Hur mycket får man vara sjuk från arbetet?

2020-07-30 i Sjuk
FRÅGA |En kollega till mig sa argt och bestämt till mig att jag absolut inte FÅR bli sjuk i höst när den verksamhet som jag arbetar på startar upp. Hon är själv nära utbrändhet. .jag har ett förflutet med utbrändhet och detta stressar mig så jag får ont i magen. Att känna att allt ska hänga på om jag är frisk annars rasar allt. Hur mycket har man rätt till att vara sjuk på en arbetsplats.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen begränsning för hur mycket en enskild "får" vara sjuk. Är den anställde sjuk så är den det. Det finns alltså inga regler om att en anställd bara får vara sjuk ett visst antal dagar. Däremot finns ett särskilt högriskskydd för arbetsgivaren som innebär att försäkringskassan kan ta över en del/hela kostnaden för en person som är väldigt mycket sjuk (mer än 10 ggr /år eller mer än 28 dagar i följd) till följd av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis behöver du inte oroa dig för att du är sjuk för mycket. Blir du sjuk i höst så blir du det och det är ingen grund för avskedande eller liknande. Det är upp till arbetsgivaren att se till att arbetsplatsen kan fungera trots att en eller flera arbetstagare är sjuka. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till sjuklön på mitt sommarjobb?

2020-07-22 i Sjuk
FRÅGA |Om man inte kan börja på sitt sommarjobb pga sjukdom men har ett anställningsavtal skrivet och dagar inbokade, faller det på arbetsgivaren att betala sjuklön då?
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar om du har rätt till sjuklön redan första dagen på ditt sommarjobb. I lag om sjuklön finns bestämmelser om när arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön.Du kan ha rätt till sjuklön från första anställningsdagenEn arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden (3 § första stycket). Är anställningstiden kortare än en månad har arbetstagaren dock bara rätt till sjuklön om denne har tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton dagar i följd. I så fall inträder med andra ord rätt till sjuklön från och med dag 15. Rätten till sjuklön gäller vid alla anställningar, även vid tidsbegränsade anställningar över sommaren.Du har rätt till sjuklön för den tid du varit schemalagd att arbetaSjuklönen ska motsvara den inkomstförlust som uppstår till följd av att arbetstagaren inte kan jobba på grund av sjukdom (6 § första stycket). Om det är så att du jobbar efter ett schema och får timlön har du alltså bara rätt att få sjuklön för de timmar som du har varit schemalagd att arbeta. Arbetsgivaren står för sjuklönen de första 14 dagarna (7 §). Därefter tar försäkringskassan över ansvaret.Sammanfattningsvis så är din arbetsgivare skyldig att betala sjuklön redan från och med första dagen på ditt sommarjobb om ditt anställningsavtal gäller under minst en månad. Har du en kortare anställningstid än så är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut sjuklön till dig förrän du har varit anställd under fjortondagar i följd. Arbetsgivaren är bara skyldig att betala ut sjuklön för de dagar du har varit schemalagd att jobba.Vänliga hälsningar

Vad gäller för sjuklönen och karensavdraget när jag återinsjuknar?

2020-06-30 i Sjuk
FRÅGA |Jag har varit sjuk 5 arbetsdagar, må-fre och går tillbaka till jobbet och jobbar må-to och insjuknar igen fredag och är sjuk hela veckan efter må-fre. Dras det två karensdagar? Får jag sjuklön hela perioden?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön och karensavdrag finns i lag (1991:1047) om sjuklön. När man är sjuk och hemma från jobbet har man rätt till sjuklön de 14 första dagarna, vilket innebär att man har rätt till 80 % av sin lön och sina anställningsförmåner (6 § 1 st. och 7 § 1 st.). Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Det innebär att ett engångsavdrag på 20 % av sjuklönen för en genomsnittlig vecka görs (6 § 2 st.). Karensavdraget har ersatt den tidigare karensdagen som innebar att arbetstagaren inte fick någon sjuklön alls den första sjukdagen. Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod avslutats ska sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den tillsammans med den tidigare sjuklöneperioden utgör 14 dagar. Då ska inte heller något nytt karensavdrag göras (7 § 3 st.). I ditt fall går det 6 dagar mellan sjukperioderna vilket innebär att det rör sig om två olika sjuklöneperioder. Det innebär att du har rätt till sjuklön för de båda perioderna i 14 dagar vardera (blir ju dock inte aktuellt i ditt fall eftersom du inte var sjuk i så många dagar). Det ska också göras två karensavdrag, ett för varje sjukperiod. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan min arbetsgivare göra ett ytterligare karensavdrag när jag återinsjuknar efter fem dagar?

2020-06-25 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Jag var sjuk måndag-fredag och var åter på arbetet på måndagen därefter och arbetade måndag, tisdag och onsdag. På torsdagen återinsjuknade och var sedan sjuk i totalt 9 kalenderdagar.Arbetsgivaren har dragit 2 karensavdrag, för första måndagen och för torsdagen veckan efter.Stämmer det att man räknar lör-ons som 5 kalenderdagar för återinsjuknande?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om karensavdrag finns i lag (1991:1047) om sjuklön. När man är sjuk och hemma från jobbet har man rätt till sjuklön de 14 första dagarna, vilket innebär att man har rätt till 80 % av sin lön och sina anställningsförmåner (6 § 1 st. och 7 § 1 st.). Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Det innebär att ett engångsavdrag på 20 % av sjuklönen för en genomsnittlig vecka görs (6 § 2 st.). Karensavdraget har ersatt den tidigare karensdagen som innebar att arbetstagaren inte fick någon sjuklön alls den första sjukdagen. Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutats ska inget nytt karensavdrag göras (7 § 3 st.). Eftersom den nya sjukperioden för dig började på den sjätte dagen efter din första sjukperiod innebär det att arbetsgivaren har rätt att göra ett ytterligare karensavdrag.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kvalifikationstid för sjuklön

2020-07-23 i Sjuk
FRÅGA |Min son har sommarjobbat på en kommunal förskola sk. feripraktik. Hans kontrakterade anställning var 3 veckor lång. Han jobbade sin första dag och sedan blev han sjuk 3 dagar. Nu hävdar arbetsgivaren (kommunen) att han inte får sjuklön för dessa dagar, att han bara har rätt till det from den tredje veckan med hänvisning till sjuklönelagen. Som jag tolkar lagen så har han tillträtt anställningen och har en anställning som är längre än 14 dagar och då har han rätt till sjuklön från första dagen av anställningstiden. Hur ska lagen tolkas, har han rätt till sjuklön eller inte? Måste det gå 14 dagar innan han har rätt till sjuklön?
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en beskrivning av kvalifikationstiden för sjuklön samt en redogörelse för vad som gäller i ert fall. Kvalifikationstidsvillkor för sjuklönRättsregler kring sjuklön återfinns i lagen om sjuklön (SjlL). I 3 § SjlL regleras ett villkor om kvalifikationstid som stadgar när rätten till sjuklön kan inträda. Enligt nämnda paragraf gäller att en arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Det här gäller under förutsättning att den avtalade anställningstiden inte är kortare än en månad. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön endast om arbetstagaren har tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Det finns alltså två rekvisit som ska vara uppfyllda för att en arbetstagare ska vara berättigad till sjuklön vid en anställning som är kortare än en månad. I rekvisitet att arbetstagaren ska ha tillträtt anställningen, bör enligt propositionen främst innebära att denne faktiskt ska ha infunnit sig på arbetsplatsen. Att arbetstagaren påbörjat färden till arbetet men råkat ut för sjukdom eller skada som hindrat denne från att befinna sig på arbetsplatsen, bör också betraktas som tillträde enligt förarbeten (prop. 1990/91:181 s. 69). Utöver kravet på tillträde, gäller att arbetstagaren därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Kravet innebär att anställningen måste ha pågått hos arbetsgivaren under en sammanhängande period av minst fjorton kalenderdagar. I den angivna tidsperioden medräknas inte de dagar som arbetstagaren eventuellt varit frånvarande utan giltigt skäl. Kravet på fjorton dagar medför att rätten till sjuklön vid en anställning som är kortare än en månad inträder tidigast från och med den femtonde dagen efter tillträdet (prop. 1990/91:181 s. 69). Vad gäller för din son avseende rätten till sjuklön?Din son hade en tidsbegränsad anställning med en avtalad anställningstid på tre veckor. Eftersom anställningstiden var kortare än en månad behövde din son ha tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd för att vara berättigad till sjuklön. Din son arbetade första arbetsdagen vilket tyder på att han har tillträtt anställningen. Däremot hade anställningen ännu inte pågått i en sammanhängande period av fjorton kalenderdagar. Han insjuknade nämligen andra dagen av anställningen. Det innebär att din son inte var berättigad till sjuklön när han blev sjuk. Det är inte tillräckligt med ett anställningsavtal där det framgår att anställningen ska vara i mer än fjorton dagar. Det är enbart om den avtalade anställningstiden är längre än en månad som man är berättigad till sjuklön från och med den första dagen av anställningen. Sammanfattningsvis, hade din son tillträtt anställningen men ännu inte varit anställd i fjorton kalenderdagar i följd när han blev sjuk. Det här medför att han tyvärr inte är berättigad till sjuklön. Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en trevlig sommar! Med vänlig hälsning

Kan en arbetsgivare kräva att man svarar i telefon när man är sjukskriven?

2020-07-15 i Sjuk
FRÅGA |Får en arbetsgivare kräva att man ska svara i telefonen när man är sjukskriven och hota med hembesök dag 2 på sjukskrivning?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skyldig att svara i telefonen under sjukskrivning?Under sjukskrivning har du ingen skyldighet att vara nåbar för att hantera arbetsrelaterade frågor. Du är då frånvarande från arbetet och därmed inte i tjänst. Detta gäller oavsett om du är offentligt eller privat anställd.Sjuklönelagen:Enligt sjuklönelagen måste du som anställd lämna ett läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Detta för att ha rätt till sjuklön.Läkarintyg tidigare än dag åtta - förstadagsintyg:En arbetsgivare kan besluta om förstadagsintyg (läkarintyg) om det föreligger särskilda skäl. Upprepad korttidsfrånvaro kan utgöra särskilda skäl. Arbetsgivarens begäran om förstadagsintyg måste vara skriftlig och får inte avse längre tid än ett år.Sammanfattning:Din arbetsgivare kan inte kräva att du ska svara i telefon när du inte är i tjänst. Om din arbetsgivare inte kräver förstadagsintyg så har du rätt att vara hemma i sju dagar utan att visa upp något läkarintyg. Din chef bör heller inte ha någon rätt att komma hem till dig för att se om du är sjuk.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan min sambo få sjukersättning efter att ha blivit sjuk i COVID-19?

2020-06-30 i Sjuk
FRÅGA |Det gäller min sambo hon jobbar som vikarie på äldreboende Hon blev smittad av Kovid 19 på arbetsplatsen Hon får ingen sjukersättning. Kan detta vara rätt.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden. Sjukersättning är alltså inte något som man får när man blivit tillfälligt sjuk. Däremot har din sambo givetvis rätt till sjuklön och därefter eventuellt sjukpenning för den period hon är frånvarande från jobbet. Sjuklön får man från sin arbetsgivare de två första veckorna då man är sjuk och innebär att man får 80 % av sin genomsnittliga veckolön och andra anställningsförmåner (1 § och 6 § lag (1991:1047) om sjuklön). Om man fortfarande är sjuk efter de två veckorna kan man ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenning är en ersättning som kan lämnas till en försäkrad som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom (24 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)). Om din sambo inte har fått sjuklön bör hon först kontakta arbetsgivaren och göra sin rätt till sjuklön gällande. Om arbetsgivaren vägrar betala ut sjuklön kan du vända dig till Försäkringskassan. De har en sjuklönegaranti som innebär att Försäkringskassan kan betala ut din sjuklön om du och din arbetsgivare är oense om ditt anställningsförhållande eller din arbetsförmåga. Det kan du göra via denna länk. Om din sambo har fått sjuklön men inte sjukpenning, trots att hon ansökt om det, beror det antagligen på att Försäkringskassan gjort bedömningen att du kan gå till arbetet. Viktigt att komma ihåg är att Försäkringskassan behöver ett läkarintyg med uppgifter om sjukdomen för att kunna besluta om sjukpenning. Mer information finns via denna länk. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan arbetsgivare få tillgång till arbetstagares journal?

2020-05-28 i Sjuk
FRÅGA |En väns son har varit tvångsvårdad pga bipolär sjukdom. Sonen mår idag bra, har fått adekvat medicin och annan behandling. Han har akademisk examen och söker nu arbete inom sitt område. Får/kan arbetsgivaren skaffa information om detta?
Majken Thörn |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arbetsgivaren har ingen rätt att begära ut någons journal då denna omfattas av sträng sekretess. Arbetsgivaren kan inte heller be om att få ta del av den eftersom att vården inte får ge ut den till någon annan än patienten. Hälso- och sjukvården skyddas av sekretess och alla som jobbar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Detta innebär att alla anteckningar gällande patientens individuella förhållanden såsom sjukdomar och behandlingar inte får ges ut. Sekretessbestämmelsen hittar du i 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,