När anses preskriptionen av en skuld ha avbrutits?

2019-12-28 i Preskription
FRÅGA |Hej Försäkringskassan kontaktade mig med påstående om en skuld från början av år 2000. sista kontakten med dem hade jag år 2004. de har aldrig brutit preskriptionen, och inte jag heller för den saken på tal. Min bestämda uppfattning är att skulden är preskriberat. Kan Försäkringskassan genom olika manipulationer hävda motsatsen och vad ska jag göra i så fall?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är ditt problem?Av din fråga framgår att en det rör en skuld från Försäkringskassan från början av 2000, där du inte haft kontakt med dem sedan 2004. För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen?Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Av din fråga framgår att du inte haft någon kontakt med Försäkringskassan sedan 2004. Då utgår jag från att du aldrig betalat på skulden eller fått några skriftliga krav eller liknande vilket i så fall innebär att skulden är preskriberad. Vad gäller om Försäkringskassan hävdar motsatsen?Försäkringskassan kan som det framgår av din fråga hävda att skulden inte är preskriberad. De behöver då visa att ett preskriptionsavbrott enligt ovan har skett. Det har tidigare bedömts som att enstaka brev som sänts till dig som gäldenär inte är tillräcklig bevisning för att du också mottagit brevet. Rör det sig om flera brev, till exempel fem stycken som skickats inom ramen för preskriptionstiden så har det bedömts att preskriptionsavbrott har skett. Detta eftersom det är en sådan väldigt liten möjlighet att inget av breven nått gäldenären. Om du inte anser att Försäkringskassans bevisning stämmer eller är tillräcklig så kan du bestrida deras krav och få det avgjort av domstol.SammanfattningOm du inte betalat på skulden eller fått några skriftliga påminnelser är min bedömning att skulden är preskriberad. Jag råder dig att vända dig till Försäkringskassan och meddela detta. Skulle de inte godta detta kan det vara så att de vill ta ärendet till domstol. Du kan kontakta oss här för närmare hjälp vid en eventuell process.Hoppas du fått svar på din fråga!

Jag har skulder som ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Kan ett inkassoföretag kräva mig på pengar nu?

2019-12-22 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har gamla skulder över 12 till 20 år tillbaka. Extra film etc. Har under åren fått ytterst sällan fått brev från Inkasso som har svarat "Kan betala 0 kr."Har aldrig gått till KFM. Efter alla år fick idag 16-12 -2020 brev från Kronofogdens Inläsningsc. i GÄVLE? delgivningskvitto samt med alla skulder över 64 018, 88 ränta med kapital belopp 41 143 kr. + summa kostnader 4 829 kr. I slutet står total summa 109 984 kr. Denna bunt av brev är skickat av ett inkassoföretag i västra Sverige. Samt att det står typ som domstols regler NN ska förpliktas att till sökandet, dvs. inkassoföretaget betala 109 984 kr! Ev. Delgivningskvitto avg. kan komma.Står det i brevet. I brevet står också att jag har rätt att yttra mig ang. skulden mm. På delgivningskvitto står att jag har fått denna då ärendet XXXXXX_XXX har lämnats in till KFM den 11/12 2019. (När jag loggade in på min sida där så fanns det inget? Undrar nu: Kan inkassoföretaget efter alla dessa 15-20 år gamla skulder efter samlat räntor mfl. avgifter plötsligt 2019 dec. lämna dessa ärenden till KFM? Varför inte flera år sedan? Har inkassoföretaget rätt att göra så efter alla år? Detta låter väldig märkligt samt att brevet är ganska stökigt skrivet? Liksom inte riktigt professionellt skriven. Tacksam för svar.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden på skulder samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad innebär att en fordran blir preskriberad?Att en fordran blir preskriberad efter en viss tid innebär att skulden inte längre går att göra gällande. Har fordran blivit preskriberad går det inte längre att driva in skulden. Anledningen till att skulder blir preskriberade efter en viss tid är att det ofta kan vara svårt att utreda skuldförhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Hur lång är preskriptionstiden på skulder? Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § Preskriptionslagen (här). Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st Preskriptionslagen (här). För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år. För att den kortare fristen ska gälla ska dock fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller inte för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, se 2 § 2 st Preskriptionslagen (här). För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande, se 2 § 3 st Preskriptionslagen (här). Om det finns en fordran som grundar sig på skadestånd på grund av brott, preskriberas fordran inte före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan, se 3 § Preskriptionslagen (här). För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga. En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen, se 4 § Preskriptionslagen (här). Vad innebär preskriptionsavbrott? Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Mer information om preskriptionsavbrott finns på Kronofogdens hemsida (här). Enligt 5 § Preskriptionslagen (här) kan preskriptionsavbrott ske på tre olika sätt. Det första sättet är att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. En annan möjlighet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Den tredje möjligheten är att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om en skuld har uppstått, men ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, se 6 § Preskriptionslagen (här). Exempelvis, om en fordran som har en tioårig preskriptionstid uppstår, men preskriptionsavbrott sker efter fem år, börjar en ny tioårsfrist löpa från när avbrottet skedde.Vad du kan göra nu Att inkassoföretaget begär betalning för skulder som ligger 12–20 år tillbaka i tiden låter lite märkligt, med tanke på preskriptionstiden (som vanligtvis är tio år, men som är tre år för vissa fordringar på konsumenter). Dock finns det en möjlighet att det kan ha skett ett preskriptionsavbrott, och att preskriptionstiden därmed förlängs. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med både inkassoföretaget och Kronofogden för att ta reda på om så är fallet. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Vad är preskriptionstiden för att begära ersättning från mitt försäkringsbolag?

2019-12-05 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag var i december 2010 med om en olycka och fick ett ärr på halsen som fortfarande syns tydligt. Jag var ett barn då och ingen anmälde ärret till försäkringsbolaget, så jag tänkte nu göra det själv. Jag pratade just med mitt försäkringsbolag och dem säger att man måste anmäla skadan inom tre år. Jag har fått information om att preskriptionstiden vid ersättning för ärr är 10 år? Jag åkte ambulans till sjukhus, så händelsen finns registrerad. Går det att göra något nu efter att det gått 9 år?Tack på förhand!
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att du för nio år sedan var med om en olycka och fick ett är på halsen. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du fortfarande har rätt att begära ersättning trots att ditt försäkringsbolag sagt att man måste anmäla skadan inom tre år. Reglerna kring preskription av rätten till försäkringsskydd regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). Vad säger lagen?Den aktuella lagstiftningenDen som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). Det innebär alltså att man har tio år på sig från det att skadan skedde att söka försäkringsersättning. Den tidigare lagstiftningenDen tidigare lagstiftningen gällde fram tills 1 januari 2015. Den viktigaste skillnaden gentemot dagens regler var en huvudregel om en treårsfrist, som började från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att man kunde ha rätt till ersättning. Det innebar alltså en preskriptionstid på tre år, vilket är den som jag tror försäkringsbolaget informerar om. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015 och inte har förnyats efter den dagen. Sammanfattning Beroende på när du tecknat ditt försäkringsavtal så finns det alltså olika preskriptionstider. Har du tecknat avtalet eller om det har förnyats efter 1 januari 2015 så gäller den tioåriga preskriptionstiden och du kan således vända dig till ditt försäkringsbolag för att begära ersättning. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan jag vända dig med en regressfordran mot någon vars skuld preskriberats?

2019-11-27 i Preskription
FRÅGA |Jag gick i borgen tillsammans med en annan släkting och den som lånade pengarna av banken betalade inte. Banken krävde oss båda. kravet gick till kronofogden och dom har gjort utmätning på min lön i många år nu. Min andre släkting som också var borgensman har aldrig betalat nåt och hållit sig undan delgivning. Nu säger han att bankens fordran mot honom har preskriberats eftersom inga krav har ställts på till honom på 11 år.Min fråga är nu om mitt borgensansvar egentligen gäller fortfarande? Kan jag begära att min släkting betalar mig hälften av vad jag betalat till banken. Många av mina betalningar har ju gjorts inom de senaste 10 åren.Jag har skickat betalningsuppmaning flera gånger om detta men han bara skrattar och säger att regressrätten upphörde när huvudlånet mot honom blev preskriberat. Stämmer det?Är min skuld också preskriberad eller skall jag betala allt själv nu?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är ditt problem? Av din fråga framgår att du gått i borgen tillsammans med en annan släkting som därefter hållit sig undan delgivning och aldrig betalat på skulden. Jag tolkar även din fråga som att du skickat betalningsuppmaningar flera gånger till din släkting under de senaste 10 åren. För att bevara dina frågor huruvida din skuld också är preskriberad och om din regressrätt mot din släkting upphört utgår man från preskriptionslagen (preskl). Vad säger preskriptionslagen? Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Det innebär alltså att fordran mot din släkting har preskriberats eftersom han varken blivit delgiven av borgenären eller betalt något på 11 år. Eftersom du under årens lopp fått krav och betalt genom utmätning av din lön så har din fordran inte preskriberats. Om flera åtagit sig att svara solidariskt för samma skuld och denna preskriberas i förhållande till någon av dem, svarar var och en av de andra endast för sin andel (9 § preskl). Det innebär att när din släktings skuld preskriberades delades ansvaret och det är borgenären som ensam bär följderna av att preskription inträtt till en av flera solidariskt betalningsansvariga. Du är alltså inte ansvarig för din del.Varje gång du har betalat på fordran genom åren har det uppstått en regressfordran mot din släkting för halva beloppet som du har betalat. Preskriptionstiden för varje sådan regressfordran är 10 år och börjar alltså löpa från den dagen du betalar. Det innebär alltså att de flesta av dina regressfordringar mot din släkting inte är preskriberade eftersom det ännu inte löpt 10 år för majoriteten. Huruvida dina betalningsuppmaningar kan anses vara ett preskriptionsavbrott beror på hur du har skickat dem. Har du skickat fem brev med betalningsuppmaningar till din släkting så anses risken att ingen av dem kommer fram som väldigt liten och har i tidigare mål bedömts vara nog för att preskriptionsavbrott har skett.Sammanfattning Din släktings skuld är preskriberad gentemot borgenären medan din skuld kvarstår. Du behöver dock inte betala för din släktings preskriberade del, det får borgenären själv ta ansvar för. Beroende på hur framställt dina betalningsuppmaningar är det också möjligt att det har skett preskriptionsavbrott och att ny tid börjat löpa för dessa. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till din släkting med betalningskrav. Om han vägrar så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vilken preskriptionstid gäller för att kräva försäkringsersättning från försäkringsbolag?

2019-12-25 i Preskription
FRÅGA |Min dotter fick ett vanprydande ärr i ansiktet okt 2014,hon är och var även då försäkrad hos trygghansa. Efter olyckan fick hon åka till akuten och sys, jag pratade med försäkringsbolaget då som informerade att jag skulle skicka in bilder tidigast ett år efter skadetillfället (samtalet är inte registrerat hos dom). Nu har hon börjat klaga och lider av ärret och då ringde jag till försäkringsbolaget som informerar att preskriptionstiden passerat den var 5 år, men vad gäller egentligen lagen säger väl 10 år eller kan bolaget skriva egna regler?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att din dotter fick ett vanprydande ärr i ansiktet i oktober 2014 och att hon då var försäkrad. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du fortfarande har rätt att begära ersättning trots att ditt försäkringsbolag sagt att man måste anmäla skadan inom fem år. Reglerna kring preskription av rätten till försäkringsskydd regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).Vad säger lagen?Den aktuella lagstiftningenDen som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). Det innebär alltså att man har tio år på sig från det att skadan skedde att söka försäkringsersättning.Den tidigare lagstiftningenDen tidigare lagstiftningen gällde fram tills 1 januari 2015. Den viktigaste skillnaden gentemot dagens regler var en huvudregel om en treårsfrist, som började från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att man kunde ha rätt till ersättning. Det innebar alltså en preskriptionstid på tre år, vilket är den som jag tror försäkringsbolaget informerar om bara det att de valt att tillämpa en längre preskriptionsfrist än minimiskyddet på tre år. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015 och som inte har förnyats efter den dagen.SammanfattningBeroende på när du tecknat ditt försäkringsavtal så finns det alltså olika preskriptionstider. Har du tecknat avtalet eller om det har förnyats efter 1 januari 2015 så gäller den tioåriga preskriptionstiden och du kan således vända dig till ditt försäkringsbolag för att begära ersättning.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur lång är preskriptionstiden för lån?

2019-12-17 i Preskription
FRÅGA |Ett lån gjordes för 30 år sedan. Ingenting har gjorts under alla år förrän 2014 -då gjordes ngn form av signering av låntagaren (döv o blind) på ursprungliga "lånepapperet" dvs inte den ursprungliga reversen. Min undran: om preskriptionstiden "går ut" dvs efter 10 år, då är väl lånet avskrivet? Oavsett om de ursprungliga hemmagjorda "lånepappret" skrevs på många år senare dvs 2014
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är ditt problem?Av din fråga framgår att en person tagit ett lång för 30 år sedan och att sedan ingenting skett förrän 2014. Jag utgår därmed från att personen som tagit lånet inte betalat på det under tiden. För att besvara dina frågor huruvida lånet är preskriberat utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen?Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Av din fråga framgår att ingenting gjorts sedan lånet togs. Då utgår jag från att gäldenären aldrig betalat på skulden eller fått några skriftliga krav eller liknande vilket i så fall innebär att skulden är preskriberad. Det spelar alltså ingen roll att de ursprungliga lånepapprena signerades 2014 eftersom skulden redan var preskriberad. SammanfattningPrecis som du skriver i din fråga innebär det att skulden har preskriberats och borgenären har alltså inte rätt att driva in skulden längre. Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur lång är preskriptionstiden för ett banklån som jag gick i borgen för?

2019-11-28 i Preskription
FRÅGA |Jag har en skuld på ca. 320.000 kr varav räntan uppgår till ca. 245.000 kr. Skulden har uppkommit genomatt jag borgade för en kamrat i banken för 14-15 år sedan. Jag har bott utomlands 5,6 år och har ej varittillgänglig samt flyttat runt och inte haft någon fast adress. Jag har aldrig tagit emot någon rekommenderadpost i ärendet eller haft någon muntlig eller skriftlig kommunikation med banken.Hur fungerar preskriptionstiden i mitt fall.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet? Av din fråga framgår att du har gått i borgen för en kompis och att denne inte kunnat betala så borgenären har vänt sig mot dig med betalningskrav. Jag tolkar din fråga som att det rör ett banklån och att du under de senaste 5-6 åren inte haft någon fast adress vilket gjort att du därför aldrig tagit emot någon rekommenderad post eller haft kontakt med banken. Jag tolkar den även som att du undrar huruvida skulden är preskriberad eller inte. Eftersom du inte haft någon kontakt alls med banken utgår jag från att du inte heller betalat något på skulden under dessa 5-6 åren. Reglerna kring preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (preskl). Vad säger lagen? Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Banklån brukar i normalfallet utgöra s.k. löpande skuldebrev och de har i regel tio års preskription. Preskriptionstiden räknas från det borgensåtagandet skrevs. Ett sådant preskriptionsavbrott som nämndes ovan sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Ett preskriptionsavbrott har således inte skett i ditt fall men fordran är heller inte preskriberad eftersom preskriptionstiden på tio år ännu inte löpt ut.Sammanfattning Din skuld har ännu inte preskriberats eftersom preskriptionstiden är tio år. Det har i min bedömning inte heller skett något preskriptionsavbrott eftersom du inte mottagit några påminnelser eller skriftliga krav samt att du inte heller betalat på fordran. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid av skuld

2019-11-25 i Preskription
FRÅGA |1994 försattes mitt bolag i konkurs,jag flyttade till Spanien 1997 men,blev inskriven av misstag i Sverige 2003 och då dök det upp en fordran från en bank på 600 000,härrörande till konkursen.Då jag av Skatteverkets misstag blev inskriven 2003 rättades detta till redan 1 mån senare. Jag är fortfarande skriven i Spanien och avser nu att ev återkomma till Sverige igen.Kommer då denna skuld att "dyka upp igen ",det är ju 16 år sedan.Tacksam för svar
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden gällande fodringar (skulder) är generellt 10 år om inte det har skett ett preskriptionsavbrott. (Preskriptionslagen 2 §). Preskriptionsavbrott innebär att borgenären väcker talan i domstol om indrivning av skuld, skickar påminnelse om inbetalande av skuld eller att gäldenären gör en amortering eller utfäster annat godkännande av fordran gentemot borgenären (Preskriptionslagen 5 §). Vad innebär detta för dig? Det betyder att din skuld gentemot borgenären skrivs av efter 10 år, räknat från senaste betalningen eller påminnelsen som du har fått. Det betyder att om den påminnelsen du fick 2003 är den senaste, så preskriberades din skuld 2013. Det bör därför, utifrån de omständigheter jag har fått tagit del av, innebära att denna skuld inte är aktuell och inte kommer dyka upp om du flyttar tillbaka till Sverige. Hoppas detta var till hjälp