När brukar man betala hyra?

2021-09-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag är ganska ung och förstår inte riktigt så mycket gällande deposition och så. Ska ge exempel såg att ni kan besvara min fråga.Jag har flyttat in den 25e januari och betalat hyran 7.500kr och deposition på 6000kr , och ska flytta i slutet av detta månad dvs 25e september.Bör jag då betala i slutet av månaden 7500kr? Och samt få min deposition helt, då bostaden är precis som jag fick? Hur blir det kan ni snälla försöka lära mig detta system? Mvh
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Normalt sett brukar man betala hyra i förskott, till exempel att man den sista januari betalar för hela februari, och den sista februari betalar man för mars osv. Det råder avtalsfrihet så man får själv komma överens om när man ska betala hyran och för hur lång period, men om man inte kommit överens om när hyran ska betalas så gäller enligt 12 kap 20 § Jordabalken att den ska betalas den sista vardagen innan det blir en ny kalendermånad. Om jag har förstått det rätt så betalade du den den första hyran 25:e januari, och då betalade du för februari månad (och inte för januari eftersom du då har betalt 7 500 kronor för de sista dagarna i januari) . Jag antar att du även betalade hyran i Augusti den 25:e, vilket innebär att du därmed betalade för September månad. Du behöver alltså inte betala oktober månads hyra nu i slutet av september eftersom du ska flytta ut. Om bostaden är i lika fint skick som när du flyttade in (med undantag för normalt slitage) så ska du få tillbaka hela depositionen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor. Vänligen,

Ångra uppsägning av hyresrätt

2021-09-16 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan jag ångra en uppsägning av en hyresrätt
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Juridiken är inte alltid på ens sida, dessvärre finns det ingen föreskriven ångerrätt vid uppsägning av ett hyreskontrakt. Vad du däremot kan göra, som inte är en garanti, är att få din hyresvärds godkännande om att återta uppsägningen. Din hyresvärd har i denna situation ingen skyldighet att godkänna det men det är din enda chans. Jag råder dig således att så fort som möjligt söka upp din hyresvärd och se om det går att ångra uppsägningen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kan en lokalhyresgäst vräkas vid obetald hyra?

2021-09-14 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en lokal som jag hyrt ut till en som bedriver biltvätt verksamhet i, hyresgästen har inte betalt hyra sedan början av 2019 Min fråga är hur kan jag vräka honom snabbast? Han jobbar där dagligen och säger att han inte har rådd att betala hyran trots att det går väldigt bra honom. Hur får jag bort honom? vad har han för rättigheter?Hälsningar
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur en hyresvärd kan få till en vräkning när hyresgästen inte betalar hyran i tid, samt hur detta kan göras så snabbt som möjligt. De regler som är relevanta i ditt fall kan hittas i 12 kapitlet jordabalken (JB), som ofta benämns som hyreslagen. Du nämner att frågan rör hyra av en lokal, det är därför detta jag kommer att utgå från när jag besvarar din fråga. Om det hade varit fråga om en bostadslägenhet hade bestämmelserna skiljt sig åt något. I svaret utgår jag även från att det är en privatperson som hyr din lokal och inte ett företag. Detta säger hyreslagen om hyresrättens förverkandeSom huvudregel gäller en uppsägningstid på nio månader för uppsägning av hyresavtal gällande en lokal (12 kap. 4 § JB). Det finns dock situationer då hyresrätten anses förverkad och hyresvärden blir berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid (12 kap. 42 § första stycket JB). Att ett hyresförhållande ska upphöra i förtid innebär att det ska upphöra omedelbart (12 kap. 6 § JB). En sådan orsak som kan leda till att hyresförhållandet upphör i förtid när det gäller en lokal, är att hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen (12 kap. 42 § första stycket andra punkten). Vid en sådan situation har alltså hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet omedelbart. Observera att en uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat i mer än tre månader i följd (12 kap. 8 § JB). En sådan uppsägning kan av värden fullföljas med en ansökan om avhysning. Så går en avhysning/vräkning tillMed avhysning/vräkning avses en förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad (16 kap. 1 § utsökningsbalken (UB)). Om hyresvärden anser att hyresgästen uppfyller kraven för en avhysning/vräkning ska hyresvärden kontakta kronofogdemyndigheten (KFM) som hanterar vräkningsärenden. En ansökning om avhysning/vräkning räknas som en uppsägning av hyresförhållandet (12 kap. 8 § sjätte stycket JB). Hyresvärden ansöker då om ett betalningsföreläggande, vilket är bevis på att ett vräkningskrav har tagits in och att en vräkningsprocess kan inledas vid godkännande. Efter denna ansökan är gjord kommer hyresgästen att få hem ett så kallat delgivningskvitto som ska godkännas och skrivas under av hyresgästen för att en vräkningsprocess ska kunna påbörjas. Detta brev ska sedan skickas tillbaka och i brevet kan det stå hur lång tid man har på sig att flytta ut, vilket kan variera mellan olika fall. Hyresgästen kan även bestrida kravet genom att överklaga. Det bör nämnas att avhysning/vräkning är ett tvångsförfarande och att detta oftast aktualiseras i situationer då en hyresgäst vägrar att självmant flytta ut. Om rättelse Hyresgästen har dock en möjlighet att vidta rättelse, och kan då inte bli avhyst. Om hyresrätten är förverkad på grund av att hyresgästen inte har betalt hyran i tid, men hyresgästen vidtar rättelse (dvs betalar hyran som denne är skyldig) innan hyresvärden sagt upp avtalet, kan hyresgästen inte skiljas från lägenheten på den grunden (12 kap. 43 § JB). Om hyresrätten är förverkad på grund av att hyresgästen inte har betalt hyran i tid och hyresvärden därför har sagt upp avtalet, får hyresgästen inte skiljas från lägenheten om hyran betalas inom två veckor från det att hyresgästen blivit underrättad om att hen genom att betala hyran får tillbaka hyresrätten (12 kap. 44 § JB). SammanfattningEn hyresvärd kan i ett antal situationer bli berättigad att säga upp ett hyresavtal omedelbart. En sådan situation är om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen. En uppsägning av hyresvärden kan fullföljas med en ansökan om avhysning/vräkning, vilket görs hos KFM som även hanterar vräkningsärendet. Om hyresgästen betalar den obetalda hyran innan hyresvärden har sagt upp avtalet får hyresgästen inte skiljas från lägenheten. Är det så att hyresvärden har sagt upp avtalet kommer hyresgästen att ha två veckor på sig att betala hyran från det att hen blivit underrättad om att det är möjligt att vidta sådan rättelse. Om hyran betalas inom dessa två veckor får hyresgästen inte skiljas från lägenheten på den grunden. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Gäller regler om omedelbar uppsägning i 12:6 JB även lokaler?

2021-09-06 i Hyresavtal
FRÅGA |Undrar om jordbalken 12:6 gäller om man säger upp lägenhet ( lokal) innan tillträdde ( om 1 månad) av lagen så framgår det att "Sker uppsägning innan hyresgästen tillträtt lägenheten, upphör avtalet dock genast att gälla." Just här framgår det inte att det gäller enbart bostadslägenheter, eller har jag misstolkat detta? Tack
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om 12 kap. 6§ jordabalken gäller vid uppsägelse av lokal, och inte bara bostadslägenhet. Vad är en lägenhet?12 kap. 6§ jordabalken (JB) gäller uppsägning av hyresavtal under vissa specifika omständigheter, under vilka hyresavtalet genast kommer upphöra att gälla. Dessa omständigheter omfattas av 12 kap. 11-14§§ och 16-18§§, som huvudsakligen handlar om allvarliga bristen i lägenhetens skick, samt fallen för förverkande i 42§ som gäller hyresvärdens rätt att säga upp hyresgästen . Dessa paragrafer omfattar hyresavtal av lägenhet som utgångspunkt, om inget annat specificeras. Av 12 kap. 1§ JB gäller hela kapitlet uthyrning av hus eller del av hus, och detta utrymme kallas för lägenhet oavsett utrymmets syfte. Av 3st i samma paragraf framgår legaldefinitionen av bostadslägenhet, vilket är en lägenhet som upplåtits för att helt eller till inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet. Definitionen av lokal är alltså en negativ definition, det som inte är bostadslägenhet, är en lokal. Jag tolkar alltså 12 kap. 6§ JB som att detta lagrum omfattar alla typer av lägenheter, om det inte specificeras i hänvisade lagrum. Alltså omfattas även lokal av 12 kap. 6§ JB, i de delar som 11-14, 16-18, och 42§§ avser lokaler eller lägenheter generellt. Om du alltså säger upp hyresavtalet med anledning av någon av de ovan angivna paragraferna, upphör hyresavtalet att gälla genast, oberoende av den legala eller avtalade uppsägningstiden. Förtydligande av uppsägning av avtal innan tillträdeDet finns som du påpekar reglerat i sista meningen i 12 kap. 6§ 2st JB, att om uppsägning sker innan hyresgästen tillträtt lägenheten, upphör avtalet att gälla genast. Detta gäller också lokal, enligt ovan tolkning. Men denna mening kan inte läsas isolerat, utan måste läsas i sammanhanget av stycket. Alltså om hyresavtalet sägs upp av annan anledning än 11-14, 16-18 och 42§§, och om anledningen också ger er rätt att frånträda avtalet, ska beaktning ske av uppsägningstiderna i 12 kap. 4§ JB. Men sker uppsägningen innan hyresgästen tillträtt lägenheten, upphör avtalet genast att gälla. Hyresgästen får alltså inte säga upp hyresavtalet till att upphöra omedelbart, på vilken grund som helst, även om tillträde inte skett. Omständigheter som ger rätt till omedelbart frånträde är exempelvis om hyresgästen säger upp avtalet på grund av att fastigheten utmätts, eller konkurs inträtt före tillträde (12 kap. 29-31 §§ JB) eller när hyresvärden vägrar godta överlåtelse av lägenheten (12 kap. 32§ JB). Man kan alltså som utgångspunkt inte säga upp ett avtal innan tillträde till att omedelbart upphöra, bara för att man exempelvis har ångrat sig. Hyresgäst har dock alltid rätt att säga upp sitt hyresavtal, men då måste man iaktta den lagstadgade uppsägningstiden om 3 månader, eller om annan tid har avtalats med hyresvärden, vid hyresavtal på obestämd tid (12 kap. 4§ 1st JB). Detta innebär huvudsakligen en skyldighet att bekosta hyran under denna tid, åtminstone för den tid efter tillträde skett. Om det är ett hyresavtal på viss bestämd tid, gäller 12 kap. 4§ 2st JB, där du kan läsa mer, då det beror på hur länge avtalet gäller. Sammanfattning och rådFör att besvara din fråga kort, så är min tolkning att 12 kap. 6§ JB gäller även för lokaler som utgångspunkt. Dock gäller denna paragraf endast i förhållande till de hänvisade paragraferna 12 kap. 11-14, 16-18 och 42§§ JB, alltså i de delar där lokal eller lägenhet generellt avses här. Som utgångspunkt innebär alla ställen där det står "lägenhet", alla typer av utrymmen, men där specifika regler gäller för bostadslägenhet respektive för lokal, kommer detta specificeras (se exempelvis 12 kap. 42§ 4 och 5p. JB). Vad aves din faktiska rätt att säga upp hyresavtalet i din situation, till att omedelbart upphöra kan jag tyvärr inte uttala mig mer om, då jag inte känner till omständigheterna bakom situationen. Generellt kan dock sägas att det ska till ganska specifika omständigheter för att man ska få säga upp innan tillträde med omedelbar verkan, det finns ingen generell ångerrätt. Men det hindrar såklart inte hyresvärden för att godta en uppsägning ändå, trots att man inte uppfyller de specifika omständigheterna. Om det inte går, har en hyresgäst alltid rätt att säga upp sitt hyresavtal, men då måste du iaktta den avtalade eller lagstadgade uppsägningstiden. Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Om du har vidare frågor, behöver hjälp i en tvist eller tolka ert hyresavtal eller liknade, är du välkommen att återkomma till mig så kan jag sätta dig i kontakt med vår juristbyrå! Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se Vänligen,

Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?

2021-09-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag hyr en bostad av en privatperson. Det är ett garage som ett ombyggt till lägenhet. Det står i kontraktet att hyresgästen ska bekosta det som har gått sönder. Får han verkligen skriva så? Är det lagligt?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du hyr en bostadslägenhet av en privatperson och att lägenheten innan ombyggnationen var ett garage. I ditt hyresavtal med hyresvärden finns det ett villkor om att hyresgästen ska bekosta det som har gått sönder i lägenheten, och nu undrar om detta verkligen är lagligt. Din fråga är hyresrättslig och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB) - den s.k. hyreslagen. Jag går först igenom vilka skador som en hyresgäst alltid måste ersätta och vad som annars får avtalas i frågan mellan hyresvärden och hyresgästen. Sedan gör jag en bedömning på din situation utifrån informationen du har angivit. Vilka skador en hyresgäst ska ersätta och vad som får avtalas Hyresgästen har en ovillkorlig vårdnadsplikt som innebär att lägenheten ska vårdas väl med vad därtill hör (12 kap. 24 § 1 st. JB). Det innebär bl.a. att hyresgästen ska vara uppmärksam, försiktig och iaktta god hygien i lägenheten. Denna generella vårdnadsplikt är inget som kan avtalas bort och gäller alltid för en hyresgäst. Om en skada på lägenheten uppstår, är hyresgästen endast skyldig att ersätta skadan om den har uppstått till följd av hyresgästens eget vållande eller vårdslöshet samt om den är till följd av någon som hör till hyresgästens hushåll eller gästar hen eller av annan som hen inrymt i lägenheten (12 kap. 24 § 1 st. JB). "Vållande" är inom juridiken ett annat ord för vårdslöshet och oaktsamhet. Lagregeln innebär motsatsvis att en hyresgäst inte är ersättningsskyldig för skador som inte har uppstått till följd av hens eget vållande eller vårdslöshet. Det betyder att normalt slitage ska ersättas av hyresvärden då sådant inte är en följd av vårdslöshet från hyresgästens sida. Normalt slitage är sådana skador som är vanliga när en lägenhet brukas - det kan t.ex. vara fråga om små repor i golvet, ett visst anta hål i väggarna från tavlor eller fastskruvade bokhyllor, en liten mängd fettfläckar på väggar och tak samt måttliga rökskador efter tobaksrökning. Normalt slitage är skador som är ett vanligt förekommande och hör s.a.s. till när man är hyresgäst. Att för en hyresvärd och hyresgäst genom avtal utsträcka hyresgästens skyldighet att enbart behöva ersätta vållandeskador är bara möjligt om lägenheten i fråga helt eller delvis används i annat syfte än bostad - t.ex. fritidshus och landställen (12 kap. 24 § 5 st. JB). För lägenheter som enbart används i bostadssyfte finns det m.a.o. inga möjligheter att sträcka ut ansvaret, vilket innebär att ett villkor i ett hyresavtal för en bostadslägenhet, som föreskriver att bostadshyresgästen ska ersätta andra typer av skador än de som denne själv har orsakat, är utan verkan för hyresgästen. Föreskriver ett hyresavtal t.ex. en bostadshyresgäst även ska ersätta normalt slitage, är detta utan verkan och gäller inte för hyresgästen. Bedömning i ditt fall I ditt fall beskriver du att du hyr en bostadslägenhet som tidigare har varit ett garage, och att ditt hyresavtalet lyder att hyresgästen ska bekosta det som har gått sönder. Så som jag har redogjort för ovan, kan du som bostadshyresgäst alltid endast vara ansvarig för att ersätta sådana skador som du genom vårdslöshet själv har vållat. Avtalsvillkor som föreskriver att du ska ersätta andra skador än sådana, är utan verkan och gäller inte. Om vi exemplifierar detta, innebär det att du ska ersätta en trasig fönsterruta om du kastade en fjärrkontroll mot den. Du är i det fallet ersättningsskyldig eftersom du genom eget vållande och vårdslöshet orsakade skadan. Om fönsterrutan däremot går sönder p.g.a. att en fågel flyger mot den, är du inte ersättningsskyldig eftersom du inte har vållat en skada genom vårdslöshet. Om ditt avtal föreskriver att du ska ersätta skador som du själv har vållat genom vårdslöshet, är allt alltså i sin ordning. Om det däremot står att du ska ersätta andra skador än dessa, t.ex. normalt slitage, är det mot lagen och utan verkan för dig. Om det senare alternativet är fallet, rekommenderar jag att du pratar om det med din hyresvärd och påpekar att villkoret inte är giltigt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Hyresavtals giltighet efter ändrade personuppgifter

2021-09-14 i Hyresavtal
FRÅGA |Goddag. Mina personuppgifter samt personnummer har ändrat. Gäller min hyresavtal som innehåller den gamla samt inte längre giltiga personnummer ?
Alexandra Holmér Sposato |Goddag, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns det någon lag som reglerar ditt fall?Det finns dessvärre ingen lag som direkt behandlar hur avtalsparter ska agera när någon av parterna byter personnummer och personuppgifter, men som utgångspunkt blir avtalet inte ogiltigt för att du bytt personuppgifter.Hyresavtal, generelltDet finns inga specifika formkrav på ett hyresavtal, bortsett från att det ska vara skriftligt om du eller hyresvärden begärt det (12 kap 2 § första stycket jordabalken). Det är således inte ett krav att ha med personnummer i avtalet över huvud taget, och används framförallt vid kontraktsskrivning för att styrka din identitet så att hyresvärden ska veta vem de hyr ut till.Ny legal identitetEfter byte av personnummer har du en annan identitet rent juridiskt, men det är fortfarande du som ingått avtalet, och du har tidigare styrkt det och kommer att kunna göra det igen, med ett nytt personnummer och namn. Troligen kan du också styrka/bevisa att du tidigare haft ett annat namn och personnummer, och därför bör risken vara liten för framtida tvister eller missförstånd.Sammanfattning och råd till digAvtalet är alltså fortfarande giltigt, men vill du vara säker på att undvika eventuella missförstånd i framtiden kan det vara bra att skriva in i informationen att du bytt uppgifter. Det kan till exempelvis göras genom ett tilläggsavtal.Med vänliga hälsningar,

Överenskommelse om kortare uppsägningstid.

2021-09-12 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Min hyresvärd har frågat oss att flytta ut sist den 1 November.Jag har ett SMS från henne som säger att hon behöver lägenheten tillbaka den 1 November.Vi har nu hittat en lägenhet där vi kan flytta in den 1 Oktober.Hon påstår att vi behöver ändå betala hyran både för oktober och november för att det är 3 månaders uppsägningstid.Jag vill inte betala November eftersom vi kom överens om ett tidigare datum.Vad gäller enligt lagen?Tack så mycket!Med vänliga hälsningar,
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din hyresvärd kommit överens om att du ska flytta ut den 1a november men att hen kräver att du fortfarande ska betala hyran för hela november och du undrar huruvida detta stämmer eller ej.Jag utgår ifrån att du haft ett hyresavtal som gällt på obestämt tid, då har du tre månaders uppsägningstid (12 kap. 4 § st. 1 JB). Som utgångspunkt är det lagens uppsägningstid som gäller, dvs. att du har tre månaders uppsägningstid och är skyldig att betala hyran under hela denna period. Det gäller även om du väljer att flytta ut från lägenheten innan uppsägningstidens slut och en ny hyresgäst flyttar in.Det är dock möjligt för dig och hyresvärden att avtala om att en kortare uppsägningstid ska gälla, t.ex. att du istället ska ha två månaders uppsägningstid. En sådan överenskommelse är bindande för hyresvärden. I sådana fall flyttar du ut det datum som ni bestämt och betalar hyra fram till och med den perioden.Om det skulle uppstå en framtida tvist mellan dig och hyresvärden om uppsägningstidens längd måste du kunna bevisa att ni har kommit överens om att du ska ha en kortare uppsägningstid än tre månader. Om du inte kan bevisa det finns en risk att du ändock kommer behöva betala hyra för hela uppsägningstiden. Av bevisskäl bör du därför se till att överenskommelsen om en kortare uppsägningstid görs skriftligen, t.ex. via sms som ni verkar ha gjort. Det behöver dock tydligt framgå att du och hyresvärden är överens om att du har en uppsägningstid på två månader och att du bara är skyldig att betala hyra under de två månaderna. Hoppas du fick svar på din fråga!

Måste ett hyresavtal vara undertecknat för att gälla?

2021-09-03 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Har ni möjlighet att granska ett kontrakt för andrahandsuthyrning huruvida det är giltigt eller ej (gällande signering)?Frågan, om kontraktet av ena parten är signerat för hand och av andra parten (mig) är bara namnförtydligande skrivit via Word men ej signerat varken för hand eller digitalt - är kontraktet då giltigt pga mitt namnförtydligande skrivet via Word eller är det då att ses som att jag inte skrivit under? Jag betalar gärna för er support.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är jordabalken (JB). Avtalsgranskning är dock ingenting som erbjuds inom ramen för vår expresstjänst, vilken du numera har nyttjat. Sådant måste hänskjutas till vår ordinarie byråverksamhet. När det sedan gäller din andra fråga om avtalets giltighet kan följande anföras.Hyresavtal är formlösa avtal, vilket innebär att det inte finns några formkrav för den här typen av avtal. Hyresavtal kan således ingås muntligt. När det gäller köp av fastighet (fast egendom) råder dock motsatsförhållandet, 4 kap. 1 § 1 st. JB vari det anges att köp av fast egendom sluts genom upprättande av köpehandling som underskrivs av säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåts på köparen.Men ett hyresavtal blir giltigt från den dag som hyresvärden och hyresgästen bestämmer sig för att hyresförhållandet ska börja löpa. Hyresavtalet gäller sedan på obestämd tid om ingenting annat har avtalats och ett sådant avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla, 12 kap. 3 § 1 st. JB. Enligt 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. JB kan ett hyresavtal som gäller för obestämd tid, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen när avtalet avser en bostadslägenhet.I 12 kap. 2 § 1 st. JB att hyresavtal ska upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Det är med andra ord inget krav att avtalet måste manifesteras i skrift, men om någon av parterna vill ha skriftlig dokumentation ska sådan upprättas. Det skriftliga hyresavtalet får egentligen bara funktionen av ett rent bevismedel, hyresavtalet är alltså alltjämt lika giltigt utan kontraktet och detta återigen mot bakgrund av avsaknaden av lagstadgade formkrav.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis är, såvitt jag kan bedöma, det aktuella hyresavtalet giltigt trots att din underskrift saknas. Men det förutsätter naturligtvis att det redan från början fanns en överenskommelse avseende uthyrning.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Vi kan exempelvis vara dig behjälplig med den efterfrågade avtalsgranskningen eller vid upprättandet av andra avtal och/eller annan välbehövlig dokumentation.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,