Studieledighet

2019-06-21 i Studieledighet
FRÅGA |HejJag skickade in ansökan om ledigt för studier till min arbetsgivare 2019-05-07.Min önskan var att påbörja mina studier på universitetet 2019-08-19 och avsluta dessa studier till mitten av januari. (5 månader)Igår 2019-06-12 efter mail och påtryckningar av mig (eftersom jag ville få bekräftat att min begäran om studieledighet beviljades). Fick jag istället detta svar.Din studieledighetsansökan är avslagen pga sen ansökan.Min arbetsgivare hävdar att ansökan måste ha inkommit minst 6 månader innan.Jag har arbetat hos denna arbetsgivare i över ett år. Arbetsgivaren har ständigt annonser ute för att rekrytera ny personal, varpå jag anser att de bara skulle kunna rekrytera en extra inför min ledighet som jag ändå ansökte om mer än 3 månader innnan studierna ska påbörjas.Hur kan jag gå vidare?Kan en arbetsgivare endast hävda minst 6 månader innan, när jag läste lagen tolkade jag det som om arbetsgivaren maximalt kunde skjuta upp det 6 månader, och ifall det inte skulle beviljas skulle arbetsgivaren skyndsamt meddela om detta. Det anser jag inte har skett i mitt fall.Vänligen hjälp mig, jag vill verkligen gå på denna utbildning
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att referera till Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen) och dess regler om just ledighet från arbete för studier. Rätt till studieledighetSom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst har man rätt till ledighet från anställningen för utbildning, om arbetstagaren vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (1 § 1 st. och 3 § 1 st. studieledighetslagen). Då du har arbetat hos din arbetsgivare i över ett år omfattas du av rättigheterna till studieledighet som framkommer av studieledighetslagen. Skjuta upp studieledighet i sex månaderArbetsgivaren har rätt att skjuta upp påbörjan av tjänstledigheten till sex månader från den tidpunkt då ansökan om ledighet gjordes (se 4-5 §§ studieledighetslagen). Om arbetsgivaren skjuter upp studieledigheten längre än sex månader krävs det att facket samtyckt till detta (5 § studieledighetslagen). Om annat har reglerats i kollektivavtal är det kollektivavtalet som gäller (2 § 2 st. studieledighetslagen). Eftersom att du lämnade in ansökan om studieledighet endast tre månader från kursstart har arbetsgivaren rätt att skjuta upp studieledigheten i sex månader. Observera dock att arbetsgivaren inte kan neka dig studieledighet, utan studieledigheten kan endast skjutas fram till ett senare skede. Om arbetsgivaren utnyttjar sin rätt att skjuta upp studieledigheten Som du nämner ska arbetsgivaren genast underrätta arbetstagaren om studieledigheten skjuts fram och skälen för detta (4 § 2 st. studieledighetslagen). I förarbetena till lagen framkommer att arbetsgivarens betänketid kan bli något längre om det rör sig om en ledighets som kräver planering, anskaffande av vikarier etc. Det föreskrivs också att arbetsgivaren inte kan lägga ärendet åt sidan och arbeta på annat håll. Det måste således göras en bedömning i varje enskild fall huruvida arbetsgivaren genast har underrättat arbetstagaren om uppskovet i enlighet med 4 § 2 st. studieledighetslagen eller inte. Jag har för lite information för att göra en sådan bedömning i ditt fall, varför jag inte kommer att beröra detta mer ingående. Jag vill uppmärksamma dig om att bestämmelsen om underrättelseskyldighet m.m. har karaktären av en ordningsföreskrift. Ett åsidosättande av bestämmelsen från arbetsgivarens sida kan således medföra skadeståndsskyldighet (se 13 § 1 st. studieledighetslagen). Detta medför dock inte att beslutet om att skjuta på studieledigheten förlorar sin verkan. Detta utläses av förarbetena till lagrummet. Sammanfattande rådFör att sammanfatta det hela har du rätt till studieledighet. Din arbetsgivare har dock rätt att skjuta på ledigheten i sex månader. Om arbetsgivaren vill skjuta på ledigheten ytterligare krävs ett samtycke av facket. Din arbetsgivare har skyldighet att lämna dig besked om detta genast. Vad detta innebär får bedömas i varje enskilt fall, med hänsyn till planering och anskaffande av ersättare m.m. Om du upplever att din arbetsgivare har åsidosatt sin underrättelseskyldighet kan du begära ersättning för uppkommen skada. Själva beslutet om uppskov av studieledigheten kan tyvärr inte ogiltigförklaras i och med arbetsgivarens underlåtenhet att underrätta dig om uppskjuten studieledighet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,

Hur länge kan en arbetsgivare vänta med svar på ansökan om tjänstledighet för studier?

2019-03-31 i Studieledighet
FRÅGA |Jag har varit anställd i snart fem år på mitt nuvarande jobb och har nu ansökt om tjänstledigt med 50% för juridikstudier. Jag har ansökt 6 månader innan studierna börjar. Hur länge kan företaget vänta med sitt svar till mig om hur de ställer sig till ledigheten?
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rätten till tjänstledighet för studier regleras i Studieledighetslagen. Hur länge en arbetsgivare kan vänta med ett svar på en ansökan regleras dock inte i lagen.Vad som framgår är emellertid först och främst att man har rätt till ledighet från sin anställning för studier (1 § första stycket Studieledighetslagen). För att ha rätt till ledighet krävs att man varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § första stycket Studieledighetslagen), vilket du uppfyller kraven för. Det innebär att du bör få din ansökan om ledighet beviljad om din arbetsgivare inte har något skäl för att skjuta upp ledigheten.En arbetsgivare har en viss rätt att skjuta upp ledigheten (4 § första stycket Studieledighetslagen). Ledigheten får dock inte skjutas upp mer än sex månader från när ledighetsansökan gjordes utan tillstånd från facket (5 § första stycket Studieledighetslagen). Det innebär att eftersom du ansökte om ledigheten sex månader innan det önskade startdatumet måste din arbetsgivare få tillstånd från facket om de inte skulle vilja bevilja ditt efterfrågade startdatum för ledigheten.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till tjänstledigt för distansstudier?

2019-02-17 i Studieledighet
FRÅGA |Hejsan! Har fast anställning i byggbranschen sedan ett par år tillbaka. Önskar börja studera och då ta tjänstledigt för studier på högskola, vilket jag har hört ska kunna vara fullt möjligt! Det som jag ska läsa är ett kriminologprogram på tre år som går på distans med några träffar per termin. Min chef nekar mig detta och hävdar nu att distansformen gör att jag inte kan få helt tjänstledigt från anställningen. Vad gäller här? Kan man få tjänstledigt för studier på distans? Vilka lagar kan jag hänvisa till? Mvh
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetstagares rätt till tjänstledighet på grund av studier regleras i studieledighetslagen (SLL), se 1 §. Avvikelser från vissa av reglerna kan ske genom kollektivavtal på arbetsplatsen (se 2 § 2 st. SLL).Din rätt till studieledighetFör att ha rätt att ansöka om tjänstledighet för studier krävs att man har varit anställd på företaget de senaste sex månaderna eller minst tolv månader under de senaste tre åren (3 § 1 st. SLL). Emellertid får avvikelser från detta göras i kollektivavtal, så om din arbetsplats är fackligt ansluten kan detta påverka. I gällande kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads, har en avvikelse gjorts i form av att det räcker att ha varit anställd de senaste fyra istället för sex månaderna (se här). Eftersom du skriver att du haft fast anställning på företaget i "ett par år" uppfyller du kravet och har rätt till tjänstledigt för studier.Vilka krav som ställs på utbildningen som sådan är inte preciserat i lagtexten. Av lagens förarbeten framgår dock att det "inte ska göras någon begränsning av utbildningens art". Utbildningen behöver alltså inte ha någon koppling till ditt nuvarande arbete, utan i princip all utbildning som inte enbart är självstudier eller räknas som hobbystudier (exempelvis en icke CSN-berättigad gitarrkurs vid en folkhögskola) ger dig rätt till tjänstledighet (se prop. 1974:148 s. 90 f.). Detta innebär att du givetvis kan få tjänstledigt för distansstudier i ett akademiskt ämne på universitet/högskola.Uppskjutande av ledighetenVill även uppmärksamma dig om att din arbetsgivare dock har rätt skjuta på ledigheten till en senare tid än den du ansöker om (4 § SLL). Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan din arbetsgivare skjuta upp ledigheten i sex månader, efter det krävs samtycke från den fackliga organisationen (5 § SLL). Om det saknas kollektivavtal, kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten på obestämd tid. Efter två år har du dock rätt att begära att få frågan prövad i domstol om ledigheten fortsatt skjuts upp (6 § SLL).SammanfattningSammanfattningsvis har du rätt till tjänstledighet för distansstudierna. Du bör hänvisa till 1 och 3 §§ 1 st. SLL samt prop. 1974:148 s. 90 f. ovan. Om din arbetsgivare fortsatt hävdar att distansstudierna inte ger rätt till tjänstledighet för studier, är mitt råd att du kontaktar din lokala arbetstagarorganisation (som har tolkningsföreträde enligt 11 § SLL).Lycka till! Hoppas du fick svar på frågan.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till studieledighet och från vilken tidpunkt har jag rätt till ledigheten?

2019-01-03 i Studieledighet
FRÅGA |Rätt till tjänstledighet för studier? Jag jobbar heltid (sedan mer än 4 år) på ett företag som ej är fackligt anslutet. För en vecka sedan skickade jag in ansökan om studieledighet. Jag har länge (sedan 23 okt) väntat på ett samtal från min chef utan svar och hade velat diskutera direkt med honom först. Jag skrev att jag önskar ledigt för studier på 50% from v4 2019 och på 100% from v 14 samt ev även till hösten om jag kommer in på vidare studier. Företaget följer svensk lagstiftning gällande tjänstledighet för studier. Nu undrar jag när jag har rätt till tjänstledighet (från vilken vecka) samt när jag har rätt till svar på min ansökan?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om rätt till tjänstledighet för studier hittar du i Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Avvikelser från dessa regler kan ske genom kollektivavtal på arbetsplatsen men då du har uppgett att din arbetsplats inte är fackligt ansluten så utgår jag ifrån att de inte är ansluten till något kollektivavtal. Har jag rätt till tjänstledighet för studier? För att ha rätt att ansöka om studieledighet måste du ha varit anställd på företaget de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 3 åren (3 §). Eftersom du har arbetat i mer än 4 år uppfyller du detta krav och har rätt till ledighet för utbildning. Studierna behöver inte ha en koppling till ditt nuvarande arbete men det får inte handla om enbart självstudier. Det är viktigt att ansöka om ledighet för studier så snabbt som möjligt, det ökar chanserna för att arbetsgivaren beviljar studieledigheten utan uppskov. Från vilken vecka har jag rätt till ledighet? Dina arbetsgivare kan inte neka dig att vara studieledig eftersom du uppfyller kraven. Däremot kan din arbetsgivare enligt lag skjuta upp din ledighet till en senare tid än den du har begärt. Om din arbetsgivare vill göra det ska han eller hon meddela dig om detta genast och ange varför (4 §). Reglerna för arbetsgivares rätt att skjuta upp ledigheten skiljer sig åt för de som är kollektivavtalsbundna och de som inte är det. Om det finns ett kollektivavtal kan arbetsgivaren endast skjuta upp ledigheten i sex månader, efter det krävs samtycke från den fackliga organisationen som de har kollektivavtal med (5 §) Om det saknas kollektivavtal, vilket det sannolikt gör i din situation, kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten på obestämd tid. Efter två år kan du dock begära domstolsprövning om arbetsgivaren fortfarande skjuter upp ledigheten då (6 §). Då väger domstolen ditt intresse av att få studera mot arbetsgivarens intresse av att verksamheten ska kunna fortsätta utan större avbrott (7 §).Jag kan därför inte ge dig ett rakt svar på från vilken vecka du har rätt till studieledighet. Då arbetsgivaren inte kan neka dig studieledighet eftersom du uppfyller krav så har du i grund och botten rätt till ledighet fr.o.m. det datum du ansökt om. Men då arbetsgivare också har en laglig rätt att skjuta upp ledigheten är det inte säkert att så blir fallet. När har jag rätt att få svar från min arbetsgivare om jag beviljas studieledighet? Det finns inga regler i studieledighetslagen som talar om när en arbetsgivare ska ha lämnat svar om ledigheten beviljas. Däremot står det att om arbetsgivaren tänker skjuta upp ledigheten måste han eller hon genast meddela arbetstagaren om detta (4 § andra stycket). Arbetsgivaren måste ge något form av besked till dig eftersom om arbetsgivaren varken ger klartecken om beviljande av ledigheten eller uppskjuter ledigheten begår han eller hon ett skadeståndssanktionerat brott mot studieledighetslagen. Sammanfattning: Du har rätt till studieledighet men din arbetsgivare har dock en laglig rätt att skjuta upp din ledighet till en senare tid än den du ansökt om. Arbetsgivaren ska i sådant fall meddela dig om detta. Om du själv är fackligt ansluten kan jag rekommendera dig att ta kontakt med facket om det uppstår några problem och även försöka kontakta din arbetsgivare igen för att få klarhet i situationen eftersom dina studier snart ska börja. Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga och du får gärna återkomma om du har fler funderingar. Lycka till med studierna! Vänliga hälsningar,

Har man rätt till tjänstledighet för en distanskurs?

2019-04-07 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är statlig anställd sedan juni 2013. Jag varit tjänstledig sedan augusti 2018 pga studier (språkkurs) utomlands. Jag har dock hoppat in och jobbat några veckor runt jul/nyår. Nu planerar jag att vara tjänstledig även i höst men eftersom språkkursen jag läser utomlands kostar har jag övervägt att ansöka om en språkkurs via ett svenskt universitet fast på distans. Jag kommer bo kvar utomlands. Har jag fortfarande rätt till tjänstledighet fastän kursen är på distans? Vad gäller?Tack på förhand!
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätt till tjänstledighet för studierSom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst som vill undergå utbildning har du rätt till behövlig ledighet från din anställning, 1 § Studieledighetslagen. För att ha rätt till sådan tjänstledighet ska du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller i sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, 3 § Studieledighetslagen. I princip all utbildning omfattas av lagen så du väljer själv vad du vill studera och det finns inte något krav på att utbildningen ska ha något med arbetsuppgifterna att göra. Rena självstudier omfattas dock inteav lagen då det krävs att man ska "undergå utbildning". Utbildningen ska alltså ha planmässighet. Förutom kravet på planmässighet omfattar begreppet "undergå utbildning" att syftet med det ska vara att förmedla kunskaper och insikter i något avseende. (AD 1978 nr 73). Studier som inte är rena självstudier eller som utgör "hobbystudier" ska alltså ge rätt till tjänsteledighet. Akademiska studier på distans ska således medföra rätt till tjänstledighet. Avvikelser från lagen kan dock ske genom kollektivavtal på arbetsplatsen,2 § Studieledighetslagen. Beviljad ledighet omfattar bara utbildningen som arbetstagaren ansökt om ledighet förEn arbetstagare har inte rätt att byta ut studierna till andra än dem arbetstagaren fått godkänt av sin arbetsgivare, då ledigheten som beviljats enbart omfattar den utbildning arbetstagaren ansökt om ledighet för. Avser man att byta studier ska man alltså ansöka om ny ledighet för de nya studierna. SammanfattningEnligt Studieledighetslagen har du alltså rätt till tjänstledighet för studier som inte är rena självstudier eller "hobbystudier", som alltså uppfyller kravet på planmässighet. En distanskurs ska du således bli beviljad tjänstledighet för enligt Studieledighetslagen, så länge den uppfyller kravet på planmässighet. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Vänligen,

Arbetsgivarens rätt att skjuta upp min tjänstledighet pga studier

2019-03-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej!Jag har arbetat på min arbetsplats med kollektivavtal inom landsting i snart 2 år och vill nu studera vidare under ett år med start höstterminen 2019. Jag har meddelat min chef detta och hen vill skjuta upp tjänstledigheten. Jag har kunnat läsa mig till att det arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studierna 6 månader. Min fråga är om detta gäller från det att jag meddelade min chef, eller från det att studierna skulle starta. Det blir relevant på så sätt att jag har meddelat chefen över 6 månader innan studierna ska starta.Tacksam för svar!
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i lag [1974:981] om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning [studieledighetslagen].Först bör nämnas att arbetstagarledighetslagen som huvudregel är tvingande till förmån för arbetstagaren, vilket innebär att andra avtalsvillkor i personliga avtal eller kollektivavtal är ogiltiga om de strider mot lagen [2 § studieledighetslagen]. Däremot finns det vissa undantag från lagen som gör det möjligt för arbetsgivaren att avtala om annat i ett kollektivavtal berörande vissa specifika bestämmelser. Bl.a finns denna rätten i 5 § studieledighetslagen. Enligt 5 § har arbetsgivaren rätt att skjuta upp påbörjan av tjänstledigheten till senare än sex månader från den tidpunkt du ansökte om ledigheten. Om arbetsgivaren vill detta ska hen få ett samtycke av den berörda lokala arbetstagarorganisationen, under förutsättningen att ert kollektivavtal inte säger annat [5 § studieledighetslagen]. Det kan då vara så att det står i ert kollektivavtal att arbetsgivaren har rätt att skjuta upp påbörjan av ledigheten i max sex månader från ansökan och i sådana fall är det det som gäller. Om det däremot inte står något i ert kollektivavtal om hur länge arbetsgivaren får skjuta upp din ledighet, eller om samtycke från arbetstagarorganisationen, gäller 5 §. Som lagtexten lyder utgår en ifrån den tidpunkt som du gjort din ansökan hos arbetsgivaren. Det innebär alltså att en utgår ifrån tidpunkten du ansökte om ledighet och inte från när studierna beräknas påbörja. Som sagt. Lagtexten gäller bara om det inte står en annan tidpunkt i ditt kollektivavtal.Om du inte fått påbörja din ledighet inom två år efter din ansökan har du rätt att gå till domstol för att få rätt till ledigheten [6 § studieledighetslagen]. Denna bestämmelse kan inte avtalas bort med kollektivavtal.Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer och så får jag önska dig en fortsatt trevlig dag!Med vänliga hälsningar,

Tjänstledighet för studier

2019-01-25 i Studieledighet
FRÅGA |Hej, Jag har varit fast anställd under 2,5 år och är nu sedan 1,5 år tillbaka tjänstledig pga studier. Frågan är om jag nu under en period skulle vilja arbeta extra som timanställd. Har jag då rätt att göra det under en begränsad period? I samma utsträckning som andra timanställda? Arbetsgivaren har nu nämligen nekat mig denna möjlighet. Är det ok?
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om tjänstledighet för studier finns i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Under perioden du är tjänstledig är din arbetsgivare inte skyldig att låta dig återgå till arbetet. Detta gäller oavsett om du önskar arbeta under en begränsad period eller tillsvidare. Först då du avbryter din utbildning är en begäran om att få återgå till arbetet godtagbart enligt 10 §. Observera att om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas regler som avviker från vad som sägs i lagen. Jag rekommenderar dig därför att kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vilka regler som gäller på just din arbetsplats.Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Kan min arbetsgivare kräva att jag jobbar på lov när jag beviljats tjänstledigt för heltidsstudier?

2018-11-20 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag är beviljad tjänstledighet för heltidsstudier i tre år. Min arbetsgivare säger nu att jag är ålagd att arbeta under veckorna mellan terminerna. Jag har skoluppgifter som sträcker sig in efter terminens slut och det vore svårt att kombinera detta med jobb. Har hon rätt att kräva att jag ska jobba dessa veckor?
Sandra Lundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör tjänstledighet på grund av studier är reglerna i Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning tillämplig. (StudL) Du skriver att du redan beviljats tjänstledighet från din arbetsgivare för heltidsstudier i tre år. För att besvara din fråga krävs dock en närmare diskussion om hur din ansökan utformades. Detta eftersom det är helt avgörande för vad din arbetsgivare har rätt att kräva av dig under din ledighet. Jag kommer därför nedan presentera två alternativa svar för dig. Sammanhängande ledighet för hela studietiden eller ledighet terminsvis? Som arbetstagare har du rätt att ansöka om ledighet för studier helt eller delvis, sammanhängande eller terminsvis. (1§ StudL) De olika ansökningsformerna påverkar dina rättigheter och skyldigheter mot arbetsgivaren. Sammanhängande ledighet Om du ansökt om sammanhängande ledighet för ett eller flera läsår i taget så har du rätt att vara helt ledig under hela den perioden. En sammanhängande ledighetsansökan medför att din arbetsgivare alltså inte kan kräva att du jobbar under ledigheten mellan terminerna. Terminsvis ledighet Om du ansökt om tjänstledigt för dina studier terminsvis gäller ledigheten endast under terminstid. Det medför isåfall att arbetsgivaren har rätt att kräva att du arbetar under ledigheten mellan terminerna. Mitt råd till digSe över hur du utformade din ansökan om tjänstledighet. Begärde du sammanhängande läsårsledighet eller ledighet terminsvis? Om du begärde terminsvis ledighet så är mitt råd i första hand att prata med din arbetsgivare om ditt problem och se om arbetsgivaren kan ändra sin inställning. I andra hand är mitt tips att du skriver en ny ansökan där du begär tjänstledigt sammanhängande för hela studieperioden. Viktigt att tänka på om du skickar in en ny ansökan är att arbetsgivaren har laglig rätt att skjuta på beviljandet till ledigheten för studierna i max 6 månader, förutsatt att ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen.