Vad gäller angående rast om man jobbar på restaurang?

2020-06-28 i Rast
FRÅGA |Dottern jobbar på restaurang och de säger att hon bara har rätt till 15 min lunch vid jobb 6-7 Tim. Ska hon ha 30 min måste hon jobba fler timmar. Vad gäller Ang rast?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är lag på att en arbetstagare inte ska behöva arbeta i mer än 5 timmar utan rast (arbetstidslagen 15 § tredje stycket). Det är inte lagstadgat hur lång rasten måste vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska en rast vara minst 30 minuter. Dessa lagregler kan åsidosättas om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen (arbetstidslagen 3 §). Eftersom din dotter arbetar på restaurang är det Hotell & Restaurang-fackets kollektivavtal som gäller. Lag och kollektivavtal anger inte hur kort en rast eller måltidsuppehåll får vara, däremot anger kollektivavtalet att en rast får vara högst en timme för den som har en brutto­arbetstid på över 4,5 timmar. Är arbetstiden kortare än 4,5 timmar får ­rasten vara högst 30 minuter. Arbetstids­lagen § 15 säger att rasternas längd och förläggning ska vara "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena".För minderåriga, anställda under 18 år, gäller dock att de ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter 4,5 timmars arbete, vilket också är tvingande till den minderåriges fördel. Detta gäller oavsett om det finns kol­lektiv­avtal om annat eller ej.Hoppas du fått svar på din fråga!

Arbetsgivarens rätt att ändra rastlängd

2020-04-10 i Rast
FRÅGA |Hej!Vår arbetsgivare har nyligen sagt att dem kommer minska vår rast, men att vi slutar 15 minuter tidigare istället. Så vi t.ex kommer ha 15 minuter frukost rast vid 8.00 och 30 minuter lunch rast vid 12.00. Och vi börjar jobbar 6.00 på morgonen och slutar då 14.45. Får dem göra så? Har hört att man måste ha minst 1 timme rast under en vanlig arbetsdag. Detta är inget vi som arbetar där fick rösta om, utan bestämdes av dem högre upp och vi fick reda på det på vår möte vi har varje onsdag.
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar utgår jag från att du har ett heltidsarbete utan någon specialstatus (exempelvis fartygsarbete eller vägtransportarbete). Som jag förstår det arbetar du 8 timmar mellan kl. 6 och kl. 14.45 efter att dra bort tid från rasterna om sammanlagt 45 minuter. Enligt min tolkning handlar din fråga om huruvida arbetsgivaren har befogenhet att ändra schemat utan förvarning.Raster och pauserDet finns en arbetsrättslig skillnad på raster och pauser: Raster är obetald tid under arbetsdagen för arbetstagaren där den inte måste befinna sig på arbetsplatsen eller vara nåbar. En paus är en betald, kortare tid av arbetet där arbetstagaren väljer att till exempel fika eller gå på toaletten. I mitt svar kommer jag att tala om raster.För kort rastArbetstidslagen anger regler om arbetstid och raster, men preciserar inte hur långa rasterna behöver vara. Enligt domstolspraxis finns en tumregel om 30 minuter.Rasternas längd och antal ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena (15 § arbetstidslagen). Beroende på vad du arbetar med kan 15 minuter vara för lite. Den lagbestämmelsen kan dock strykas om det står uttryckligen i ditt kollektivavtal.Schemaändring inom två veckorDin arbetsgivare får lov att ändra schemat inom de ramar som arbetsrätten anger, men arbetsgivaren måste meddela er arbetstagare om ändringarna två veckor i förväg (12 § arbetstidslagen). Om informationen på onsdagsmötet angav att ändringarna börjar gälla om två veckor har din arbetsgivare tidsmässigt handlat lagligt.SlutsatsDin arbetsgivare har rätt att ändra schemat inom vissa tidsramar. Rasten på 15 minuter är förmodligen för kort, men det beror på vad du arbetar med; för ett fysiskt intensivt arbete är det lite, medan det kan godkännas för ett enklare skrivbordsarbete. Om du är obekväm med rastlängden på 15 minuter skulle jag vända mig till din närmsta chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Alternativt kan du ta upp frågan med ditt fackförbund, om du är med i ett sådant. Naturligtvis är du också välkommen att kontakta Lawline med en kommentar eller ny fråga i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Vad gäller angående sammanhängande vila på arbetet?

2020-02-21 i Rast
FRÅGA |Hej,Om man arbetar 3 dygn i sträck och är ledig sex dygn på ett rullande schema, vilka krav kan man ställa på sammanhängande vila, pauser osv. Inget kollektivavtal.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller en verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning är det arbetstidslagen som gäller. Jag utgår från att du har ett arbete som inte utgör undantag från denna lag (2 § arbetstidslagen). Som huvudregel ska alla arbetstagare ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Detta kallas dygnsvila. Inom denna tid ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelser från dygnsvilan får göras tillfälligt om det uppstår en situation som arbetsgivaren inte kunnat förutse (13 § arbetstidslagen). Arbetar du natt får du inte arbeta mer än 8 timmar i genomsnitt under en 24 timmars period. Detta genomsnitt beräknas på en period om 7 dagar (13 a § arbetstidslagen). Alla arbetstagare har även rätt till veckovila. Med detta menas minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om 7 dagar. Denna vila ska så långt som möjligt läggas vid veckoslut. Även här får avvikelse göras tillfälligt om det uppstår en situation som arbetsgivaren inte kunnat förutse (14 § arbetstidslagen).Du som arbetstagare har dessutom rätt till rast under arbetstiden. Som rast menas ett avbrott i den dagliga arbetstiden där arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska inte utföra arbete i mer än 5 timmar i följd. Längden på rasterna ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandet (15 § arbetstidslagen). Sammanfattningsvis ska du under dessa tre dagar du arbetar ha rätt till 11 timmars vila varje dygn, så kallad dygnsvila. Arbetar du natt får du inte arbeta i mer än 8 timmar i genomsnitt på en period om 7 dagar. Dessutom har du rätt till minst 36 timmars sammanhängande vila på en period om 7 dagar. Du som arbetstagare ska inte heller arbeta i mer än 5 timmar utan rast. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag rätt att ta en paus under arbetstid?

2020-01-25 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag har olika arbetstider under min 40 timmars arbetsvecka.Men en dag jobbar jag från kl. 7:30 till 17:00. Då har jag en kvart fikapaus (kl.9:45-10:00) som ingår i arbetstider och en rast/lunch 30 min. (kl.12:30- 13:00). Undrar om jag har rätt att ta en paus mellan kl.13:00-17:00?Tack på förhand!
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I arbetstidslagen finns bestämmelser om arbetstagares rätt att ta rast och paus.Vissa typer av arbete är undantagna från arbetstidslagen, se uppräkningen i 2 §. Viktigt att notera är också att det kan finnas avvikelser eller kompletterande bestämmelser i kollektivavtal, om arbetsgivaren är knuten till ett sådant, se 3 §. När har du rätt till rast? Du har rätt att ta rast när du arbetat max fem timmar i sträck, arbetstidslagen 15 § tredje stycket. Rasten bör vara 30-45 minuter lång om du bara har en rast under hela arbetspasset. Är rasten uppdelad till två tillfällen kan något tillfälle vara kortare, dock minst 10 minuter. Rasten är inte arbetstid och du står därför inte under arbetsgivarens förfogande och kan exempelvis lämna arbetsplatsen. -Finns det bestämmelser om raster i kollektivavtalet går de före arbetstidslagen. När har du rätt till paus? Pauser är kortare avbrott från arbetet, vanligen för att dricka vatten, gå på toaletten eller annat. Hur lång en paus ska vara, eller hur många pauser en arbetstagare får ta under dagen är inte reglerat i arbetstidslagen. Det är upp till arbetsgivaren att ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna, arbetstidslagen 17 §. Pausen räknas som arbetstid. Reglerna om pauser i arbetstidslagen är tvingande, och arbetsgivaren kan därför inte avtala bort dessa genom ett kollektivavtal. I detta fallet går lagen före. Svaret på din fråga är att du har rätt ta en kortare paus mellan kl 13:00 och 17:00, om det finns behov för det. Det rör sig dock inte om någon ovillkorlig rätt till exempelvis fikapaus på bestämda tider. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvarArbetsgivare är skyldiga att verka för och upprätthålla en god och tillfredställande arbetsmiljö, samt vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet vilket följer av arbetsmiljölagen 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § (mfl). Mår du dåligt över situationen eller upplever att du inte har tid att ta paus bör du därför påtala detta för arbetsgivaren eller ditt skyddsombud på arbetsplatsen.Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Måste man jobba längre för att man tagit rast?

2020-06-06 i Rast
FRÅGA |Jag jobba åta timmar och ta pausen 39 minuter man arbetsgivare sa du mästa gå senare 30 minuter eftersom du ta pause 30 minuter där i Sverige någon regalierna om det
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige är det lag på att man ska ha rast om man arbetar mer än 5 timmar (15 § 3 stycket arbetstidslagen). Eftersom du arbetar 8 timmar innebär detta att din arbetsgivare är skyldig att ge dig rast. Det är inte lagstadgat hur lång rasten måste vara men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska en rast vara minst 30 minuter. Dessa lagregler kan åsidosättas om de finns kollektivavtal (3 § arbetstidslagen). Det är därför en bra idé att kolla upp om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Du är berättigad en rast. Därför kan din arbetsgivare inte tvinga dig att stanna kvar och jobba extra för att du tog en rast. Däremot är det viktigt att veta om att en rast inte räknas som arbetstid. Om din arbetsdag är 8 timmar lång och din rast är 39 minuter kommer du vara på jobbet 8 timmar och 39 minuter. Med det sagt så har din arbetsgivare ett ansvar att forma ditt schema korrekt, med raster inräknat. Att arbetsgivaren i slutet av jobbdagen informerar dig om att du måste jobba extra för att du hade en rast är därför inte okej. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket rast och paus har man rätt till under arbetstid?

2020-02-25 i Rast
FRÅGA |Hej!Jag har en timmes lunch rast under dagen. Vi har inga mer inlaggda raster eller pauser. Har jag rätt att ta en pause eller en rast under dagen? Utöver den 1h Lucnhrast? Hur mina pass ser ut.06:30 till 15:30 08:00 Till 17:0012:00 Till 21:00 Jag får betalt för 8 timmar så jag har en timmes rast.Undrar även också om det är tillåtet att använda mobilen på rasten/pausen.Vad har jag för rätt att begära ifrån jobbet.Tack så mycket!
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå från vad som står i lagen. Det kan vara så att det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar rastens längd och hur ofta du ska få ha rast eller paus. Det kan alltså vara bra att se om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, om det inte finns gäller det som jag skriver i mitt svar.Hur mycket paus och/eller rast har du rätt till under arbetsdagen?Regler om raster och pauser under arbetstid hittas i arbetstidslagen.RasterEnligt arbetstidslagen får en arbetstagare jobba max 5 timmar utan rast. Arbetar du tiderna 08-17 så har du rätt att få rast senast kl 13. Lagen säger ingenting om rasternas längd eller antal. Det brukar dock rekommenderas att rasten är mellan 30-60 minuter.Du har alltså inte rätt till mer än 60 minuters lunchrast mitt på dagen. Är du inte nöjd med hur rasten schemaläggs kan du försöka att prata med din chef och fråga om du får dela upp din rast under dagen (exempelvis 45 minuters lunch och en 15 minuters rast vid ett annat tillfälle). Är du ansluten till facket så kan facket hjälpa dig att försöka påverka schemaläggningen av raster.PauserEnligt arbetstidslagen så ska arbetsgivaren se till att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasten. Syftet med en paus är att du som arbetstagare ska kunna gå på toaletten eller dricka vatten. Längden på pauserna och antalet pauser är inte reglerat i lagen.Är det tillåtet att använda mobilen på rasten/pausen?RasterRast är ett uppehåll i arbetet som man inte för betalt för. Eftersom att du inte får betalt behöver du inte heller stå till arbetsgivarens förfogande och kan därför göra vad du vill på din rast. Du får sitta med mobilen, lämna arbetsplatsen för att gå ärenden eller luncha. Du behöver alltså inte ens stanna kvar på arbetsplatsen eller vara nåbar på mobilen under din rast. Din rast är din tid och du får använda mobilen hur mycket du vill på rasten.PauserEn paus är ett kortare uppehåll under arbetstid vilket innebär att du får lön under den tiden. Som jag skrev innan så ska pauser användas för att exempelvis gå på toaletten, dock finns ingen regel som säger exakt vad man får eller inte får göra under en paus. Det finns alltså ingen regel som säger att du inte får använda mobilen men jag kan tänka mig att arbetsgivaren inte uppskattar att man sitter med mobilen på arbetstid.Hoppas du fått svar på din fråga!

När har man rätt till lunchrast under arbetsdag?

2020-02-06 i Rast
FRÅGA |Finns det några regler för hur lunchrasten ska vara förlagd under dagen?
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga om reglerna om arbetsgivarens skyldighet att förlägga lunchrast under en arbetstagares arbetsdag regleras av bestämmelserna i arbetstidslagen (ATL).Vad säger lagen?Lagen har inga detaljerade regler om hur lång en rast ska vara, exempelvis lunchraster. Däremot ska rasten - för att kunnas klassificeras som en faktisk rast enligt praxis, då röra sig om ett uppehåll på minst tio minuter. Dock brukar lunchraster i regel vara 30-45 minuter lång. Arbetsgivarens skyldighet Arbetsgivaren är dock enligt lag skyldig att förlägga lunchraster så att en arbetstagare inte utför arbete under tjänst i mer än fem timmar, dvs. en arbetstagare får inte arbeta mer än fem timmar utan rast inom ramen för dennes schema (15 § tredje stycket ATL). När lunchen däremot ska förläggas, dvs. en exakt tidpunkt för detta finns dock inte reglerat i lagen.Värt att tillägga är att kollektivavtal kan föreskriva att raster ska förläggas annorlunda än det som lagen föreskriver.Råd: Jag skulle därför råda dig höra med din arbetsgivare för att kolla upp om din arbetsplats tillämpar kollektivavtal. Om kollektivavtal finns på din arbetsplats är det mycket möjligt att mer exakta regler om exempelvis lunchraster och när de ska förläggas finns reglerat. Du kan även - förutsatt att kollektivavtal tillämpas, kontakta facket. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen, Vänligen,

Vad krävs för att ha rätt att säga upp sig med omedelbar verkan?

2019-12-14 i Rast
FRÅGA |Hej,Jag är visstidsanställd i snart 1 år (i april 1 år). Jobbar inom restaurang. Inget kollektivavtal.Jobbar 40 timmar i veckan men har ingen paus eller lunch.Detta påverkar mitt psyke och har även fått magsår, samt arytmi. Var inlagd i 3 dagar och tar nu medicin. Min läkare sa även att jag borde byta jobb innan jag blir inlagd för en längre tid.Och jag känner att jag inte klarar av att jobba mer. Mitt hjärta klarar inte mer med denna press och stress, inte heller min mage. Och ingen paus alls och ingen lunch att kunna äta i lugn och ro en ordentlig måltid. Har ingen micro ens på jobb. Sover även så fruktansvärt dåligt och har börjat ta atarax (lugnande) och sertralin (antidepp).Har jag rätt att säga upp mig med omedelbar verkan?
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det handlar om rätten till rast och paus på arbetsplatsen så är det arbetstidslagen som är tillämplig. Det enda sättet som man kan förhandla fram andra villkor för för arbetstid än de som står i arbetstidslagen är via ett kollektivavtal. Då det inte finns på din arbetsplats så är det som står i lagen tvingande för din arbetsgivare. Du har rätt till rast och pausOm dina arbetspass är längre än 5 timmar i följd så har du rätt till rast. Rasterna ska förläggas så att du aldrig jobbar mer än 5 timmar i sträck utan att ha fått en rast. Rast innebär tid som du inte behöver finnas tillgänglig på arbetsplatsen (15 § arbetstidslagen).Utöver rasterna så har du även rätt till pauser. Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauserna som behövs (17 § arbetstidslagen).Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över arbetsplatsenDet är arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet rörande dessa frågor. Om arbetsgivaren bryter mot bestämmelser i arbetstidslagen om rast och paus så är det framförallt böter som kan bli aktuellt (24 § 1p. arbetstidslagen). Det kan vara en idé att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen (i detta fallet bristen på rast och paus) till arbetsmiljöverket. Det finns onlineformulär för detta på deras hemsida. För att få lämna en anställning med omedelbar verkan krävs det grovt kontraktsbrottFör att du ska ha rätt att frånträda din anställning med omedelbar verkan krävs det att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Att din arbetsgivare har försummat bestämmelserna om rast i arbetstidslagen uppfyller mest troligt inte kravet på väsentlighet då det enligt praxis krävs att arbetsgivaren brukat våld eller har varit i märkbart dröjsmål med att betala ut lön (4 § LAS). Således har du mest troligt inte rätt till att frånträda din anställning med omedelbar verkan. Visstidsanställda har inte rätt att säga upp sig i förtid Då du är visstidsanställd så finns det tyvärr inte något legalt stöd för dig att säga upp din anställning före dagen då anställningen är avtalad att ta slut. Ett undantag från detta är om det framgår i ditt anställningsavtal att du har en uppsägningstid, då kan du säga upp dig i enlighet med den. Ta kontakt med facket eller försök hitta en lösning tillsammans med din arbetsgivareUtgångspunkten blir här alltså att du är bunden av din anställning till och med ditt avtalade slutdatum. Jag skulle råda dig till att kontakta ditt fack om du är fackligt ansluten för ytterligare rådgivning. Du kan också försöka prata med din arbetsgivare och gemensamt försöka hitta en lösning. Det kan även gå att gemensamt avtala om ett tidigare slutdatum för din anställning. Hoppas att du har fått svar på din fråga!