Kan en ideell förening räknas som konsument i preskriptionslagens mening?

2020-03-29 i Preskription
FRÅGA |Enligt reklamationslagen finns en rätt att fakturera en skuld 10 år tillbaka i tiden.Om gäldenären är en konsument gäller 3 år.Kan man betrakta en ideel förening som konsument?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svarNej, man kan inte betrakta en ideell förening som konsument. För utredning och motivering, se nedan.Allmänna förutsättningarFör vilken tid man kan göra gällande en skuld regleras i preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) och jag utgår ifrån att det är den lagen menar i din fråga.Precis som du säger är, i de allra flesta fall, preskriptionstiden för en allmän fordran 10 år och för en näringsidkares fordran på en konsument 3 år (2 § 1 respektive 2 st. PreskL). Kan en ideell förening betraktas som konsument, i preskriptionslagens mening?En definition av vem som ska anses vara konsument saknas i PreskL men förarbetena förtydligar begreppet. I prop. 1979/80:119 s. 90 anges att begreppet har samma innebörd som i bland annat konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) samt att begreppet avser en enskild medborgare i egenskap av privatperson. Denna definition överensstämmer med definitionen i 1 § 3 st. KköpL.Eftersom en ideell förening är en juridisk person kan den inte vara konsument och därför gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år enligt 2 § 1 st. PreskL.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Om allmän preskriptionstid och preskriptionsavbrott

2020-03-08 i Preskription
FRÅGA |Hur lång är preskitionstiden för utebliven faktura till en icke momsskyldig ideel förening?Tacksam för svar
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av preskriptionslagen (PreskrL).Om någon särskild preskriptionstid avtalats mellan parterna – eller om det på annat sätt, i exempelvis lag, föreskrivits en annan preskriptionstid – gäller denna (1 § PreskrL). I andra fall preskriberas en fordran i fall som denna tio år efter att den uppkommit eller, om preskriptionsavbrott förekommit, tio år efter det senaste preskriptionsavbrottet (2 § och 6 § PreskrL).I följande fall uppkommer preskriptionsavbrott:– då gäldenären, alltså den som är skyldig någon pengar, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären– då gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären– då borgenären, alltså den som har en fordran mot gäldenären, väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskrL)Uppkommer som exempel en fordran idag 8 mars 2020 och ingen särskild preskriptionstid gäller mellan parterna, kan borgenären alltså kräva betalning för fordran (exempelvis genom att underställa gäldenären en faktura) till och med 8 mars 2030. Skickar borgenären ett andra kravbrev 2 april 2023, preskriberas fordran istället 2 april 2033. Skickar borgenären ett tredje kravbrev 4 april 2033, är alltså fordran preskriberad och kan inte längre krävas in.För att summera upp är svaret på din fråga alltså att fordringen som tidigast preskriberas tio år efter att den uppkommit, om inte kortare preskriptionstid avtalats. Avbryts preskriptionstiden innan fordran preskriberats, börjar en ny preskriptionstid att gälla. Observera slutligen att det är möjligt att avtala bort borgenärens möjlighet att avbryta en preskriptionstid (1 § PreskrL).Vänligen

När preskriberas Försäkringskassans fordran mot mig?

2020-02-25 i Preskription
FRÅGA |Hej, Jag har blivit återbetalnings skyldig på cirka 200.000 till försäkringskassan. Kommer det någonsin preskriberas?Läste någonstans om 10 år. Gäller bostadsbidrag föräldrapenning och barnbidrag.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad preskription innebär och preskriptionstiden i ditt fallInledningsvis kan det nämnas att innebörden av preskription är att om en fordran preskriberas så förlorar borgenären (den man är skyldig pengar) rätten att kräva ut sin fordran (8 § preskriptionslag, PreskL). Försäkringskassan har en fordran om 200 000 kr mot dig. Denna fordran preskriberas 10 år efter skuldens uppkomst och i detta fall är skuldens uppkomst när Försäkringskassan betalade ut de olika bidragen och föräldrapenningen. Denna preskriptionstid om 10 år gäller om inte preskriptionen avbryts (2 § första stycket PreskL).Vad preskriptionsavbrott innebärOm preskriptionen avbryts, det vill säga om preskriptionsavbrott föreligger löper en ny preskriptionstid om 10 år från den dagen preskriptionsavbrottet skett (6 § PreskL). Ett preskriptionsavbrott medför alltså en slags "förnyelse" av preskriptionstiden. Detta kan alltså medföra att en fordran aldrig preskriberas om preskriptionsavbrott sker innan preskriptionstiden på 10 år gått ut, om och om igen osv.Preskriptionsavbrott kan ske på tre olika sätt, vilka är:1. Om du betalar en del av skulden, utfäster dig att betala skulden eller på annat sätt erkänner skulden2. Om du får ett skriftligt krav eller påminnelse från Försäkringskassan om den aktuella skulden3. Om Försäkringskassan väcker talan mot dig i domstol eller på annat sätt åberopar fordringen vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § PreskL).Om skulden någonsin kommer preskriberas beror därför på om Försäkringskassan skickar skriftliga krav/påminnelser eller om preskriptionsavbrott sker på annan grund. Om inte preskriptionen avbryts kommer Försäkringskassans fordran om 200 000 kr mot dig att preskriberas 10 år efter att utbetalningarna gjordes.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

När preskriberas en skuld?

2020-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hej,har fått ett betalningsföreläggande på en skuld som är 21 år gammal,är inte den preskriberad eller kan man kräva pengar efter hur lång tid som helst?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Preskription av skulder regleras i Preskriptionslagen (PreskL). Allmänt om preskriptionDen allmänna tiden för preskription, men för en fordran mot en konsument gäller tre år (2 § PreskL). Preskriptionstid kan dock avbrytas genom preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt (5 § PreskL): Om gäldenären på något sätt erkänner skulden gentemot borgenären (genom att till exempel betala en del av den) Om gäldenären får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären Om borgenären väcker talan genom domstol, Kronofogden etc. Om preskriptionsavbrott har skett, börjar en ny preskriptionstid löpa från den dag som avbrottet skedde (6 § PreskL). Det är i så fall tio år (alternativt tre år) från preskriptionsavbrottet som gäller, och inte från skulden. Vad gäller i ditt fall? Det framgår inte av frågan om skulden gäller gentemot dig som konsument. Det har dock passerat 21 år, vilket innebär att om inget preskriptionsavbrott har skett, är skulden preskriberad oavsett. Du kan därmed inte bli krävd på betalning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma med eventuella funderingar eller andra frågor! Vänligen,

Preskriptionstid för försäkringsersättning vid olycksfall som inträffat 2012

2020-03-20 i Preskription
FRÅGA |Hej.. Jag var med om en olycka 2012 med min snöskoter, och var i kontakt med vården kort därefter. Jag fick besked om kompressioner i kotorna (i ryggslutet).. Jag anmälde aldrig min personskada till försäkringsbolaget eftersom läkaren uttryckte att "skadan troligast skulle läka av sig själv på ca 2-3 månader".. jag gick sedan det följande året hos sjukgymnast och ett antal naprapater för att få bukt med ischiassmärtor.. Jag fick aldrig bukt med smärtorna varpå jag var i kontakt med sjukvården igen.. Jag fick tid för magnetröntgen och de konstaterade att jag hade skador på kotorna som kvalificerade mig för operation.. denna operation tyckte jag då var lite överilad och jag ville avvakta med den och se vad som hände.. Mina smärtor är idag inte av den grad att jag tycker att jag behöver en operation, men delvis värk och nedsatt rörlighet är något jag tyvärr kommer att få leva med!Min fråga är.. Kan jag anmäla skadan till mitt (då aktuella försäkringsbolag) och göra några anspråk när det nu har gått så lång tid?Mvh// P
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Personskada genom olycksfallDet som du har råkat ut för är en personskada. Personskador innebär skador som exempelvis uppkommer genom ett olycksfall, vilket är vad som har hänt i ditt fall. PreskriptionstidenPreskriptionstiden för att anmäla skador till sitt försäkringsbolag ändrades den 1 januari 2015 genom en lagändring i försäkringsavtalslagen. Innan den ändringen gällde en preskriptionstid på tre år för att anmäla skador. Eftersom ditt olycksfall inträffade 2012 så är den preskriptionstiden tillämplig på ditt fall. Men, när det gäller personskador så räknas preskriptionstiden från att man som skadelidande fått klart för sig att det fanns ett samband mellan en viss skadehändelse och en skada som man fått, och när det stod klart för en att skadan i fråga skulle medföra en bestående invaliditet. Den avgörande frågan i ditt fall är därför när du insåg att det olycksfallet som skedde 2012 har lett till en skada som orsakat bestående men för dig. Om det är mer än tre år sen så är din rätt till försäkringsersättning preskriberad, men om det är mindre är tre år så bör du göra en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för skuld från Trafikförsäkringsföreningen

2020-02-29 i Preskription
FRÅGA |Hej Trafikförsäkringsföreningen har skickat till kronofogden en skuld från 1994 Belopp: 60 000 kr Hur ska man preskibrera skulden
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden på skulder samt ge råd om vad du kan göra nu.Vad innebär att en fordran blir preskriberad? Att en fordran blir preskriberad efter en viss tid innebär att skulden inte längre går att göra gällande. Har fordran blivit preskriberad går det inte längre att driva in skulden. Anledningen till att skulder blir preskriberade efter en viss tid är att det ofta kan vara svårt att utreda skuldförhållanden som ligger långt tillbaka i tiden.Hur lång är preskriptionstiden för skulder? Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § Preskriptionslagen (här).Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st Preskriptionslagen (här). För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år. För att den kortare fristen ska gälla ska dock fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller inte för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, se 2 § 2 st Preskriptionslagen (här). För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande, se 2 § 3 st Preskriptionslagen (här).Om det finns en fordran som grundar sig på skadestånd på grund av brott, preskriberas fordran inte före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan, se 3 § Preskriptionslagen (här). För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga.En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen, se 4 § Preskriptionslagen (här).I ditt fall kommer fordran från Trafikförsäkringsföreningen. Här är det viktigt att känna till att Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift enligt trafikskadelagen som har en preskriptionstid på tio år, se Trafikskadelagen 31 § 5 st (här) samt information på Kronofogdens hemsida (här). Vad är preskriptionsavbrott, och vad får det för följder? Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Mer information om preskriptionsavbrott finns på Kronofogdens hemsida (här).Enligt 5 § Preskriptionslagen (här) kan preskriptionsavbrott ske på tre olika sätt. Det första sättet är att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. En annan möjlighet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Den tredje möjligheten är att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om en skuld har uppstått, men ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, se 6 § Preskriptionslagen (här). Exempelvis, om en fordran som har en tioårig preskriptionstid uppstår, men preskriptionsavbrott sker efter fem år, börjar en ny tioårsfrist löpa från när avbrottet skedde.Vad du kan göra nuDin fordran är från Trafikförsäkringsföreningen. Om skulden rör krav på trafikförsäkringsavgift enligt Trafikskadelagen är alltså preskriptionstiden tio år från det att skulden uppkom, vilket dock inte framgår tydligt i frågan. Är preskriptionstiden tio år och det sker preskriptionsavbrott inom den tiden börjar en ny tioårsfrist löpa. Jag rekommenderar att du kontaktar Kronofogden och försöker få klarhet i om och när det har skett ett preskriptionsavbrott, och i så fall om skulden är preskriberad eller inte. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Skadestånd för brott som har preskriberats

2020-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hejsan,Jag blev misshandlad, grov misshandel från att jag var liten. Ca 5år till och från tills senast 2014, av min äldre bror. Jag kunde inte göra något åt det och mina närstående gjorde inget åt det, när jag idag efter att ha träffas en trauma psykolog försökte se om man kunde anmäla honom fick jag som svar av polisen att preskriberings tiden är 5 år. Och det sista var över 5 år sen, finns det något jag kan göra för att straffa honom, dvs rättsligt ? Civilrättsligt ?Mvh
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En skadeståndsfordran preskriberas enligt huvudregeln efter tio årDen allmänna preskriptionstiden för en fordran är tio år (2 preskriptionslagen). För brott som har längre preskriptionstid än tio år kan även den skadeståndsrättsliga preskriptionen vara längre än tio år (3 § preskriptionslagen). Preskriptionsregeln gäller bland annat för civilrättsliga skadeståndsanspråk. Att brottet straffrättsligt är preskriberat utgör inte hinder för att du civilrättsligt kan göra gällande anspråk på ersättning för de skador du har orsakats.Du kan få ersättning för de skador du har liditDu kan alltså i ett civilrättsligt mål väcka en skadetåndstalan mot din bror. Du kan där yrka skadestånd för de skador du har utsatts för och för vilka brotten begicks under de senaste tio åren. Du kan få skadestånd för personskada avseende bl.a. fysiskt och psykiskt lidande (2 kap. 1 § skadeståndslagen och 5 kap. 1 § skadeståndslagen) och du bör kunna få kränkningsersättning, eftersom du har utsatts för ett brott av allvarlig natur (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Det krävs inte att personen har dömts för brottet, utan det är tillräckligt att ett brott har begåtts.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

När preskriberas en borgensförbindelse på en hyreslägenhet?

2020-02-04 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag står som borgenär på min mammas lägenhet, och idag ringde hyresvärden. Hon har en skuld på strax över 50000:- som tillkommit under dom sista två-tre åren. Det motsvarar ca 9 hyror. Kan dom komma med krav på allt detta utan att jag har fått veta något alls innan idag. Mvh Niklas
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det kommer till frågor om en borgenärs betalningsskyldighet så hittar vi de bestämmelserna i handelsbalkens 10:e kapitel samt i preskriptionslagen. Det finns två olika sorters borgen du kan ha gått i. Vilken sorts borgen som det rör sig om i detta fallet framkommer inte av frågan. Det kan spela roll för huruvida du är betalningsskyldig eller inte. Enkel borgen: Om du har gått i enkel borgen för din mors skuld så är du bara betalningsskyldig för hennes skuld om hon inte kan betala eller inte går att få tag på. Ditt ansvar är såldes subsidärt. (10 kap. 8 § HB) Proprieborgen:Om du har gått i en sproprieborgen för din mors skuld så är du betalningsskyldig på samma sätt som om skulden vore din egen. I såna fall kan alltså din mors hyresvärd kräva dig på pengarna även om din mor skulle vara kapabel att betala. (10 kap. 9 § HB)Om det ej har framgått vilken sorts borgen som du har gått i så är det en enkel borgen.Det kan hända att några av hyresfordringarna är preskriberadeAtt din mors hyresvärd inte har hört av sig tidigare kan ha en inverkan på om du är skyldig att betala eller inte. Om din mor hyr sin lägenhet av en privatperson så tar det 10 år för en fordran att preskriberas, är det däremot en näringsidkare som är hyresvärd så tar det endast 3 år för en fordran att preskriberas. Då det går att anta att din mor har fått krav på betalaningar under sin hyrestid så är inte hennes fordran att se som preskriberad. Däremot kan det hända att att ditt borgensåtagande kan vara preskriberat om det har gått mer än 3 år sedan du hörde någonting från din mors hyresvärd om det. Preskriptionstiden är individuell för varje borgensfordran vilket innebär att en hyresfordran från juni 2013 blir preskriberad i juni 2016. Således innebär alltså detta att du inte är betalningsskyldig för de hyrorna som är mer än 3 år gamla. (PreskL 2 §)SammanfattningSammanfattningsvis kan vi alltså säga att i det fallet att di skulle ha gått i en enkel borgen så är du bara betalningsskyldig om din mor inte kan betala. Annars är du betalningsskyldig för alla de hyresfordringar som inte är äldre än 3 år. Hoppas att du har fått svar på din fråga!