Har jag som timanställd rätt till sjuklön?

2020-10-31 i Sjuk
FRÅGA |HeJ! Jag jobbar i en butik och har gjort i två år. Jag har varit timanställd utan fasta timmar, men har jobbat ca halvtid. Jag får schema vecka ca var tredje vecka. Har jag rätt till sjuklön efter första sjukdagen (karensdagen)? Min chef påstår jag inte har rätt till sjuklön alls för att jag inte har fasta timmar.
Cornelia Nilsson |Hej! Först vill jag bara säga, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Sen till din fråga; jag tolkar det som att du vill veta ifall du har rätt till sjuklön eftersom du är timanställd utan fasta timmar (då din chef säger att du inte har rätt till det). Regler för sjuklön regleras i lagen om sjuklön. Vad olika anställningsformer innebär anges i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetstagare har enligt vad som sägs i lagen om sjuklön rätt att vid sjukdom behålla lön och andra förmåner (sjuklön). Lagen är tvingande, vilket innebär att avtalsvillkor som inskränker eller upphäver de rättigheter som arbetstagaren har enligt denna lag, är ogiltiga. (1 och 2 § lagen om sjuklön)Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning? Enligt lagen finns det två anställningsformer; antingen har man en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning innebär att man är anställd utan något bestämt slutdatum och ens anställning avslutas genom uppsägning och uppsägningstid. Tidsbegränsad anställning har ett bestämt slutdatum och slutar gälla efter det datumet (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete) Om inget annat anges i ens anställningsavtal är man tillsvidareanställd. (4 § och 5 § andra stycket LAS)Att vara timanställd är således egentligen ingen anställningsform, utan mer ett sätt att få betalt på (att du får betalt för de timmar du faktiskt arbetar). Timanställning kan både vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, men detta ska framgå av ditt anställningsavtal. Men om du har en allmän visstidsanställning (typ av tidsbegränsad anställning), så övergår den till en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller när flera tidsbegränsade anställningar som följer på varandra sammanlagt uppgår till 2 år. (5 a § LAS) Rätt till sjuklönFör en som är anställd tillsvidare eller har en tidsbegränsad anställning för minst en månad, gäller rätten till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Om arbetstagaren har en tidsbegränsad anställning på mindre än en månad, kan hen få sjuklön när personen har tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 dagar i följd (3 § lagen om sjuklön). Enligt praxis (prop. 1990/91:181 s 69) innebär "tillträtt anställningen" att personen har kommit till arbetsplatsen för att arbeta. Att arbetstagaren påbörjat färden till arbetsplatsen men under färden råkat ut för skada eller sjukdom, godtas också. Sjuklönen betalas ut för de dagar arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom och ska beräknas på den lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren går miste om eftersom hen är sjuk. Det vill säga, som anställd efter schema där du får timlön, beräknas sjuklönen för de timmar du faktiskt skulle ha jobbat. (4 och 6 § lagen om sjuklön) Sjuklöneperioden börjar den första dagen arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och kommande 13 kalenderdagar som personen är sjuk (7 § lagen om sjuklön). SammanfattningEnligt din fråga så uppfattar jag det som att du antingen har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på minst en månad (eftersom du skriver att du jobbat hos din arbetsgivare i två år). Om så är fallet, inträder din rätt till sjuklön första dagen av anställningstiden (3 § lagen om sjuklön). Det ska dock stå i ditt anställningsavtal vilken form av anställning du har. Dock, eftersom du är timanställd och utan fasta timmar, så har du bara rätt till sjuklön för de timmar du faktiskt skulle ha arbetat (4 och 6 § lagen om sjuklön). Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill att jag ska förtydliga något, kan du kommentera nedan. Om du vill ha vidare rådgivning i frågan, kan du kontakta en av våra jurister på www.lawline.se/boka. Du kan även ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 (Öppet måndag-fredag 10.00-16.00) Vänliga hälsningar,

Sjukskrivning under uppsägningstid

2020-10-24 i Sjuk
FRÅGA |Hej Jag har sagt upp mig och det är 20 dagar kvar av min uppsägningstid men jg mår psykiskt dåligt och kan ej jobba. Vad händer nu? Pausas min uppsägningstid? När jag var hos läkten så vägrade han ge intyg pga att man kan vara hemma för rådande omständigheter utan att behöva ha intyg. Men om jag ej kan fixa någon intyg. Vad händer då? Jag vill verkligen ej tillbaka jag bryr mig ej om pengarna.
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det din läkare nämnde angående att ett intyg inte behövs stämmer. På grund av den rådande situationen kring covid-19 har kravet på läkarintyg slopats. Detta gäller till den 31 december 2020. Det slopade läkarintyget gäller de första 14 dagarna och omfattar alla sjukdomar, dvs inte enbart covid-19. Under den perioden betalas sjuklön. Försäkringskassan har även beslutat att inte kräva läkarintyg under de tre första veckorna, dvs till och med dag 21. Dock återgår reglerna för krav på läkarintyg till att gälla från dag 15 från och med 1 november 2020. Om den första sjukdagen är innan 1 november 2020 avvaktar Försäkringskassan med att begära in läkarintyg mellan dag 15 och 21. Därmed bör du kunna få sjukpenning för de resterande dagarna också.Detta innebär inte att din uppsägningstid pausas. Efter dessa 20 dagar har du ingen skyldighet att återgå till arbetet. Arbetsgivaren kan dock fortfarande begära att du lämnar en skriftlig försäkran enligt 9 § sjuklönelagen men utöver detta behöver du inte vara orolig över att bli betalningsskyldig eller behöva återgå till arbetet så länge som du sjukanmäler dig. Lycka till och jag hoppas att du mår bättre!Vänliga hälsningar,

Arbetsgivarens rätt att kräva läkarintyg

2020-10-15 i Sjuk
FRÅGA |Kan min arbetsgivare tvinga mig att lämna in mitt läkarintyg under tiden jag är sjuk och om man ej gör detta så sätter han ogiltig frånvaro?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav gällande läkarintyg finns i sjuklönelagen. Krav om läkarintyg kan även regleras i kollektivavtal (2 § andra stycket sjuklönelagen). Arbetsgivaren har rätt att kräva läkarintyg från den åttonde kalenderdagen, men när det föreligger särskilda skäl kan arbetsgivaren kräva det från en tidigare dag, till och med från första sjukdagen (10 a § sjuklönelagen). Särskilda skäl för tidigare intyg kan vara t ex misstanke om missbruk, behov av rehabilitering eller vid misstanke om att annan frånvaro än sjukdomen egentligen ligger bakom sjukfrånvaron. Det är i princip arbetsgivaren som bestämmer om det föreligger särskilda skäl. Möjligheten att kräva ett läkarintyg första dagen gäller för arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal. Har man kollektivavtal gäller i stället avtalets bestämmelser. Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte lämnar ett läkarintyg är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön för den del av sjuklöneperioden där intyg saknas.Utgångspunkten är alltså att din arbetsgivare endast har rätt att kräva läkarintyg från den åttonde dagen, förutsatt att det inte föreligger särskilda skäl och att arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Med vänliga hälsningar

Kan sjuklön utebli om de anställda inte sjukanmäler sig?

2020-09-24 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Vi är ett litet företag och vissa av våra anställda sjukanmäler sig inte till den personen de ska anmäla sig trots otaliga upprepningar om att sjukanmälan ska in till denne person. Räcker med ett sms eller mejl. På tisdagen kan t ex. arbetsgivaren få reda på att någon varit sjuk under måndagen.Min fråga är kan vi sätta olovlig frånvaro på personerna som inte sjukanmäler sig och kan sjukpenning utebli då de inte sjukanmält sig?Tack!
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din fråga är ifall arbetsgivaren kan sätta olovlig frånvaro på personerna som inte sjukanmäler sig när de är sjuka och ifall sjukpenning kan utebli för dessa personer. Jag kommer redogöra för vad som gäller och i slutet sammanfatta mitt svar. Det finns ingen lag som reglerar sjukanmälan för anställda, hur den ska gå till osv. Istället är det arbetsgivaren på varje arbetsplats som avgör hur och när sjukanmälan ska göras. Arbetsgivaren ansvarar då för att det ska vara tydligt för de anställda hur en sjukanmälan ska gå till. Sjukpenning och sjuklönDu frågar ifall sjukpenning kan utebli ifall de anställda inte sjukanmäler sig. Med sjukpenning avses de pengar som en anställd har rätt till om hen är sjuk längre än 14 dagar. Den anställda ska då ansöka om detta från Försäkringskassan. Mer information om detta finner du på Försäkringskassans hemsida. De första 14 dagarna en anställd är sjuk, betalar arbetsgivaren som huvudregel ut sjuklön till denne. Vissa arbetsgivare betalar dock inte ut sjuklön och då kan den anställda direkt ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. I detta fall antar jag att du syftar på sjuklön, då jag tolkar det som att situationen handlar om att person inte har sjukanmält sig under en dag (måndagen). Om en anställd inte sjukanmäler sig, kan hen inte få sjuklön. Denna regel kan undantas om arbetstagaren har varit förhindrad att göra anmälan (exempelvis om arbetstagaren varit så sjuk att hen omöjligt har kunnat sjukanmäla sig). Då betalas sjuklön ut från den dag då personen blev sjuk. Detta förutser dock att sjukanmälan görs direkt efter att hindret upphört. (8 § lagen om sjuklön) SammanfattningDet korta svaret är att ja, arbetsgivaren kan sätta olovlig frånvaro på den anställda och sjuklön kan utebli om den anställde inte sjukanmäler sig. Med undantag om den anställde har varit förhindrad från att göra sådan anmälan. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur sjukanmälan ska gå till och till vem. Arbetsgivaren ansvarar även för att det ska vara tydligt för de anställda vad som gäller. Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till sjuklön vid behovsanställning?

2020-10-30 i Sjuk
FRÅGA |HEJVad betyder meningen i ett anställningsavtal...Anställningen är intermittent och avser endast tjänstgöring vid varje tillfälle.Anställningsformen fastställs vid varje tillfälle och efter varje arbetstillfälle är anställningsförhållandet avslutat.Jag är tim anställd med 40 tim/veckanBetyder detta att..... om jag blir sjuk får jag inget karens eller sjukavdrag på de tider vi har satt upp , kanske 3 veckor framåtvad betyder denna mening egentligen?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En intermittent anställning är en anställningsform som inte är lagreglerad. Det är en typ av timanställning som fungerar som en behovsanställning, och innebär just att ett nytt anställningsförhållande anses uppkomma vid varje nytt arbetstillfälle. Mellan arbetstillfällena finns det inget anställningsförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det ses då som en anställning på viss tid.Sjuklön regleras i lag (1991:1047 om sjuklön (SjLL). Rätten till sjuklön gäller från och med den första anställningsdagen, förutom om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad, varvid rätten till sjuklön inträder först efter att arbetstagaren varit anställd i fjorton dagar (se 3 § SjLL). Som intermittent anställd måste du alltså ha arbetat mer än fjorton dagar i följd för att få rätt till sjuklön, eftersom ett nytt anställningsförhållande uppstår vid varje arbetstillfälle. Tidigare anställningar hos samma arbetsgivare ska dock räknas med, förutsatt att tiden mellan arbetstillfällena inte överstiger fjorton dagar.Eftersom sjuklön är avsedd att kompensera arbetstagaren för dennes missade arbetstillfällen vid sjukdom, innebär det att för att en rätt till sjuklön ska föreligga vid en intermittent anställning måste arbetstagaren vara schemalagd. Du har således rätt till sjuklön under de dagar du är schemalagd, men inte om sjukdom skulle inträffa på dagar mellan dina arbetstillfällen. Detta förutsätter också att du vid sjukdomens inträffande har arbetat fjorton dagar i följd hos arbetsgivaren.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Rätt till sjuklön

2020-10-15 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Har jag rätt till sjuklön?Har varit sjuk lite mindre än en månad. Och undrar om jag får betalt för de inbokade pass jag haft och varit tvungen att sjukanmäla mig för?På kontraktet står det i kryssat "behov av extra arbetskraft enligt ett av nedanstående alternativ 1-3"Kollektivavtal: transportavtalet mellan BA och Transport.Mvh, tack
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön finner du i Lag (1991:1047) om sjuklön. Enligt 3§ Lag om sjuklön har du rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Vanligtvis brukar ett karensavdrag på 20% av sjuklönen göras, men till följd av rådande coronavirus har regeringen meddelat att detta karensavdrag tillfälligt slopats. Din arbetsgivare är enbart skyldig att utge ersättning för de timmar du varit ombedd att arbeta. Det är enbart inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av din nedsatta arbetsförmåga som kommer kompenseras, 4§ Lag om sjuklön. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Sjuklön och uppsägning

2020-09-30 i Sjuk
FRÅGA |Jag var sjuk två veckor från mitt jobb och den tredje veckan blev jag sjukskriven och sa upp mig. Är det fortfarande jobbet som ska betala mina två första veckor som jag varit hemma?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sjuklön de första fjorton dagarnaRättsregler om sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjLL).De första fjorton dagarna arbetstagaren är sjuk får denne sjuklön från sin arbetsgivare (1 § SjLL och 7 § SjLL). Sjuklönen utgör 80 procent av arbetstagarens inkomst (6 § första stycket SjLL). Utöver detta görs ett karensavdrag från sjuklönen. Karensavdraget utgör 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka (6 § andra stycket SjLL). Regeringen har emellertid beslutat att den försäkrade tillfälligt kan ersättas för karensavdraget. Följande regleras i 2 § förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19. Det här innebär att den anställde har rätt att efter ansökan få ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Beslutet om tillfällig ersättning gäller mellan 11 mars och 31 december 2020. Ersättningen betalas ut retroaktivt av Försäkringskassan. SlutsatsDe första fjorton dagarna du är sjukskriven betalar din arbetsgivare sjuklönen. Från detta gör arbetsgivaren ett karensavdrag. Det faktum att du har sagt upp dig från ditt arbete den tredje veckan, påverkar inte att arbetsgivaren fortfarande är ansvarig för att betala din sjuklön.Regeringen har även beslutat om att ersättning för karensavdrag kan ges till den försäkrade. För att ha rätt till detta behöver du göra ansökan om ersättning för karensavdraget i efterhand hos Försäkringskassan. Ersättningen utbetalas av Försäkringskassan och inte arbetsgivaren.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Har jag rätt till sjuklön som timanställd?

2020-08-21 i Sjuk
FRÅGA |Hej,Jag är tjänstledig från det jobb som jag tidigare varit tillsvidareanställd på pga studier. Jag arbetar nu under sommaren här i 10 veckor och är nu timanställd.För två veckor sedan fick jag Corona och har nu varit hemma från jobbet i 14 dagar. Min fråga lyder: Har jag rätt till sjuklön om jag varit sjuk och är timanställd? Enligt min arbetsgivare så får jag ingen sjuklön...
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön finner du i Lag (1991:1047) om sjuklön. Att vara timanställd är enbart ett sätt att få betalt på och utgör ingen anställningsform. De två typerna av anställningsformerna i Sverige är tillsvidareanställning (fast anställning) samt tidsbegränsad anställning (såsom säsongsanställning och vikariat). Huvudregeln enligt 4 § Lag om anställningsskydd är att om inget annat sägs gäller en anställning tills vidare.Enligt 3§ Lag om sjuklön har du rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Av din angivna bakgrund jobbar du i 10 veckor, varför reglerna om anställning kortare än en månad inte blir aktuellt för dig. Vanligtvis brukar ett karensavdrag på 20% av sjuklönen göras, men till följd av rådande coronavirus har regeringen meddelat att detta karensavdrag tillfälligt slopats. Din arbetsgivare är enbart skyldig att utge ersättning för de timmar du var ombedd att arbeta. Det är enbart inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av din nedsatta arbetsförmågan som kommer kompenseras, 4§ Lag om sjuklön. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,