Måste jag betala skatt för gåva till min dotter i USA?

2019-12-02 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan jag ge min dotter, som bor i US, mer än 10.000 USD i gåva utan skatt.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningFör att det enligt svenska skatteregler ska röra sig om en gåva utgås det från tre kriterier. 1. Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.2. Du som överlåtare ska ha haft en gåvoavsikt, att vilja berika din dotter på tillgången. När en gåva ges till en närstående (såsom t.ex. barn) finns det en presumtion att gåvoavsikt föreligger.3. Överlåtelsen ska ha skett frivilligt.Om ovanstående är uppfyllt rör det sig rent skatterättsligt om en gåva. Enligt svenska skatteregler är gåvor skattefria (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Det innebär att det är skattefritt att ta emot en gåva, och även att ge en gåva. Om ovanstående inte är uppfyllt kan det istället räknas som en inkomst. Ur ett svenskt perspektiv är det således helt skattefritt såväl att ge som att ta emot en gåva.Tyvärr har varken Lawline, eller svenska jurister i allmänhet, någon kunskap om amerikanska skatteregler. Det är en helt annan jurisdiktion med betydande skillnader i skattelagstiftning. Som exempel är man skattskyldig till USA om man är amerikansk medborgare eller har uppehållstillstånd i USA, även om man inte bor där. Det är en skillnad från de flesta andra länder där du som utgångspunkt är skattskyldig endast om du är stadigvarande bosatt i landet.Tidigare har reglerna avseende gåvoskatt i USA varit 14-15.000 USD årligen. Du bör dock ta uppgiften med viss försiktighet. Som angivet enligt ovan är amerikanska skatteregler komplexa och skiljer sig från de svenska. Ur ett svenskt perspektiv är du inte skattskyldig. Min rekommendation är dock att du och/eller din dotter kontaktar en amerikansk jurist eller expert på amerikansk skatterätt för att få närmre besked om amerikanska skatteregler. Ett alternativ är att du och/eller din dotter kontaktar de amerikanska skattemyndigheterna (IRS) för besked.Hoppas du fick svar på din fråga. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Måste man skatta på gåva från utlandet?

2019-11-27 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej, Jag har en vän i USA som vill skicka mig lite pengar här och där som ekonomiskt stöd, behöver jag skatta på de pengarna och vad räknas de som på juridisk nivå (lön eller något annat liknande)?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det ska du få motta pengar i syfte att fungera som ekonomiskt stöd. Jag förutsätter då att du får pengarna helt utan krav på prestation från din sida. Pengaöverföringen är då juridiskt sätt att betrakta som en benefik rättshandling; dvs gåva. När det kommer till gåvor föreligger ingen skatteplikt utan det är helt skattefritt enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Jag hoppas mitt svar varit till nytta! Med vänliga hälsningar,

Skattekonsekvenser vid arv eller gåva av aktier och fonder

2019-10-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Är de någon skillnad skattemässigt för mina barn om de ärver mina aktier och fonder eller om jag har skrivit ett gåvobrev till var och en av dem?De vill inte sälja aktierna eller fonder utan behålla dem, så de skall ju bara skrivas över på dem. Vet inte om de ändå blir tvungna att skatta någon form av omsättningsskatt ?Tacksam för svarX
Carl Oscarsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en tillgång (i ditt fall aktie- och fondandelar) överlåtes genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder den som förvärvar tillgången i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelag (se här). Paragrafen ger uttryck för den skatterättsliga kontinuitetsprincipen, dvs. att kontinuiteten i beskattningen upprätthålls genom att beskattningen av vinsten vid en försäljning faller på den eller de personer som förvärvat tillgången genom någon av de ovan nämnda förvärvsformerna, i ditt fall arv eller gåva. Sammanfattningsvis betyder det att dina barn beskattas först när de i framtiden säljer aktierna och/eller fonderna. Eventuell vinstskatt kommer då att beräknas på den värdeökning som uppstått sedan du köpte aktierna/fonderna.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Skatt vid överlåtelse av halva andelen av ett fritidshus?

2019-10-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Ge bort halva andelen i fritidshuset som gåva.Är det någon skatt på det?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GåvoskattDet korta svaret på din fråga är att om överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som en gåva kommer varken gåvogivaren eller gåvomottagaren skatta på fastighetsöverlåtelsen. Gåvoskatten avskaffades nämligen i Sverige 2005. Viktigt att observera är att detta dock förutsätter att överlåtelsen skatterättsligt är att betrakta som just en gåva. HuvudsaklighetsprincipenFör att avgöra huruvida en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som ett köp eller en gåva användas den så kallade "huvudsaklighetsprincipen". Principen innebär att en fastighetsöverlåtelse betraktas som en gåva om ersättningen som gåvomottagaren betalar understiger fastighetens taxeringsvärde. Fastighetens taxeringsvärde motsvarar 75 procent av fastighetens marknadsvärde två år före taxeringsåret. Vidare måste även de allmänna förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten vara uppfyllda, vilka är följande: det skall ha skett en förmögenhetsöverföring, gåvan skall ha överlämnats frivilligt och det skall finnas en gåvoavsikt. Den sistnämnda avsikten presumeras alltid finnas om gåvan ges till en närstående.Om ersättningen som gåvomottagaren erlägger emellertid överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen istället som ett köp.SammanfattningGer man bort halva andelen av sitt fritidshus som en gåva kommer man inte behöva skatta på överlåtelsen. Den enda beskattning som kan bli aktuell är vid en eventuell vidareförsäljning som medför kapitalvinst. Vid en sådan situation kommer gåvomottagaren använda sig av gåvogivarens anskaffningsvärde enligt den så kallade kontinuitetsprincipen i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ska gåvor till England beskattas?

2019-11-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vår dotter är sedan 4 år bosatt i England, arbetar och är skatteskriven där. Nu ska hon köpa en lägenhet och vi tänker som gåva skicka över ca 500.000 pund. Måste hon betala gåvoskatt i England på detta?
Rojan Arikan |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Till er fråga blir dels inkomstskattelagen (IL), dels engelsk rätt tillämpligt.Jag antar att ni som ställde frågan och därmed är de som ska skicka över gåvan till England, är bosatta i Sverige. I så fall är ni obegränsat skattskyldiga i Sverige enligt 3 kap. 3 § första punkten IL. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att alla inkomster som en obegränsat skattskyldig person får både från Sverige och från utlandet beskattas i Sverige enligt 3 kap. 8 § IL. Er dotter däremot är bosatt sedan fyra år tillbaka i England, och hon kan fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § tredje punkten IL, där det står att man fortfarande är obegränsat skattskyldig i Sverige om man har väsentlig anknytning till Sverige samt om man tidigare har varit bosatt här. Enligt 3 kap. 7 § första stycket IL skulle er dotter anses kunna ha väsentlig anknytning till Sverige om hon till exempel är svensk medborgare, har varit bosatt i Sverige länge och har sin familj i Sverige. Vidare anses man ha väsentlig anknytning till Sverige i fem år från den dag man har rest från Sverige, om man inte kan bevisa att en sådan anknytning inte finns enligt 3 kap. 7 § andra stycket IL.Enligt min uppfattning skulle er dotter därmed fortfarande ha väsentlig anknytning till Sverige och i och med det vara obegränsat skattskyldig i Sverige, då hon bara har varit bosatt i England i fyra år. Det är dock fullt möjligt att vara skattskyldig både i Sverige och i England.Angående gåvoskatt är ni kanske medvetna om att det inte föreligger någon gåvoskatt i Sverige enligt 8 kap. 2 § IL. Oavsett om er dotter är obegränsat skattskyldig eller inte, ska inte er dotter beskattas för gåvan i Sverige. Det finns inte heller någon gräns över hur stor gåvan ska vara för att det ska skattefritt i Sverige.I England är det dock enligt min uppfattning annorlunda. Först och främst är det värt att klargöra att eftersom England är en del av Storbritannien, är det Storbritanniens lagstiftning som blir relevant här. Just specifikt hur lagstiftningen i Storbritannien ser ut för gåvoskatt kan jag tyvärr inte svara på, men på regeringen för Storbritanniens hemsida framgår det såsom jag förstår, att gåvor som överstiger ett värde på över 3 000 pund ska beskattas (se här).Såsom jag förstår kommer er gåva på cirka 500 000 pund alltså att beskattas i Storbritannien. Exakt hur mycket som ska beskattas och mer specifikt hur beskattningen går till kan jag tyvärr inte svara på, så jag skulle i så fall rekommendera att ni hör av er till skattemyndigheten i Storbritannien (HM Revenue & Customs) om ni har sådana funderingar.Jag hoppas att ni fick ett svar på er fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Ge bort lägenhet som gåva eller ärva lägenheten?

2019-11-11 i Gåvoskatt
FRÅGA |Vår mormor ska ge sin lägenhet till mig och min syster när hon gått bort. Där jag är 19 år och min syster 16 år. Ska hon överlåta den innan eller efter? Med tanke på skatter och andra avgifter.
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar vad som skattemässigt vore mest fördelaktigt när du och din syster ska ta över er mormors lägenhet. Regler om detta finns bl a i Bostadsrättslagen (1991:614) och Inkomstskattelagen 1999:1229).Lägenheten som gåvaFör att er mormor ska kunna skänka bort bostadsrätten krävs att hon upprättar ett gåvobrev. Gåvobrevet ska innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser, det ska framgå att det inte är något pris eftersom det är en gåva, samt vara undertecknat av både givare och tagare (6 kapitlet 4 § Bostadsrättslagen).Om er mormor ger bort hela lägenheten (100%) så gör hon inte någon kapitalvinst på överlåtelsen och behöver därmed inte betala någon kapitalvinstskatt då gåvor är skattefria (8 kapitlet 2 § inkomstskattelagen). Om ni skall ta över lån, ska detta även det stå med som villkor.Ärva lägenhetenDå arvsskatten i Sverige för tillfället är avskaffad blir de skattemässiga konsekvenserna samma som om ni får lägenheten innan er mormors bortgång eller senare ärver denna. Den dag ni sedan säljer bostadsrätten kan mängden skatt som ska komma att betalas variera beroende på vilket omkostnadsbelopp ni har, vilket i sin tur beror av hur stor del av er mormors omkostnadsbelopp som ni tagit över.Observera dock att det är den lagstiftning som är aktuell när ni skall ärva er mormor som reglerar arvet. Skulle arvsskatten då vara återinförd blir ni skatteskyldiga för arvet av bostadsrätten.Sammanfattning:I nuläget är det alltså inte någon skattemässig skillnad på om lägenheten överlåts innan hennes bortgång, eller att ni senare får ärva denna. Vänliga hälsningar,

Var beskattas gåvor utomlands?

2019-10-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min dotter bor i Storbritannien (dubbelt medborgarskap, folkbokförd UK, skattehemvist UK). Vad gäller om jag ger henne en gåva (pengar)? Är det svensk lag dvs. ingen gåvoskatt tas ut eller är det gåvoskatt enligt brittisk lag som gäller?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din dotter är skatteskyldig i Storbritannien då hon är skriven där. Vi på Lawline är specialiserade inom svensk rätt och jag kan därför tyvärr inte svara på om Storbritannien tillämpar gåvoskatt eller inte. Jag rekommenderar dig att kontakta en brittisk skattejurist om ett mer utförligt svar önskas. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Betala skatt på gåva från utlandet?

2019-10-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Jag har nära och kära som bor i Usa som vill skicka höga summor till mig som gåva plus lite hjälp med mina framtida studier via paypal. En av dem hade tänkt skicka 4000 dollar till mig via paypal som gåva och jag undrar kommer det hända att jag kommer betala en stor avgift om jag får höga summor sänt till mig via paypal i sig? Eller händer det ingenting om jag har höga summor i mitt paypalkonto? Jag har nämligen tänkt att spara pengarna där så det byggs på. Men om jag överför t.ex 6000-7000kr från mitt paypalkonto till mitt svenska bankkonto kommer jag betala nån form av skatt? Eller gäller det bara om det överstiger 19640 har jag för mig. Även fast jag fick pengarna som gåvor och inte nån form av lön. Jag vill nämligen inte få juridiska problem, skatteverket,paypals problem ang om jag överför l pengar från mitt paypal till mitt svenska bankkonto. mvh
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är gåvoskatten numera avskaffad, vilket framgår i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). För att en något ska räknas som en gåva krävs det att tre kriterier är uppfyllda: 1) Gåvan ska bygga på frivillighet, 2) Det ska finnas en gåvoavsikt, och 3) Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Gällande Skatteverket; om gåvan uppgår till 150 000 kronor från utlandet måste en kontrolluppgift till Skatteverket lämnas, enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen. Nu är detta inte omständigheterna ditt fall, men det kan vara värt att nämna. Däremot finns det en avgift som Paypal tar för internationella betalningar. Detta regleras i avtalet mellan dig och Paypal. För frågor om avgifter kan du kontakta Paypal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,