Böter - Italien

2019-05-29 i Preskription
FRÅGA |Hej Jag har fått en "Final Notice" från en Law office. där jag tydligen har en special attorney på Motorway Company i Italien Böter på €5,14 har växt till €30,74 för en förtelse 1600316.Vad är preskriptionstiden, ska man betala detta?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag har hört talas om detta - att personer som hyr bil på semestern i Italien får böter eller andra former av betalningspåminnelser. För att få mer kontroll över denna bot så får du kontakta poliskontoret som har utfärdat denna bot alternativt kontakta dem som kontaktat dig. Med andra ord får du höra av dig till det företag som skickat ut boten till dig. Om du vill överklaga denna bot får du göra detta via dem och vad jag har läst på så ska denna överklagan skrivas på italienska och ska skickas med kvitto på mottagande till poliskontoret som har utfärdat boten eller till en fredsdomare. Det som har hänt i ditt fall är att du betalat boten försent och därmed fått en påminnelse. Idag använder sig ofta italienska myndigheter sig utav svenska inkassoföretag som handlägger deras ärenden åt dem. Det vill säga att de använder sig av dessa svenska företag för att driva in sina pengar. Preskriptionstiden för Italien har jag dessvärre ingen aning om. Men som det verkar i ditt fall kan det vara smart att höra av sig till det företag som hanterar boten och betala den omgående. Boten kommer garanterat inte att försvinna. Om du vill läsa på mer om preskriptionstider i Sverige så kan du läsa här: preskriptionslagenVänligen,

Vem måste bevisa att kravbrev om skuld skickats ut?

2019-05-17 i Preskription
FRÅGA |Jag försöker hjälpa en person med skuldsanering. Enligt honom har han inte fått något krav på flera år på en del skulder. Nu är frågan, måste borgenären påminna om skulden innom vissa år för att skulden skall finnas kvar? Om så är fallet, vilka krav finns det på borgenären att bevisa att kravbrev har sänts ut?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det du tar upp i frågan är det som kallas för preskription. En skuld preskriberas efter en viss tid. Preskriptionen innebär att borgenären (den som har rätt till betalning) förlorar sin rätt att få betalt för skulden. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om gäldenären (den betalningsskyldige) inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).Preskriptionstiden är tre eller tio årFör konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Gäldenären betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,- Gäldenären får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller - Borgenären väcker talan mot gäldenären vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om gäldenären fick en skuld 2005 skulle den preskriberats år 2015 under förutsättning att inget preskriptionsavbrott skett. Om preskriptionsavbrott sker t.ex. år 2013 börjar en ny tioårsperiod rulla och skulden preskriberas först år 2023 (om inget preskriptionsavbrott sker).Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottetDet är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären. Det krävs inte att gäldenären har läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till vederbörande.Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.Sammanfattningsvis kan skulder preskriberas vilket innebär att borgenären inte har rätt att få betalt längre. Preskriptionsavbrott kan ske genom att den skuldskyldige betalar på skulden, väcker talan eller att det skickas ut påminnelse. Enligt praxis är det borgenären som har bevisbördan för att påminnelse skickats ut, det krävs dock inte att den skuldskyldige läst breven. Det är tillräckligt att borgenären kan visa att ett visst antal kravbrev skickats ut.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

När preskriberas böter och skadestånd?

2019-04-30 i Preskription
FRÅGA |Jag dömdes 2009 till skadestånd/ böter/ ersättning till en bank. Jag har sedan dess varken fått kravbrev eller hört något annat. För 3 månader sedan var det 10 år sedan dommen föll. Jag undrar vad som gäller. Kan det ha preskiberats? Eller är det kanske min skyldighet att ta kontakt?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Frågan besvaras med regler som finns i preskriptionslagen (PreskL) och brottsbalken (BrB). Allmänt om böter och skadestånd Böter och skadestånd är två skilda saker. Detta innebär att olika regler för preskription gäller för böter respektive skadestånd. - Med böter avses ett straff som drabbar den som begår ett brott. Böter betalas till staten. Detta följer av 1 kap. 3 § och 25 kap. 7 BrB - Med skadestånd avses kompensation för skada. Skadestånd betalas till den som har drabbats av skada. Det framgår inte om din fråga avser böter eller skadestånd. Jag kommer därför redogöra både för reglerna om preskription för böter och för skadestånd. När preskriberas böter? Böter preskriberas fem år efter att domen har vunnit laga kraft. En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas. Under hur lång tid en dom kan överklagas anges i domen. Med hänsyn till att det har gått tio år sedan du dömdes så är böterna med största säkerhet preskriberade i dagsläget. Detta följer av 35 kap. 7 § BrB. När preskriberas skadestånd? För skadestånd gäller preskriptionslagen. Detta innebär att en fordran på skadestånd preskriberas tio efter dess tillkomst. Preskriptionstiden kan ibland förlängas, exempelvis om du får ett kravbrev. I ditt fall framgår emellertid att du varken har fåt kravbrev eller hört någonting om skadeståndet på över tio år. Med hänsyn till detta skadeståndskravet med största säkerhet preskriberat i dagsläget.Detta följer av regler som finns i 2 §, 5 § och 6 § PreskL. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är min skuld preskriberad eller ej?

2019-04-01 i Preskription
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har fått en en skuldspecifikation på en fordran som jag inte har haft någon typ av information av sedan 2009 eftersom jag bott utomlands. Jag har varit utskriven från landet från 2009 tills 2018. Hur räknar man preskriptionstiden om man inte har varit bokförd i Sverige? Nu anser inkassobolaget att jag måste betala en skuld som i början låg på 11.715 kr och som banken hade hand om tidigare. Utalgsdatumet på fordran är 1999-08-13. Nu ligger skulden på 59.973kr och Kronofogden har nu kontaktat mig för att dem vill att jag ska skriva under betalningsföreläggande. Jag anser att preskriptionstiden har löpt ut och att jag inte borde betala, men vet inte hur jag kan ta mig tillväga?Tacksam för svar!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningAvgörande för om du är betalningsskyldig för skulden är om skulden är preskriberad eller ej. Att en skuld preskriberats innebär att den inte längre kan drivas in.Vad innebär preskription?Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om du inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,- Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller - Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 13 augusti 1999 preskriberades den samma datum år 2009, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst.Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottetDet är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären (dig). Det krävs inte att du ska ha läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till dig.Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.Är dina skulder preskriberade?Avgörande för om skulderna är preskriberade är om det skett ett preskriptionsavbrott under tiden. Som jag förstår det har du inte varit medveten om skulden, varför du inte heller betalt på den och på det viset brutit preskriptionen.Om du varit folkbokförd i Sverige (trots att du vistats utomlands) finns det en risk att det skett ett eller flera preskriptionsavbrott. Så kan ske om borgenären skickat kravbrev till din folkbokföringsadress. Har du däremot inte varit folkbokförd på tio år, då kan det argumenteras för att det inte skickats kravbrev till en adress du haft anledning att bevaka din post på. Vad händer om du inte betalar?Eftersom du fått tillställt dig ett betalningsföreläggande kan du välja att inte erkänna skulden. Om så sker kan Kronofogden i nuläget inte gå vidare med ditt ärende. Det som kommer att ske är att borgenären blir tillfrågad om vederbörande vill gå till domstol för att få fastställt att du är betalningsskyldig. För det fall att ärendet går till domstol är det din motpart (inkassobolaget) som har bevisbördan för att det skett ett eller flera preskriptionsavbrott och att du i sådana fall är betalningsskyldig.Då det rör sig om en förhållandevis hög summa kommer tvisten att behandlas som ett ordinärt tvistemål. Bestämmelserna för ordinära tvistemål är att den förlorande parten som huvudregel betalar sin motparts rättegångskostnader, vilket kan bli kostsamt. Om du skulle få rätt i tvisten kommer således utgångspunkten vara att inkassobolaget får stå för sina egna rättegångskostnader, men även för dina. Omvänt innebär det att om du förlorar får du stå för dina rättegångskostnader plus inkassobolagets.Sammanfattning och rådFör det fall att en borgenär påstår att det fortfarande finns en skuld och att ett preskriptionsavbrott har skett är det borgenären som har bevisbördan för att brev skickats. I ditt fall är det svårt att bedöma huruvida preskriptionsavbrott skett eller ej. Det beror på vad din motpart kan bevisa och om du varit folkbokförd i Sverige trots att du inte varit boende här.Om du anser att du inte är betalningsskyldig för att skulden är preskriberad kan du kontakta Kronofogdemyndigheten och informera om att du anser att skulden är preskriberad och att du därför inte kommer att underteckna betalningsföreläggandet. I slutändan blir det i sådana fall domstol som får avgöra om du är betalningsskyldig eller ej.Min rekommendation, för det fall att du inte tänker betala skulden, är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan titta närmre på ditt ärende och råda dig om huruvida du bör betala eller ej. Juristen kan även företräda dig i eventuell domstolstvist. Allt detta kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med! Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Rätten till ersättning efter preskriptionstid

2019-05-28 i Preskription
FRÅGA |Min fru fick konstaterad benröta som barn, läkare sa då att hon var född med benröta, förra året kom det fram att hon inte alls var född med med benröta, utan fick staffolikocker 4 dagar efter födseln . Hon föddes 1955 och har gått igenom ca30 operationer p.g.a. detta misstag som sjukhuset gjorde.Finns det någon möjlighet att få någon sorts ersättning så här lång tid efter ?
Narin Banaee |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! I Sverige har vi en allmän preskriptionstid på tio år, om inget annat framgår av speciallag. Detta stipuleras i 1 § och 2 § preskriptionslag (1981:130). I detta fall är det fråga om en patientskada, varför patientskadelagen (1996:799) är tillämplig. Vad gäller avseende preskriptionstiden i ert fall? Som huvudregel måste den som vill ha ersättning enligt patientskadelagen (PSL) väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Detta framgår av 23 § första stycket PSL. Det finns dock ett undantag till tioårsregeln i 24 § PSL. Av detta lagrum kan man utläsa att en talan får väckas även efter tio år endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadelidande har varit förhindrad att framställa anspråket i tid. Denna bedömning tar alltså sikte på vilka möjligheter den skadelidande objektivt sett har haft att framställa ett krav inom tidsfristen. Möjligtvis skulle man kunna argumentera för att ni inte har haft någon möjlighet att veta att sjukdomen inte varit medfödd förrän i fjol.Patientskadeersättning bestäms enligt bestämmelserna i skadeståndslagen, 8 § PSL. Vad innebär detta för er? Utifrån vad som redogjorts för ovan anser jag att det finns en möjlighet för er att väcka talan i domstol, även om preskriptionstiden har gått ut. Detta under förutsättning att ni kan visa att det finns synnerliga skäl. I ert fall skulle det kunna vara läkarens felbedömning som gjordes vid födseln. Utöver detta ska ni även kunna visa på att det finns ett orsakssamband mellan skadan och läkarens felbedömning. Jag måste dock säga att det är svårt att vinna i domstol, då undantaget tolkas restriktivt. Dessutom bör man ha i åtanke att det kan bli dyra rättegångskostnader. För mer information om detta råder jag er att ta kontakt med Lawlines juristbyrå. Hoppas detta gav svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för borgensmans regressrätt

2019-05-05 i Preskription
FRÅGA |Hej min pappa ställde sig som borgenär förEtt banklån för ca 8-10 åt sedan , detta för min fd man som köpte ett solarium för pengarna. I början betalade min ex man men då vi gick skilda vägar vägrade han betala mer. Min pappa betalade då resterande belopp runt 200.000 kr. Nu min fråga , då min ex man tidigare inte hade inkomst men nu ärvt ett stort hus med tillhörande mark finns det någon möjlighet att nu kräva tillbaka dessa pengar min pappa betalde?Mvh Anna
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Om du har gått i borgen för en annan person och blivit tvungen att betala den personens skulder så har du rätt att få tillbaka det du betalade från personen du gick i borgen för. Personen vars skulder man betalat blir alltså skyldig dig pengar istället för att vara skyldig pengar till den personen du betalade borgenssumman till. Detta kallas för att du har regressrätt mot den person du gick i borgen för.Regressrätten uppstår när du som borgensman betalar. Den dagen din pappa betalade 200 000 kr fick alltså din pappa en regressrätt mot din ex-man på samma belopp. Frågan är då om din pappa kan kräva dessa pengar tillbaka. Det enda som kan hindra din pappa från att kräva pengarna tillbaka är nämligen om kravet har preskriberats.Huvudregeln inom svensk rätt är att vanliga penningkrav preskriberas efter tio år (se 2 § preskriptionslagen). Det betyder att om ingenting annat händer så har din pappa tio år på sig från den dag han betalade borgensåtagandet att kräva sin regressrätt. Har den tiden passerats så existerar tekniskt sett fortfarande kravet, men det finns inga åtgärder din pappa kan vidta för att driva in det om din ex-man inte betalar frivilligt. Innan preskription har inträtt kan han däremot använda sig av inkassoföretag, kronofogdemyndigheten, eller domstol.Om din ex-man har erkänt skulden genom att göra avbetalningar eller genom att åtminstone lova att göra sådana avbetalningar så räknas detta som ett preskriptionsavbrott. Samma gäller om din pappa har framställt skriftliga krav på betalning mot din ex-man. Då ställs klockan om till noll och de tio år som krävs för preskription börjar ticka på nytt. Med preskriptionsavbrott kan alltså preskriptionstiden bli mycket längre än tio år.Med vänliga hälsningar

Hur lång tid har ett företag på sig att fakturera till ett annat företag?

2019-04-18 i Preskription
FRÅGA |Hur lång tid efteråt får man fakturera övertidsersättning från ett företag till ett annat?
Cornelia Isacson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga Inledningsvis är preskriptionslagen (PreskL) aktuell då det rör sig om en fordran. Det är en företagsfordran som det fakturerande företaget har gentemot det andra. En företagsfordran preskriberas 10 år efter det att fordran uppkommit, (PreskL 2 § första stycket). Om fordringen grundas på avtal börjar preskriptionstiden att löpa från dagen för ingåendet av avtalet mellan företagen.Preskriptionstiden kan dock börja löpa på nytt om den avbryts inom ramen för de 10 åren, (PreskL 6 och 7 §). Den kan avbrytas genom att: 1) Det fakturerande företaget får en utfästelse om betalning, får inbetald ränta eller amortering eller på något annat sätt ett erkännande om att det finns en fordran mellan företagen. 2) Det fakturerande företaget kan lämna ett skriftligt krav eller erinran om fordringen. 3) Det fakturerande företaget kan slutligen väcka talan om fordringen (PreskL 5 §).Sammanfattningsvis, företaget har 10 år på sig att fakturera till det andra företaget. Dock kan preskriptionstiden börja löpa med ny 10 års-period om den avbryts. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar, Cornelia Isacson

Är rätten till ersättning för ärr preskriberad?

2019-03-31 i Preskription
FRÅGA |Jag fick ett ärr när jag ramlade när jag var liten typ 2 år och det är fortfarande kvar och syns jätte tydligt. Är det för sent att ansöka eller vad man ska säga?
Ida Johanna Köpman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation och tolkat din fråga för att sedan svara på din fråga. Hur jag har uppfattat din situation och tolkat din frågaJag uppfattar din situation som att du fick ett ärr när du ramlade i tvåårsåldern. Detta ärr är fortfarande kvar och syns tydligt. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det fortfarande är möjligt att ansöka om ersättning för ditt ärr.Ersättning från sjuk- och olycksförsäkringOm du har en sjuk- och olycksförsäkring kan försäkringsbolaget betala ut ersättning för ärr som uppkommit efter en olycka. Hur stor ersättning man kan få är svårt att fastställa eftersom det beror på vilken försäkring man har tecknat, hur stort ärret är samt var ärret är placerat. För att ersättning ska kunna betalas ut måste du ha varit försäkrad under tiden olyckan inträffade. Det är också vanligt att försäkringsbolag kräver att du uppsökt en läkare efter skadan för att få den dokumenterad.PreskriptionstidEn skada bör anmälas så fort som möjligt. Utgångspunkten är att ersättning för personskada ingår i den tioåriga preskriptionsfristen i 2 § preskriptionslagen. Rätten till ersättning preskriberas därför om det gått tio år eller mer sedan du skadades. Att rätten preskriberas innebär att du inte längre har rätt till ersättning eftersom det gått för lång tid sedan du anmälde skadan eller framställde ditt krav på ersättning.BedömningOm du är 12 år eller äldre har det gått tio år eller mer sedan olyckan inträffade vilket innebär att rätten till ersättning är preskriberad. Det innebär att det tyvärr är försent att ansöka om ersättning för ditt ärr.Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du har ytterligare frågor och funderingar. Med vänlig hälsning,