eller tas upp vid övervakningen ska särskild upplysning lämnas om detta. Upplysningsplikten inträder när övervakningsutrustningen sätts upp. ********
|Hej,Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Som du nämner anges det i kameraövervakningslagen (2013:460) 5 § ett undantag från när lagen är tillämplig, nämligen att lagen inte gäller vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur. För att lagen inte ska gälla ska det alltså först vara fråga om att kameraövervakningen görs på en plats dit allmänheten inte har tillträde. För det andra ska övervakningen bedrivas av en fysisk person (det vill säga en enskild) som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Detta sista krav innebär att det inte får vara fråga om kameraövervakning som görs av exempelvis ett företag i deras näringsverksamhet, och undantaget gäller inte heller om en privatperson ger i uppdrag åt ett larmföretag att kameraövervaka en privatbostad.Alltså, normalt sett omfattas kameraövervakning av privat tomtmark dit allmänheten inte har tillträde av undantaget i 5 §, om kameraövervakningen görs av den privatperson som bor där. Om undantaget i 5 § är uppfyllt, innebär det som du säger att kameraövervakningslagen inte är tillämplig. Detta innebär i sin tur att inte heller 25 § om upplysningsplikten är tillämplig. Denna regel behöver alltså inte följas om det är fråga om kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Att det som överskrift till vissa paragrafer i lagen står "kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde" gäller endast kameraövervakning som inte sker som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Det är alltså endast till exempel företag eller en person som övervakar en tomt som ett led i en näringsverksamhet på något sätt som omfattas av dessa regler. Om du som privatperson kameraövervakar din privata tomt som är en plats dit allmänheten inte har tillträde, gäller inga paragrafer i lagen (enligt 5 §), och alltså inte heller 25 §. Om 5 § är uppfylld, behöver man inte gå vidare och läsa i lagen, eftersom den då inte gäller för den kameraövervakningen. Om 5 § är uppfylld, behöver du inte följa någon paragraf i kameraövervakningslagen.Jag kan nämna att om bilder eller ljud från en kameraövervakning från en privat tomt exempelvis sprids till flera över internet, så är det inte längre fråga om övervakning som ett led i en verksamhet av rent privat natur, och då är inte 5 § uppfylld. Då måste alltså resterande regler i kameraövervakningslagen följas. Om en privatperson övervakar ett område som omfattas av allemansrätten, måste också hela kameraövervakningslagen följas, eftersom 5 § då inte heller är uppfylld.Hoppas detta gav svar på din fråga!Vänligen

Omprövning av Radiotjänsts beslut om radio- och TV-avgift

2016-09-25 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag har blivit anklagad av Radiotjänst för att bryta mot lagen om radio-och TV-avgiften. De påstår att jag har tv- mottagare och box och att deras kontrollant sett dessa saker genom mitt fönster på baksidan av hyreshuset jag bor i. Vilket är en omöjlighet då jag ej har varken Tv, radio eller nån box. dess utom bor jag en halvtrappa upp så för att kunna se in måste man vara minst 3m lång eller ha stege. Vad har jag för rättigheter i ett sånt här fall?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Radio- och TV-avgiften regleras i lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41#P1S1). Har man en TV-mottagare ska man betala avgiften, 2 a § (https://lagen.nu/1989:41#P2aS1).Eftersom du inte har någon TV-mottagare din bostad ska du inte heller betala avgiften. Du kan begära en omprövning av Radiotjänsts beslut om avgiftsskyldighet, 15 § (https://lagen.nu/1989:41#P15S1). Radiotjänst har en skyldighet att ompröva beslutet. Begär du omprövning när det har passerat fyra veckor från att avgiften skulle varit betald ändrar Radiotjänst sitt beslut endast om det är uppenbart oriktigt. Eftersom du inte har någon TV-mottagare skulle jag anse att det är ett uppenbart oriktigt beslut, men jag råder dig ändå att inkomma med din begäran om överprövning så snart du kan och alltså helst innan fyra veckor efter att avgiften skulle varit betald.Om du Radiotjänst efter omprövning fortfarande anser att du ska betala kan du överklaga till allmän förvaltningsrätt, 21 § (https://lagen.nu/1989:41#P21S1).Sammanfattningsvis ska du alltså inte behöva betala radio- och TV-avgiften om du inte har en TV-mottagare i hemmet. Du kan begära omprövning av Radiotjänsts beslut.Vänligen,

Anmäla en lärare som brister i omsorgen

2017-03-28 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag har en fråga om hur jag som förälder kan agera då en lärare i grundskolan brister i sitt uppdrag. Dels handlar det om en total avsaknad av förmåga att hålla ordning i klassen. Barnen gör nästan vad de vill. Äter mellanmål, sitter med Ipaden, spelar schack eller sitter under bänken. Detta är enbart på denne lärares lektioner. Brister i sin pedagogiska förmåga då lektionerna är väldigt ostrukturerade, han kan inte hålla en röd tråd eller komma fram till vad han menar. Kommer bara in på sidospår. Agerar ibland omdömeslöst tex släpper in elever bland främmande hästar i en hage på lektionstid.1/3 av klassen uppnår inte kunskapsmålen. Detta är ett kärnämne. Har pratat med rektor flertalet gånger men vederbörande ser inte vidden av problemet. Vart kan vi vända oss?
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig med Lawline med din fråga! Det kan handla om att ditt barn inte får den hjälp du behöver eller att skolan på något annat sätt inte uppfyller elevers rättigheter i skolan. Ett barns rättigheter i skolan är en rätt att känna sig trygg, rätt till arbetsro, rätt att få den hjälp man behöver, rätt att lära och utvecklas, rätt att få sin röst hörd, rätt att få betyg motiverade, rätt att gå i skolan och slutligen rätt att må bra i skolan. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Om du har frågor om arbetsmiljön i en förskola kan du vända dig till kommunen där förskolan ligger. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.Om du har frågor om arbetsmiljön i en skola kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Om en legitimerad lärare och förskollärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Om en elev har blivit mobbad eller kränkt kan du anmäla det till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Om du upplever att skolan eller förskolan inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen om barnen kan du vända dig till Skolinspektionen.Anmälningar går till på så sätt att du går in på respektive myndighets hemsida och fyller i deras anmälningsformulär eller skickar ett mail där du beskriver ditt ärende, vilka brister du anser föreligger och varför. Vad gäller Skolinspektionen kan en anmälan resultera i en utredning. Om denna visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan Skolinspektionen kräva att de rättar till sina brister. Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan besluta att ge läraren en varning eller återkalla lärarens legitimation. En anmälan till Barn- och elevombudet kan resultera i skadestånd till barnet. Hoppas du har fått svar på din fråga!

testing testing

2017-02-21 i PUL/GDPR
FRÅGA |om man ser att någon har behandlat sina djur innan hur går man tillväga?
Sandra |anmäl

Skolfråga

2016-11-19 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej!Jag skulle behöva hjälp att reda ut följande saker: 1. Förklara hur ämnet juridik delas in i olika rättsområden. Förklara vidare om ett agerande kan vara olagligt men inte brottsligt och isåfall vilka delar (rätter) som inbegrips. Ge exempel utifrån förutsättningarna (rekvisit) för viss rättsföljd. 2. Vad innebär konstitutionell rätt och vilket förhållande har den till det demokratiska samhället som vi känner idag? Hur ser förhållandet till utomparlamentarisk aktivism ut? 3: Vilka rättskällor existerar idag och vad innebär den juridiska metoden vid juristens arbete? 4: Förklara innebörden av legalitets- och objektivitetsprincipen och förklara vidare hur dessa principer påverkar andra lagar. Var i lagtexten stipuleras dessa principer? 5: Förklara vad EKMR (europakonvetionen) är för något och vilken relation den har till Sveriges rättsutövning. Ta gärna upp ett exempel. Utveckla gärna begreppen positiv och negativ förpliktelse.
Andrea Sedvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga har karaktär av skoluppgift och Lawline har som policy att inte besvara skolfrågor. Återkom gärna om det förhåller sig på annat sätt.Med vänlig hälsning,

Utlämnande eller spridning av personuppgifter

2016-09-18 i PUL/GDPR
FRÅGA |De parkeringsbolag som agerar på marknaden idag tvingar den som vill utnyttja deras tjänster-och som många gånger tvingas göra detta- att ange fullständigt personnummer. Dessa uppgifter kan sedan användas av Easy park för att lämna till samarbetspartner, bolag i koncernen mm Även in om EU. Strider inte detta mot PULens regler. Jag tvingas alltså, för att kunna parkera att bolaget använder mina uppgifter.
Zinar Budak |Hej, det är mycket riktigt personuppgiftslagen som reglerar detta, se här.När bolaget samlar in dina personuppgifter måste finalitetsprincipen följas. Principen innebär bland annat att man bara får använda personuppgifterna som man samlat in till det som man har talat om till den registrerade vid insamlingen. Exempelvis får bolaget inte samla in personuppgifter för en sak för att sedan använda de till något annat eller utlämna dem till något annat bolag. 9 §Personnummer får dock utlämnas genom översändning eller spridas om den registrerade har lämnat sitt samtycke till detta eller när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 10 + 22 §§Huvudregeln är således att personnummer får skickas till andra om den registrerade frivilligt samtycker till det. Det ställs dock höga krav på denna frivillighet i datainspektionens praxis. Vi kan t.ex. se att en potentiell kund inte har kunnat anses ge samtycke eftersom denne befunnit sig i en beroendeställning mot ett företag som har monopolställning (Dnr 246-2007). Man har även kommit fram till att små barn inte ansetts kunna ge giltigt samtycke över huvud taget (samrådsyttrande december 2002).I ditt fall gissar jag på att samtycke har getts när du använder deras tjänster. Frågan kan dock ställas om du är i beroendeställning till dem men jag tror inte att fallet kan vara så då de bland annat inte har monopol på parkering. Om du mot all förmodan inte har gett dem samtycke till utlämnande av dina personuppgifter så måste det alltså vara klart motiverat med hänsyn till något av de ovannämnda kraven. Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan. MVH