Kan man bli portad från en affär? Vad händer om man går in ändå?

2017-11-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har en fråga. om man blir stoppad för snatteri i en affär tex Lidhl å det finns 2 såna affärer i samma ort. Blir man då portad från bägge affärerna fast man bara tagit i den ena. Tycker faktiskt det låter märkligt. Ska väl ändå bara va från den affären man tog i. Tacksam för svar
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det finns inget uttryckligt lagstöd för att förbjuda någon ("porta") från tillträde till en butik.Högsta domstolen (HD) avgjorde däremot frågan den 9 juni 1994 (läs rättsfallet här) om olaga intrång sedan en som begått ringa stöld (tidigare "snatteri", 8 kap. 2 § brottsbalken, BrB) och andra störigheter i en butik trotsat ett förbud att tillträda butiken. HD menade att ställen som allmänheten har fritt tillträde till under dess öppettider, till exempel en butikslokal, inte är en sådan lokal som avses med brottet olaga intrång (4 kap. 6 § andra stycket BrB). Lagrådet har i förarbeten till den nu aktuella bestämmelsen anfört att vid nattetid olovligen intränga i en offentlig, stängd byggnad och liknande borde kunna åtkommas med straff, oavsett att byggnaden på dagen står öppen för allmänheten. Med beaktande av detta och straffrättsliga legalitetsprincipen kan någon som blivit portad inte dömas för olaga intrång om denne besöker en butik som allmänheten har tillträde till, såsom Lidl, under dess öppettider. En butik genom deras anställda får dessutom inte använda nödvärn för att dra ut eller hålla kvar en besökare till butiken enbart på grund av att personen blivit portad, oaktat tidigare begångna stölder.Personen kan alltså inte bli portad från någon av de två butikerna du nämnt.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Min granne ryckte upp min bildörr och hotade mig - är det brottsligt?

2017-11-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Den 23okt kommer jag på morgonen i bilen tillsammans med mina barn och sambo. Vi åker en skogsväg som leder fram till en korsning. Jag stannar för att svänga ut åt höger men väntar för att släppa förbi bilar från vänster först. Medans jag väntar ser jag grannens bil stå parkerad på andra sidan vägen,varpå han dotter står vid busshållplatsen och väntar. Mannen som sitter i bilen kliver ur sin bil varpå jag säger till min sambo att slå på mobilen och börja filma då jag ser att han riktar in sig mot våran bil. Han korsar vägen och går fram till min bil,sliter upp min bildörr och säger argt: -Du har inte du fått nog av att trakassera min dotter (han har fått för sig att jag åker specifik väg enbart för att jävlas med hans dotter) Jag svarar att- jag får åka den vägen lika mycket som hon får gå på den vägen.Jag frågar om det var nått mer han ville för jag behöver åka då jag har en tid att passa och då börjar han tjafsa om nån tidigare bilåkning sedan säger han:Ta å ge dig för fan,snart kommer det hända något ! Jag frågar om han hotar mig men han svarar:-jag hotar inte!Då säger jag:-jasså men du säger ju att nått kommer hända mig ?Han svarar: Ja nånting kommer ju hända. Anser du det ett hot får du väl anmäla mig ! Sen muttrar han nått om jävla varpå han sedan hårt slänger igen min bildörr. Hela händelsen finns på film.Är det okej att komma fram och rycka upp nån annans bildörr och vilka lagar bryter han ?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utifrån det du skriver skulle din grannes agerande kunna vara brottsligt och regler om brott finns i brottsbalken (BrB). Brottet som blir aktuellt är i första hand olaga hot (BrB 4 kap. 5§). För att ett hot ska vara brottsligt som olaga hot krävs för det första att det ska vara ett hot om brottslig gärning. Det krävs dock inte att din granne uttryckligen hotar om något brottsligt, exempelvis misshandel. Faktum är att även förtäckta hot, där man kan antyda ett hot om brottslig gärning utifrån vad någon säger eller gör kan vara brottsligt. Ett typiskt exempel på ett förtäckt hot är "jag vet var du bor". Att din granne uttalar att någonting kommer hända dig snart om du inte slutar skulle mycket väl kunna vara ett sådant förtäckt hot som är brottsligt utifrån den situationen du beskriver.För det ska vara tal om olaga hot krävs också att hotet var ägnat att framkalla allvarlig fruktan för din egen eller någon annans säkerhet. Det spelar ingen roll om du faktiskt blev rädd eller inte, det viktiga är att det rent objektivt var ägnat att få dig att känna allvarlig fruktan.Utan att veta mer om situationen i sig är det svårt för mig att avgöra om din grannes handlande uppfyller kraven för att vara olaga hot. Om det inte skulle uppfylla dessa krav skulle det däremot kunna vara tal om brottet ofredande (BrB 4 kap. 7§). Här omfattas bland annat att bulta på annans hus och att allvarligt skrämma någon. Att din granne ryckte upp din bildörr och hotade dig skulle kunna innebära att han ofredade dig genom hänsynslöst beteende. Även här är det dock svårt för mig att ge dig ett klart svar utan mer information om händelsen.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

När ansökan om kontaktförbud bryts

2017-11-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag / får jag kontakta min exmans advokat trots att jag ansökt om kontaktförbud mot min exman? Jag får inte ha kontakt med min exman för då faller kontaktförbudet men vår skilsmässa är inte klar och nu har jag fått en stämning från hans advokat.
Ophelia Wigström |Hej och tack för att u valt att ställa din fråga till Lawline! Du som skyddsperson har gentemot förbudspersonen, ett individuellt utformat besöksförbud. Förbudet gäller alltså för förbudspersonen att kontakta dig, skyddspersonen, på något sätt. Kontakta åklagaren som utfärdat förbudetI ett kontaktförbud kan det införas speciella undantag med hänsyn tagen till parterna i det specifika fallet, så ett alternativ är att kontakta dem klagare som utfärdade kontaktförbudet för att se om det ligger inom ramarna för för budet att du kontaktar din exmans advokat. Åklagarens namn och telefonnummer finns på beslutet. Upphävande av kontaktförbudetI det fall det skulle bli aktuellt att upphäva kontaktförbudet så har JO uttalat i JO-beslut dnr 6329-2009 att det ytterst sällan finns anledning att inte låta skyddspersonen yttra sig i frågan om att upphäva kontaktförbud, vilket innebär att du måste få tillfälle att yttra dig i frågan om att kontaktförbudet skulle upphävas. För att ett förbud ska upphävas så måste omständigheterna ha förändrats och förutsättningen för kontaktförbudet inte längre föreligger eller om omständigheter har ändrats så att förbudet måste inskränkas eller utvidgats. Sammanfattning Eftersom ett kontaktförbud är individuellt anpassat för att skydda dig i egenskap av skyddsperson gentemot din ex-man, förbudspersonen, så är det inte förbjudet för dig att kontakta hans advokat på grund av en stämningsansökan utfärdad gentemot dig då du inte direkt kontaktar din ex-man. Det är säkrast att först ta kontakt med åklagaren som utfärdade beslutet för att se om det är fritt fram och att det inte finns några speciella bestämmelser som förbjuder dig att ta kontakt. Skulle det bli aktuellt med ett upphävande av kontaktförbudet så har du rätt att få uttala dig, om inte kontaktförbudet av någon anledning skulle vara grundat på kontakt med din ex-mans advokat så bär det inte innebära förändrade omständigheter. Det här är dock upp till domstolen eller åklagaren att avgöra genom en individuell bedömning i varje enskilt fall. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utgör kränkande SMS ofredande?

2017-10-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min flickvän och hennes före detta har en dotter tillsammans som bor hos henne alla dagar förutom varannan helg. Förhållandet dem emellan tog slut för 8 år sedan. Fortfarande idag skickar han 10-20 (eller fler) sms varje dag med förolämpningar och ofta grova sexuella anspelningar beroende på dagsform, är fortfarande bitter verkar det som. Min flickvän har bett honom sluta med detta och att kontakterna endast skall gälla deras gemensamma barn men det struntar han i. Jag har rått henne att i första hand ta kontakt med familjerätten på socialen för jag tycker de behöver sitta ner och komma överens om vad som är ok och inte. Dyker han inte upp där anser jag att det finns fog för en polisanmälan med avseende på ofredande men är osäker på vad som gäller där? Alla sms finns sparade. Hon skaffade hemligt nummer på grund av honom men han hittade det så klart i dotterns telefon. Jag tycker även att han skall betala underhållsstöd till henne eftersom hon bara är med honom varannan helg.
Samuel Westerlund Rashidi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om de kränkande SMS:en din flickvän mottagit kan utgöra ofredande samt vad som gäller angående underhållsstöd.Kränkande SMSUtifrån det du berättar verkar det som att det är fråga om ett tjugotal kränkande SMS varje dag. Jag tolkar även at detta har pågått under en längre period. Det är fullt möjligt att detta aktualiserar ofredande, vilket regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB). Att trakassera någon med förolämpningar och sexuella anspelningar via SMS faller in under lagrummets krav på "annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan". Det faktum att det är ett så stort antal SMS (10-20 st per dag) gör gärningen allvarligare.Vad som utgör ofredande beror dock helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är således svårt för mig att ge dig ett exakt svar på hur er situation kommer att bedömas. Jag tycker dock att ni bör upprätta en polisanmälan. Ni kan ringa 114 14 för vägledning om hur ni går vidare med ärendet.UnderhållsskyldighetReglerna om underhållsbidrag och underhållsskyldighet hittas i 7 kap föräldrabalken (1949:381).När ett barn bor hos mamman på vardagarna och hos pappan varannan helg så anses barnet i regel bo varaktigt hos båda föräldrarna i ett så kallat växelvis boende. Huvudregeln är att underhållsbidrag betalas inte ut vid växelvis boende (2 §). Båda föräldrar ansvarar för deras underhållsskyldighet gentemot barnet. Föräldrarna ska bidra efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga (1 §). Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss via vår telefonrådgivning: 08-533 300 04Öppettider är måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Spela in telefonsamtal

2017-11-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Har jag som privatperson, rätten till att spela in mina samtal med myndigheter. Jag samverkar i samtalet
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottsbalken finns en bestämmelse om olovlig avlyssning. I den framgår det att den som olovligen spelar in eller avlyssnar samtal i enrum, som telefonsamtal räknas till, utan att själv vara med i samtalet begår olovlig avlyssning, 4 kap. 9 a § brottsbalken. Motsatsningsvis går det att tolka bestämmelsen så att om du deltar i samtalet har du rätt att spela in ljudet utan att begå ett brott. Det finns ingen bestämmelse i lagen som anger att det är brottsligt att spela in samtal som du själv deltar i.Sammanfattningsvis är det alltså tillåtet att spela in ett telefonsamtal så länge man själv deltar. Det finns inget krav på att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Brottsligt att knuffa någon?

2017-11-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |För några 2 veckor sen hade jag och mitt X ett stort bråk då hon vägrar följa umgängetsavtalet vi har för våran dotter skull.Då det står där att X:ET ska lämna hos mig och jag lämnar våran dotter i skolan.Iaf så den aktuella gången så åkte jag och skulle hämta våran dotter och jag var mycket arg på x:et och saken vart inte bättre att hon ringde och ringde fast jag sa att jag inte vill ha nån kontakt med henne nå mer och att jag och min dotter sköter hur umgänget ska gå till. Plus att jag sa till x:et att jag vill inte att hon kommer ut när jag kommer fram utan bara att min dotter kommer ut så Dotten och jag kan åka hem. Men så vart det inte X:et kom ut och så börja bråket igen.Men efter en stund kände jag att jag vill inte bråka nå mer utan åka hem så satte jag mig i bilen och skulle stänga dörren då ställer sig X:et och håller i dörren och då tar jag i och drar hårdare men då trycker hon upp dörren mer och då blir jag arg kliver strax utanför bilen ger x:et en knuff och säger -bort från bilen!Vilket jag gjorde enbart bara för att komma bort från X:et.Sen samtidigt som jag sätter mig i bilen så skriker X:et att jag skulle försvinna därifrån eller så skulle hon ringa Polisen vilket hon också gjorde.X:et Mamma kom och fick övertala henne att Dottern skulle få åka med mig så vi åkte hem.Här är frågan:Är min Knuff något som är brottslig?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att knuffa någon kan räknas till brottet ofredande, se 4 kap. 7 § brottsbalken. Av de rättsfall jag läst där en person som knuffat en annan person dömts för ofredande så har det handlat om situationer där offret till följd av knuffen har ramlat och gjort illa sig. Jag tolkar det i ditt fall som att ditt X inte åsamkades några skador av knuffen och att knuffen inte varit så hård att Xet ramlat omkull. En möjlighet för att undgå att du döms för ofredandet är att du i denna situation eventuellt kan hävda nödvärn då X:et uppträtt hotfullt och förhindrat dig att lämna platsen, se 24 kap. 1 § brottsbalken. Av det du beskrivit i din fråga är min bedömning att det är tveksamt att situationen skulle leda till att du döms för brott. Om det mot förmodan skulle bli en fällande dom så kommer det endast bli aktuellt med böter som straff. Svaret på din fråga är alltså att en knuff absolut kan vara brottsligt, men att jag är tveksam till att den knuff du utdelat kommer leda till en fällande dom. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Olagligt att rota i andras sopor?

2017-10-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får soparbetare rota in sopor?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att rota i andras sopor bör i vissa fall kunna ses som brottsligt handlande men det beror lite på situationen. Till exempel kan det bero på var soporna förvaras. Om soporna står på annans mark/tomt så kan det handla om hemfridsbrott eller olaga intrång beroende på om det är en bostadstomt eller till exempel en fabrik (4 kap. 6 § brottsbalken). Normalt sett så står ju en soptunna som ska tömmas inte långt inne på någons tomt utan flyttas till utkanten av tomten intill en väg. Den som äger soptunnan eller containern äger också soporna. Det betyder att det skulle kunna klassas som stöld (eller snatteri beroende på värdet) att själv tillägna sig soporna, men av din fråga förstår jag det som att du undrar om just rotandet skulle vara olagligt. Det skulle kunna röra sig om brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken), eftersom där inte ställs ett krav på att gärningsmannen ska tillgripa något utan det räcker med att man "olovligen rubbar annans besittning", men själva rotandet i sig behöver ju inte innebära att ägarens besittning rubbas. I övrigt kan det självklart vara integritetskränkande och säkerligen ingenting som en soparbetares arbetsledare skulle uppmuntra, men jag har svårt att se att själva rotandet skulle falla under en brottsbestämmelse. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.Vänligen,

Vad är straffet för grov kvinnofridskränkning?

2017-10-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, tack för att denna sida finns. Den behövs.Jag har utsatts för för mig allvarlig misshandel, mitt ex försökte strypa mig vid tre tillfällen. Vid en tappade jag andan och såg suddigt efteråt. Sista gången fick jag fly mitt hem när vi gick ut på hans order. Han tog min mobil, släckte alla lampor och låste dörrarna. Även psykisk misshandel och annan har förekommit.Detta är förstås polisanmält och utredningen har pågått i ett års tid. Denne man har kontaktförbud och jag har fått fly mitt hem, vågar inte bo där pga hot om att han ska bränna ner huset, komma en mörk natt, bryta sig in och så får vi se vad som är kvar av mig. Samt andra hot. Kontaktförbudet har nu överklagats och det hans advokat drog upp i rätten, jag fick vara med på telefon var inte korrekt. Där görs historien om till något den aldrig varit. Om några dagar får jag veta kring just detta. Jag har sänt meddelande till honom via fb sägs men stämmer ej. I vilket fall fick jag besked av min åklagare att hon gjort ett åtal om misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande. Enligt min advokat skulle brottet vara grov kvinnofridskränkning och det kändes som om det blev väldigt förmildrat. Är det så? Jag vill verkligen att detta kommer fram och att han får sitt straff, han har skadat andra kvinnor före mig fick jag veta efteråt. Åklagaren har åkt på semester och jag känner att jag behöver svar. Kan ni hjälpa mig? Vad kan han få för straff för detta? Tack på förhand!
Samuel Westerlund Rashidi |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar att du dels undrar om grov kvinnofridskränkning är ett "mildare" brott än misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande, dels vad straffet kan bli om personen döms för grov kvinnofridskränkning.Grov kvinnofridskränkningGrov kvinnofridskränkning innebär att en man begår upprepade brottsliga gärningar mot sin hustru/sambo och att dessa gärningar utgör ett led av upprepade kränkningar mot kvinnans integritet, enligt 4 a § andra stycket brottsbalken (1962:700). Detta innebär att flera enskilda, i sig straffbara, handlingar kan tillsammans utgöra ett enskilt, grovt brott. De handlingar som räknas in under grov kvinnofridskränkning är exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt eller annat ofredande samt olaga frihetsberövande. Kärnan i grov kvinnofridskränkning utgörs av upprepat och systematiskt våld. Hur många enskilda gärningar som tillsammans innebär en upprepad kränkning ska bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Du undrar om grov kvinnofridskränkning är ett "mildare" brott än misshandel, olaga hot och olaga frihetsberövande. Faktum är att grov kvinnofridskränkning fångar in alla tre brottstyper i bestämmelsen. Med detta sagt anser jag inte att grov kvinnofridskränkning förmildrar situationen, eftersom de andra brotten du nämner fortfarande kommer tas i beaktande.Straff för grov kvinnofridskränkningStraffet för grov kvinnofridskränkning är fängelse i lägst nio månader och högst sex år.Har du fler frågor kan du kontakta vår telefonrådgivning: 08-533 300 04Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00Vänligen,