Vad är preskriptionstiden för fordringar mellan bolag?

2020-05-31 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vi har flertalet äldre fordringar på ett företag som numer har gått i konkurs. Den föregicks av en rekonstruktion. Fordringarna är från 2015-16. Bolagets ägare har i en dom från slutet av Nov-2019 blivit dömd att betala en annan fordringsägare dennes fordran. Min fråga är: Har vi fortfarande möjlighet tidsmässigt att gå samma väg som det andra företaget och isf kunna nyttja den domen som vägledande? Vad är preskriptionstiden för fordringar mellan bolag?Tack på förhand!
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kort besvara din fråga: preskriptionstiden för fordringar mellan bolag är 10 år (2 § första stycket preskriptionslagen). Eftersom att fordringarna är från 2015, har dessa alltså inte preskriberats (5 år till övers). Vidare bör Ni ha god chans att få skulden återbetald i en domstolsprocess, då det redan finns en vägledande dom, precis som du skriver. Å andra sidan gör domstolen en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och eftersom att jag saknar tillräcklig information i frågan, väljer jag att inte uttala mig om domstolens potentiella bedömning. Det du istället bör göra, är att skicka in en stämningsansökan till domstolen./Vänligen,

Okänd överföring på bankkonto - är jag återbetalningsskyldig?

2020-04-30 i Preskription
FRÅGA |Okänd överföring;Hej. Jag undrar vad som gäller om man mottagit en överföring till sitt bankkonto som man inte kan härröra till någon? Blir pengarna mina? Hur förväntas jag agera om banken inte kan svara för varifrån de kommer? Får jag använda dessa, och isåfall finns det någon tidsgräns för när? Med vänlig hälsning,
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är det juridiska problemet? Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som du förmodar inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en huvudregel som kallas condictio indebiti som innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.Vad innebär condictio indebiti?Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning, i detta fall en överföring till ditt bankkonto, som du vet är felaktig så säger principen att du ska överföra tillbaka pengarna till avsändaren. Vilka är undantagen från principen? I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:– God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig. – Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats. – Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna. – Passivitet från parterna. Föreligger preskription? Preskription regleras av preskriptionslagen (1 § preskiptionslagen). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § 1 st preskriptionslagen).Vad innebär detta för dig? Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Du är däremot inte skyldig att återbetala pengarna tills dess att avsändaren framställer krav på detta. Personen har 10 år på sig tills dess att fordran preskriberas. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

När preskriberas en fordran?

2020-04-28 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har fått ett dödsbokrav postat till mig. Min mamma gick bort dec 2017 och fick en skuld postad till mig nu.Jag kontaktade Visma ang detta och dem säger att en specifikation skickades ut i samband med hennes bortgång, jag har dock inte mottagit den. Fick betala skulder till en hel del andra inkassobolag som inkommit så jag tycker att det är lite märkligt.Nu till min fråga: Skulderna jag fått är från min mammas gamla vårdkostnader, hur lång är preskriptionstiden på dem? är det 2, 5 eller 10 år?Tacksam för svar
Fredrik Holmström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag förstår din fråga så har du fått ett betalningskrav från ett vårdbolag avseende tjänster som din mor nyttjat före sin bortgång, och du vill veta ifall denna skuld, eller fordran som det också kallas, är preskriberad. I detta tolkar jag in frågan ifall du behöver betala denna skuld, trots att du inte explicit frågar efter detta. En skuld kallas som ovan nämnt för en fordran, och i det fordringsförhållande som föreligger här så är din mor gäldenär (den som är skyldig) och vårdbolaget är borgenär (den till vilken gäldenären är skyldig). En borgenär kan kräva in en skuld till betalning när förfallodagen löpt ut, eller om inget förfallodatum är avtalat, när denne så vill. Däremot finns det en gräns för hur länge en borgenär kan vänta med att försöka kräva in sin skuld. Detta är preskriptionsfristen. Huvudregeln när det gäller preskription är att en fordran preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen). Från detta finns dock ett undantag, nämligen att preskriptionstiden i konsumentförhållanden är 3 år. Detta innebär att borgenären inte kan göra gällande en fordran som är äldre än tre år om borgenären är en näringsidkare och fordringsförhållandet har uppstått i relation till en konsument. Däremot har en borgenär möjlighet att förlänga preskriptionsfristen för att kunna göra gällande en fordran utöver denna fastställda tid. Detta kallas ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Detta kan en borgenär göra genom att ett skriftligt krav ställs till gäldenären, men preskriptionsavbrott sker även genom att gäldenär t.ex. erlägger ränta, amortering eller erkänner fordringen på annat sätt. Borgenär kan även få till ett preskriptionsavbrott genom att väcka talan i domstol. Av det du har skrivit känns det logiskt att detta är vad vårdbolaget vill åstadkomma här. Huruvida denna fordran är preskriberad eller inte är lite oklart. För att avgöra detta behöver man veta när fordringsförhållandet uppstod. Detta är troligen när din mor fick vård av bolaget. Har den specifikation som Visma uttalat sig om inkommit inom tre år från detta (alternativt tre år från det senaste betalningsföreläggandet ifall en sådan förekommit) så avbröts preskriptionen i och med detta. Om det betalningsföreläggande du fått nu (2020) inkommit inom tre år från det tidigare betalningsföreläggandet så har preskriptionen återigen avbrutits. Viktigt att poängtera här är att det är upp till borgenären att bevisa att en preskriptionsavbrytande åtgärd har vidtagits för att denna ska vara giltig. Av praxis (NJA 2016 s. 332) så räcker i regel inte att endast att borgenären kan visa att ett kravbrev skickats till. gäldenärens folkbokföringsadress, utan det krävs åtminstone två. I ditt fall är det alltså relativt svag bevisning som borgenären har, om inte andra omständigheter också talar för att preskriptionsavbrytande åtgärd vidtagits. Jag kan tyvärr inte ge ett fullständigt svar på ifall denna fordran är preskriberad eller inte, eftersom jag inte har all info och exakta datum. Avslutningsvis så rör detta sig ju om ett dödsbo, och det bör således poängteras att du inte är betalningsskyldig för din mors skulder. Däremot kan dödsboet gå åter om det finns obetalda skulder i detta och boet trots detta skiftats (21 kap 4 § Ärvdabalken). Eftersom du är dödsbodelägare och din mors egendom har, beroende på situationen delvis, tilldelats dig så kommer du bli skyldig att återföra egendom till boet för att kunna erlägga betalning för skulden. Hoppas detta besvarade din fråga!

Är jag betalningsskyldig för en faktura som är från 2007 och 2008?

2020-03-31 i Preskription
FRÅGA |Ett inkassokrav från kammarkollegiet på en skuld som avser tandvårdskostnader som är över 10år gammal damp ned i brevlådan. Hur rimligt är detta när jag betalt av alla skulder till kronofogden och gjort sökningar hos de största inkasso bolagen samt gjort en UC på mig själv för säkerhets skull som visat på att jag står på 0 kronor i skulder.Ser att skulden är från år 2007 och 2008. Jag har försökt kontakta kliniken för vidare information då jag inte minns att det ska ligga något obetalat. Detta gick tyvärr inte att få vidare hjälp med.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningAtt du kontrollerat ditt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten, gjort sökningar hos större inkassobolag och gjort en UC på dig själv innebär tyvärr inte att du är garanterat skuldfri. Krav om betalning hos Kronofogdemyndigheten eller inkasso syns först när den som vill ha betalt vänt sig till någon av dessa för hjälp med att driva in skulden.Det är fullt möjligt att fakturera en kund för en fordran lång tid efter skulden uppkom. Om man väntar allt för länge med att begära betalt kan dock skulden preskriberas. Att en skuld preskriberas innebär att det inte längre är möjligt att driva in den med hjälp av Kronofogdemyndigheten, domstol m.m. PreskriptionReglerna om preskription finns i preskriptionslagen. För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. Sannolikt ingår inte tandvårdskostnader i den treåriga preskriptionstiden utan faller under den allmänna preskriptionstiden om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, - Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären (den som vill ha betalt), eller - Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 1 januari 2007 preskriberades den samma datum år 2017, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst. Om det skedde ett preskriptionsavbrott exempelvis januari 2011, då är skulden fortfarande möjlig att driva in.Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottetDet är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären (dig). Det krävs inte att du ska ha läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till dig.Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.Är din skuld preskriberad?Avgörande för om skulden är preskriberade är om det skett ett preskriptionsavbrott under tiden. Om skulden uppkom 2007 eller 2008 är den preskriberad och du är inte skyldig att betala. Har det däremot skett ett preskriptionsavbrott kan det mycket väl vara att den fortfarande är möjlig att driva in.Min rekommendation för det fall att du anser att du inte blivit påmind om skulden de senaste tio åren eller preskriptionsavbrott skett på annat sätt, är att du bestrider fakturan med hänvisning till att den är preskriberad. Det är din motpart som måste bevisa att det skett ett preskriptionsavbrott. Det som kan hända om du inte betalar är att fakturan sänds till Kronofogdemyndigheten med ansökan om ett betalningsföreläggande. Om du anser att så är felaktigt måste du bestrida betalningsföreläggandet. Din motpart måste i sådana fall vända sig till domstol för att få fastställt om du är skyldig att betala eller ej.Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid

2020-05-27 i Preskription
FRÅGA |Hej. Kan ett företag komma med en faktura på ett markarbete som gjordes för mer än 11 år sedan. Vi har inte fått någon tidigare.
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Skulden som uppstod hos de som utförde markarbetet kan under vissa förutsättningar preskriberas, dvs att den upphör att gälla. Huvudregeln är enligt 2 § preskriptionslagen att skulder preskriberas efter 10 år. Har ni anlitat företaget i egenskap av konsument så är preskriptionstiden 3 år. Preskriptionstiden kan dock avbrytas på fler sätt än att företaget skickat er en faktura (5 § preskriptionslagen). Vanligtvis avbryts preskriptionen genom att gäldenären "erkänner" att det finns en skuld på något sätt. Det kan till exempel göras genom att betala ränta, diskutera skulden med företaget, att företaget skickar en påminnelse eller att företaget skickar ett skriftligt krav. Om det är så att företaget inte kontaktat er om skulden på något sätt innan det gick 10 år från den första fakturan är er skuld hos företaget preskriberad och därmed inte längre gällande. Har ni anlitat företaget för konsumenter, alltså om markarbetet var för ert enskilda bruk, preskriberades deras fordran redan efter 3 år. Med vänliga hälsningar,

Slutgiltig preskription av fordran?

2020-04-29 i Preskription
FRÅGA |Vad gäller om Slutgiltig Preskription ? Stämmer det 15 år även om krav skickats under tiden ?MVH
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad preskriptionstiden för en fordran är. Jag utgår i mitt svar om att det rör sig om en fordran mellan privatpersoner och alltså inte om en s.k konsumentfordran. Vad säger lagen? Preskription av fordringar regleras huvudsakligen i preskriptionslagen (PreskL) Till att börja med kan sägas att det i svensk rätt inte finns någon bestämmelse om slutgiltig preskription i det avseendet att fordran preskriberas slutgiltigt efter 15 år oavsett om det skickas kravbrev eller inte. Huvudregeln enligt PreskL är att en fordran preskriberas på tio år (2 § PreskL). En preskription kan emellertid avbrytas på ett antal sätt genom så kallade preskriptionsavbrott. Enligt 5 § PreskL kan ett preskriptionsavbrott genom att borgenären (den som lånade ut pengar) kräver betalning av gäldenären (den som är skyldig pengar). Detta kan ske skriftligen genom brev eller muntligen. Det kan också ske genom att gäldenären på något sätt erkänner att fordran finns, till exempel genom att betala ränta. Effekten av att preskriptionsavbrott sker är att en ny preskriptionstid börjar löpa, även denna blir då 10 år (6 § PreskL). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det inte i svensk rätt finns någon bestämmelse om slutgiltid preskription som jag upplever att du beskrivit det. Skickas kravbrev kommer en ny preskriptionstid börja löpa från det att preskriptionsavbrottet skedde. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Presktiption av borgenåtagande.

2020-04-21 i Preskription
FRÅGA |Jag har varit dum nog att gå i borgen åt en numera f.d. tjej för att hon skulle få hyra bostad. Saker och ting har inte gått så bra kan vi säga. Det jag undrar är att hur snabbt bör bostadsbolaget höra av sig till mig i egenskap av borgensman när personen i fråga inte betalar hyran?Jag försöker just nu få det borgen annullerad då de inte haft kontakt med mig alls förrän ett år efter att första missade inbetalningen. Vilket jag spontant tycker verkar anmärkningsvärt sent. Tacksam för svar.
Jakob Westling |Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill veta om det finns någon tidsgräns för när man kan begära betalning av en borgensman.Borgen härstammar från en av Sveriges äldsta lagar Handelsbalken. Mer specifikt i kap 10:8-9§§. Dessa lagrum säger inte så mycket i dagsläget, men ger en grund för den moderna borgensförfarandet.Utöver det så fungerar Borgensåtagandet som vilket avtal som helst och följer dessa avtalsrättsligaregler och principer. När din f.d flickvän inte uppfyller inbetalningen själv, innebär det att hennes fordran landar på dig som borgensman. Fordringar följer reglerna som vi hittar i Preskriptionslagen. Enligt 2§ Preskriberas fordringar 10 år efter uppkomsten.Hoppas det besvarade din fråga!

Kan Skatteverket kvitta en preskriberad skatteskuld mot t.ex överskjutande skatt?

2020-03-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har en preskriberad skatteskuld till Skatteverket. Kan Skatteverket genom kvittning innehålla arv som framgår av dödsbodeklarationen , eller överskjutande skatt på dödsboets skattekonto när jag avlidit.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad innebär preskription av skatteskuld?Preskription av skatteskuld innebär att Skatteverket inte får vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket i lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan alltså inte begära betalt eller utmätning av din egendom för din preskriberade skuld. Kan Skatteverket använda kvittning för din skuld?Genom kvittning finns det en möjlighet att få betalt trots att en fordran har preskriberats. I ditt fall så kan det till exempel innebära att om du har betalat för mycket skatt så har du en fordran på Skatteverket (de ska betala ut pengar till dig för att du har betalat för mycket skatt). Skatteverket har då rätt att innehålla pengarna för betalning av den preskriberade skulden. Den preskriberade skulden kvittas alltså mot motsvarande belopp av den fordran du har på Skatteverket. En preskription betyder alltså inte att skulden försvinner, utan bara att den inte rent rättsligt kan drivas in med hjälp av inkasso eller Kronofogden. Du måste ha en fordran på Skatteverket för att de ska kunna använda sig av kvittning. Det räcker inte att de genom dödsbodeklarationen ser att du har tillgångar. Hoppas du fått svar på din fråga!