Har jag som student rätt till a-kassa under sommaren?

2019-09-20 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Jag Studerar heltid en 2årig Yh-utbildning med sommaruppehåll, jag blev först sjukskriven tre veckor och efter det arbetslös/inskriven på AF 17juni ansökte då om ersättning av Alfakassan men fick avslag pågrund av att jag studerar men det är inga studier under sommaren. Jag har inte kunnat betala mina hyror på tre månader jag och min dotter som bor hos mig på heltid blir bostadslös nu i slutet på Augusti, hoppas på hjälp av er! vill inte tro att det stämmer det här. Har försökt hitta själv men det är för svårt att förstå.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga är du antagen och studerande på en 2-årig YH-utbildning med sommaruppehåll. Under sommaren blev du sjukskriven tre veckor och efter det inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du ansökte om ersättning från A-kassan (Alfa) men fick avslag på grund av att du studerar. Du undrar nu om du hade rätt till A-kassa under sommaren, eftersom det inte var några studier under sommaren.Regel om A-kassa finns främst i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). För rätt till ersättning från A-kassan krävs vid arbetslöshet krävs det att den sökande är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Det krävs även att vederbörande är arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (9 § ALF). Grundförsäkringen utbetalas till den som inte är medlem i en a-kassa eller är medlem i en a-kassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning (6 § ALF). Inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem i en a-kassa under minst tolv sammanhängande månader, under förutsättning uppfyllt arbetsvillkoret (7 § ALF). Arbetsvillkoret innebär att den sökande under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde haft förvärvsarbete i minst sex månader och utfört arbetet under 80 timmer per kalendermånad, eller haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbete under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (12 § ALF).Ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring utbetalas däremot inte i regel till en sökande som deltar i utbildning (10 § första stycket p1 ALF). Du kan ha rätt till a-kassa samtidigt som du studerar på heltid under vissa förutsättningar: ditt arbete får inte ha upphört på grund av studierna, studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete, studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd och du behöver ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete. I ditt fall är du förvisso arbetslös under sommaren (och inskriven på Arbetsförmedlingen), däremot är du inte arbetslös i lagen om arbetslöshetsförsäkrings mening. Eftersom att din utbildning endast har uppehåll under sommaren räknas du fortfarande som studerande under den tiden. Det är endast om du avbrutit eller avslutat dina studier som du kan ha rätt till a-kassa.Sammanfattningsvis har du tyvärr inte rätt till ersättning från a-kassan under sommaruppehållet då du enligt den tillämpliga lagen inte räknas dom arbetslös utan som studerande. De alternativ som står till buds för det fall att du inte har möjlighet att få ett arbete under sommaren är att du vänder dig till socialtjänsten i din kommun och ansöker om försörjningsstöd (jfr 4 kap. 1 § socialtjänstlagen).Om något är oklart i ovanstående svar är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsförmedlingen tvinga mig att jobba om jag är sjuk?

2018-11-30 i A-kassan
FRÅGA |kan arbetsförmedlingen tvinga mig att jobba om jag är sjuk
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkt för svaret:Det kortfattade svaret är att arbetsförmedlingen inte kan tvinga dig till att arbeta, underlåtenhet att arbeta i den mån arbetsförmåga föreligger kan dock föranleda indragna bidrag. Den enda som i egentlig bemärkelse kan tvinga någon att arbeta är arbetsgivaren förutsatt att det handlar om uppgifter som faller inom arbetstagarens arbetsskyldighet, det vill säga vad en är anställd för att utföra. Nedan kommer redogöras för under vilka omständigheter det kan begäras att du arbetar för att bibehålla ersättning i form av sjukpenning eller arbetslöshetsersättning.Arbetskrav för rätt till ersättning:Arbetskrav för sjukpenning?Av uppenbara skäl råder inget krav om arbete för sjukpenning då sjukpenningen syftar till att ersätta arbetsoförmåga. Om du är sjuk och därav har nedsatt arbetsförmåga är du berättigad sjukpenning i den mån som motsvarar arbetsoförmågan (27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken, hädanefter SFB). Den nedsatta förmågan och ersättningens omfattning bedöms i fjärdedelssteg om en fjärdedel, en halv, tre fjärdedelar eller hel arbetsoförmåga; en fjärdedels arbetsoförmåga ger en fjärdedels sjukpenning och så vidare (27 kap. 45 § SFB). Omfattning av ens nedsatta arbetsförmåga bedöms olika beroende på längden av sjukperioden, vid längre tids sjukdom blir arbetsförmågebedömningen generellare och innefattar efter 180 dagar i princip förmågan att arbeta med något jobb på hela arbetsmarknaden (se 27 kap. 48 § SFB). I det fall arbetsoförmågan inte bedöms vara total men personen ifråga ändock inte arbetar alls råder arbetslöshet i motsvarande mån som arbetsoförmågan inte omfattar. Exempelvis råder 25% arbetslöshet om arbetsoförmågan är 75% men inget arbete sker. Som sagt berättigas sjukpenningsersättning enbart i den mån arbetsoförmåga anses föreligga. I övrig mån råder att beakta bestämmelserna om arbetslöshetsersättning.Arbetskrav för arbetslöshetsersättning?I det fall arbetsoförmågan inte bedöms vara fullständig men arbete i motsvarande mån inte sker råder arbetslöshet, vilket under vissa omständigheter kan berättiga arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetsersättning regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). För rätt till arbetslöshetsersättning föreligger vissa grundkrav (9 § ALF). Enligt grundkraven gäller först att den arbetslöse måste vara tillgänglig för arbete minst 3 timmar om dagen och 17 timmar per vecka (9 § 1p. ALF). Häruöver gäller att den arbetslöse måste vara inskriven hos arbetsförmedlingen samt stå till arbetsmarknadens förfogande (9 § 2-3p. ALF). Den som uppbär sjukpenning och är delvis arbetsoförmögen måste härvid aktivt stå tillgänglig för arbete genom att söka de arbeten som anvisas och ta de lämpliga arbetserbjudanden som ges i den mån arbetsförmåga råder. Underlåtenhet att söka arbet eller ta erbjudet arbete resulterar i antingen varning eller avstängning från rätt till ersättning under viss tid (se härvid 38-38a § och 43-45 § ALF). I denna bemärkelse kan arbetsförmedlingen således "tvinga" en person som är sjuk men enbart delvis arbetsoförmögen att arbeta i den mån arbetsförmögenhet råder.SammanfattningArbetsförmedlingen kan inte tvinga dig att arbeta. Om du inte bedöms totalt arbetsoförmögen och därav enbart uppbär delvis sjukpenning men inte arbetar i den omfattning arbetsförmögenhet föreligger är du arbetslös i den mån du bedöms arbetsförmögen. Vid arbetslöshet kan ersättning berättigas under vissa förutsättningar, däribland att den arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande (9 § 3p. ALF). Vägran att arbeta, söka jobb eller anta jobberbjudanden som är lämpliga medför härav eventuellt förlusten rätt till arbetslöshetsersättning under viss tid (se 43-45 § ALF). Det ligger således i ditt intresse att följa arbetsförmedlingens direktiv om du vill fortsätta erhålla ersättning.Hoppas att du fick frågan besvarad! Rättsområdet består av många, och ofta komplexa, regler. Du är härav välkommen att inkomma med ytterligare frågor av mer specificerad karaktär.Vänligen,

Vilka uppgifter måste jag ange vid ansökan om A-kassa och får jag nämna lön från sekretessbelagt anställningsavtal?

2018-03-28 i A-kassan
FRÅGA |HejI överenskommelsen mellan mig och företaget står så här i en punkt:"Parterna förbinder sig att inte till någon annan avslöja innehållet i denna överenskommelse eller de diskussioner eller förhållanden som föregått densamma, såvida inte tvingande lag eller börsregler ålägger dem annat eller detta är nödvändigt för att tillvarata någondera partens rättigheter enligt överenskommelsen."I ansökan till A-kassan måste jag ange om jag får avgångsvederlag eller ej.Vad gäller? Är jag tvingad att avslöja innehållet?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lönen omfattas förmodligen inte av anställningsavtalets sekretess. Löneuppgifter är nämligen offentliga såtillvida att sista sidan i en persons deklaration är offentlig. Det skulle även vara att dra det för långt, såtillvida att det får anses försvårande, om en persons löneuppgifter omfattas av sekretess. Du kan avslöja innehållet. Du måste även redogöra för din inkomst när du söker arbetslöshetsersättning (47 § lag om arbetslöshetsförsäkring).Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Avgångsvederlag och A-kassa?

2018-02-26 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Jag hade i september skrivit på ett vikariat som gällde från september 2017 - maj 2018 men blev uppsagd pga arbetsbrist i december. Enligt uppsägningskontraktet var min sista dag alltså 31/12. Det var alltså dem som valde att säga upp mig och inte tvärtom. Sedan fick jag full lön för januari månad och vet att man brukar få lön även en månad efter att man slutat. När jag pratat med min a-kassa idag säger dem att de inte kan godkänna min ansökan om ersättning pga att min gamla arbetsgivare säger att jag fortfarande är anställd hos dem till och med maj månad. Innebär detta att jag kommer att ha rätt till fortsatt utbetalda löner trots att jag skrivit på uppsägningskontrakt? Vet inte hur annars jag ska kunna få hjälp från a-kassan. Är det möjligt att det kan vara så att jag får lön trots att jag inte arbetar på plats?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om uppsägning regleras framförallt i lagen om anställningsskydd, LAS. Men man kan också komma överens om en uppsägning i ett vanligt kontrakt, och gör man det så sätter man åtsidan både LAS och eventuella kollektivavtal. Den tidsbegränsade anställningen som du hade är således bruten, oavsett vad som stadgas i LAS. Detta innebär att du inte längre har någon rätt att kräva lön av din arbetsgivare, och hen inte har någon rätt att kräva någon arbetsprestation från dig. Däremot är ett vanligt fenomen att man i uppsägningskontrakt avtalar om ett slutarvode (ett avgångsvederlag) motsvarande den tid man skulle ha arbetat om anställningsavtalet skulle följts. Detta görs oftast för att förebygga skadeståndskrav från missnöjda arbetstagare. En bra start kan därför vara att leta efter en klausul om avgångsvederlag i ert uppsägningskontrakt. Är det så att du får avgångsvederlag som avser anställning till och med maj månad så räknas detta som att "du fortfarande är anställd" hos arbetsgivaren (avgångsvederlaget motsvarar det som tidigare var lön) trots att ni brutit anställningsförhållandet. Du kan i sådana fall först anmäla dig till a-kassan efter maj, när din tidigare arbetsgivare slutat betalat avgångsvederlag. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Återbetalningsskyldig för A-kassa

2019-08-29 i A-kassan
FRÅGA |Hej, har en fråga gällande min svärmors a-kassa. Hennes A-kassa kräver tillbaka pengar pga. felaktig utbetalning av A-kassa till henne under 2018/2019 på ca 95 000 kr. Akassa Livsmedelsarbetarna mottog hennes ansöka om A-kassan 1 november 2018. Hon fick ett beslut senare att min svärmor inte har rätt till A-kassa pga. hon ej uppfyller hennes arbetsvillkor. 1. haft förvärvsarbete i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad. 2 haft förvärvsarbete under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor).Hennes arbetsintervall.20030401-20171031 jobb 120171109 – 20180511 Åkte till Thailand 20180611-20181031 jobb 2Hon förstod inte beslutet då hennes svenska är begränsad. OBS att hon har arbetat flera år tidigare på jobb 1 och alltid betalat Akassa. Efter att hon slutat på jobb 1 så tog hon en längre paus och reste till Thailand för att ta hand om hennes mor. Min svärmor skickade in sin aktivitetsrapportering till A-kassa som vanligt och de betalar ut det pengarna.Hon i godtro mottagit pengarna. Nu kräver A-kassan att hon är återbetalningsskyldig då Akassan har felaktig betalat ut pengarna.Går det att överklaga detta på något sätt eller går det att förhandla ner återbetalningskravet?Går det att göra något åt detta?Hör gärna av er ifall ni behöver komplettering.
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har fått ersättning från A-kassan som denne inte är berättigad till riskerar personen att bli återbetalningsskyldig. Dessvärre gäller återbetalningsskyldigheten om en person har lämnat felaktiga uppgifter, oavsett om personen visste om att ersättningen var felaktig eller inte. Detta gäller även om den felaktiga ersättningen beror på att någon har glömt att lämna information som har betydelse för ersättningen eller om personen inte har orsakat att pengarna utbetalas fel, men ändå borde ha insett att denne inte hade rätt till pengarna.Huruvida en person har rätt till ersättning följer av 12 § lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Om en person genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgiftsskyldighet orsakat att arbetslöshetsersättning har utbetalats till denne med för högt belopp föreligger en strikt återbetalningsskyldighet enligt 68 § ALF. Befrielse från återbetalningsskyldighet får beviljas om det i det särskilda fallet finns anledning till detta, 68 d § ALF. Det ska finnas ett objektivt godtagbart skäl för att befria sökanden från återbetalningsskyldighet. Huvudregeln måste anses vara att felaktigt erhållen ersättning ska återbetalas till kassan. I praxis har befrielse beviljats bland annat i de fall då mottagaren har saknat betalningsförmåga eller har haft medicinska eller sociala skäl. En individuell och sammanvägd bedömning bör göras och de faktorer som kan behöva beaktas är bland annat orsaken till den felaktiga utbetalningen, beloppets storlek och den återbetalningsskyldiges ekonomiska förhållanden, hälsa och försörjningsmöjligheter, se bl.a. RÅ 2008 ref. 2.Om ersättningstagaren inte själv har orsakat att ersättning utbetalats felaktigt och denne har mottagit ersättningen i god tro finns det inte grund för återbetalningsskyldighet. Det krävs alltså att ersättningstagaren skäligt borde ha insett att ersättning utgavs felaktigt.I förevarande fall har dock din svärmor skickat in aktivitetsrapportering till A-kassan, varför det finns risk att det inte betraktas som att hon har handlat i god tro. Enligt praxis så finns det dock möjlighet till att befrias från betalningskravet helt och utifrån sociala skäl, varför det finns en möjlighet att framställa ett förstahandsyrkande om att din svärmor helt och hållet ska befrias från återbetalning. Det bör emellertid tilläggas att A-kassan inte har någon skyldighet att mottagaren får ett beslut på sitt hemspråk.Det framgår även av 68 b § att om en person är återbetalningsskyldig, får A-kassan medge anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Om din svärmor inte lyckas med att befrias helt från återbetalningsskyldighet kan ni alltså framställa ett andrahandsyrkande om anstånd med betalning eller helt enkelt lägga upp en avbetalningsplan så hon har möjlighet att faktiskt betala tillbaka ersättningen.I ert fall rekommenderar jag alltså er att begära en omprövning av A-kassans beslut och 1) begära att befrias från återbetalningsskyldighet enligt 68 § d ALF på grund av sociala skäl. Här kan ni beskriva alla omständigheter som är till fördel för din svärmor, såsom exempelvis att hon inte har förstått språket, att hon har svårt att betala tillbaka och att hon har varit i Thailand för att ta hand om sin mamma, 2) om hon inte befrias från återbetalningsskyldighet; att A-kassan skriver ett avtal med din svärmor om att lägga upp en betalningsplan.Jag hoppas att ni har fått vägledning genom mitt svar och behöver ni hjälp med omprövningen är ni välkomna att kontakta mig så hjälper jag till att boka in ett möte med en av våra kompetenta jurister. Om något framstår som oklart i mitt svar är ni också givetvis välkomna att kontakta mig så ska jag förtydliga vad som gäller.

Hur överklagar jag beslut från Unionens a-kassa och vart vänder jag mig?

2018-07-31 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag har bilvit arbetslös.Behöver hjälp att överklaga unions a kassa beslut.Vad ska jag vända mig.
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.Har du fått ett beslut från Unionen angående a-kassa som du tycker är felaktigt finns det möjlighet att i första hand få en omprövning. (50 och 61§§) Begäran om omprövning görs skriftligen och ska innehålla dina personuppgifter (namn och personnummer) samt uppgifter om vilket beslut du vill ska ändras, vilken ändring du vill ha och vilka anledningar du har till att beslutet ska ändras. Detta skickar du in till Unionens a-kassa. Begäran om omprövning ska göras inom 2 månader från det att du mottagit beslutet. (53, 54 och 62§§) Skulle omprövningen inte gå som du vill så finns det, efter att omprövning har gjorts, också möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. (49§) Även överklagandet sker skriftligen och skickas in till a-kassan. A-kassan skickar sedan ärendet vidare till förvaltningsrätten. Du hittar mer information om Unionens a-kassa på deras hemsida här. Du kan också hitta annan bra information t.ex. på IAF:s hemsida. Känner du att du skulle behöva hjälp med att formulera en omprövning eller ett överklagande är du också varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra jurister här. Sammanfattningsvis är det första steget att du tar kontakt med a-kassan för att kunna begära omprövning av beslutet. Efter det kan beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol om du inte skulle vara nöjdHoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till a-kassa när en provanställning tagit slut?

2018-03-14 i A-kassan
FRÅGA |Hej, provanställning är väl en tidsbegränsad anställning där båda parter har rätt till att tacka nej??? Jag har precis avslutat en provanställning på 6 månader och jag vantrivdes något fruktansvärt på arbetsplatsen. Förlorar jag min rätt till a-kassa då? Enligt mig själv provade jag något som inte passade mig. Jag kan lätt se att jag hade blivit sjukskriven pga de rådande psykosociala miljön. Så enligt mig själv har jag tagit ansvar.
Rebecka Hård af Segerstad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om a-kassa hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Där framgår bland annat vilka krav du behöver uppfylla för att få rätt till ersättning. Bland annat behöver du vara medlem i a-kassan, och ha arbetat en viss tid för att få rätt till ersättning. I lagen finns även regler om avstängning från ersättning:- Enligt 43 a § ska en sökande stängas av från rätt till ersättning i 5, 10 eller 45 dagar om hen utan godtagbart skäl har avvisat ett erbjudet lämpligt arbete.- Enligt 43 b § p. 1 ska en sökande stängas av från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar om hen utan giltig anledning lämnat sitt arbete. Detta kan till exempel vara fallet när en person har sagt upp dig själv.Sjukdom eller mobbning kan dock vara en giltig anledning att lämna sitt arbete, och ska inte leda till avstängning från ersättning. A-kassan gör en bedömning när du ansöker om ersättning, och kan till exempel be dig lämna in läkarintyg och anteckningar från möten med chef och skyddsombud. A-kassans bedömning brukar vara strikt.En fråga är alltså om du själv har lämnat ditt arbete, eller om din anställning helt enkelt var avslutad. Enligt lagen om anställningsskydd får avtal träffas om en tidsbegränsad provanställning, som varar maximalt i 6 månader. Både du och din arbetsgivare har rätt att ta ställning till om ni vill att anställningen ska fortsätta därefter. Om ingen av er avbryter anställningen så omvandlas den till en tillsvidareanställning, när den avtalade prövotiden (6 månader i ditt fall) har löpt ut (6 § LAS).I ditt fall har en tidsbegränsad anställning löpt ut, vilket i sig inte innebär att du har orsakat din arbetslöshet. Däremot framgår det inte i din fråga om du har blivit erbjuden en fortsatt anställning eller inte. Om du har tackat nej till en fortsatt anställning kan a-kassan bedöma att du har förlängt din tid i arbetslöshet. Det kan i så fall finnas en risk att a-kassan bedömer att du ska stängas av från rätten till ersättning under en period. Har du däremot inte blivit erbjuden någon fortsatt anställning, så har du inte försatt dig i arbetslöshet och ska inte stängas av från ersättning. Jag råder dig att kontakta en a-kassa som kan svara på frågor om din rätt till ersättning.

Räknas semester som arbete enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring?

2017-11-30 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag blev arbetslös sista juni, fick semesterersättning i juli och samtidigt anmälde jag mig till Arbetsförmedlingen. Nu tycker A-kassan att ramtiden ska räknas från att min semester tog slut i början av augusti och därmed får jag lägre ersättning än om ramtiden hade räknats från juli då jag anmälde mig som arbetslös. Räknas verkligen semester som arbete, enligt Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring?
Lisa Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som arbete räknas, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, även precis som du skriver semester. Detta framgår av 13 § lag om arbetslöshetsförsäkring. Semestern ska därför ingå i den så kallade ramtiden, vilket är anledningen till att A-kassan räknar ramtiden från att din semester tog slut i början av augusti. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Mvh