Olaga tvång genom hot om anmälad

2017-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, räknas det som utpressning eller övergrepp i rättssak (eller kanske något annat) vid följande scenario:En person påstår sig veta vilka som utfört ett brott, brottet är ännu inte preskriberat, personen hotar en annan att hen skall anmäla dessa personer till polisen, om inte den andra "backar" och slutar försöka ta kontakt. Enda anledningen att kontakt tas är då det finns ett gemensamt barn. Får man "hålla inne", den typen av information och får den verkligen användas för att skrämma någon annan person att hålla sig borta?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gärningen du beskriver räknas troligtvis som olaga tvång eftersom en person tvingar en annan att hålla sig borta (underlåta något) från sitt barn genom att hota att anmäla personen för brott (4 kap. 4 § BrB). Straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år. Det verkar dock inte vara utpressning eftersom personen inte använder tvånget för att få pengar från offret (9 kap. 4 § BrB).Det finns ingen skyldighet att anmäla brott som redan är fullbordade. Det är dock straffbart att inte anmäla pågående eller nära förestående brott (23 kap. 6 § BrB). Detta gäller dock bara vissa särskilt föreskrivna brott och om det kan göras utan fara för den som anmäler. Så för att svara på din fråga: Det är generellt sett tillåtet att ”hålla inne” den typen av information men den får inte användas för att skrämma någon annan person att hålla sig borta.Mvh

Motsatsvis tolkning av brottet olovlig avlyssning

2017-04-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. När det gäller inspelning av telefonsamtal, känns det lite luddigt att man "motsättninsvis kan tolka bestämmelsen att det är tillåtet". Min fråga: finns det rättsfall som styrker att det är ok?
Helin Ali |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LegalitetsprincipenEtt brott är en gärning som är förbjuden enligt lag (1 kap. 1 § Brottsbalken - här). Av detta följer att man inte kan straffas för något som straff inte är föreskrivet för.Olovlig avlyssningVad gäller inspelning av telefonsamtal finns ett lagstadgat förbud i 4 kap. 9a § Brottsbalken (här) som täcker vissa situationer. I denna bestämmelse finns ett förbud mot att olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel bland annat spela in telefonsamtal som man själv inte deltar i. Brottet kallas för olovlig avlyssning.Detta brott täcker däremot inte den situationen då en person spelar in ett telefonsamtal som personen själv deltar i, om personen inte obehörigen berett sig tillträde till samtalet.SlutsatsvisMed tanke på att brottet olovlig avlyssning inte täcker situationen då den som spelar in telefonsamtalet själv deltar i detta, kan det konstateras att det inte finns något lagstadgat förbud mot nu nämnda gärning. Därmed kan man med stöd av 1 kap. 1 § Brottsbalken (här) motsatsvis konstatera att det är tillåtet att spela in telefonsamtal som man själv deltar i.Stöd i praxisI JO 2016/17 s 107 - där frågan var huruvida en patient har rätt att spela in ett telefonsamtal mellan henne och en läkare - yttrade JO följande:"Det finns inte någon bestämmelse som ger en enskild rätt att spela in ett samtal som han eller hon har med en läkare. Å andra sidan finns det inte heller någon rättslig grund för att förbjuda en inspelning av sådana samtal."Slutsatsen i JO:s beslut blev att utgångspunkten bör vara att det ska vara tillåtet för en patient att spela in ett telefonsamtal med en läkare när patienten själv deltar i samtalet.Jag hoppas att detta svar var till hjälp!Vänligen,

Äktenskapstvång

2017-04-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad säger lagen om tvångsgiftemål?
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga är ganska allmänt hållen kommer jag endast kunna ge ett generellt svar. Har du några mer specifika funderingar är du välkommen att vända dig till Lawline igen med en följdfråga.Tvångsgiftemål, eller äktenskapstvång som det också kallas, är ett brott som regleras i 4 kap 4c § Brottsbalken. Förutsättningarna för att äktenskapstvång ska föreligga är att någon har tvingats att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse genom olaga tvång eller att gärningsmannen har utnyttjat en persons utsatta position till att förmå hen att gifta sig. Straffet för den som utsätter någon för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år. Här avses äktenskap som som är giltiga i den stat där de ingås eller den stat enligt vars lag de ingås. Även äktenskap som är giltiga i en stat där någon av makarna har sin hemvist eller medborgarskap avses. Med äktenskapsliknande förbindelser menas ett avtal som inom en viss grupp får parterna att betraktas som makar med rättigheter och skyldigheter gentemot varandra samt överenskommelser om hur förbindelsen upplöses.Brottet kan som ovan nämnts begås genom olaga tvång, som är ett brott i sig och regleras i 4 kap 4 § Brottsbalken. Att utöva äktenskapstvång genom olaga tvång innebär att man genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att ingå äktenskap. Brottet kan också begås genom att gärningsmannen utnyttjar en persons utsatta position till att förmå hen att gifta sig. Att en person befinner sig i en utsatt position kan t.ex. innebära att man befinner sig i någon form av beroendeställning gentemot gärningsmannen. Det kan t.ex. röra sig om att offret lider av en intellektuell funktionsnedsättning, lever under ekonomiskt svåra förhållanden eller lever under hot om utfrysning, uteslutning ur släktgemenskapen eller förlust av arv.Slutligen vill jag poängtera vikten av att skilja på äktenskapstvång och arrangerade äktenskap. Ett arrangerat äktenskap kan såklart också vara ett tvångsäktenskap, men behöver inte vara det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får en förälder öppna sitt omyndige barns post?

2017-04-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min son, 17 år gammal, bor hos sin mor. Hon öppnar hans post, bl.a. kontobesked från banken, fast han inte vill. Min fråga blir då: Får hon göra det? Enligt henne kan hon det eftersom han inte är myndig. Jag anser att hon inte får det men vet inte vad som gäller. Jag behöver hjälp med att få besked om vilka lagar och regler som gäller.M.v.h.
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 4:8–9 Brottsbalk (1962:700) (BrB) kan man läsa att det är olagligt att öppna någon annans post olovligen. Det betyder att ingen får öppna din post om du inte gett dem tillåtelse till det. Den person som öppnar någon annans post olovligen kan dömas för intrång i förvar och riskerar böter eller fängelse i högst två år. Ett krav för att regeln ska vara tillämplig är att brevet var förslutet. Mamman får således inte öppna post som är adresserad till sonen, även om han är omyndig. Han måste ha gett samtycke till sin mamma för att hon ska få öppna hans post. Om det föreligger nöd kan inte mamman dömas för att ha öppnat sonens post i strid mot 4:9 BrB. Att det föreligger nöd betyder att det finns fara för liv, hälsa, egendom eller annat skyddsvärt intresse,24:4 BrB. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Ofredande av barnets far

2017-04-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan ! Jag har en liten pojke på 3 år, jag och pappan är separerade sedan 2/5 år tillbaka. Vi har haft en tuff vårdnadstvist med tyvärr mycket intriger och otrevligheter under vägen innan vi fick fram ett domstolsbeslut.Idag lever jag med en annan man och vi ska få barn inom ett par månader och det kan man säga triggade igång sonens pappa på nytt då han har ännu svårt att acceptera våran separation. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till sonens pappa då han går på med personliga angrepp om att jag inte tar hand/bryr mig om min son då jag jobbar i skift vilket resulterar i att min sambo då är hemma med sonen. Inom mitt yrke är det väldigt svårt att lägga om schemat, trots att min chef varit så snäll och försökt lägga så lite kvällar som möjligt dom veckor sonen är hemma.(Sonen är hos sin pappa varannan vecka)Pappan ifråga tycker det är helt absurt att sambon är hemma med sonen då han anser att han som vårdnadshavare ska ha "förtur".Jag har försökt att förklara att det är så läget är och han måste lära sig att respektera hur det ser ut, men det vill inte riktigt gå in ändå.Vad kan jag göra för att få ett stopp på "angreppen", alla sms han skickar som inte rör våran son ? I domstolsbeslutet fick vi svar på umgänge/boende frågan men ingenting om hot/våld/trakasserier som varit. Och man kan väl säga att jag inte alls känner mig trygg i sonens pappas beteende då han varit väldigt labil psykiskt sedan vår separation.
Zinar Budak |Hej gällande vårdnad, umgänge och boende har det som du säger lösts i domstol. Beslutet från domstolen ska följas och efterlevas. Om man inte gör det så kan ena föräldern ansöka om verkställighet av domen. 21 kap. 1 § föräldrarbalkenGällande "angreppen" som du beskriver så finns det olika valmöjligheter som man har. Den som genom hänsynslöst beteende ofredar en annan person, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB)Den som upprepar en sådant beteende kan dömas för olaga förföljelse i högst 4 år. 4 kap. 4 b § BrBTill ofredande räknas bland annat utövandet av telefonterror som då möjligtvis har skett i det här fallet. Man kan även ansöka om kontaktförbud. Detta innebär ett förbud för sonens pappa att besöka eller på annat sätt ta kontakt med dig. Ett kontaktförbud får meddelas om det p.g.a. särskilda omständigheter finns risk för att sonens pappa begår brott, förföljer eller på annat sätt allvarligt trakasserar dig. 1 § lag om kontaktförbudMVH

Hemfridsbrott

2017-04-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är hemfridsbrott när jag öppnat dörren till min fd sambo sagt att du får ej komma in . Han knuffar undan mig och tränger sig in i min lägenhet , jag ber han lämna den han vägrar. Jag ringer 112 då jag är ombedd att göra det då han kommer. Då lämnar han min lägenhet. Polisen rubricerar detta till hemfridsbrott, åklagaren lägger ned . När jag läser lagen tyder detta på hemfridsbrott .. vad anser ni
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först vill jag börja med att säga att bara för att åklagaren väljer att lägga ner åtalet behöver det inte innebära att din före detta sambo inte begått ett brott. Att åklagaren lägger ned åtalet kan bero på andra saker, exempelvis att det inte finns tillräckligt övertygande bevisning.För att det ska röra sig om ett hemfridsbrott krävs att det dels handlar om en bostad och dels att någon olovligen inträngt eller kvarstannat där. (BrB 4:6 1st) Att "intränga” är att övervinna ett fysiskt eller psykiskt hinder, vanligtvis genom att klättra över ett staket eller något liknande. Som huvudregel brukar man säga att det ska ses som ett inträngande att gå in i någons bostad, även om dörren är öppen. Eftersom han dessutom knuffar undan dig och struntar i att du säger att han inte får gå in är min bedömning att det han gör är ett inträngande. När din före detta sambo tränger in i din lägenhet intränger han alltså i din bostad. Eftersom du har sagt att han inte får komma in har han begått intrånget olovligen. Redan här har han alltså olovligt inträngt i din bostad och ett hemfridsbrott är begånget.När han dessutom vägrar lämna lägenheten när du ber honom att göra så innebär att han olovligen kvarstannar i din lägenhet. Det faktum att han sedan går när du ringer 112 innebär inte att han inte kvarstannat. Det viktiga är att han inte har gått när du bad honom om det första gången. Du ska inte behöva hota honom med att ringa 112 för att han ska gå, utan det ska räcka med att du tydligt ber honom att gå en gång.Sammanfattningsvis har din före detta sambo både olovligen inträngt och kvarstannat i din lägenhet och enligt min bedömning alltså begått brottet hemfridsbrott. Vad som sedan kan bevisas vid en domstolsprövning är en annan och mer komplicerad sak att bedöma och det kan ha varit på grund av detta som åklagaren valt att lägga ner åtalet.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Har det skett något brott när en person tagit bilder på mig utan samtycke?

2017-04-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person har tagit bilder på mig mot min vilja. Är detta olagligt? Har flertalet gånger, med väldigt bestämd ton, bett hen ta bort dem men personen säger att hen absolut inte kommer gör det. Kan jag anmäla detta och vart vänder jag mig i sådana fall?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Du är välkommen att efterfråga kompletteringar av mitt svar om du anser det nödvändigt, antingen i kommentatorsfältet eller genom att mejla mig på marcus.backstrom@hotmail.com.Det brott som kan aktualiseras då någon tar en bild på en person, mot dennes vilja, är kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken). För att den som fotograferar ska kunna dömas för brottet krävs det att bilden tagits i hemlighet. Den som avbildats ska också ha befunnit sig på en plats som utgör bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme (t.ex. en provhytt). Att fotografera någon i ett sammanhang som inte träffas av den ovannämnda paragrafen är dock inte brottsligt. Följaktligen är det tillåtet att exempelvis promenera ned på stan och ta slumpmässiga bilder av fotgängare på gatan.Straffansvaret för kränkande fotografering infördes först 2013, så dessförinnan var det i princip inte brottsligt att ta en bild av någon som t.ex. duschar. En juridisk verklighet som många, med rätta, hade kritiska synpunkter på. I och med tillkomsten av lagändringen har skyddet för den personliga integriteten förbättrats – men den rättsliga utgångspunkten är fortfarande att det är helt i sin ordning att ta bilder på vem som helst i situationer som inte omfattas av denna kriminalisering.Sammanfattningsvis tror jag inte, baserat på den information du tillhandahållit, att det finns några större chanser att få personen åtalad och dömd för brott (även om beteendet framstår som väldigt osympatiskt). Om de tagna bilderna skildrar dig i en kontext som överensstämmer med lagrummet om kränkande fotografering blir läget naturligtvis annorlunda. Då bör du göra en polisanmälan och se vad det leder till. Önskar du en mer uttömmande bedömning från min sida är du som sagt välkommen att skriva en kommentar eller skicka ett mejl och berätta mer om det inträffade.Med vänlig hälsning,

Filma ett samlag utan den filmades vetskap

2017-03-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om man är på en nattklubb/krogen och har samlag med en kvinna på en toalett och sedan filmar det utan hennes vetskap för att man vet att det finns kvinnor som ljuger om att dom blivit våldtagna etc etc. Vad är det som gäller juridiskt? Får man filma samlaget utan kvinnans vetskap eller begår man något brott då?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.On du filmar ett samlag du har tillsammans med en kvinna inne på en toalett utan hennes vetskap gör du dig skyldig till brottet kränkande fotografering (brottsbalken 4 kap. 6a §). Straffet för kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år. Att någon handlar på det sätt du beskriver innebär det alltså att den personen begår en brottslig gärning.Vänligen