Vad kan man göra när man har blivit hotad flera gånger av ett gäng killar?

2018-05-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej om man blir misshandlad av ett gäng killar och killarna bor i samma område som vi och vi är rädda hur ska vi göra för att slippa dessa killar och slippa vara rädda vad ska vi göra för det ska blir bra så man slipper att flytta för dessa killar har hotat mig o killen 2 gånger nu hotat mig och killen till livet och dessa killar håller på med droger o bränd bomber o knivar
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot, 4 kap. 5§ Brottsbalken (BrB)Av vad du beskriver låter det som att det skulle kunna vara fråga om att ni har blivit utsatta för brottet olaga hot (BrB 4:5). Av lagtexten framgår att "den som hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år".Här verkar det ju vara fråga om flera fall av hot. För att det ska kunna falla in under olaga hot ska hotet alltså varit ägnat att typiskt sett framkalla allvarlig fruktan hos er som hotade (utifrån er synvinkel). Det ska dessutom vara fråga om ett hot om brottslig gärning riktat antingen mot säkerheten till person eller egendom. Eftersom dödshotet är det enda jag har någon mer information om kommer jag ta utgångspunkt i det för att kunna förklara. Vad menas med "ägnat att framkalla allvarlig fruktan"?Det som menas är, lite förenklat, att det ska finnas en allvarlig fruktan för att hotet faktiskt verkställs. Det som är av betydelse är alltså hur ni som hotade har upplevt situationen. I fallet med dödshotet är det ganska sannolikt att ni upplevt hotet som allvarligt och överhängande med tanke på att gänget verkar syssla med andra kriminella gärningar, har tillgång till brandbomber, knivar m.m. och dessutom hotat er flera gånger. Vad menas med "hot om brottslig gärning" och "riktat mot säkerheten till person eller egendom"?I ert fall är det ju fråga om ett hot som riktar sig mot er personliga säkerhet. Det är också ett hot om brottslig gärning eftersom de hotat era liv. Har de tidigare hoten inneburit att skada er eller er egendom på något sätt brukar det typiskt sett kunna räknas in här.Sammanfattningsvis kan det åtminstone röra sig om brottet olaga hot i fallet där de har hotat er till livet. Vad kan ni göra?Min rekommendation är absolut att ni vänder er till polisen och gör en polisanmälan för händelserna och hoten som har varit så att de kan börja utreda saken och att det sedan eventuellt kan åtalas. Det är sedan upp till åklagaren att avgöra om det finns tillräckligt med bevisning för att väcka åtal så att personerna kan dömas för brott. Ni kan också få tips av polisen om hur ni kan hantera hot på bästa sätt om det skulle hända igen.Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Kan en hyresvärd göra sig skyldig till brott genom att gå in i hyresgästs lägenhet med egen nyckel?

2018-04-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag hyr en lokal och hyresvärden gick i förra veckan in och tog alla mina saker trots att värden hela tiden sagt att jag har den enda nyckeln. Detta är ju inte ett inbrott eftersom de hade egen nyckel. Vad kallas detta brott?
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att hyresgästen måste lämna sitt samtycke till att hyresvärden går in i lägenheten (bostadslägenhet eller lokal). Detta gäller även om hyresvärden skulle ha en reservnyckel. Det bör även påpekas att hyresvärden inte har rätt att utan hyresgästens medgivande inneha en reservnyckel till lägenheten. Ofta anges det i så fall i hyresavtalet om hyresvärdens rätt att inneha en sådan nyckel. Även om hyresvärden har givits rätt att ha en reservnyckel innebär det inte att hyresvärden när som helst får gå in i lägenheten. Undantag från huvudregeln om att hyresgästen måste lämna samtycke till tillträdet regleras i 12 kap. 26 § jordabalken (JB). Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller för att utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada (12 kap. 26 § första stycket JB). Vid akuta situationer, såsom vid större vattenläckor, kan hyresvärden ha rätt att tillträda lägenheten utan hyresgästens medgivande. Om hyresvärden bereder sig tillträde till lägenheten utan att ha grund för detta i 12 kap. jordabalken kan det under vissa förutsättningar även vara brottsligt. I 4 kap. 6 § brottsbalken (BrB) regleras brotten hemfridsbrott och olaga intrång. I fall du inte använder lägenheten som din bostad är det i så fall olaga intrång som kan bli aktuellt (4 kap. 6 § andra stycket BrB). Även om din hyresvärd har en reservnyckel till lokalen, men inte haft någon rätt enligt 12 kap. 26 § JB att gå in i den, kan hyresvärden ha gjort sig skyldig till olaga intrång. Det är även möjligt att hyresvärden genom tagandet av dina saker gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB). Stöld enligt 8 kap. 1 § BrB blir i stället aktuellt om hyresvärden olovligen tagit saker som tillhör annan än hyresvärden själv och att tillgreppet inneburit ekonomisk skada samt att hyresvärden vid tidpunkten för brottet hade uppsåt att tillägna sig sakerna, så kallat tillägnelseuppsåt. Med vänlig hälsning,

Olaga hot/ofredande

2018-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan.Jag är ett vittne I ett ärende där en man och kvinna gått isär och denne man har fått besöks förbud, hon fick även skyddad identitet en kortare tid.(jag är arbetskollega till denna kvinna) Och nu 6 månader efter själva händelsen så har denna mannen börjat åka med sin bil på gatan där jag bor, med min sambo och dotter. Han ställer sig längre bort på gatan och kan stå där ifrån 10 min till 40min. Han bor 5 min enkel väg här ifrån. Han har gjort detta i 4 dagar i rad nu. För 1.5 månad sen stannade han mig nät jag var på är med min bil ifrån min bostad och sa att han ville prata. Jag sa nej. Detta börjar bli otäckt. Vad gör ja? Begår han brott då den ends kopplingen mellan mig och honom är vittne emot honom pga hemskheter han gjorde sin ex fru. MVH
Martin Persson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns några bestämmelser i BrB (brottsbalken) som skulle kunna aktualiseras.Brott?Övergrepp i rättssak och olaga hotBrottet innebär att någon med våld eller hot om våld angriper någon för att ha avgett eller ska avge en vittnesutsaga (17 kap. 10 § BrB). Syftet är att ge ett vittne straffrättsligt skydd så att denne inte kan påverkas på ett otillbörligt sätt. Om brottet anses av normalgraden döms denne till fängelse i högst fyra år (st. 1). Om brottet istället anses vara ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader (st. 4).Om dock det olaga hotet inte kan hänföras till det faktum att du är vittne, kan situationen bedömas enligt 4 kap. 5 BrB (olaga hot). Ofredande eller olaga förföljelseDen som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan dömas för ofredande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § BrB). Om den som ofredar förföljer en person, kan personen dömas för olaga förföljelse (4 kap. 4 b § BrB). Bedömning Endast de omständigheterna att han stannar utanför din bostad och förhåller sig passiv och stannar dig för att prata, bör inte leda till ett olaga hot eller övergrepp i rättssak. Det är troligare att det är ofredande (eller olaga förföljelse) med de omständigheter som du angivit. Om det fortsätter, bör du ansöka om kontaktförbud och alternativt anmäla för ofredande om det fortsätter under en längre period. Hoppas din fråga blev besvarad. Har du ytterligare funderingar, kontakta gärna Lawline igen! Vänligen,

Sprida konversationer från facebook

2018-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att sprida bilder på privata konversationer från facebook? Eller sådant som skrivs i slutna grupper på facebook?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gränsen för vilka uppgifter som privatpersoner får sprida är reglerat i brottsbalken (BrB). I 5 kap. 1 § BrB anges det under vilka förutsättningar en person kan dömas för förtal. Gärningsmannen ska isåfall spridit uppgifter som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt beteende eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta offret för andras missaktning. Detta gäller även om uppgiften är sann under förutsättning att det var oförsvarligt att lämna uppgiften. Att det ska vara oförsvarligt att lämna uppgiften är ett högt ställt krav där flera faktorer ska tas till beaktning t.ex kraven som yttrandefriheten och tryckfrihet ställer i ett demokratiskt samhälle. Vem som tagit del av uppgifterna kan även vara av betydelse, inom närstående kretsar kan det anses försvarligt att sprida uppgifter som hade varit oförsvarliga i ett offentligt sammanhang. Sedan den 1:a januari 2018 finns även ett nytt brott i 4 kap. 6c § BrB som benämns som olaga integritetsintrång. Enligt bestämmelsen ska den som gör intrång i annans privatliv genom att spridit uppgifter eller bilder och spridningen är ägnad att allvarlig skada den som uppgiften rör dömas för olaga integritetsintrång om gärningen inte var försvarlig med hänsyn till syftet och övriga omständigheter. Uppgifterna eller bilderna ska ha rört t.ex någons sexualliv eller hälsotillstånd, eller att någon utsatts för brott.Svaret på din fråga blir därmed att utgångspunkten vid spridande av uppgifter är att det är tillåtet. Beroende på vilka typer av uppgifter det rör sig om, gentemot vilka uppgifterna spreds till och i vilket sammanhang kan spridandet utgöra ett brott. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hot och kränkningar

2018-04-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag har under en tid blivit kränkt av en tidigare nära vän & nu under dom senastedagarna har det varit på snapchat. Hon har uttryckt sig grovt genom att skriva " de tre muskutrörerna vill jag halshugga " vilket är jag & mina två kompisar, kan det räknas som hot? Jag känner mig påhoppad av det! Hon har även skickat kränkande saker till mig som tex " klarar inte svart se på dig, kräks ". Har fått mycket skit mot mig. Min fråga är då vad man kan göra i detta läge om man kan anmäla för ofredande, verbala kränkningar, hot eller något annat liknande? Att också nämna är att denna person tidigare haft en relation med lärare och det var där allt började, för ca 1 år sedan! Kränkningarna har pågått sedan dess!
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Brott och straff regleras i brottsbalken (BrB).Olaga hotFör att dömas för olaga hot krävs det att du har blivit hotad med en brottslig gärning samt att hotet är framställt på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för din egen eller någon annans säkerhet till person eller egendom, 4 kap. 5 § BrB.I ditt fall kan hotet om att halshugga dig och dina vänner räknas som ett hot om brottslig gärning. Vidare är det en bedömningsfråga om hotet är att anse som allvarligt och om du uppfattar hotet som något som gör att du känner rädsla i förhållande till din säkerhet till person eller inte. I detta fall kan olaga hot bli aktuellt.OfredandeI brottsbalkens 4 kap. 7 § stadgas även brottet ofredande, som också kan tänkas bli aktuellt. Ofredande innebär att någon utsätter en annan person för störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende som kränker den utsattes frid på ett märkbart sätt, vilket de upprepade kränkningarna som du nämner har pågår i över ett år kan räknas som.FörolämpningEtt ytterligare brott som skulle kunna bli aktuellt är förolämpning. I detta fall kan man dömas om man kränker eller sårar en person, om dessa uppgifter riktas direkt till den personen och är ägnade att kränka personen på något sätt, 5 kap. 3 § BrB.Kränkningarna som pågått under lång tid och de påståenden som nu nämner kan ses som ägnade att kränka dig som person på något sätt. Eftersom de är riktade mot dig, kan brottet förolämpning bli aktuellt.Hoppas att du fick hjälp med din fråga och att kränkningarna upphör!Vänliga hälsningar,

Hemfridsbrott i lägenhet - vad gäller?

2018-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej I morse vaknade jag av att en nyckel vrids om i mitt lås och två städerskor öppnar dörren till min lägenhet. jag sätter mig genast upp och säger åt dom att försvinna, medans deras svar är att dom ska städa mitt rum, jag återupprepar mig fram tills dom stänger dörren och går. jag ringer hyresvärden och förklarar vad som hänt vilket svaret blir ''oj men dom skulle städa en annan lägenhet''. nu undrar jag vem har gjort fel hyresvärden som lämnat ut nyckeln eller städerskorna som går in i mitt rum?Kan jag göra en anmälan för Hemfridsbrott även om det antagligen var ett misstag men absolut lika otrevligt för det!
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken otrevlig överraskning! Jag förstår hur du känner även fast det hände efter ett missförstånd. Nedan finner du min redogörelse kring din situation. Tillämpligt lagrum4 kap. Brottsbalken (BrB)Vad gäller?Hyresvärden (eller städarna i ditt fall) har ingen rätt att gå in i din lägenhet utan din tillåtelse. Att bryta mot detta kallas för att utgöra ett så kallat hemfridsbrott. Hemfridsbrott handlar om att någon olovligen intränger eller stannar kvar i en lägenhet utan lägenhetsinnehavarens samtycke, vilket framgår av 4 kap. 6 § BrB. Även om det var ett misstag så har du således utsatts för ett brott när städarna olovligen steg in i din lägenhet och det du följdaktningen kan göra är att polisanmäla händelsen mot denna bakgrund. SlutsatsJag kan inte svara på vems ansvaret är eftersom det var städerskorna som steg in i fel lägenhet men det fick antagligen nyckeln av hyresvärden. Var det således hyresvärden som angav dem fel lägenhet att gå in i? Det du har utsatts för utgör i alla fall grund för hemfridsbrott vilket du kan polisanmäla. Hoppas du fick hjälp av mitt svar!Önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,

Förtäckt hot

2018-04-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Räknas det som olaga hot att säga till en person : vi ses utanför dig ikväll . Och : jag och fyra till är påväg hem till dig o vi ska göra upp saker , och även uppge personens hemadress i samma mening ?
Martin Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är straffrättslig och svaret finns i brottsbalken (BrB). Olaga hotOlaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Inte bara uttryckliga hot är straffbara, utan även handlingar som implicerar hot, dvs. förtäckta hot (jfr NJA 2013 s. 1227). Det är endast hot om brottslig gärning som är kriminaliserat. I detta fallet kan "göra upp saker" implicera att det ät hot mot liv och hälsa, t.ex. misshandel eller dylikt. Enligt bestämmelsen krävs att hotet ska ha framkallat allvarlig fruktan. Det ska alltså framstå som allvarligt menat. Bedömningen huruvida det har förelegat allvarlig fruktan tar bl.a. hänsyn till vad hotet i sig innebär och gärningsmannens farlighet.SvarI detta fall är det ett möjligt förtäckt hot som kan bedömas som olaga hot. Detta förutsätter att den hotade har upplevt allvarlig fruktan och att hotet är allvarlig menat.Hoppas att din fråga besvarades tillfredställande!

Jag har sagt upp kontakten med en person, som hotar att sprida meddelanden vi har skickat till varandra. Jag har dessutom fått en mängd samtal från hemliga nummer, som jag misstänker kommer från den personen. Är det ett brott?

2018-04-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!1) Jag hade kontakt med X person som jag avslutade det. Efter detta X personen hotade mig så här, kommer att avslöja alla mina texter som vi Skickade till varandra hos mina vänner och familjien. Jag vill veta om X personen gör detta , kan det räknas ett brott? Dessutom kan jag polisanmälan X personen och vad gäller i lagen?2) Från datumet som jag tog slut på kontakten med X personen, fick hundratals samtal med hemliga nummer. Just nu bad jag om samtal spårning av min operatör, jag vill veta om störande personen är det X, kan jag gå vidare till polisen och rättegång?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår av din fråga att du har haft kontakt med en person. Du skriver X personen, det framgår inte om det är en vän/bekant eller en partner du har sagt upp kontakten med. Efter att du avslutade kontakten hotade personen att sprida texter som ni skickat till varandra (jag tolkar det som att du syftar på sms, chattmeddelanden och liknande) till dina vänner och din familj. Efter att du sa upp kontakten har du fått en mängd telefonsamtal, som du misstänker kommer från personen du har sagt upp bekantskapen med. Jag kommer att gå igenom spridandet av meddelandena, därefter telefonsamtalen, och avslutningsvis ge dig råd om vad du kan göra nu. Hotet om att sprida meddelandenDet framgår som sagt inte vad du har för relation till personen du har sagt upp kontakten med. Det framgår inte vad det står i meddelandena ni har skickat till varandra. Jag skulle behöva mer information för att ge ett korrekt svar. Jag vill nämna att det är straffbart att sprida uppgifter om en annan persons sexualliv eller hälsotillstånd, se Brottsbalken 4 kap 6c § (här), och brottet som är aktuellt är olaga integritetsintrång. Om man sprider uppgifter som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd kan man göra sig skyldig till brottet förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Om meddelandena ni har skickat till varandra innehåller sådana uppgifter, och personen sprider dem kan personen ifråga ha begått ett brott, men då det inte framgår vad meddelandena innehåller går det inte att ge något säkert svar. TelefonsamtalenDu misstänker att de hundratals telefonsamtal du har fått (som kommer från dolt nummer) är från personen du har sagt upp kontakten med, och har begärt att samtalen ska spåras. Om samtalen kommer från personen ifråga kan det röra sig om brottet ofredande, se Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Ofredande innebär att man som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Exempel på ofredande är t.ex. att knuffa någon, slita i någon annans kläder, utöva telefonterror eller spotta på någon. Det innebär att om man inte vill ha kontakt och har sagt det, men personen ändå ringer eller sms:ar vid upprepade tillfällen kan det utgöra ofredande. Vad du kan göra nuEftersom det inte framgår av din fråga vad meddelandena (som du och den andra personen har skickat till varandra) som personen hotar att sprida till din familj och dina vänner innehåller är det svårt att svara på om det utgör ett brott, men det kan röra sig om olaga integritetsintrång eller förtal. Angående samtalen tolkar jag det som att du i nuläget inte vet om det är personen du sagt upp kontakten med som ringer, men om det är det, kan personen ha gjort sig skyldig till ofredande. Jag rekommenderar att du vänder dig till polisen för vidare rådgivning och berättar för dem om vad som har inträffat, och frågar om du bör polisanmäla personen. Om du har fler frågor är du välkommen att ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,