Ringa misshandel eller misshandel av normalgraden och villkorlig dom vid senare brottslighet

2016-02-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har lite ångest. För ett tag bra tag sedan dömdes jag för narkotikabrott av normalgraden (1 gram kokain) och fick villkorlig dom.Efter det har jag gjort bort mig/blivit tagen två ggr. Vid det första tillfället gav jag en kille två st slag med öppen hand i ansiktet på krogen. Kan det bli något annat än ringa misshandel?Vid det andra tillfället slog jag runt tre slag med knuten näve i ansiktet på en kille, han började blöda och fick sår. Är detta misshandel av normalgraden?Vad har jag att vänta mig? Vad är det värsta scenariot?
Erik Claeson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan slagen med öppen hand bli något annat än ringa misshandel?För att misshandel ska vara aktuellt så måste kroppsskada, sjukdom, smärta eller en känsla av vanmakt varit en konsekvens av ditt handlande (se 3 kap. 5 § Brottsbalken). I det här fallet rör det sig troligtvis åtminstone om smärta, vilket innebär att det kan röra sig om en misshandel. Att avgöra vilken grad av misshandel en viss gärning avser är inte alltid särskilt lätt. Men om man ser till Högsta domstolens praxis i fallen NJA 1967 s 237 och NJA 1996 s 782 kan det konstateras att omständigheterna kring gärningen i fråga är centrala. I båda fallen rörde det sig om ett slag med knuten näve som resulterade i sår som var tvungna att sys. I det äldre fallet fälldes gärningsmannen för misshandel av normalgraden då slaget utdelats oprovocerat, medans gärningsmannen endast blev fälld för ringa misshandel i det senare fallet, då domstolen menade att gärningen provocerats fram. Omständigheterna i övrigt är därför relevanta för bedömningen om detta kan bli något annat än ringa misshandel i ditt fall. Om det inte uppkom någon påtaglig skada och det inte varit helt oprovocerat talar det mesta för att en domstol inte skulle döma grövre än ringa misshandel. Om gärningen inte ens är att ses som ringa misshandel kan ofredande bli aktuellt (se 4 kap. 7 § Brottsbalken).Är knytnävsslagen att räknas som misshandel av normalgraden?Då det enligt din redogörelse uppkommit skada, och det rör sig om flera slag med sluten hand så finns det ett flertal omständigheter som talar emot att gärningen skulle utgöra en ringa misshandel. Även här måste man alltså se till omständigheterna kring händelsen. Hur omfattande var skadan och smärtan slagen resulterat i? Var gärningen provocerad eller oprovocerad? Utifrån den information du lämnat fått låter det dock som att det rör sig om en misshandel av normalgraden, då sår uppstått och det har rört sig om upprepade slag.Vad dessa händelser kan få för konsekvenser:Om någon som begått ett brott och blivit dömd till villkorlig dom begår nya brott efter domen, men innan den villkorliga domens prövotid löpt ut, kan rätten agera på följande tre sätt (se 34 kap 1 § Brottsbalken): De kan besluta att den tidigare påföljden ska gälla även för det nya brottet, det vill säga att det inte blir någon skillnad i straffet. Denna påföljd förordnas dock endast när det gäller nya brott som inte alls eller obetydligt hade påverkat påföljden om brottet bedömts i den tidigare domen, det vill säga väldigt lindriga brott. Den andra möjligheten rätten har är att döma en helt ny påföljd för de nya brotten. Det kan röra sig om böter, fängelse, villkorlig dom och så vidare. Den sista möjligheten domstolen har är att undanröja den tidigare påföljden och istället utdöma ett nytt straff för brotten. I ditt fall torde det främst röra sig om de två senare punkterna, då åtminstone en av de nya gärningarna kan komma att ses som misshandel av normalgraden, och således knappast ett brott som obetydligt hade påverkat valet av påföljd i den nuvarande domen. Vad du har att förvänta dig är väldigt svårt att säga. Det beror på hur rätten bedömer de olika misshandlarna. Det mest sannolika är dock i min mening att det rör sig om en ringa misshandel och en misshandel av normalgraden. Det är då möjligt att rätten beslutar sig att gå efter någon av de två sista punkterna som nämnts ovan. Av dessa är den andra punkten, det vill säga att du får en ny dom emot dig avseende endast misshandlarna (eller kanske bara en av dem) troligtvis det lindrigare för dig. En misshandelsdom kan förvisso resultera i fängelsestraff, men påföljdsvalet kan även komma att bli så lindrigt som endast en varning eller förlängd prövotid.Det värsta scenariot skulle vara att domstolen väljer att undanröja domen enligt den tredje punkten och istället döma ut en ny påföljd för narkotikabrottet tillsammans med de båda nya gärningarna. Om båda händelserna är att räkna som misshandlar av normalgraden så skulle detta kunna innebära ett fängelsestraff på några år, då det även kombineras med narkotikadomen. Dock så får en villkorlig dom endast undanröjas på så sätt som sker i tredje punkten om du fått del av ett åtal för de nya brotten inom ett år från prövotidens slut (prövotiden avser sannolikt två år efter det att domen för narkotikabrottet vunnit laga kraft).Att ett sådant värsta scenario skulle inträffa tror jag dock är osannolikt.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.Brottsbalken hittar du (https://lagen.nu/1962:700)Vänliga hälsningar,

Vad är ofredande?

2016-01-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad är defination för ofredande?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga!Ofredande är kriminaliserat enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken. Under denna paragraf hamnar fridskränkningar som inte innebär olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång. Av paragrafen framgår att den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan döms för ofredande. Vad hänsynslöst beteende innebär i praktiken är svårt att förklara kortfattat. För att en gärning ska anses utgöra hänsynslöst beteende kan dock sägas att det ska vara fråga om en "kännbar fridskränkning". Klart är att det måste innebära någon form av integritetskränkning. Exempelvis skulle ett stort antal otrevliga SMS kunna utgöra ett hänsynslöst beteende.Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänligen,

Följder för misstänkt 18-årig rånare?

2015-12-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga. Jag är 18 år och är på sanolika skäl misstänkt för rån, de finns två andra i ärendet. Kan man få fängelse utav den här typen av brottslighet, med tanke på att jag är 18 har 4 kapitel i belastnings registret. Vad kommer att hända?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Rån är ett allvarligt brott. Är du misstänkt för detta är du misstänk för att med våld eller hot om våld försökt stjäla från någon person för att sedan tillägna dig det du stulit. Det är ett så kallat stöldbrott som förövats med råntvång.Begår man rån ligger straffskalan på fängelse från 1 år och upp till högst 6 år. När man skall bedöma straffet för ett brott tar man i beaktande straffskalan för brottet(1-6 år), vilken grad ett visst brott har(exempelvis grovt eller normalgraden) för att slutligen avgöra vad straffet skall bli. Man tar i beaktade den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit för brottsoffret. Man utreder även vad du som gärningsman insett eller borde ha insett, alltså vilken insikt du hade i de effekterna ditt agerande hade eller kunde ha fått samt hur offrets liv, hälsa och trygghet har sats ur spel. Utifrån detta gör man samlad bedömning där brottet i jämförelse med andra liknade brott och omständigheterna i övrigt avgör vart på straffskalan man hamnar. Man fäster särskilt avseende vid om det finns någon som kan tala för mildare straff än fängelse, så även om man har en minimigräns på en straffskala kan den understigas. Exempelvis om det finns förmildrande omständigheter som talar för det. Förmildrande omständighet kan vara om gärningsmannen provocerats, haft en allvarlig psykisk störning eller av någon anledning haft ett dåligt omdöme på grund av bristande utveckling eller erfarenhet. Man kan även gå under straffskalans minimigräns om gärningsmannen inte än fyllt 21. Är man under denna ålder men inom straffmyndig ålder så tillämpas den så kallade ungdomsrabatten. I övrigt ser man på tidigare förseelser hos gärningsmannen och därmed risken för återfall, man tar även en personlig hänsyn till exempelvis om gärningsmannen riskerar att förlora sitt jobb, själv skadats eller på grund av dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett visst straff. Du skall veta att man i många fall går långt i domstolen bedömning för att undvika att ungdomar om det inte absolut ses som nödvändigt hamnar i fängelse. Utöver denna bedömning är det mycket svårt för mig att avgöra vad som kommer hända och hur en domstol kommer bedöma de handlingar du begått, speciellt utan någon kunskap kring de omständigheter som förelegat vid händelsen. Men jag hoppas detta kan ge dig en aning om följderna av rån. Med vänlig hälsning

Lysa in med ficklampa i annans fönster

2015-12-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Får man med ficklampa lysa in i annans fönster (egnahem).
Alfred Brandt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din Juridiska fråga! Det beteende du beskriver - att lysa in med ficklampa i annans hem kan eventuellt vara att anse som ofredande. Brottet finns föreskrivet i brottsbalkens 4 kap. §7, det hittar du https://lagen.nu/1962:700. Paragrafen behandlar ” stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan”. Jag menar att lysa in i någons fönster eventuellt kan omfattas av ”annat hänsynslöst beteende”. Utöver det att brottet ska omfattas inom paragrafen för att personens ska kunna ådömas straff krävs också att den misstänkte gärningsmannen begår handlingen med uppsåt att ofreda annan. Det vill säga att personen har för avsikt att ofreda i och med dennes handling. Om detta är ett återkommande problem för Er är min rekommendation att Du anmäler detta till Polisen. Det kan Du göra här, https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/. Hoppas du känner att din fråga är besvarad! Vänligen,

En f.d. vän smyger omkring utanför min bostad. Ofredande?

2016-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en före detta vän som jag skriftligen berättat för att jag inte vill ha någon kontakt med honom. Jag har även skrivit väldigt tydligt att "om du kontaktar mig igen så kommer jag att polisanmäla dig". Nu smyger han omkring utanför min lägenhet och tittar in genom fönstren och tittar i min brevlåda. Är detta lagligt eller bör jag polisanmäla honom?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom du har gjort det klart för honom att du inte vill ha med honom att göra och att han trots det fortsätter att störa dig på ett sätt som knappast kan anses vara på ett vis som du behöver acceptera kan han eventuellt göra sig skyldig till ofredande enligt 4 kapitlet 7 § brottsbalken. Om ofredandet är upprepande och i stor utsträckning kan han även ha gjort sig skyldig för olaga förföljelser enligt 4 kapitlet 4 b § brottsbalken. Mitt råd är att du tar kontakt med polisen om du känner att han kränker dig i en sådan utsträckning att det krävs åtgärder.

Lagligt att spela in samtal?

2016-01-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Jag undrar om det är lagligt att spela in samtal som sker i någon annans bostad, utan att den som bor där vet något?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Huvudregeln gällande inspelning av samtal är att det är olagligt, såvida samtliga parter som spelas in är omedvetna om handlingen. Det framgår av 4 kap 9a § i Brottsbalken (BrB) och är ett brott som kallas för olovlig avlyssning. Om du själv deltar i det samtal som du spelar in kan brottet ej aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Det finns inga krav på att man måste upplysa den andra samtalsparten om att samtalet spelas in. Du kan också spela in samtal i andras lägenheter utan att den som äger lägenheten eller bor där vet om handlingen, såvida du själv deltar i det inspelade samtalet. Sammanfattningsvis kan du spela in samtal varstans så länge du själv deltar i det samtal du spelar in. Om du däremot spelar in andras samtal som är omedvetna om inspelningen och där du själv inte deltar är det ett brott enligt 4 kap 9a § i BrB. Då kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Hoppas jag kunde bringa klarhet i din fråga och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.Med Vänliga Hälsningar,

Dataintrång

2015-12-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Om man har fått tag på ett lösenord till en annan persons privata instagram konto, är det då lagligt att ta screenshot på bilder och kommentarer där för att sedan skicka dem vidare till andra personer?
Yesim Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Ifall någon använder annans lösenord på deras privata konto gör denne sig troligen skyldig till något av brotten dataintrång alternativt brytande av post- eller telehemlighet .Påföljden varierar mellan böter och fängelse upp till två år enligt Brottsbalken 4 kap 9.c § och 4 kap 8 §.Hoppas att detta besvara din fråga!Vänligen,

Olaglig avlyssning

2015-12-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får man spela in vad som sägs vid enskilt samtal i syfte att spela upp för andra
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Man får spela in ett samtal som man själv är delaktig i och spela upp för andra, oavsett om övriga personer i samtalet är medvetna om inspelningen. Det blir olagligt först när du i hemlighet spelar in ett samtal som inte är offentligt och som du själv inte är delaktig i. Det framgår av 4 kap. 9 a § brottsbalken.Med vänliga hälsningar,