Vem kan/får vräka en andrahandshyresgäst?

2018-05-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vem kan/får vräka en andrahandshyresgäst? Bostadsbolaget eller den med förstahandskontrakt eller vem som?
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avhysa (vräka) personer får Kronofogden göra. Om en privatperson eller fastighetsägarna själva avhyser en hyresgäst kan de som avhyser göra sig skyldiga till hemfridsbrott (4 § 6 kap brottsbalken.). Hyresvärden får ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheter (1 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning.). I förhållande till personen med andrahandskontraktet är personen med förstahandskontraktet hyresvärd. I förhållandet mellan fastighetsbolaget och personen med förstahandskontraktet är hyresbolaget hyresvärd. Detta innebär att både personen med förstahandskontraktet och fastighetsbolaget har rätt att genom kronofogden avhysa personen med andrahandskontraktet. För att få avhysa en hyresgäst krävs att hyresavtalet löpt ut eller att en s.k. förverkandegrund föreligger. Ofta handlar det om att hyresgästen inte betalat hyran på flera månader. Det krävs också att hyresvärden underrättat hyresgästen om att hen inte har betalat sina hyror och hyresvärden måste skriftligen ha meddelat socialnämnden, innan ansökan om avhysning görs till Kronofogden (42 § 12 kap. jordabalken.). Du kan läsa mer på kronofogdens hemsida här. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hyra ut i andra hand

2018-05-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej Jag undrar en sak angående andra hans uthyrning?Får jag hyra ut min lägenhet då mitt jobb är i en annan stad(40km) från där jag bor, jag tänkte prova bo där med en vän sedan senare bestämma om ja ska flytta helt? Min fråga är kommer hyresvärden godta skälet?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Eftersom det inte går att veta vad just din hyresvärd kommer säga om ditt önskemål att hyra ut i andra hand så tolkar jag frågan som att du vill veta om du med din motivering har möjlighet att få hyra ut i andra hand. Jag kommer alltså skriva ganska generellt om vad som gäller för andrahandshyra. Vad säger lagen? Bestämmelser som rör hyra och andrahandshyra finner man i 12 kap. Jordabalken (JB). I 12:39 JB framgår att hyresgästen inte utan hyresvärdens samtycke får hyra ut lägenheten i andra hand. Av samma bestämmelse framgår dock att det finns undantag från denna huvudregel. Dessa undantag finner man i 12:40 JB. Här stadgas det att hyresgästen får hyra ut i andra hand om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Tillstånd lämnas enligt bestämmelsen i två fall; för det första om hyresgästen vill hyra ut i andra hand på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete, eller studier på annan ort med mera. Värt att notera är att det ska finnas "beaktansvärda skäl för upplåtelsen". Detta betyder att det måste finnas ganska stark anledning bakom önskemålet att få hyra ut i andra hand. För det andra ska hyresnämnden tillåta andrahandsuthyrning om hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. Ett exempel på en befogad anledning för hyresvärden att vägra hyra ut i andra hand är om han eller hon kan anta att andrahandshyresgästen kommer missköta sig och skada lägenheten. Bedömningen i ditt fall Som sagt så är det svårt att veta vad din hyresvärd kommer säga om dina skäl för att hyra ut i andra hand, och huvudregeln är att det för andrahandsuthyrning krävs att hyresvärden samtycker. Om vi dock utgår från att hyresvärden saknar befogad anledning att neka dig rätten att hyra ut i andra hand så finns möjligheten att du kan få tillstånd till detta även om hyresvärden skulle säga nej, genom att vända dig till hyresnämnden. Jag hoppas att du härmed fått svar på din fråga! Du är välkommen att återkomma om det skulle vara något mer. Information om andrahandsuthyrning och hur man kontaktar hyresnämnden finns på hyresnämndens hemsida. Med vänlig hälsning,

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

2018-05-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Vi har hyrt en bostadsrätt i andrahand i över 2 år nu. Men efter en del tvister med våran hyresvärd har vi inget alternativ än att säga upp lägenheten och hitta annat boende. Men vi är osäkra om vilken uppsägningstid gäller eftersom avtalet gått ut för över ett halvår sedan. Avtalet säger: "Avtalet sägs upp med 3 månaders uppsägningstid till hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs kontraktet med 1 månad(er) för varje gång."Vad är det som gäller egentligen nu när ingen av oss sade upp kontraktet innan det gick ut? Vad har vi (hyresgästen) och hyresvärden för uppsägningstid?
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller uthyrning av lägenheter regleras det normalt sett i 12 kap. jordabalken (JB), men eftersom du av frågan förklarar att ni hyrt en bostadsrätt i andra hand så blir lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad(privatuthyrningslagen) tillämplig. I 1 § privatuthyrningslagen stadgas det att lagen är tillämplig vid uthyrning av bostadsrättslägenhet vid annat intresse än fritidsändamål. Det stadgas även att så länge inget annat framgår av denna lag så gäller 12 kap. JB. Värt att tillägga är att båda dessa lagar är tvingande till hyresgästens fördel, 2 § privatuthyrningslagen och 12 kap. 1 § JB. När det gäller uppsägning så måste det ske skriftligt vilket gäller från båda parters sidor, 12 kap. 8 § JB. Som regel gäller hyresavtalet på obestämd tid, om inte annat har avtalats, 3 § privatuthyrningslagen. I ert fall har en bestämd tid avtalas, men ni bor kvar som vanligt. Detta medför att hyresvärdens handlande talar för att avtalet har förlängts på obestämd tid, 12 kap. 3 § 3 st. 2 p. JB. Detta förutsätter dock att ni bott kvar där en månad efter det egentliga hyresavtalet löpt ut. Eftersom ni bor kvar där nu så torde också de lagstadgade uppsägningstiderna för privatuthyrning av bostadsrätter vara tillämpliga, vilket återfinns i 3 § 2 st. privatuthyrningslagen. Där framgår det att uppsägningstiden från hyresgästen sida är 1 månad. T.ex. om ni begär uppsägning 14 maj så upphör det att gälla 30 juni. Från hyresvärdens sida är uppsägningstiden 3 månader. Detta gäller oavsett vad som avtalats. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Besittningsskydd vid uthyrning av bostadsrätt

2018-05-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Rättigheter med 2a handuthyrdning .Hur länge kan man hyra ut sin bostadsrätt utan att förlora besiktningskyddet.
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om reglerna kring hyresgästens besittningsskydd när bostaden som hyrs ut utgör en bostadsrätt. Eftersom det är en bostadsrätt som ska upplåtas i andra hand gäller lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostadsrätten hyrs ut enligt denna lag (3 § tredje stycket privatuthyrningslagen). Bostadsrättshavaren och hyresgästen behöver alltså inte träffa något avtal om avstående från besittningsskyddet. Om bostadsrättshavaren hyr ut fler än en lägenhet får hyresgästen inget besittningsskydd i den första upplåtelsen medan hyresgästen i den andra upplåtelsen får besittningsskydd enligt reglerna i 12 kap. jordabalken (JB). Detsamma gäller om flera rum hyrs ut till olika hyresgäster. Om bostadsrättshavaren hyr ut tre eller fler lägenheter anses denne bedriva uthyrning i näringsverksamhet och då gäller reglerna i 12 kap. JB för samtliga upplåtelser. Besittningsskyddet i 12 kap. JB gäller först efter att hyresförhållandet varat längre tid än två år (12 kap. 45 § JB och 12 kap. 46 § JB). Det finns möjlighet att avtala om att hyresgästen ska avstå från besittningsskyddet (12 kap. 45 a § JB). Sammanfattningsvis: om bostadsrättshavaren bara hyr ut en lägenhet till en hyresgäst saknar hyresgästen besittningsskydd.Med vänlig hälsning,

Krävs hyresvärdens samtycke för "apartment swap" under några veckor?

2018-05-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag bor i en hyresrätt och funderar på att göra en "apartment swap" med en familj utomlands, alltså att vi bor i varandras lägenheter i under några veckor. Detta räknas väl inte som andrahandsuthyrning? (Ingenting betalas utan vi bara byter nycklar)Behövs tillstånd från hyresvärden?Vänliga hälsningar,
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna gällande andrahandsuthyrning säger att man inte utan hyresvärden samtycke får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan (12 kap. 39 § jordabalk). När jag tittar i förarbetena till denna lag så framgår att det gäller oavsett om någon ersättning betalas eller inte (prop. 2008/09:27 s. 20). Att ni dessutom får tillgång till en annan lägenhet bör nog ses som ersättning (trots att det inte är pengar).Min tolkning av detta är alltså att ni nog behöver tillstånd från hyresvärden. Hyresvärden ska dock lämna tillstånd om hyresgästen t.ex. har fått tillfälligt arbete på annan ort, ska provbo med sambo, studier på annan ort eller liknande. Om hyresvärden vägrar samtycke kan man även ansöka hos Hyresnämnden som ska lämna samtycke om det finns något av de skäl som bl.a. de jag ovan nämnde föreligger och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra lämna samtycke (12 kap. 40 § jordabalk).Med vänliga hälsningar,

Couchsurfing - kan jag bli utslängd?

2018-05-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejJag har nyss flyttat in i en andrahandslägenhet. Jag har skrivit på kontrakt att jag inte har rätt till besittningskydd och att jag inte får hyra ut till någon annan. Jag är med i en klubb som heter couchsurfing. I klubben möts folk som gillar att resa och bor hos varandra. Till exempel så har jag 2 personer från kina denna veckan som bor hos mig. Allt sker utan betalning och är altså bara ett sätt att träffa folk.Min förvaltare fick reda på detta har nu sagt att jag inte får lov att ha folk i min lägenhet. Jag är rädd att hon tänker slänga ut mig. Hur ser lagen ut och vad har hon rätt att göra? Vad kan jag göra?Tack på förhand
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår couchsurfing innebär det att man låter personer som är på besök i staden där man bor sova över i en eller flera nätter. Frågan är om detta kan betraktas som en otillåten uthyrning. Det som är avgörande är huruvida upplåtelsen sker för "självständigt brukande". Det spelar därmed egentligen ingen roll under hur lång tid det sker, och om ersättning utgår eller inte. Jag uppfattar det som att personerna inte får en egen nyckel och inte har tillgång till lägenheten när du inte är där, utan att de snarare är "vanliga gäster". Min bedömning är därför att din förvaltare inte kan vidta några åtgärder på grund av otillåten uthyrning av lägenheten. Det du möjligen bör tänka på är att förstahandshyresgästen kan känna sig obekväm med situationen om han eller hon får nys om att förvaltaren har synpunkter på att du låter gäster sova över. Förstahandshyresgästen kan då välja att säga upp ditt kontrakt, dock med den uppsägningstid ni har avtalat om. Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hyra huset jag är delägare i av före detta make

2018-05-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Ponera att två parter äger en fastighet tillsammans. Parterna har varit gifta och har 7 gemensamma barn, varav 4 är under 18 år och hemmavarande. Efter en bodelning har tingsrätt fastslagit att Part 1 äger 75% och part 2 äger 25% av fastigheten. Part 2 vill bo i sagd fastighet med 4 barn, men Part 1 kräver hyra av Part 2. Är detta tillåtet, och vad kan man ta ut för hyra? Vad har Part 2 för alternativ, dvs rättigheter och skyldigheter i detta fall? Värt att nämna också att Part 2 har svag ekonomi och har ej råd att köpa ut Part 1 och har inte ens råd med den hyra som Part 1 kräver.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga. Part 1 har rätt att kräva hyra. Enligt Lagen om samäganderätt 2 § så måste ni vara överens om att hyra ut huset, även till dig. Uthyrning av en bostad som man äger regleras i Lag om uthyrning av egen bostad. I det läge du är så kan part 1 kräva lite vilken hyra denne vill, eftersom part 1:s samtycke krävs för att ni ska kunna hyra ut bostaden över huvud taget, och Lagen om uthyrning av egen bostad är friare än 12 kap Jordabalk (vanligen kallad hyreslagen). Å andra sidan kan part 1 inte hyra ut till någon annan än dig utan ditt samtycke Lagen om samäganderätt 2 §. Du kan påkalla tvångsförsäljning av huset om du inte är nöjd med att vara samägare, Lagen om samäganderätt 6 §. Då säljs huset på en offentlig auktion. Nu när ni är samägare måste ni vara överens om vad ni ska göra med huset, men är ni överens kan ni sätta vilken hyra ni vill, eller ingen hyra, annars är det svårt att göra något över huvud taget, men det finns alltid en utväg i form av att påkalla en tvångsförsäljning.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Muntliga hyresavtals giltighet samt vilken uppsägningstid som gäller

2018-05-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! En närstående har har hyrt ut sin lägenhet i andrahand med fastighetsägarens godkännande. Tyvärr har det framkommit att det endast finns ett muntligt avtal med hyresgästenHyresgästen har nu för en vecka sedan meddelat att h*n flyttar ut innan månadsskiftet maj/juni. Lägenheten har h*n hyrt tillsvidare. De har inte heller tidigare diskuterat hur lång uppsägningstid h*n har. Hyresgästen själv säger att h*n inte har någon uppsägningstid.Jag säger att ett avtal är ett avtal, även de muntliga och en uppsägningstid har h*n. Frågan är hur lång? En månad? Tre månader? Vad gäller?
Lovisa Lundgren |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Rättslig reglering kring hyresförhållanden finns i 12 kap Jordabalken (JB). Du undrar huruvida ett muntligt avtal om andrahandsuthyrning av en bostad är giltigt. Svaret på denna fråga hittar vi i 12:2 JB, där det anges att avtalet endast behöver vara skriftligt om någon av parterna begär det. Detta innebär att ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt om ingen av parterna har önskat ett skriftligt avtal. Det är dock alltid bra att ha ett skriftligt avtal ut bevissynpunkt, ifall problem som dessa uppstår. Du undrar också hur lång uppsägningstid hyresgästen har. Uppsägningstider regleras i 12:4 JB. Eftersom hyresavtalet har löpt tills vidare har vi ett avtal på obestämd tid. Avtalet avser en bostad. Därför gäller 12:4 första stycket första punkten som anger att uppsägning får ske till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen. Ifall hyresgästen har sagt upp avtalet en vecka innan du skickade in denna fråga, den 5 maj 2018, får uppsägning ske tidigast till den 31 augusti 2018. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,