Vad händer när fadern till ett ofött barn avlider innan födseln och föräldrarna inte var gifta?

2019-09-26 i Faderskap
FRÅGA |En man avled igår. Hans sambo är med barn och ska föda i december. Hur fastställs faderskapet? Har det ofödda barnet arvsrätt efter fadern trots att fadern inte lever när barnet föds?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att få svar på frågor om faderskap och arvsrätt, så får vi kika in i Föräldrabalken (FB) och i Ärvdabalken (ÄB).Socialnämnden har en skyldighet att utreda vem som är fader till barnetDet finns ingen presumtion om att mannen skulle vara fader till barnet, eftersom att han inte var gift med barnets moder (FB 1 kap 1 §). Utgångspunkten är vid en sådan situation att en faderskapsbekräftelse ska ske, vilket i detta fall är omöjligt eftersom fadern dessvärre är avliden. Kommunens socialnämnd har då skyldighet att försöka utreda vem som är pappa till barnet, och ärendet får avgöras genom en dom (FB 1 kap 3 §, 2 kap 1 §). Hur fastställs faderskapet?Vem som är fader till barnet utreds normalt genom ett DNA-test. När fadern är avliden så kan ibland Rättsmedicinalverket vidta vissa åtgärder för att kunna fastställa faderskapet. För att få utföra ett faderskapstest så behöver dock Rättsmedicinalverket ett domstolsförfarande. Med det sagt så kan testet bland annat utföras med hjälp av redan sparade tester. Om några sådana inte finns, så händer det istället att nya prover tas från den avlidne genom exempelvis blodprov eller vävnadstester. Proverna kan dock endast lämnas ut till hälso- och sjukvården för analys om mannen samtyckte till detta före sin död. Rättsgenetiska undersökningar kan också göras på släktingar till den avlidne, med syftet att kunna fastställa ett faderskap. Har det ofödda barnet någon arvsrätt?Huvudregeln är att endast levande personer ska kunna ärva mannen. Barn som har avlats innan mannens död, som dessutom föds vid liv, är dock undantag till denna regel (ÄB 1 kap 1 §, 2 kap 1 §). Detta innebär med andra ord därför att barnet kommer att få ärva mannen, förutsatt att det föds vid liv och att faderskapet kan fastställas.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några fler funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga, så ska vi försöka besvara den med. Du skulle även kunna kontakta Rättsmedicinalverket direkt, om du har några frågor som du tror att de skulle kunna besvara. Med vänliga hälsningar,

Häva faderskap

2019-08-31 i Faderskap
FRÅGA |hej jag är nu gammal och skall snart dö.jag har många barn men ett av dem är jag inte säker på är fallen från mig.Har dessvärre också en en den tillgångar, kanske skall hon intre vara med och dela.De är många nog och jag vill minska riskerna för bråk. Hon liknar ingen annan i syskonskaran. mvh
Sofie Falk |Häva faderskap:Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör möjligheten att häva faderskap. Jag kommer att börja med att redogöra för omständigheter som påverkar det juridiska utfallet på din fråga och sedan avsluta med att återkoppla till din specifika situation. Bröstarvinges arvsrätt:Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. I svensk rätt har bröstarvingar arvsrätt och kan inte bli arvslösa. I svensk rättsordning har vi stadgat att arvlåtarens barn taga lika lott (2 kap. 2 § ÄB) vilket innebär att man inte kan göra sina barn arvlösa om det finns en kvarlåtenskap att dela på. Det är inte heller möjligt att testamentera ett av dina barn arvslöst. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (½ av sin laglott) enligt 7 kap. 1 § om de jämkar testamentet. Laglotten kan alltså inte inskränkas genom testamente.Det aktuella barnet har således rätt till arv så länge som hon juridiskt sett är ditt barn. Möjligheter att häva faderskapet:När det gäller själva föräldraskapet regleras det i föräldrabalken (FB) som du hittar här. Ett scenario är följande, om du kan bevisa att du inte är barnets biologiska pappa kan faderskapet hävas. Det framkommer inte av din fråga om du var/är gift med barnets mamma. Om du och barnets mamma var gifta när barnet föddes så antas det automatiskt att du är pappa till barnet. (1 kap.1 § FB). Även om det skulle vara så kan faderskapet hävas om det är så att du inte är pappa till barnet (3 kap. 1 § FB). För att häva faderskapet kan du göra på olika sett, ex. genom att bevisa att du inte är barnets far genom DNA-test (1 kap. 2 § FB). Ett annat scenario är att du inte var gift med barnets mamma när barnet föddes, och att faderskapet bekräftas via en faderskapsbekräftelse. Det man gör då är att man skriver under att man är pappa till barnet. Om det vid senare tillfälle sedan visar sig att detta ej stämmer så kan rätten förklara denna bekräftelse ogiltig. (1 kap. 4 § FB). Även här kan DNA test bli aktuellt. Sammanfattningsvis: Eftersom att du ej tror att barnet är ditt så kan du alltså häva faderskapet, om du kan bevisa att du inte är barnets pappa. Jag råder dig att i första hand vända dig till det aktuella barnet och föreslå DNA-test. Om du ej lyckas bevisa det du misstänker är även detta barn berättigad arv som i minsta fall alltså blir deras lagstadgade rätt till laglott. Talan om att häva faderskapet väcker du sedan i domstol. Hoppas du fick svar på din fråga!

Förenklat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta par

2019-08-02 i Faderskap
FRÅGA |Hej!För ett tag sen läste jag att det skulle utredas om den så kallade faderskapspresumtionen även skulle gälla ogifta par, så att faderskapet direkt fastställs utan att socialnämnden behöver göra en utredning ( i vart fall i de fallen där modern vet vem fadern är). Hur har det gått med den utredningen?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Faderskapspresumtionen gäller endast för gifta mänEnligt nu gällande rätt gäller faderskapspresumtionen för gifta män. Regleringen innebär att den man som är gift med en kvinna som har fött ett barn, anses vara barnets pappa, om inga särskilda omständigheter talar emot det (1 kap. 1 § föräldrabalken och 1 kap. 2 § föräldrabalken). För att män som inte är gifta med kvinnan ska fastställas vara barnets pappa, krävs en bekräftelse som ska godkännas av socialnämnden och mamman, eller genom en dom (1 kap. 3 § föräldrabalken och 1 kap. 4 § föräldrabalken).Förenklat och moderniserat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskapDen 17 mars 2017 utfärdade regeringen ett kommittédirektiv enligt vilket det skulle tillsättas en utredare för att se över bland annat reglerna för fastställande och bekräftelse av faderskap (Dir. 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap). Den 22 augusti 2018 publicerades en utredning i Statens offentliga utredningar (SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap). I utredningen föreslås regler om är ägnade att förenkla fastställande av faderskap och föräldraskap.Utredningen har inte resulterat i ett förslag om att det ska råda en presumtion för faderskap för män som är ogifta. Däremot föreslås ett införande av en reglering som innebär ett förenklat och moderniserat förfarande för ogifta par att bekräfta föräldraskap. Den nya regleringen innebär att föräldrarna kan göra en elektronisk bekräftelse, där de samstämmigt bekräftar att barnet är deras gemensamma. En sådan bekräftelse behöver inte föregås av någon utredning eller godkännande från socialnämnden, utan kan göras med hjälp av en e-legitimation och ska göras i en tjänst som troligtvis kommer tillhandahållas av Skatteverket.Det finns i dagsläget ingen färdig proposition för riksdagen att ta ställning till, men de nya reglerna beräknas enligt planen träda i kraft under 2021.SammanfattningDet finns i dagsläget inga skarpa förslag eller utredningar om att faderskapspresumtionen ska gälla även ogifta män. Däremot planeras ett införande av nya regler enligt vilka ogifta par kan fastställa faderskap eller föräldraskap genom bekräftelse på ett enklare sätt, t.ex. på elektronisk väg.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Har jag rätt att få reda på vem min som är min farfars biologiska fader?

2019-07-15 i Faderskap
FRÅGA |Min farfar var ett "oäkta" barn. Han är nu avliden. Har min far eller jag rätt att få veta vem som är farfars biologiska far. Modern är känd.Vi vem fadern är men har inga papper på det. Min farfar växte upp i ett fosterhem.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att få veta vem som är angiven som far till din farfar kan du ringa Skatteverkets folkbokföring där olika familjeuppgifter finns registrerat, bland annat vilka som är registrerade föräldrar. Hos folkbokföringen uppger du din farfars personnummer och talar om att du vill veta vem som är fader till honom. Uppgifterna är offentliga och du behöver inte tala om vem du är eller varför du vill ha uppgifterna. Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur kan jag få vårdnad och umgänge med mina barn?

2019-09-19 i Faderskap
FRÅGA |hejJag fick under våren reda på att jag blivit pappa till tvillingar. de var då 4 månader gamla och efter ytterligare några månader har jag nu äntligen fått träffa pojkarna. någon vårdnad har jag inte blivit erbjuden.hur kan jag göra för att få stå som vårdnadshavare till barnen och hur kan jag få bli garanterad umgänge?jag vill vara en så stor del av deras uppväxt som det bara går
Elin Lindgren |Hej!Jag ska reda ut föräldraskapsreglerna här nedan. Lagen som aktualiseras är föräldrabalken (FB).Om modern är gift med en man vid barnets födelse ska han ses som barnets far (1 kap 1 § FB). I de fall modern inte är gift med den biologiska fadern får barnet ingen juridisk fader per automatik.Om du önskar få ditt faderskap fastställt görs det genom bekräftelse av socialnämnden, eller genom en dom (1 kap 3 § FB). Du blir då inte bara biologisk fader utan också fader i juridisk mening. Av juridiskt föräldraskap följer att du har möjlighet att ansöka om vårdnad. Om du har vårdnad om barnen spelar du en viktig roll i barnens liv, eftersom du både har rätt och är skyldig att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap 11 § FB).Vårdnad:Om modern inte är gift när barnet föds har hon ensam vårdnad om barnet (6 kap 3 § FB). I lagen uttrycks att om en förälder har ensam vårdnad om barnet kan rätten, på talan av båda föräldrarna, besluta om gemensam vårdnad ( 6 kap 4 § FB). Det är under förutsättningen att det anses förenligt med barnets bästa. Som jag har antytt behöver föräldrarna ansöka gemensamt om vårdnaden i det fall jag nu beskrivit.Det finns ett ännu enklare sätt att ansöka om vårdnad på, och det är att slå ihop faderskapsansökan och ansökan om vårdnad i en registrering. Registreringen görs av Skatteverket när ansökan har inskickats av båda föräldrarna till socialnämnden (6 kap 4 § andra stycket FB). Det innebär att ansökan även här måste skickas in av föräldrar i samförstånd.Om en förälder ensam har vårdnaden och den andra föräldern vill ha gemensam vårdnad kan vårdnaden även fastställas genom dom (6 kap 5 § första stycket FB). Det blir aktuellt i de fall vårdnadshavaren motsätter sig gemensam vårdnad (jfr 6 kap 5 § andra stycket FB). Rätten beslutar då beaktande huruvida föräldrarna kan samarbeta och om gemensam vårdnad är förenligt med barnets bästa.Det är inte nödvändigt att ha vårdnaden om sitt barn. Det finns andra sätt att lösa situationen på, t.ex genom att blir umgängesförälder.Umgänge:Barn har rätt att umgås med båda sina föräldrar (6 kap 15 § första stycket FB). Förädrar har ingen motsvarande rättighet i förhållande till sina barn. Barnets föräldrar har ansvar att så långt det är möjligt se till att barnet får umgås med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap 15 § andra stycket FB).Om du vill umgås med dina barn kan du föra talan i domstol i syfte att rätten ska besluta om umgänge med dina barn (6 kap 15 a § FB). Det är också möjligt att avtala med vårdnadshavaren (gissar att barnens moder är vårdnadshavare) om rätt till umgänge. Socialnämnden måste godkänna avtalet (6 kap 15 a § tredje stycket FB).Kom ihåg att första steget är att få ditt faderskap fastslaget. När du är juridisk förälder följer möjlighet till vårdnad och umgänge.Hoppas du har fått svar på din fråga. Om du vill ha ytterligare råd går det bra att kontakta någon av Lawlines jurister här.Med vänliga hälsningar

Kan jag tvinga fram ett faderskapstest?

2019-08-13 i Faderskap
FRÅGA |Har genom Dna släktforskning kommit fram till att min biologiska far är X. Kontaktade hans son som tog Dna prov och vi matchades som halvsyskon. Min biologiska far vill inte ha ngt med detta att göra och vill inte prata med mig. Jag har fader okänd i födelsebeviset men vill så klart ha rätt person inskriven som min far. Hur kan jag gå vidare?Antar att man behöver ta DNA via ngt juridiskt hållbart institut. Men pappan kommer inte göra det frivilligt.
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett faderskap kan fastställas genom dom och det krävs då en utredning som visar att han är din fader (1 kap. 5 § föräldrabalken). Du kan alltså ansöka om en fastställelsetalan av faderskap hos domstol. Domstolen kan vid utredningen förordna om blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper för att ta reda på om mannen är din fader (1 § lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap). Rätten kan vid vite förelägga mannen att intyga att blodprov eller liknande undersökning genomförts (2 § lag om blodundersökning m.m.). Om mannen inte frivilligt lämnar sådana tester kan rätten besluta om biträde av Polismyndigheten för att undersökningen ska genomföras (2 a § lag om blodundersökning m.m.). Det går alltså att tvinga mannen att genomföra de tester som krävs för att kunna ta ett beslut i faderskapsfrågan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad krävs för att fastställa faderskap på någon som är myndig?

2019-07-30 i Faderskap
FRÅGA |Vi är 6 halvsyskon till samma far. Pappa har dock inte skrivit på faderskapet för en av syskonen. Hon är idag 29 år och pappa lever än så länge. Vi vill säkerställa hennes arvsrätt som bröstarvinge och undrar vad som krävs? Räcker det att han skriver på ett faderskapsbevis hos skatteverket med två vittnen eller måste ett DNA-test genomföras? Tack för hjälpen
Lovisa Sjöstedt |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom hans faderskap inte blev fastställt vid födseln kan det fastställas nu på två olika sätt – genom en bekräftelse eller ett domstolsbeslut (1 kap. 3 § första stycket FB). Jag kommer att redogöra för kraven enligt de båda tillvägagångssätten nedan.Fastställelse av faderskapet genom bekräftelseEn faderskapsbekräftelse ska vara skriftlig och bevittnas av två personer. Eftersom din syster är myndig behöver bekräftelsen sedan endast godkännas skriftligt av henne själv. (1 kap. 4 § första stycket FB). För information om var ärendet handläggs där man bor kan man vända sig till sin hemkommun.Fastställelse av faderskapet genom domstolsbeslutFaderskapet kan även fastställas genom en dom på tre olika grunder:- om det är utrett genom en genetisk undersökning att han är barnets far (1 kap. 5 § första punkten FB)- om det är utrett att han har haft samlag med barnets mor under den tid då barnet kan ha tillkommit (1 kap. 5 § andra punkten FB)- om det är utrett att en insemination eller befruktning utanför kroppen har utförts med hans spermier under den tid då barnet kan ha tillkommit (1 kap. 5 § tredje punkten FB)Först efter att faderskapet fastställts genom en bekräftelse eller ett domstolsbeslut kan Skatteverket registrera det. Du kan läsa mer om fastställelse av faderskap här.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Insemination av ensamstående enligt LGI - vad händer med faderskapet om kvinnan gifter sig med en man efter inseminationen men innan respektive efter födseln?

2019-07-10 i Faderskap
FRÅGA |En kvinna är gravid genom spermiedonation för ensamstående på klinik i Sverige.Hon gifter sig med en man innan barnet hinner födas.Hur blir det med vårdnaden för barnet?Hur blir det med vårdnaden om de gifter efter födseln?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ställt upp ett scenario med två olika alternativa förutsättningar, som du vill veta de juridiska konsekvenserna av. Det handlar alltså om huruvida det gör någon skillnad, och i så fall vilken, om de gifter sig innan respektive efter födseln av barnet.Frågan handlar alltså särskilt om faderskap och hur detta kan påverkas av tidpunkten för giftermålet. Det är nämligen genom faderskap som mannen kan få vårdnad över barnet. Det är därför jag kommer att besvara din fråga genom att redogöra för hur ett eventuellt faderskap påverkas av tidpunkten för giftermålet. De regelverk som är aktuella för besvarandet av din fråga är främst föräldrabalken (FB) och lagen om genetisk integritet m.m. (LGI). Jag utgår i besvarandet av min fråga att inseminationen utförts på en behörig klinik som följer reglerna i LGI.Insemination av ensamståendeSom jag förstår situationen har kvinnan ifråga genomfört en så kallad insemination såsom det definieras i 6:1 LGI, alltså genom att spermierna förts in på konstlad väg. Jag förstår det även som att hon gjort detta som ensamstående vid tidpunkten för själva inseminationen, och alltså inte som gift, sambo eller part i ett registrerat partnerskap.Om kvinnan hade varit gift vid tillfället för själva inseminationen hade makens samtycke krävts (6:1 b LGI). Om samtycke lämnats blir då maken barnets far när det föds (1:8 FB).I denna situation är dock frågan om giftermål efter inseminationen men innan födseln, respektive efter födseln. För att få reda på svaret ska jag gå igenom de regler som gäller vid så kallad insemination av ensamstående.Den största skillnaden mellan att vara gift respektive inte vid födseln är att det då en kvinna som är gift med en man föder, föreligger en faderskapspresumtion (se 1:1 FB). Där sägs att om modern är gift med en man ska denne anses som barnets far. Detta innebär att om paret gifter sig innan födseln (men efter inseminationen) kommer mannen att få vårdnad över barnet tillsammans med modern.Denna presumtion kan dock brytas på flera sätt, som framgår av den efterföljande paragrafen 1:2 FB. Där stadgas att rätten ska förklara mannen i äktenskapet ej vara fader till barnet, bland annat om det på grund av barnets arvsanlag kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader. Detta innebär att om detta par är gift vid barnets födsel ska han förvisso presumeras som far, och får därför vårdnad över barnet tillsammans med modern. Dock så innebär denna andra paragraf att mannen, eller i framtiden barnet, kan väcka talan om upphävande av faderskap (se 3:1-2 FB). Domstolen ska då upphäva faderskapet eftersom han inte faktiskt är barnets far.Om paret gifter sig först efter födseln finns inte ens någon faderskapspresumtion, och faderskap kan då i vissa fall istället fås genom bekräftelse eller dom. För detta fall finns det dock en tillämplig specialbestämmelse som gör det omöjligt för mannen att bli far genom bekräftelse eller dom. I 1:3 andra stycket FB stadgas nämligen att faderskap inte ska fastställas om kvinnan blev gravid genom insemination enligt LGI, och då var en ensamstående kvinna, samt att det är sannolikt att det var genom denna insemination som barnet kom till.SammanfattningsvisMot bakgrund av allt det sagda bör det till en början göra avgörande skillnad huruvida paret är gift vid födseln, respektive inte. Om paret är gift kommer alltså mannen att få vårdnad till barnet, genom sitt faderskap som kommer genom faderskapspresumtionen. Detta faderskap kan dock som sagt upphävas i framtiden genom talan om upphävande av faderskap, varpå både faderskapet och vårdnaden upphör.Om paret önskar att mannen ska bli fader "permanent" och utan möjlighet till upphävande, kan paret fundera på adoption. Numer kan en man adoptera en ensamstående kvinnas barn, så att det blir deras gemensamma (4:6 andra stycket FB). Vid adoption blir den adopterande mannen barnets rättsliga far och barnets vårdnadshavare (4:21 FB).Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänlig hälsning,