Solidariskt betalningsansvar när fler står på hyreskontraktet

2021-01-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Min son och hennes sambo ska separera och står båda på hyreskontraktet. Sonens sambo har hyrt en lägenhet att flytta till innan de ens sagt upp den lägenhet de bor i. Sonen är den som betalt hyran de flesta månader och sambon lovade betala 3 månader uppsägning. Nu vägrar hon eftersom hon kommer betala för en annan lägenhet samt köpa nya saker så hon har inte råd enligt henne. Sonen kommer betala sin del, alltså halva hyran. Kan hyresvärden kräva sambo på resten eller är sonen tvungen betala hennes del åxå ( hushållsel och internet tillkommer)
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Solidariskt ansvar för betalning av hyraDet är hyresgästen som ansvarar för att betala hyran. När det är två som står på hyreskontraktet är dessa gentemot hyresvärden solidariskt betalningsansvariga. Detta innebär att hyresvärden för betalning av hyran kan välja vem hen vill rikta sitt krav mot, antingen båda eller en av hyresgästerna. Så länge din son och hans före detta sambo står på hyreskontraktet är båda gemensamt ansvariga för betalning av hyran. Att hon inte längre nyttjar lägenheten har ingen betydelse i detta avseende. Om din son endast betalar halva hyran kan hyresvärden kräva resterande del av din son (eller före detta sambo). Då kan han i sin tur vända sig till hans före detta sambo för att kräva ut hans del. Om hon inte skulle betala har din son möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten som kan hjälpa din son att driva in skulden (dvs halva hyran). Resterande kostnader för boendet Vad gäller resterande kostnader såsom hushållsel och internet beror det på vem som står på kontraktet för dessa. Om det betalas tillsammans med hyran gäller det som sagts ovan annars är det den som står på kontraktet som är betalningsansvarig för att det betalas.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt

2021-01-20 i Hyresavtal
FRÅGA |Måste man vara skriven på sin hyresrätt om man köper och har en bostadsrätt också? Jag läste här att man kan inneha bostadsrätt samtidigt som en hyresrätt men kan man ha den (hyresrätten) även om man inte är skriven där?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget reglerat i lag som säger att du inte får inneha en hyresrätt och en bostadsrätt samtidigt så det stämmer. FolkbokföringDu ska vara skriven alltså folkbokförd på den adress där du har din huvudsakliga dygnsvila, 7 § första stycket första meningen Folkbokföringslagen. Du ska alltså inte vara skriven på din hyresrätt om det inte är där du huvudsakligen bor.Kommer du att använda både bostadsrätten och hyresrätten så kan det handla om dubbel bosättning vilket innebär att du har flera bostäder och bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Vid dubbel bosättning avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd, beroende på din livssituation.Hyreskontrakt Vidare tolkar jag din fråga som om din hyresvärd har rätt att säga upp ditt hyreskontrakt då du inte är folkbokförd där.En hyresrätt kan förverkas alltså att hyresvärden säger upp kontraktet i förtid vilket regleras i 12 kap. 42 § Jordabalken. Att inte vara folkbokförd i hyreslägenheten är inte en av de grunder som står där och därför kan inte hyresvärden säga upp kontraktet på den grunden. Utgör däremot folkbokföringen en del av hyresavtalet och detta är av synnerlig vikt för hyresvärden så kan hyresvärden säga upp avtalet. Det är en domstol eller hyresnämnden som avgör huruvida ett avtalsvillkor är av synnerlig vikt för hyresvärden.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?

2021-01-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hejsan!Jag har ett andrahands hyreskontrakt utan slutdatum.På kontraktet står det inget specifikt om uppsägningstid.Det närmaste som står är: "Hyresavtalet förlängs ytterligare ett år om det inte sägs upp av någon av parterna senast 3 månader innan gällande avtals slut. Uppsägningen skall vara skriftlig."Det handlar väl bara om förlängning av kontrakt? Eftersom det inte finns något slut på avtalet?Borde inte det innebära att det inte finns någon uppsägningstid?Det står ingenting annat på kontraktet som skulle kunna tolkas som uppsägningstid. Tacksam för svar
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras antingen av lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) eller hyreslagen. Av frågan framkommer inte vilken av lagarna som blir tillämplig i ditt fall men av 1 § privatuthyrningslagen framkommer vad som krävs för att den lagen ska vara tillämplig. Lagen gäller när någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller däremot inte upplåtelse av hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen enbart den första upplåtelsen. Om inte privatuthyrningslagen är tillämplig blir hyreslagen tillämplig istället. Jag kommer nedan i svaret att utgå från båda lagarna eftersom jag inte vet vilken som blir tillämplig i ditt fall men utifrån informationen ovan kan du ta reda på det och utgå från det svaret som blir tillämpligt i ditt fall. Om inget specifikt avtalats gällande uppsägningstiden ska den lagstadgade tiden gälla och nedan står det vad som gäller för båda lagarna. Om hyreslagen är tillämplig har du som hyresgäst, i de fall det rör sig om en bostadslägenhet, alltid rätt att säga upp ett avtal att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 5 § hyreslagen). Detta är oberoende av hur lång hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. (Jag utgår från att det rör sig om en bostadslägenhet).Om privatuthyrningslagen är tillämplig har du som hyresgäst rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § stycke 2 privatuthyrningslagen).Vänliga hälsningar,

När anses uppsägning kommit hyresgäst tillhanda?

2020-12-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag gav min hyresgäst ett uppsägningsavtal den 23/11 och bad att få det påskrivet och returnerat vilket inte skett. Nu funderar jag på att skicka ett rekommenderat brev. Kan jag skicka samma brev och skriva att det är en kopia på originalet och att det då fortfarande är 23/11 som gäller eller kommer det bli nytt datum från den dagen jag skickar det rekommenderade brevet? Mvh Christina
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundregeln är uppsägningen ska vara skriftlig om det är hyresvärden som säger upp hyresavtalet, 12:8 1st jordabalken. Om du gett hyresgästen ett brev och denne inte återkommit och bekräftat att uppsägningen mottagits uppsägningen blir det svårt för dig att bevisa att du meddelat detta den 23/11.Som jag förstår din frågeställning är det inte fråga om en uppsägning pga att hyresrätten är förverkad enligt 8:42 eller att du vill ändra hyresvillkoren enligt 8:58, och anges att uppsägning kan skickas i ett rekommenderat brev för att fastställa att en uppsägning meddelats om inte hyresgästen vill känna vid att du lämnat en uppsägning. Då börjar uppsägningstiden räknas från och med den dag då brevet har avlämnats för postbefordran till den söktes vanliga adress. Med detta menas att uppsägningen räknas från den dag du postar brevet och erhåller ett postkvitto och brevet ska skickas till den adress hyresgästen angett där meddelanden till hyresgästen ska sändas. Med det tillvägagångssättet spelar det ingen roll om hyresgästen sen inte skulle hämta ut det rekommenderade brevet, då har du bevis att det är skickat i och med postkvittot och uppsägningen gäller från den dag du skickat brevet, 12:8 4 st JB. Så spara postkvittot, du kan dessutom datera brevet bara för vara extra tydlig men det viktiga är kvittot. Skickar du ett rekommenderat brev kommer det att gälla från den dag du skickar det och tyvärr inte från den 23/11. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid

2021-01-23 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har tecknat ett tidsbestämt hyresavtal på 3 månader som sträcker sig tills 2021-02-28. Det är andrahandskontrakt och jag hyr av de som har förstahandskontrakt. I avtalet stor att det är 2 månaders uppsägningstid som gäller.Jag undrar om jag kan säga upp kontraktet tidigare, alltså tillämpa 7 dagars uppsägningstid enligt hyreslag då avtalet är på bestämd tid. I så fall när kunde jag göra det?Min hyresvärd säger att jag inte kan avbryta kontraktet då vi har avtalat längre uppsägningstid. Men är det inte så att uppsägningstiden i lagen har högre makt än det som finns i kontraktet?Tack på förhand!Mvh
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i den så kallade hyreslagen, det vill säga Jordabalkens (JB) 12 kapitel. Den lagregel som jag gissar att du syftar på, avser endast frågan om när ett tidsbestämt hyresavtal måste sägas upp för att det inte vid hyrestidens slut ska förlängas (12 kap 4 § 2 st JB). I vissa fall krävs nämligen en uppsägning trots att hyresavtalet är tidsbestämt. Detta gäller hyresavtal som varat längre än 9 månader, alternativt kortare avtal om parterna avtalet om det (12 kap 3 § 2 st JB). Regeln i fråga säger alltså ingenting om när ett hyresavtal på bestämd tid kan sägas upp i förtid.Dessvärre ger dig hyreslagen en uppsägningstid på 3 månader från det månadsskifte som inträffar efter att du gjort uppsägningen (12 kap 5 § 1 st JB). Det är endast i särskilda fall, såsom om lägenheten är i bristfälligt skick, som du har rätt att med kortare verkan säga upp lägenheten (12 kap 6 § JB). Eftersom ni emellertid har avtalat om en annan uppsägningstid som är mer förmånlig för dig, har du såklart rätt tillämpa denna, men du har alltså inte rätt till en kortare uppsägningstid. Då det är mindre än 2 månader kvar till hyresavtalets slut, finns det tyvärr ingen möjlighet för dig att frånträda avtalet innan 28:e februari, så länge inte hyresvärden går med på det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

2021-01-20 i Hyresavtal
FRÅGA |Min man har hyrt ett garage av ägaren till garaget. Initialt hyrde jag det under kort tidsbestämd tid med 3 mån uppsägningstid. När denna tid var över övergick kontraktet till hyra tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. Jag var inte observant när jag skrev under kontraktet men undrar nu om det är tillåtet att ha en uppsägningstid på 12 månader. Får alltså betala i 12 månader efter att jag sagt upp hyreskontraktet. 900kr/ månaden!
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag tolkar din fråga har du och din man hyrt ett garage. Det var initialt fråga om ett tidsbestämt hyresavtal som sedan blev förlängt på obestämd tid, det blev ett så kallat tillsvidareavtal. Eftersom ett garage har väggar och tak och utgör en del av en byggnad klassas det som en lokal och omfattas av hyresreglerna i 12 kap. jordabalken (JB). Uppsägningstiden för ett hyresavtal avseende en lokal som gäller för obestämd tid är 9 månader, om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap. 4 § 1 st. 2 p.). Om det inte hade stått någon uppsägningstid i ert hyresavtal hade ni alltså haft 9 månaders uppsägningstid. Det är dock bara en minimiregel. Det är tillåtet att avtala om längre tider, vilket har gjorts i ert hyreskontrakt och då är det den uppsägningstiden som ska gälla för både er och hyresvärden. 12 månader kan tyckas vara en lång uppsägningstid, om man exempelvis jämför med uppsägningstiden för en bostadslägenhet. Anledningen till att uppsägningstiden är längre för lokaler än för bostadslägenheter är för att bostadslägenheter hyrs ut till privatpersoner medan lokaler oftare hyres ut till näringsidkare och då har man valt att skydda hyresvärden mer. Lokaler kan dessutom ofta vara svårare att lyckas hyra ut än en bostadslägenhet. Tyvärr finns det alltså inte något stöd i lagen för att få en kortare uppsägningstid i ert fall. Det ni kan göra är att prata med hyresvärden och se om den kan tänka sig att gå med på en kortare uppsägningstid, eller om det är möjligt att hitta en annan hyresgäst som kan ta över er garageplats. Jag önskar er lycka till! Vänliga hälsningar,

Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?

2020-12-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har hyrt min hyreslägenhet i andra hand för 9 månader p.g.a. längre utlandsvistelse. Självklart var det godkänd av min hyresvärd. Nu behöver jag komma tillbaka 3 månader tidigare dels för att andrahandshyresgästen slarvat med min post.Han har bl.a. täckt över mitt namn på dörren, vilket gjort att under en drygt 2 månader så har posten gått i retur. Att andrahanshyresgästen skulle ta hand om min post var en muntlig överenskommelse. Vad jag förstår, utifrån det jag läser på hemsidan "Lawline", så behöver endast meddela uppsägning utan att ange något skäl då andrahandshyresgästen ej har besitningsrätt?Uppsägning är i detta fall 3 månader, om jag förstått rätt. Och kan meddelas genom rekommenderat brev. Tack för hjälpen på förhand!
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur lång uppsägningstid du har vid en andrahandsuthyrning. Jag uppfattar det som att du har haft ett tillsvidareavtal med din hyresgäst, d.v.s. att ni har ingått i ett avtal utan att ha bestämt hur länge hyresperioden gällde. Ett sådant avtal har, som du säger, en uppsägningstid på tre månader. Eftersom du hyr ut i andra hand har din hyresgäst besittningsskydd först efter två år, vilket i ditt fall innebär att din hyresgäst saknar besittningsskydd. Besittningsrätt innebär att en hyresgäst normalt sett har rätt att bo kvar och få sitt hyresavtal förlängt även om hyresvärden vill avsluta hyresavtalet. Eftersom din hyresgäst saknar besittningsskydd kan du säga upp avtalet, utan skäl, med beaktande av tre månader.Du kan säga upp avtalet i förtid, utan uppsägningstid, om din hyresgäst uppfyller någon av förverkandegrunderna som uppräknas i 12:42 Jordabalken. Enligt min bedömning kan inte din hyresgäst anses ha förverkat sitt hyreskontrakt eftersom det är en uttömmande lista och ingen av punkterna kan anses ha varit uppfyllda. Sammanfattningsvis kan du säga upp hyresavtalet, utan skäl, med beaktande av tre månader. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Möjlighet till kortare uppsägningstid

2020-12-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Jag betalar min hyra i förskott till hyresvärden. Jag sa upp min lgh den 3 dec och dem la per sista dec 2020.Vilket betyder att kontraktet upphör den 31/3(3månaders uppsägningstid).Nu hittade dem en hyresgäst som kunde flytta in tidigare 1/2 Min fråga är måste jag betala hyresvärden i Januari? Dem vill att jag ska betala hyran för januari med.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka månader du behöver betala hyra under uppsägningstiden om hyresvärden har en annan hyresgäst som kan flytta in i februari.Du skriver i din fråga att du och hyresvärden kommit överens om att din uppsägningstid endast ska löpa till och med den 31 januari 2021 istället för den 31 mars 2021. Eftersom du betalar hyra i förskott betalas januarihyran vanligen i december, och eftersom du inte är betalningsskyldig för februari kommer du inte betala någon hyra i januari. Du är däremot skyldig att betala hyra för januari.Vänligen,