Kan jag ge bort ett hus utan att behöva skatta?

2020-01-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag och min syster äger ett hus tillsammans. Min syster har flyttat utomlands och vi skulle därför vilja skriva över hennes del av huset på min mamma då hon inte har någon taxerad inkomst i Sverige längre och det blir lättare med avgifter och lån. Det kan ju då göras som en gåva till min mamma, eller hur görs det enklast? Finns det risk att min syster, eller mamma, får någon negativ skatteeffekt? Med vänlig hälsning
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skatterättsliga aspekternaI Sverige beskattas inte gåvor. En gåva är det om ersättningen inte överstiger fastighetens taxeringsvärde. Som jag förstår dig skulle din syster ge bort fastigheten utan ersättning. Då blir det inget problem. Som ersättning räknas dock också övertagande av lån. Jag vet inte vilket upplägg ni har i åtanke men är det aktuellt får inte lånet vara högre än fastighetens taxeringsvärde. Annars blir din syster skatteskyldig. Eftersom din syster flyttat utomlands kan det landet eventuellt ha ett skatteanspråk. Det är dock inte särskilt troligt eftersom fast egendom brukar hanteras av landet där egendomen är belägen. Har hon flyttat nyligen är det ännu mer otroligt. Jag kan dock inte med full säkerhet besvara din fråga då jag inte vet vart hon flyttat eller när. Jag tycker att det låter enklast att din syster ger huset som en gåva till din mamma. Var dock uppmärksamma på utifall några lån eller annan ersättning följer. Gåvorättsligt Jordabalken ställer upp några krav på hur fastigheter får överlåtas. De måste uppfyllas även vid gåva. Gåvobrevet behöver vara skriftligt samt underskrivet av gåvogivare (din syster) och gåvotagare (din mamma). Underskriften bör kompletteras med namnförtydligande, ort och datum. Det behöver också framgå vilken fastighet det rör sig om, att den överlåts av gåvogivaren till gåvotagaren och att det sker som gåva, dvs. utan ersättning (4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken). Sammanfattningsvis bör ni vara uppmärksam så ingen ersättning utgår som överstiger taxeringsvärdet. Varken i form av pengar eller t.ex. övertagande av lån. Om så inte sker är gåvan skattefri. Var därefter uppmärksam på de formkrav som ställs på hur en fastighet överlåts.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Vad bör man tänka på när man ska ge en gåva, och finns det någon gräns för hur stor gåvan får vara?

2020-01-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hejsan, Min mor försöker sälja hennes hus i Filippinerna. Hon har inte behovet att resa dit och ta hand om den längre sedan min styvfar avlidet pga cancer. Hon vill när hon väl har sålt huset skänka pengarna till hennes släktingar där i Filippinerna, det mesta vill hon skänka till mig som hennes enda son. En gåva så att säga. Hon undrar om det är möjligt att skänka en stor summa pengar?. Hon pratar om ca 500 000. Hon har så hon klarar sig enligt henne själv. Hon vill att jag ska ha en bättre ekonomi nu när jag precis köpt ett hus.Vad är det för skatteregler hon bör veta om hon vill ge bort så mycket pengar? Går det att skänka så mycket pengar? Vill tydliggöra att hon är bosatt i Sverige och är numera pensionerad efter många år som lokalvårdare och personlig assistent. Har ett hus i Filippinerna som hon inte vill ha längre. Pengar hon får för huset vill hon skänka till hennes släktingar där men det mesta vill hon skänka till mig.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).Är gåvor skattepliktiga eller skattefria?Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men den är sedan år 2005 avskaffad, och gåvor är numera skattefria. Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att: 1. En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om att hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och 3. gåvan bygger på frivillighet. Om dessa tre kriterier är uppfyllda är alltså gåvan skattefri.Finns det någon gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva?Det finns ingen gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva, eftersom en gåvoförbindelse är ett civilrättsligt avtal i grund och botten, och vi har avtalsfrihet i Sverige. Under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda följer inga beskattningskonsekvenser av en gåva. Något som är värt att nämna är att din mamma förmodligen kommer kapitalvinstbeskattas om det uppstår en kapitalvinst vid husförsäljningen, men detta har ingenting med gåvans giltighet att göra. Sammanfattning och rådGåvor är skattefria under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda och det finns ingen gräns på hur många gåvor man kan ge, eller hur stor summa gåvan får vara. Var dock noga med att gåvokriterierna är uppfyllda. Ett råd är att upprätta ett gåvobrev för att underlätta bevisningen om att överföringen faktiskt är en gåva, eftersom det rör sig om en så pass stor summa pengar. Behöver ni hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Behöver jag betala skatt på gåvor från utlandet?

2020-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejMin mamma som är bosatt i Taiwan har nyligen sålt ett hus där och jag i en syskonskara på tre blev tilldelat ett belopp på ca. 500 000kr . Min mamma vill överföra dessa pengar till mitt bankkonto i Sverige . Jag är bosatt i Sverige sedan många år tillbaka och är svensk medborgare. Jag vill göra rätt för mig och ha följande frågor:1) Kommer dessa pengar behöva beskattas i Sverige? Det är ju en gåva från henne ?2) Om det kan klassas som en gåva ( förhoppningsvis) , måste det finnas en nära släktrelation mellan sändaren och mottagaren?3) Finns det någon gräns hur stort belopp man får skicka från ett land utanför EU?4) Samt finns det någon gräns hur många gånger man kan ge "gåvor" till sina barn ? Jag tänker på eventuella fler framtida försäljningar av fastigheter i Taiwan som min mamma vill att jag skall ta del av vinsterna?Tack på förhand!
Oscar Friedrich |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om kontrolluppgift om utländska förhållanden finns i 23 kap. skatteförfarandelagen (SFL). Behöver jag betala skatt för gåvor?Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att: 1.En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. Det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och 3. Gåvan bygger på frivillighet.Måste jag lämna kontrolluppgift till skatteverket om jag tar emot en överföring från utlandet?Enligt 23 kap. 1 § första stycket SFL måste en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, om en summa från utlandet överstigande 150 000 kr överförs till en person Sverige. Kontrolluppgiften ska enligt 23 kap. 1 § andra stycket SFL lämnas till Skatteverket av den som förmedlat betalningen, alltså banken eller något annat betaltjänstföretag. I kontrolluppgiften ska betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum, valutakod, och vilket land betalningen kommer ifrån anges (23 kap. 1 § fjärde stycket SFL). Du kan läsa mer om betalningar från utlandet på Skatteverkets hemsida.Sammanfattning och råd Du kommer inte behöva beskatta pengarna i Sverige eftersom, gåvor är skattefria. Det faktum att gåvan skickats från utlandet saknar betydelse. Det behöver inte finnas någon nära släktrelation mellan gåvogivaren och mottagaren, men det kan underlätta bevisningen på grund av presumtionen för gåvoavsikt vid gåvor mellan närstående. Du behöver inte heller lämna kontrolluppgift till Skatteverket, utan banken gör det.Värt att nämna är att din mamma förmodligen kommer kommer kapitalvinstbeskattas i Taiwan för eventuell vinst som uppstår vid försäljningen av fastigheterna, men detta påverkar inte din skattemässiga situation.Det finns ingen gräns på hur stort belopp som får skickas till Sverige från utlandet, men överstiger summan 150 000 kr måste kontrolluppgift lämnas till Skatteverket. Mitt råd är att du deklarerar gåvan, även fast den är skattefri, så att Skatteverket vet var pengarna kommer ifrån istället för att de upptäcker överföringen senare och börja undra. Ett råd är också att du kontaktar din bank och frågar om de lämnat in kontrolluppgifter.Det finns inte någon gräns för hur många gånger man kan ge gåvor till sina barn. Så länge gåvokriterierna är uppfyllda är en gåva skattefri. Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Behöver gåvomottagare betala inkomstskatt när gåvan avser en bostadsrätt?

2019-12-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag vill ge en bostadsrätt i gåva till min syster. Blir det någon inkomstskatt att betala för min syster? Tack på förhand.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att utgå från att du vill ge din bostadsrätt i gåva till din syster, utan att din syster ska betala dig någon ersättning alls. Jag utgår också från att gåvan är en genuin gåva och inte förtäckt betalning för något annat. Behöver ni betala någon skatt till följd av gåvan?Svar på din fråga hittar vi i inkomstskattelagen, IL. Sådant som man får i gåva behöver man som gåvomottagare, i detta fall din syster, inte betala någon skatt på (8 kap. 2 § IL). Förutsatt att du som gåvogivare inte heller får någon form av ersättning från din syster för bostadsrätten, kommer du inte heller att behöva betala någon inkomstskatt till följd av gåvan eftersom du inte har gjort någon vinst på den. Formkrav vid gåva av bostadsrättDet kan också vara viktigt för dig att uppmärksamma att det finns vissa formkrav som måste vara uppfyllda när man ger bort en bostadsrätt i gåva. Kraven finns i 6 kap. 4 § bostadsrättslagen och är följande:Det ska upprättas ett skriftligt gåvobrev.Det ska i gåvobrevet framgå att det rör sig om en gåva, det vill säga att ingen ersättning ges från gåvomottagaren till gåvogivaren.Det ska i gåvobrevet klart och tydligt framgå vilken bostadsrätt som gåvan avser och vem som blir mottagaren.Gåvobrevet ska skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren. Det är också viktigt att din syster ansöker om medlemskap i bostadsrättsföreningen och blir godkänd av styrelsen. Godkänns inte din syster som medlem i bostadsrättsföreningen blir gåvan ogiltig. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När blir man skattskyldig när man flyttar tillbaka till Sverige?

2020-01-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |1/ Om man varit bosatt i England och betalat skatt i England sista 10 åren /utskriven från Sverige men svensk medborgare/ och flyttar tillbaks till Sverige när börjar man då betala skatt i Sverige? 2/ Om man som ovan bor i England och vill ge en gåva bestående av aktier i depå i Sverige till person bosatt i Sverige hur betalar man då skatt? Tacksam för svar.
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du har två olika frågor, kommer jag att dela upp mitt svar i "fråga 1" respektive "fråga 2" för att svara på dina frågor så tydligt som möjligt.Dina frågor aktualiserar regler som återfinns i inkomstskattelagen (IL).Fråga 1Om avsikten med din flytt till Sverige är att du stadigvarande ska bo och vistas i landet kommer du enligt lagens mening att bli obegränsat skattskyldig i Sverige, då du kommer att vara bosatt i Sverige (3 kap. 3 § IL). Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig är att du blir skattskyldig för alla dina inkomster både i Sverige och i utlandet (3 kap. 8 § IL). För att du ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige krävs det att du uppfyller någon av de tre punkterna i 3 kap. 3 § IL – (1) att du är bosatt i Sverige, (2) att du stadigvarande vistas i Sverige, eller (3) att du har väsentlig anknytning till Sverige och att du tidigare har varit bosatt här. (Innebörden av att ha väsentlig anknytning till Sverige hittar du i 3 kap. 7 § IL). Eftersom du har tänkt att flytta tillbaka till Sverige kommer du troligen att bli obegränsat skattskyldig när du flyttar tillbaka hit (3 kap. 3 § första punkten IL).Gällande exakt när du ska anses vara obegränsat skattskyldig är svårt för mig att bedöma, men enligt Skatteverket ska de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall beaktas vid bedömningen av när en person ska anses vara bosatt i Sverige eller inte. Bedömningen ska göras utifrån objektivt konstaterbara fakta som rör den skattskyldiges bosättningsförhållanden. En persons folkbokföring är därmed inte per automatik avgörande för att han eller hon ska anses som bosatt i Sverige. Skatteverket menar att om du stadigvarande har vistats i Sverige i mer än sex månader, ska du anses vara bosatt i Sverige (läs mer här).Fråga 2Gällande din fråga om gåvan bestående av aktier, ska mottagaren av gåvan inte beskattas då det inte finns någon gåvoskatt längre i Sverige (8 kap. 2 § IL). Alltså blir din gåva helt skattefri för gåvotagaren.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Är gåvor skattepliktiga, och ska de tas upp i deklarationen?

2020-01-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej , år 2013 10 22 Fick jag gåva från min bror på 400.000kr Kontoöverföring .Samt hade vi 2 st vittne o gåvobrev undertecknades samma dag.Bara för att jag inte hade noterat på min deklaration så fick jag betala 517.000 kr till skatteverket där det står oredovisade inkomst beskattning .Detta stämmer inte o nu har jag gått till Högsta förvaltningsdomstolen o behöver er hjälp .Det är riktigt skandal .Finns det gåvoskatt i Sverige?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen(IL). Regler om vad inkomstdeklarationen ska innehålla finns i 31 kap. skatteförfarandelagen (SFL)Behöver jag betala skatt för en gåva jag mottagit?Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men det är sedan 2005 avskaffad och gåvor är numera skattefria. Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att: En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om att hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och gåvan bygger på frivillighet. Om dessa tre kriterier är uppfyllda är alltså gåvan skattefri. Måste jag ta upp gåvan i min inkomstdeklaration?I deklarationen ska endast skattepliktiga inkomster tas upp (31 kap. 2 § andra punkten SFL). En gåva är som tidigare nämnt inte en skattepliktig inkomst och behöver därför inte tas upp i deklarationen. Du kan läsa mer om vad deklarationen ska innehålla på Skatteverkets hemsida.Sammanfattning och rådUnder förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda är gåvan skattefri, och behöver då inte tas upp i deklarationen. Det finns dock en möjlighet att ändå ta upp gåvan i deklarationen, även om det inte är något krav, för att stilla Skatteverkets nyfikenhet. Detta kan vara bra att göra om det rör sig om en stor summa pengar, så att Skatteverket vet var pengarna kommer ifrån. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka tid med en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Betala skatt vid gåva?

2019-12-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag ska få hjälp av mina kusiner för att bygga ett hus och då tänkte jag bjuda dom på en gåvan vid 50000 kr utan att han vet om summan. Hur mycket ska jag betala då i skatt?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln enligt Inkomstskattelagen är att gåvor är skattefria, men i detta fall skulle man kunna argumentera för att det har skett ett prestation och att summan på 50 000 därför ska ses som ersättning för utfört arbete. I sådant fall kan du bli tvungen att betala arbetsgivaravgifter och dina kusiner får betala skatt för inkomst av tjänst (https://lagen.nu/1999:1229#K11P1S1)

Kan man skänka fastighet mot vederlag?

2019-12-09 i Gåvoskatt
FRÅGA |Far äger och bor i en fastighet, värde ca 7- 8 milj. Han vill att min bror flyttar till och bosätter sig i fastigheten.Han tänker därför ge fastigheten i gåva till min bror som förväntas ge mig 3-3.5 milj för min andel.Är detta en möjlig uppgörelse? Vilka andra alternativ är möjliga så att min bror kommer att äga fastigheten och jag får min andel?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill din far skänka en fastighet värd 7-8 miljoner kronor till din bror. Av rättviseskäl vill han att din bror ska ge 3-3,5 miljoner kronor till dig. I praktiken innebär det en gåva mot vederlag; din far ska få 3-3,5 miljoner kronor av din bror som sedan ska ges till dig i gåva. Gåvor mot vederlag är möjliga och utgångspunkten är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Det är fullt möjligt för gåvomottagaren att ersätta den som ger bort sin fastighet genom betalning upp till taxeringsvärdet vid gåva av fastighet utan skattemässiga konsekvenser för givaren, mottagaren övertar då givarens omkostnadsbelopp. För ett en gåva av fastighet skatterättsligt ska räknas som en gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög som, eller högre än, fastighetens taxeringsvärde räknas annars hela överlåtelsen som ett köp. Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen istället med marknadsvärdet. Den som får en fastighet i gåva (din bror) ska ansöka om lagfart inom tre månader från att gåvobrevet avseende fastigheten upprättade. Om betalningen för fastigheten är 85% eller mer av föregående års taxeringsvärde (året före lagfarten beviljas) ska stämpelskatt betalas, även om det skattemässigt räknas som gåva. Stämpelskatten för privatpersoner är 1,5% av det högsta av taxeringsvärdet och betalningen.Det är således fullt möjligt med ett upplägg såsom du beskriver det. Dock bör ni vara uppmärksamma på att även om avtalet är att din bror ska ge dig 3-3,5 miljoner kronor kommer det sannolikt av Skatteverket att ses som ett kringgående av reglerna för det fall att betalningen överstiger taxeringsvärdet. I sådana fall kommer det att bedömas som att din bror betalt din far 3-3,5 miljoner kronor för att få fastigheten, överstiger det taxeringsvärdet kommer det att räknas som ett köp med de skattekonsekvenser det medför.För att din bror ska kunna äga fastigheten själv och att du samtidigt får 3-3,5 miljoner kronor krävs det ett upplägg som det du beskrivit. Ett alternativ är annars att er far skänker fastigheten till er gemensamt, vilket jag antar ni inte är intresserade av. För det fall att din far är förmögen finns möjligheten att din bror får fastigheten nu och att du får vänta tills den dag din far går bort. Gåvor till barn räknas som utgångspunkt som förskott på arv. Om din bror fått en fastighet värd 7-8 miljoner kronor ska det räknas som förskott på arv, innebärande att du får mer i arv den dagen din far går bort. Det krävs dock att det finns så pass mycket när din far går bort att det finns utrymme för att du ska få ut lika mycket i arv. Enligt bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB) är en arvinge som fått förskott på arv inte skyldig att återbära överskottet om det inte särskilt skrivits om att så ska ske. Det är således möjligt att det i samband med givandet av gåvan (som utgör förskott på arv) skrivs att eventuellt överskott av arv som din bror får mer än dig på grund av gåvan, ska betalas till dig (jfr 6 kap. 4 § ÄB).Om ni behöver hjälp med gåvobrev eller vidare konsultation av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,