straffvärde för ungdom som rökt cannabis

2020-09-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |vad kan jag få som straff som 16 åring om jag röker gräs
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att röka cannabis är ett brott enligt narkotikastrafflagen (1§ narkotikastrafflagen). Narkotikabrott eget bruk leder uteslutande till en rubricering om ringa brott, och straffskalan för detta är böter eller fängelse högst sex månader. Åklagarens praxis är att eget bruk nästan uteslutande leder till böter, oberoende av mängd och substans. Dagsböter är uppbyggt utifrån ett antal dagar multiplicerat med en summa. Antalet dagar bedöms utifrån straffets värde, och kan hamna mellan 30-150st, multiplicerat med en summa som bedöms utifrån dina ekonomiska förhållanden, mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Dina ekonomiska förhållanden utgörs främst av inkomst, skulder, underhållsskyldig för barn och liknande.Straffvärdet är det lägsta möjliga för eget bruk, 30 dagsböter för en vuxen, och samma för en person mellan 15-21 år. Tjänar man då ingenting eller väldigt lite, så får man det lägsta summan/dag, alltså 50 kr. Då blir det sammanlagda bötesbeloppet 1500 kr (30x50). För ungdomar finns det en möjlighet att få ungdomstjänst istället för ett bötesstraff, men endast om detta inte är alltför ingripande i förhållande till brottet (32 kap. 2§ brottsbalken). Min erfarenhet är att ungdomstjänst oftast anses för ingripande när det rör sig om ett brott som är värt 30 dagsböter, beroende på din tidigare belastning och liknande. Sammantaget utifrån informationen du lämnat i frågan, skulle jag säga att du skulle få dagsböter, och det lägsta antalet dagar man kan få, alltså 30 st. Men den totala summan beror på dina ekonomiska förhållanden. Tjänar du då som sagt ingenting, eller väldigt lite, är du får det lägsta möjliga, 50 kr (1500 kr totalt). Men tyvärr kan jag inte säga detta med säkerhet då jag inte vet hur dina ekonomiska förhållanden ser ut. Det finns även ett litet utrymme för ungdomstjänst, om än osannolikt. Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga! Vi ber ursäkt för att det dröjt för dig att få svar!Vänligen,

Vad är påföljderna för narkotikasmuggling och finns det några förmildrande omständigheter för en 17-åring?

2020-09-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga kring narkotikabrott, främst narkotikasmuggling. Min lillebror som är 17 år gammal är misstänkt för just narkotikasmuggling och polisen har gjort husrannsakan hos båda föräldrarna (skilda) och ska nu hålla förhör. Jag undrar därför vad påföljden för ett sådant brott kan bli (ifall han blir dömd såklart), och om det finns några förmildrande omständigheter med tanke på hans ålder.
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vad blir påföljden?Vad gäller brottet narkotikasmuggling finns det fyra olika svårighetsgrader:*Först och främst kan man dömas för ringa narkotikasmuggling till böter eller fängelse i högst sex månader. Vad gäller påföljden håller sig domstolen till den lägre delen av straffskalan, dvs. att det sannolikhet blir böter i det fallet (6 § andra stycket lag om straff för smuggling).*För det andra finns brottet narkotikasmuggling av normalgraden. Där är påföljden fängelse i högst tre år (6 § första stycket lag om straff för smuggling).*För det tredje kan man dömas för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två år och högst sju år (6 § tredje stycket lag om straff för smuggling).*Till sist har vi brottet synnerligen grov narkotikasmuggling där påföljden blir fängelse i lägst sex år och högst tio år (6 § fjärde stycket lag om straff för smuggling).Vilken svårighetsgrad det blir beror på lite olika saker. Vad gäller gränsdragningen mellan t.ex. ringa och normalgraden beror det på vilken sorts narkotika och vilken mängd. När det kommer till grov och synnerligen grov narkotikasmuggling ser man också till ifall smugglingen ingått i en slags verksamhet m.m. Eftersom jag saknar information om vilken typ och mängd av narkotika samt i vilket sammanhang det skett så kan jag tyvärr inte ge dig något mer exakt svar här.Finns det några förmildrande omständigheter?Det finns förmildrande omständigheter för din bror pga. hans ålder. Till att börja med så får domstolen döma till ett lägre straff än vad som är föreskrivet för brottet, då han är under 21 år (29 kap. 7 § brottsbalken). Sedan finns det även en huvudregel som är emot fängelse när det kommer till brott begångna av personer under 18 år. Domstolen får endast döma till fängelse när det finns synnerliga skäl, vilket är ett mycket högt ställt krav. Domstolen ska i annat fall döma till sluten ungdomsvård istället för fängelse (30 kap. 5 § brottsbalken).Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Är Armodafinil narkotikaklassat?

2020-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om ämnet Armodafinil är narkotikaklassat. Kan inte hitta det i listan över narkotikaklassade ämnen, men är om jag förstått det rätt en "släkting" till Modafinil, vilket är narkotikaklassat.Mvh.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det finns inte mycket information kring substansen. Så som jag kan avläsa från Läkemedelsverkets hemsida så är Armodafinil narkotikaklassat.Jag hänvisar dig vidare till denna länk.Med vänlig hälsning,

Körkortstillstånd och narkotikabrott

2020-08-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev omhändertagen av polisen för första gången. Jag har drugit då så mycket att jag fick blackout, mindes inte att jag har varit ut när polisen tog mig. Jag vaknade bara häktet.Den kvällen tog jag jätte lite amfetamin och det var inte något jag vanligtvis brukar ta. jag rökte nåra dagar innan den dagen. Och nu är jag mest orolig för min körkortstillstånd. Den är superviktigt för mig och jag vill verkligen inte förlora. Jag tänkte boka tid halkbanan den här månaden.Som jag förstår, på min fall har jag lite chans och inte förlora min körkortstillstånd men hur stor chansen är skulle jag vilja veta?Tack för hand:)
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur stor risken är att du förlorar ditt körkortstillstånd. Regler om körkort hittas i körkortslagen.Körkortstillstånd och narkotikabrottJag tolkar det som att du inte är misstänkt eller dömd för något brott. Är så fallet har du inget att oroa dig för. I mitt svar berättar jag vad som kan hända om du blir dömd för exempelvis narkotikabrott.När man ska ta körkort krävs ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen prövar om man ska få ett tillstånd gör de en bedömning om man är lämplig för att ta körkort enligt 3 kap 2 § körkortslagen, och hänsyn tas då bland annat till noteringar i belastningsregistret. Just narkotikabrott kan tyda på att man inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket är ett kriterium som ska bedömas. Finns det en historia av missbruksproblematik kan tillstånd istället nekas på medicinsk grund. Narkotikabrott i straffregistret är dock inget absolut hinder för att få körkortstillstånd utan det utgör en del av en lämplighetsbedömning. Ligger det långt tillbaka i tiden och är mindre allvarligt är risken liten för att körkortstillstånd ska nekas.Om man har en notering i belastningsregistret kan det leda till att Transportstyrelsen beslutar om en så kallad spärrtid, enligt 3 kap 9 § körkortslagen. Denna spärrtid kan vara mellan en månad till tre år, och under spärrtiden kan man alltså inte ta körkort. Efter spärrtidens slut kan man på nytt ansöka om körkortstillstånd, varpå Transportstyrelsen gör en ny bedömning. Har man fått ett körkortstillstånd kan detta återkallas om man inte längre uppfyller kraven.Vad gäller i ditt fall?Som jag skrev innan så behöver du inte oroa dig om du inte döms för ett brott. Om du skulle dömas så går det tyvärr inte att ge ett säkert svar på om du kommer förlora körkortstillståndet eller inte. Det kommer vara upp till transportstyrelsen att bedöma. Du skriver i din fråga att det är första gången du blivit omhändertagen av polisen vilket borde vara till din fördel.Hoppas du fått svar på din fråga!

Är CBD narkotikaklassat?

2020-09-20 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polisen och analysrapporten från Rättsmedicinalverket visade 0.00219 mikrogram/gram THC i blodet. Anledning att THC påvisats var intag an industrihampa som jag rökt varje dag i 3-4 månader i form av CBD buds som är köpt i Sverige och är under 0,2% THC. Kan jag dömas för drograttfylleri och narkotikabrott? Har rättegång ganska snart om detta!
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Narkotikabrott och trafikbrott regleras i narkotikastrafflagen (NSL) och trafikbrottslagen (TBL).Utgör intag av CBD ett narkotikabrott?CBD kommer från industrihampa, en växt som är helt laglig i Sverige. Att exempelvis inneha en industrihampa anses därmed fullt tillåtet och inte straffbart (NJA 2007 s. 219). Utgången blir dock annorlunda om industrihampan har bearbetats och en slags beredning har framställts. Enligt Högsta domstolen ska alla beredningar innehållande THC klassas som narkotika (NJA 2019 s. 531). Med beredning avses en bearbetning av växten, varje lösning, blandning eller avdelad dos där ämnen som THC, ingår. Det spelar alltså ingen roll om växten industrihampa som sådan är laglig, eftersom det man kollar på är om det finns THC i beredningen. Med andra ord kan man alltså dömas för narkotikabrott om man har intagit en beredning såsom exempelvis CBD-olja då den innehåller substansen THC (1 § första stycket 6 p. NSL).Vad gäller CDB-buds som i detta fall handlar frågan om produkten utgör en beredning eller inte. CBD-buds är blomman från hampaplantan och borde därmed inte klassas som en beredning. Praxis från Högsta domstolen visar att naturliga växter utan ytterligare bearbetning inte anses utgöra narkotika (NJA 1995 s. 219). Om det inte klassas som en beredning kan det inte heller anses vara narkotikaklassat och därmed inte straffbart. Men detta är förmodligen något som domstolen själva kommer bedöma i det enskilda fallet.Kan man bli dömd för drograttfylleri vid användning av CBD?Om man kan dömas för drograttfylleri i detta fall kan bero på flera omständigheter. Om domstolen anser att dina CDB-buds räknas in under begreppet "beredning" och därmed är narkotikaklassat, kommer du troligen bli dömd för drograttfylleri eftersom du i sådana fall har kört ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotikaklassat preparat (4 § andra stycket TBL). Om domstolen skulle anse att CBD-buds inte är en beredning av industrihampan och därmed inte är narkotikaklassad, kommer du förmodligen inte dömas för drograttfylleri. Dock finns det omständigheter som spelar in här också. Om man har framfört ett motordrivet fordon under tiden man varit påverkad av ett medel som har gjort att man inte kunnat framföra fordonet på ett betryggande sätt, kan man ändå dömas för rattfylleri (4 § tredje stycket TBL). Alltså behöver inte CBD-buds nödvändigtvis vara narkotikaklassade för att man ska kunna dömas för rattfylleri.SammanfattningDet kan sammanfattningsvis sägas att industrihampan som sådan är laglig, men att beredningen av den är narkotikaklassad och därmed straffbar. Hur utfallet blir i din situation beror bland annat på omständigheter såsom domstolens bedömning av huruvida CBD-buds är en beredning och om du har framfört fordonet på ett betryggande sätt eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad gäller om man brukar cannabis utomlands och testar positivt på drogtest genomförd på arbetsplats i Sverige?

2020-09-16 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående detta med drogtester på jobbet eller i samband med nyanställning. Säg att någon åker till ett land eller en stat där canabis är fullt lagligt och brukar i detta landet (Ex Amsterdam eller kalifornien), man bryter med andra ord inga lagar och man bryter inte mot narkotikalagarna då man inte är inom svensk jursdiktion. Sedan återvänder hen hem till sverige och inom kort gör man ett drogtest på arbetsplatsen. Testet är bundet att komma tillbaka positivt men det jag undrar är ifall det håller någon makt/får någon negativ påverkan? (Givet är att man kan bevisa att man inte brytit mot några lagar i form av kvitton och vittnesmål etc).
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer jag att utgå från att cannabis har konsumerats i ett land där det är lagligt och att man därefter har rest tillbaka till Sverige. Sedan genomförs ett drogtest på arbetsplatsen i Sverige vilket får ett positivt resultat. Frågan är följaktligen vad som gäller om man lagligen brukar cannabis utomlands och vilka konsekvenser ett positivt drogtest på arbetsplatsen medför. Vad gäller om man brukat cannabis utomlands? Cannabis klassas som narkotika och narkotikastrafflagen (NSL) är tillämplig på området. I Sverige är det olagligt att inneha samt bruka cannabis (1 § 6 punkten NSL). Att vara påverkat av cannabis är däremot inte brottsligt utan det brottsliga ligger i själva brukandet. Hur som helst finns det andra länder där det är lagligt att bruka och inneha cannabis, precis som du nämner. Det här medför att om man har brukat cannabis i ett land där det är lagligt så kan man inte dömas för narkotikabrott i svensk domstol (2 kap. 2 § 2 stycket Brottsbalken). Svensk domstol är alltså inte behörig att döma i saken om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten. För att svensk domstol ska vara behörig att döma krävs det inte endast att gärningen ska vara kriminaliserad i Sverige utan även i det land där den begås. Värt att nämna är att det givetvis är brottsligt att ta med sig narkotika till Sverige men utifrån din fråga verkar så inte vara fallet. BevisningssvårigheterAtt bevisa var cannabis konsumerades kan vara svårt. Det är bra ur bevishänseende om man kan lägga fram bevisning i form av kvitton och vittnesmål etc som pekar på att cannabis konsumerades i ett land där det är lagligt. Vad händer om ett drogtest på arbetsplatsen blir positivt?En arbetsgivare är enligt lag skyldig att erbjuda rehabilitering för missbruk om man testar positivt för narkotika i samband med drogtest på arbetsplatsen. Som anställd kan du inte bli uppsagd utan en saklig grund för uppsägning vilket följer av anställningsskyddslagen (LAS). Huruvida man riskerar att förlora sin anställning beror även på vilken anställningstyp man har. För att få klarhet i det enskilda fallet bör man prata med arbetsgivaren eller den relevanta fackliga organisation. Emellertid har arbetsgivaren rätt att göra en polisanmälan då det är brottsligt att inneha och bruka cannabis. Isåfall får arbetstagaren bevisa att cannabis har brukats utomlands lagligen, som nämnt ovan. SlutsatsAtt lagligen ha konsumerat cannabis utomlands och sedan ha det kvar det i blodet gör inte att man kan dömas till ansvar. Ett positivt drogtest på arbetsplatsen är i regel inte tillräckligt för att utgöra en uppsägningsgrund. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Är Stesolid och Stilnoct narkotikaklassade läkemedel?

2020-08-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man INTE har recept på Stesolid och Stilnoct, och tar det och lämnar urinprov och det ger utslag på båda två. Är det olagligt?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Stesolid och Stilnoct är båda narkotikaklassade läkemedel då de innehåller substansen diazepam som är narkotikaklassad enligt läkemedelsverket (se tabell II i läkemedelsboken). För att få lov att använda dessa läkemedel krävs det alltså recept och att man följder ordinationen och rekommendationerna kring användningen. Enligt narkotikastrafflagen är det ett brott att inneha eller bruka narkotikaklassade medel, och man kan då dömas till fängelse i högst tre år (1§ narkotikastrafflagen). Om det dock avser att man brukat narkotikan, anses brottet vara ringa, och då döms man istället för ringa narkotika till böter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Praxis säger att om man blir tagen för att ha brukat narkotika, alltså visar positivt på urin- eller blodprovstest, döms man för ringa narkotikabrott oberoende av mäng eller substans. Straffet är nästan uteslutande dagsböter 30 st. Dagsböter beräknas utifrån dels straffvärdet på brottet (30st), dels den tilltalades ekonomiska förhållanden. Man kan få dagsböter mellan 30-150 st, och summan per dag bestäms till mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Man multiplicerar då antalet böter (30st) med en summa som bestäms utifrån den tilltalades ekonomiska förhållande (ex. 50 kr om man inte har någon inkomst alls). Då får man den totala summan på böterna som blir 1500 kr. Så skulle man inta Stesolid och/eller Stilnoct och lämna ett urin- eller blodprov, så skulle det ge utslag på diazepam som är ett narkotikaklassat ämne. Har man då inte recept på Stesolid och Stilnoct har man gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott, eget bruk. Detta brott ger nästan uteslutande dagsböter, men summan beror på hur mycket man tjänar. Du kan läsa mer på läkemedelsverkets hemsida om narkotikaklassade läkemedel. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur höga böter får åklagaren/polisen ge för ringa narkotikabrott utifrån inkomst?

2020-08-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag undrar om polisen/åklagaren får ge dig en böter som är över 100% mer än vad du får i lön per månad? Det gäller ett ringa narkotikabrott.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffskalan för ringa narkotikabrott är dagsböter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Ringa narkotikabrott ger nästan uteslutande böter, och åklagaren har tagit fram en praxis som säger att eget bruk, oavsett mängd och substans, leder till 30 dagsböter. Dagsböter är uppbyggt av två aspekter, antalet dagar som bygger på straffvärdet av brottet (30 st enligt ovan), och summan per dag som bygger på dina ekonomiska förhållanden, skulder, inkomst, försörjningsplikt och liknande. Antalet dagsböter kan hamna mellan 30-150 st, och summan per dag kan hamna på mellan 50-1 000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Tjänar man då inga pengar, eller har minimum lön i månaden, beräknas summan utifrån detta, och då hamnar det oftast på 50 kr. För att ta reda på den totala summan multiplicerar man antalet dagar (ex. 30) med summan (ex. 50 kr) och får då 1 500 kr. Detta är det lägsta dagsbotsbeloppet man kan få. Då jag inte vet vad du har fått i böter, och inte heller vad din inkomst är, är det svårt för mig att säga något om vad som är en rimlig bötessumma i ditt fall. Men generellt är det minsta dagsbotsbeloppet 1 500 kr för ringa narkotikabrott, och det döms ut även om man inte har några pengar alls. Det finns en tabell som är utformad ur praxis som används för bedömningen av dagsbotsbeloppet, och beräknas oftast antingen från inkomsten du själv uppger i förhör, eller förra årets deklarerade inkomst hos skatteverket. Om du är missnöjd med din dom kan du alltid överklaga den eller inte acceptera strafföreläggandet om det är ett sådant du fått av åklagaren, och då låta målet gå till domstol istället. Men om du har fått det lägsta beloppet, skulle jag säga att det inte går att få ett lägre bötesstraff än detta, även om du inte tjänar något. Om du inte kan betala böterna kommer de gå till Kronofogdemyndigheten så småningom. Men om du har fått ett oproportionerligt högt bötesbelopp utifrån dina ekonomiska förhållanden, så godkänn inte strafföreläggandet eller boten av polisen, och begär att ärendet ska tas upp i tingsrätt där du kan redovisa din inkomst. Men beloppet kommer inte bli lägre än 1 500 kr. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,