Blir 6-månaders regeln för SGI uppfyld om jhag har varit sjukskriven?

2021-09-05 i A-kassan
FRÅGA |Hej,om jag blir sjukskriven på mitt nya jobb innan 6 månader har gått och har 0 i SGI sedan tidigare, blir inte 6 månadrsregeln uppfylld då för att få SGI?
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du är sjukskriven från ditt jobb och att du har jobbat där mindre än 6 månader. För att besvara din fråga om SGI ska jag använda mig av Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Uppfyller du arbetsvillkoret?För att ha rätt till ersättning krävs att du under en ramtid av 12 månader ska ha;arbetat under minst 6 månader, 60 h per månad, eller arbetat minst 420 h under en sammanhängande tid av 6 månader, minst 40 h per månad. (12 § ALF) Detta innebär att om du har arbetat mindre än 6 månader har du inte rätt till någon ersättning. Spelar det någon roll att jag är sjukskriven?Förutom att jobba på arbetsplatsen finns det annat som räknas som "tid med förvärvsarbete", exempelvis semester, tjänstledighet med lön, ledig tid med förtroendeuppdrag, m.m. Att vara sjukskriven är däremot inte något som räknas som "tid med förvärvsarbete" och kan därmed inte räknas med i SGI-bedömningen (13 och 13 b § ALF). Om du tidigare hade jobbat så skulle tiden du har varit sjukskriven på inte räknats inom 12-månadersperioden, det hade varit en fråga om överhoppningsbar tid, men det framgår av din fråga att du inte har gjort det. SammanfattningTyvärr har du inte tillräckligt med krediter för att uppfylla arbetsvillkoret enligt ALF och du har därmed inte uppfyllt den så kallade 6-månaders regler. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att skicka en ny fråga! Med vänliga hälsningar,

Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?

2020-12-06 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag skulle fråga. Om jag säger upp mig, för att det här jobbet orsakar mig ett problem gör mitt ben ont många gånger, mitt knä är inflammerat så jag vill inte ha mitt nuvarande jobb. Jag är nu igen sjukskrivning. Jag vill leta efter ett annat jobb. Kan jag få ersättning från arbetslöshetskassan om jag säga upp mig? Jag har varit medlem i a-kassa i flera år.
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan få ersättning även om du själv sagt upp dig, det finns nämligen ett antal giltiga skäl som kan åberopas och det faktum att du blivit sjuk/skadad av ditt nuvarande jobb utgör ett sådant giltigt skäl. Det krävs dock att möjligheten för omplacering till annat arbete som inte orsakar skada har beaktats hos den nuvarande arbetsgivaren. Om ett giltigt skäl inte föreligger kan du bli avstängd från ersättning i 45 dagar. Det är du som ska bevisa att detta giltiga skäl föreligger. Därför bör du ha med ett intyg från läkaren som styrker att ditt nuvarande arbete orsakat skadan. Du bör även kunna uppvisa uppgifter om att alternativet för omplacering hos din nuvarande arbetsgivare undersökts men inte varit möjligt. Jag hoppas att det löser sig och att du mår bättre snart!Vänliga hälsningar,

Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

2020-11-30 i A-kassan
FRÅGA |Hej,Har sökt a kassa via handels och fick idag beslut om ersättning. Däremot fick jag avslag för period 3aug-26aug dä jag skrev in mig hos arbetsförmedlingen den 27aug.Sista arbetsdag 30juli.Klantigt av mig, men jag fick på något vänster för mig att jag inte kunde söka tidigare då min sista utbetalning kom i slutet på aug.Finna det på något sätt jag kan överklaga beslutet på?
Frida Deivard |Hejhej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är man missnöjd med ett beslut gällande utbetalning av arbetslöshetsersättning, även kallad A-kassa kan man enligt 49 § lag om arbetslöshetsförsäkring överklaga till allmän förvaltningsdomstol. Först måste man dock begära omprövning av beslutet enligt 50 § och 61 § i samma lag. Om du ej är nöjd efter omprövningen kan du alltså överklaga till förvaltningsdomstol. Både begäran om omprövning och överklagan ska ske skriftligen, och inom två månader från beslutet. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som du önskar. Detta följer av 53 § och 54 § lag om arbetslöshetsförsäkring. Hur du omprövar och senare överklagar står även i beslutet du fått! Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga och att det går smidigt för dig att till en början ompröva beslutet! Vänligen,

Utgör en period mellan två sinsemellan osammanhängande utbildningsperioder ett studieuppehåll i arbetslöshetsförsäkringslagens mening?

2020-05-28 i A-kassan
FRÅGA |Hej. Har en fråga kring a-kassans tolkning av studieupphåll. Min svärdotter har avslutat en fristående kurs i svenska. Den gick på halvfart. Hon studerade och arbetade samtidigt under första delen av vårterminen, dessvärre tillhörde hennes arbetsgivare de företagare som drabbats hårt av coronan (restaurang) så hon blev uppsagd och slutade i början av april. Fortsatte dock klart med sina studier återstående delen av terminen. Ska nu begära a-kassa. Men fick avslag, då de anser kommande sommaren vara studieuppehåll. Hon har sökt en KY utbildning i höst, som hon inte vet om hon kommer in på. Det är 230 sökande på 30 platser, så det finns ingen platsgaranti. Studierna hänger inte ihop med varandra på det viset. Jag tycker de verkar tolka reglerna väldigt hårt. Hur ska vi agera, tolkar de rätt?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om arbetslöshetsförsäkring går att hitta främst i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Lagen anger i 10 § att ersättning inte lämnas till sökande som, bl. a., deltar i utbildning, men i bestämmelsens sista stycke anges att regeringen får meddela föreskrifter om undantag från denna bestämmelse och vilka villkor som i sådana fall ska gälla. Det är här förordningen kommer in. Enligt förordningens 14-16 § framgår att ersättning kan lämnas till sökande som genomgår utbildning under vissa förutsättningar. Det handlar här bl. a. om att den sökande genomgår en arbetsmarknadsutbildning eller att den sökande studerar på del- eller heltid, men är obehindrad att ta nytt arbete om möjligheten skulle dyka upp och utbildningen inte finansieras av studiestöd. Läs gärna mer i dessa bestämmelser, men jag tror inte de har jättehög relevans för er situation eftersom de främst behandlar fallet om ersättning under studierna.Det finns en bestämmelse i den ovan nämnda förordningen (18 §) som innebär att man kan få ersättning under faktiska studieuppehåll, om det är tal om en "arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet". Detta verkar dock inte vara fallet för er, eftersom din svärdotter går från en svenskakurs till en KY-utbildning. Vad som verkar vara den avgörande frågan i er situation är därför hur begreppet "studieuppehåll" används av a-kassan, och om den naturliga paus som i sommar infinner sig mellan hennes två utbildningar kan kvalificera sig som ett sådant studieuppehåll eller om hon ska bedömas vara arbetslös istället. I den här delen av bedömningen handlar det mycket om vad som står i själva bestämmelserna (villkoren) för a-kassan. Det är svårt för mig att sia i eftersom jag inte vet vilken a-kassa hon är medlem i och därför inte vilka villkor som gäller för ersättning under studieuppehåll. Efter en snabb genomgång av olika a-kassors (t.ex. Unionens, Akademikernas, Visions samt Juseks a-kassor) bestämmelser verkar dock det generella svaret vara att ersättning inte lämnas till studenter under perioder mellan två studieterminer, eftersom de fortsatt anses vara studerande, och inte arbetslösa, under tiden om de fortfarande har en intention att fortsätta studera. För att vara berättigad till ersättning krävs generellt sett att studierna antingen är avslutade (d.v.s. fullföljd utbildning och utan konkreta planer på fortsättning) eller att de är avbrutna (avhoppad utbildning och utan konkreta planer på att avsluta studierna eller att påbörja nya). Det är på grund av dessa regler som universitets- och högskolestudenter inte anses berättigade till ersättning under sommar- eller juluppehåll i sina studier.Vad som gör er situation en gnutta speciell är att det inte är en sammanhängande utbildning över de två terminerna, eftersom det ena utgjorde en halvfartskurs i svenska och det andra utgör ett faktiskt program på en KY-utbildning (som hon dessutom inte har platsgaranti på, vilket vanligtvis är fallet vid studieuppehåll) - studierna hänger inte ihop, som du skriver. Det handlar alltså här om frågan ifall ett studieuppehåll ska anses utgöra ett uppehåll från sammanhängande studier på ett utbildningsprogram eller om det, mer allmänt, innefattar ett uppehåll från studier i vid bemärkelse. Jag kan inte se att detta prövats tidigare, och vet i ärlighetens namn inte om situationerna ska eller bör bedömas annorlunda, men enligt förarbetena till lagstiftningen ska studenter fortsatt anses vara studenter i lagens mening om man fortfarande har för avsikt att fortsätta studera. I yttersta fall ligger alltså denna frågan hos domstol att råda klarhet i (frågan om a-kassa under sommarlov har tidigare prövats i domstol, med utgången att rätt till ersättning inte förelåg). Min uppfattning är att man är strikt i bedömningarna i dessa ärenden, och studenter har som utgångspunkt inte rätt till arbetslöshetsersättning. Jag tror således inte att din svärdotter har jättegoda chanser att vinna framgång i en begäran om att beslutet omprövas eller ett överklagande. Med det sagt avråder jag inte från att överklaga/begära omprövning om hon känner sig orättfärdigt behandlad. Enligt min mening finns det som sagt vissa aspekter i er situation som gör ärendet lite nyanserat i jämförelse med studieuppehåll under sommaren för "vanliga" utbildningar, och detta skulle jag trycka på i en eventuell överklagan. Jag tror dock, som sagt, inte att hon fullt ut kan räkna med att få rätt.Jag hoppas att svaret har varit upplysande och behjälpligt. Om det är någonting i det som är oklart eller om det uppstått några följdfrågor får ni gärna skicka mig ett mail på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att reda ut det.

Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?

2020-12-09 i A-kassan
FRÅGA |Hej,Jag jobbade som tillsvidare anställd men med timlön så jag fick 12% extra varje månad som semesterersättning. Jag skulle vilja veta om denna summa räknas som lön när a-kassan kalkylerar ut min arbetslöshetsersättning?
Geske Lovmand Hvid |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om semesterersättningen (12 %) ska ingå, när a-kassan ska beräkna din arbetslöshetsersättning. Jag kommer att förklara vad som krävs för att arbetslöshetsersättning ska utbetalas, samt när semesterersättning ska medräknas/ inte ska medräknas vid beräkningen av dagsförtjänsten. Det framgår det inte hur länge du har varit medlem i A-kassan, men jag tolkar din fråga som att du är medlem i nuläget och har varit medlem i mer än ett år, eftersom du skriver att A-kassan ska beräkna din arbetslöshetsersättning. Svaret finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF).Grundläggande villkor och arbetsvillkoret För att få rätt till ersättning vid arbetslöshet ska du vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Vidare måste du vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande (9 §, ALF). Du måste även uppfylla "arbetsvillkoret". I arbetsvillkoret stadgas vissa krav på förvärvsarbete omedelbart före arbetslösheten inträde. Under din ramtid måste du har förvärvsarbetet i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad, eller förvärvsarbetet minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var och en av dessa månader. Kravet ska vara uppfyllt efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan. Om du har varit medlem i en annan arbetslöshetskassa omedelbart före inträdet i din a-kassa kan du tillgodoräkna denna tid (12 §, ALF).De senaste tolv månader före arbetslösheten inträde är, enligt huvudregeln, din "ramtid" (15 a § ALF). Det framgår inte explicit av frågan hur många timmer du jobbade, men jag tolkar din fråga som att detta krav är uppfyllt.Tid som du har haft semester räknas som förvärvsarbete (13 §, ALF). Grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring (4 §, ALF). Eftersom du skriver att a-kassan ska kalkylera din arbetslöshetsersättning tolkar jag som sagt frågan som att du är medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa). Om du är medlem i en arbetslöshetskassa och har varit medlem under minst tolv sammanhängande månader har du rätt till ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen (7 §, ALF). Hur beräknar A-kassan lönen? Arbetstid och dagsförtjänst Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen lämnas i form av dagpenning (19 §, ALF). Det finns sex dagars karenstid (21 §, ALF). Ersättningsperioden är max 300 dagar, dock 450 dagar om man har barn under 18 år (22 §, ALF).Ersättningen fastställs utifrån din normalarbetstid, alltså din genomsnittliga arbetstid under ramtiden. (23 a § & 23 b §, ALF). Inkomstrelaterad ersättningErsättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett belopp per dag som är baserat på din tidigare förvärvsinkomst. Dagpenningen bestäms utifrån din dagsförtjänst och normalarbetstid. Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i fråga om sökande med månadslön, 1/22 av den månadsinkomst som den sökande haft under ramtiden (25 §, ALF). När ska semesterersättning medräknas i dagsförtjänsten? Semestertillägg ska inte medräknas vid beräkningen av dagsförtjänsten. Inte heller ska semesterlön som betalas ut under annan tid än semesterledighet beaktas vid beräkningen av dagpenning (enligt lagkommentaren till ALF). Om jag förstår frågan korrekt har de 12 % semesterersättning utbetalats löpande, och inte enbart vid semester. Semesterersättning som utbetalas regelbundet ska ingå i beräkningen av dagsförtjänsten, varför a-kassan, enligt rättspraxis, bör beakta din 12 % semesterersättning.Corona-lättnader fram till årsskiftet 2020/2021Fram till årsskiftet 2020/2012 gäller följande corona-lättnader: Tolvmånaderskravet (se ovan) kan tjänas in på tre månader. Kravet på arbetstid sänks till minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna, alternativt minst 40 timmer per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader. Ersättningstaket höjs både för inkomstrelaterad ersättning (höjs från 910 kronor till 1200 kronor de första 100 ersättningsdagarna) och för grundersättningen (höjs från 365 kronor till 510 kronor per dag). Karensdagarna slopas. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Jag önskar dig en god jul! Vänligen,

Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?

2020-12-01 i A-kassan
FRÅGA |Alfakassan betala inte ut ersättning mer än ett år. Fortfarande inte fått besked från alfakassan. Jag är en gränsen pendlare. bor i Malmö, jobbar som housekeeper i Köpenhamn. arbetslös från October 2019, har väntat ett år och två månader för mitt arbetslös ersättning. men alfakassan sa fortfarande väntar intyg. Jag är svensk medborgare, inte betala Akassa i Danmark, har ingen ersättning från Danmark, har redan skickat arbetsgivare intyg. Schema svarat alla frågorna som alfakassan begära.Men alfakassan fortfarande vill inte betala ersättning.Jag vill ring alfakassan, sätt press. Jag vill har mitt ersättning nu. Redan väntade ett år och två månader. Tålamod är slut
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är gränsarbetare, bosatt i Malmö men arbetandes i Köpenhamn. Du har emellertid varit arbetslös sedan oktober månad i fjol och har sedan dess stått utan arbetslöshetsersättning. Såvitt jag förstår har du lämnat in all den dokumentation som har efterfrågats, dock utan lyckat resultat. Däremot är det för mig något oklart varför din arbetslöshetskassa (a-kassa) har nekat dig ersättning och du har inte heller ställt någon egentlig fråga till oss varför den här utredningen kommer att bli något generell till sin karaktär Men den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är i vart fall:Lagen om arbetslöshetsförsäkring.Och nedan angivna paragrafhänvisningar är hänvisningar till olika lagrum (lagparagrafer) i den nyss nämnda lagen och jag kommer också att utgå ifrån att det är den så kallade inkomstbortfallsförsäkringen som har uteblivet i ditt fall. Ersättning enligt grundförsäkringen torde du redan i viss mån ha erhållit eftersom denna bland annat lämnas till den som är medlem i en a-kassa men inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad försäkring (6 §).Men vad krävs då för att vara berättigad till inkomstbortfallsförsäkringen? En grundläggande förutsättning är att personen i fråga har varit medlem i en a-kassa under minst tolv sammanhängande månader, vilket benämns medlemsvillkoret (7 § 1 st.), och att vederbörande efter det senaste inträdet i kassan har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12-14 §§. Och i de lagrummen sägs bland annat att en sökande har rätt till ersättning om denne under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde antingen1. haft förvärvsarbete i minst sex månader och utfört arbete under minst 60 timmar per kalendermånad, eller2. haft förvärvsarbete i minst 420 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbetet under minst 40 timmar under var och en av dessa månader (punkterna 1 och 2 motsvarar det ovannämnda arbetsvillkoret).Det innebär alltså att rätten till ersättning beror på huruvida den sökande (du) har uppfyllt arbetsvillkoret efter inträdet i a-kassan (12 § 2 st.). Det ska noteras att begreppet förvärvsarbete även inkluderar semester och vissa andra typer av ledigheter (se 13 §). Härutöver krävs av dig som sökande att du är arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete med minst tre timmar per dag eller i genomsnitt 17 timmar i veckan, att du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och att du i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (9 §).Går det att överklaga ett beslut om arbetslöshetsersättning?Det korta svaret lyder: Ja, det går att överklaga beslutet och i förlängningen hänskjuta frågan om rätt till ersättning till en domstol, en förvaltningsrätt. Behörig domstol är den förvaltningsrätt i vars domkrets den klagande (du) var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet (49 §). Behörig domstol i ditt fall blir således Förvaltningsrätten i Malmö. Det ska dock uppmärksammas att innan beslutet prövas av en domstol måste först en begäran om omprövning hos a-kassan framställas (50 §).Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis kan sägas att det har varit ganska svårt att närmare kommentera ditt ärende mot bakgrund av din något knapphändiga ärendebeskrivning. Mitt förslag är därför att vi överlämnar ditt ärende till vår byrå som sedan kan bistå dig i den fortsatta processen, både med en eventuell begäran om omprövning och med ett överklagande till förvaltningsrätten. Det ska slutligen förtydligas att du vid gränsarbete och arbetslöshet måste ha återvänt till Sverige minst en gång i veckan för att ersättningen ska kunna sökas här.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får som sagt mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Hur fungerar ramtid och normalarbetstid?

2020-09-30 i A-kassan
FRÅGA |Hej, Nedan finner ni mitt beslut från A-kassan.Jag har arbetat fulltid 40h/veckan de senaste 6 månaderna. (innan detta saknade jag arbete) Nu säger a-kassan att jag har en genomsnittlig arbetstid på 20h/veckan baserat på ramtid? Klarar mig ju knappast på halva lönen. Är detta rätt? Fick uppfattningen av att jag skulle få full grundersättning när jag jobbar fulltid.Vårt beslutUnionens arbetslöshetskassa beviljar dig ersättning från och med den 31 augusti 2020. Din genomsnittliga arbetstid är 20 timmar per vecka, din genomsnittliga inkomst är 677,88 kronor per dag och din ersättning är 543,00 kronor per dag. Din ersättningsperiod är 300 ersättningsdagar. Om du har barn som är under 18 år när dag 300 i ersättningsperioden infaller förlängs perioden till 450 dagar. För ersättning som avser tid före den 30 mars dras karens innan du kan få ersättning. Karensen är som mest 6 dagar. För ersättning som avser tiden 30 mars 2020 till och med 3 januari 2021 dras ingen karens. Förklaring till beslutetErsättningen från a-kassan baseras på de senaste 12 månaderna innan du anmälde dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Denna tid kallas ramtid. Din ramtid är den 1 september 2019 till den 31 augusti 2020. Din genomsnittliga arbetstid har beräknats på den tid som du har arbetat under ramtiden. Din genomsnittliga inkomst har beräknats på inkomsterna under samma tid. Vi har räknat med sjuklön i din genomsnittliga arbetstid och inkomst.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga regleras i lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF). För att ha rätt till arbetslöshetsersättning gäller för det första att personen som söker ska uppfylla medlemsvillkoret (7 § ALF) det allmänna villkoret (9 § ALF) samt arbetsvillkoret (12 § ALF). Nästa steg i bedömningen är att fastställa ramtiden, vilken utgörs av de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande anmält sig som arbetslös (se vidare 15 a § ALF). Ersättningen man får som arbetslös är baserad på tidigare förvärvsinkomst och bestämt utifrån den sökandes normalarbetstid (se vidare 25 § ALF). Normalarbetstiden utgör den genomsnittliga arbetstiden under den sökandes ramtid (se 23 b § ALF).Din normalarbetstid under den 12 månader långa ramtiden blir således 20 timmar per vecka i och med att du inte arbetade något alls under sex månader och efter det arbetade 40 timmar per vecka. Din A-kassa verkar således ha gjort en korrekt bedömning i ditt ärende.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

I've been laid off because of coronavirus. What do I do?

2020-04-03 i A-kassan
FRÅGA |Kan du kontakta och hjälpa mig på engelska. Idag Jag fick ett uppsägningsmeddelande och jag skulle vilja ha lite juridisk hjälp. Min svenska är inte tillräckligt bra för att förstå de här juridiska frågorna.Om det inte är möjligt kommer jag att försöka förklara via översättarenJag har arbetat i ett år på mitt nuvarande företag och de har sagt upp mig med 1 månads uppsägningstid per kontrakt. Jag skulle vilja veta vad jag kan göra och vad ska jag göra för att få stöd från att Arbetsförmedlingen eller från den nuvarande situationen med COVID19. Eller åtminstone om det finns några steg som jag kan följa eller tillämpaJag inte medlem i en fackförening eller A-Kassa, eftersom företaget inte tillhör någon fackförening och alla fackföreningar jag har försökt bli medlem sa att de inte var den rätta.Tack så mycket
Adam Novak |Hello!Thank you for turning to Lawline with your question. I have taken the liberty of changing your question a bit, in order to clarify it for others who might find it. I have made sure to keep the original meaning of the question intact as best possible.If I have understood your question correctly you need help because you have recieved a 1 month notice of termination. You also are not a member of any trade union or unemployment insurance.Your jobYou have been let go because the company you work at have seen their incoming business reduced. Therefore they have found that there was not enough work to motivate keeping you on. This may or may not be true, it is up to the employer to determine that for themselves in Sweden. Employees have to accept the employer's decision regarding this normally. The law states that in order to terminate someone's employment the employer needs to present adequate and relevant reasons for doing so(7 § LAS: Employment Protection Act). This has been divided into "personal reasons" and "lack of business". Both place the burden of proof on the employer, but "lack of business" is accepted unless there's reasonable suspicion that the employer is targeting one of their employees specifically for other reasons.In your case there is no reason to suspect the employer of being dishonest, so you will have to accept that your job is lost. You should start looking for a new one as soon as possible.ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingen is a public institution that is meant to help jobseekers find work. In order to enlist their help you just need to contact them and set up a meeting. You can visit their homesite here. They provide you with everything you could need in order to find a new job. Most of all they have job listings that you can look through here. Just type in the searchfield to start looking, it works mostly like Google, but for job listings.Trade unions and unemployment benefitIn Sweden the law actually states very little regarding specifics on employment. There is for example no legal minimum wage. Most of the specifics are agreed on between employers and trade unions through collective bargaining. This is achieved through a high level of unionisation and laws that encourage membership. In Sweden most of your rights as an employee can only be effectively enforced through the unions' help.Trade unions are organised according to professions. For example people who work as teachers are organised in the teacher's union. This is likely the reason the trade unions rejected you. You probably turned to the ones that organise a different industry.There are three "over-unions" that organise the unions themselves on a higher level. These are SACO(academics), TCO(office emplyees/clerks) and LO(industrial/service workers). The appropriate union for any job is organised under one of these three. Contact them to ask, and one of them will have the correct union for you to join.Regarding A-kassa(unemployment benefit) the swedish model for this is similar to regular insurance. Unions typically have their own A-kassa that you can join at the same time you join the union itself. For those who are unable to find one there is Alfa-kassan. This one can be joined by anybody, and will help you out even if you are not a paying member. In that case they will give you less money than if you were however, but still more than nothing. COVID-19The coronavirus is wreaking havoc on the world, and the swedish state has organised a response that aims to help people by reduced barriers to enter unemplyment benefit, helping companies pay sick leave, and giving them state backed loans. This help can be accessed through turning to the institutions that would normally handle the problems caused by unemplyment and bad business. The institutions have recieved additional funding to handle the increased influx of people in need of help. I hope this answears all you questions. If there is anything else you wonder feel free to turn to us again.Yours truly,