För hur långt tillbaka i tiden kan en privat hyresvärd kräva betalning för hyra?

2019-09-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har varit inneboende hos min pojkvän och nu när jag flyttat därifrån så påstår han att jag inte betalade något för första månaden jag bodde där (flyttade dit 12/9-2016) och nu så vill han att jag ska betala 5000 kr till honom för september månad 2016, kan han kräva det av mig efter så lång tid.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går att kräva betalning fram tills fordran är preskriberadAvgörande för om det går att kräva betalning för en period som inträffade för länge sedan, är om fordran är preskriberad. Att fordran är preskriberad innebär att den som kräver betalning förlorar sin rätt att få skulden betald.Preskriptionstiden är tio år, eller två år från avflyttandeVad gäller förhållandet mellan en privat hyresvärd och en hyresgäst finns två huvudsakliga preskriptionstider:Huvudregeln är att en fordran, så länge det inte rör sig om konsumentförhållanden, preskriberas tio år efter dess tillkomst (2 § preskriptionslagen). Det innebär att det är möjligt att kräva betalning för ett hyresförhållande som härstammar från mindre än tio år tillbaka i tiden. Det är alltså möjligt att kräva betalning för något som inträffade 2016.Ett undantag från regeln finns om hyresgästen sedan länge har flyttat ut. I sådant fall kan hyresvärden bara kräva betalning i två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten (12 kap. 61 § jordabalken).SammanfattningDet är möjligt för en privat hyresvärd att kräva betalning för ett hyresförhållande som inträffade för mindre än tio år sedan. Det gäller dock inte om hyresgästen har varit utflyttad i mer än två år.Om hyresvärden kan kräva betalning, blir det i sådant fall en bevisfråga, då du får hävda att du faktiskt har betalat hyran för den perioden, om så är fallet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Preskriptionstid avseende konsumentfordringar

2019-09-20 i Preskription
FRÅGA |Hej!Hur lång är preskriptionstiden på utebliven betalning av en samlingslokal gällande en privatperson?
Jonna Anderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskription och dess innebördTidsfrister för preskription av fordringar regleras av preskriptionslagen (1 § preskriptionslagen). När en fordran (skuld) preskriberas förlorar borgenären rätt att kräva ut sin fordran, det vill säga borgenären saknar rätt att kräva betalning efter att fordrans preskriptionstid löpt ut (8 § PreskL). Preskriptionstid för konsumenterOm betalningen avser en tjänst eller vara som en näringsidkare tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk, är preskriptionstiden tre år från fordrans tillkomst under förutsättning att preskriptionen inte avbryts dessförinnan (2 § andra stycket PreskL). PreskriptionsavbrottEtt så kallat preskriptionsavbrott får som följd att en ny preskriptionstid börjar löpa (6 § PreskL). Preskriptionsavbrott kan ske genom att konsumenten erlägger betalning, amortering eller att konsumenten på annat sätt erkänner för borgenären att betalning ska ske eller att fordringen existerar (ett sådant erkännande kan vara både muntligt och skriftligt). Vidare sker ett preskriptionsavbrott om konsumenten får ett skriftligt krav från borgenären om att betalning ska ske (exempelvis en faktura). I de fall borgenären väcker talan mot konsumenten eller annars åberopar fordringen gentemot konsumenten i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten, inträffar också ett preskriptionsavbrott (5 § PreskL). SlutsatsOm du inte hört av företaget på tre år, inte diskuterat skulden med företaget, varken erlagt betalning eller fått skriftliga brev eller krav från företaget och företaget ej väckt talan mot dig vid domstol på tre år, kan företaget inte kräva dig på betalning längre. Om däremot något av ovanstående exempel på preskriptionsavbrott har inträffat, löper en ny preskriptionstid om ytterligare tre år från den dag då preskriptionsavbrottet skedde (6 § och 2 § PreskL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är annars välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Hur länge är en fordran giltig?

2019-08-25 i Preskription
FRÅGA |Hej!Skildes för 14 år sedan och jag fick betala henne 60000:- Nu Hon tog "sina" möbler mm från vårt gemensamma hem då hon ansåg att det var hennes som hon fört med in i hemmet när vi gifte ossVi skrev ett avtal att jag skulle betala henne 50000 före 2008 men det har fallit i glömska.Nu kommer hon med detta krav och vill ha 50000 och då undrar jagKan hon komma med det efter 11 år över tiden? Vi har inte hörts eller pratat med varandra på 14 årÄr detta avtal giltigt nu?
Emil Bengtsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Hon har en fordran på 50 000 kronor som skulle betalas före 2008. Regler kring preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (preskl). Vad säger lagen?En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § första stycket preskl). Preskriptionsavbrott Preskriptionstiden kan avbrytas genom att - du betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett.- Du får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären,- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären. Skulle preskriptionstiden avbrytas på något av dessa sätten så löper det en ny preskriptionstid på 10 år från dagen för avbrottet (6 § preskl). Sammanfattning Du skriver att ni inte pratat med varandra på 14 år och om du då inte heller fått någon skriftlig påminnelse om fordringen eller erkänt dess existens så är min bedömning att fordringen är preskriberad eftersom det passerat mer än 10 år sedan dess tillkomst. Du behöver alltså inte betala pengarna. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Preskriptionstiden på en fordran vid bodelning är 10 år

2019-08-01 i Preskription
FRÅGA |hur långt efter kan man få rättelse i en bodelning?Min man fick behålla nybyggd etagevilla, företag med fastighet, mindre skogsområde som han fått av föräldrar inget var enskild egendom, jag fick 150 000kr. till en lägenhet bilen volvo740 värd 100 000kr.Sedan skulle jag få 150 000kr inom ett år som jag hitintills inte fått för att han inte haft råd vi hade också ett muntligt avtal att våra söner skulle få min 50% som jag hade rätt till. mina söner valde att bo kvar hos sin far den ena var 18år och myndig den andra 14år, eftersom mitt ex inte hade råd att betala mig var det viktigt för mig att mina söner hade ekonomiskt bra och jag trodde att dom får ju min hälft när företaget säljs. jag har under många år haft två arbeten för att försörja mig. Nu är företagsfastigheten såld men mina söner har inte fått någon del däri. Dom är besvikna men vill inte bråka med sin far. Nu undrar jag om jag kan kräva mina 150 000kr som jag inte fick, har haft ett samtal med mitt ex men han anser att han betalat allt jag och mina söner ska ha. Skilsmässan var 1991
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumLagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Skuldebrevslagen (SkbrL) och Preskriptionslagen (PreskrL).Din fordran på 150 000 riskerar att vara preskriberadJag förutsätter att ert avtal där ni hade bestämt att du skulle få ytterligare 150 000 kr från din före detta man var ett muntligt avtal alternativt en skriftlig fordran ställd till dig. Det rör sig således om en enkel fordran, vilken regleras i SkrbL. Denna fordran förföll enligt ert avtal till betalning senast ett år efter fordrans uppkomst, det vill säga någon gång under 1992. Enkla fordringar preskriberas tio år efter sin uppkomst om inte något preskriptionsavbrott har gjorts, 2 § PreskrL. Regeln lyder som så att om ett preskriptionsavbrott har skett exempelvis år 2000 så börjar preskriptionstiden på tio år att löpa från det datumet som avbrottet sker istället. Man kan med andra ord hålla en fordran levande genom att någon gång under tio år göra ett preskriptionsavbrott för att fordran inte ska komma att preskriberas. Jag har utifrån vad du har berättat svårt att utreda ifall det har skett preskriptionsavbrott eller inte. Därför kommer jag nu förklara vilka olika saker som kan utgöra ett preskriptionsavbrott enligt 5 § PreskrL:En preskriptionstid avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.I ditt fall kan vi utesluta den tredje punkten då jag förmodar att du inte har vänt dig till domstol eller liknande. Det som däremot blir aktuellt är punkt 1 ifall din före detta man har erkänt att han har en skuld till dig, alternativt punkt 2 om du skriftligen har påmint honom om att du vill ha betalning.Nu har det ju gått ungefär 27 år sedan fordran förföll till betalning så kom ihåg att det måste ha skett minst två preskriptionsavbrott med mindre än tio års mellanrum för att fordran fortfarande ska vara gällande.Kommer du fram till att fordran fortfarande är gällande kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Denna ansökan kostar 300 kr att göra och mer om detta hittar du här. Skulle det vara så att din exmake väljer att bestrida detta har du en sista möjlighet att vända dig till domstol med ärendet. Kom dock ihåg att om fordran är muntlig och därmed inte finns uppskriven någonstans är den svår att bevisa i en domstol. Dina chanser att vinna minskar tyvärr i och med detta.AvslutningDet jag har kommit fram till är således att din fordran på 150 000 tyvärr är preskriberad om det inte är så att preskriptionsavbrott har skett. Du ha då möjlighet att vända dig till Kronofogden och i sista hand domstolen för att få dina pengar. Annars finns det tyvärr inget annat du kan göra än att vända dig direkt till din exman och försöka få honom att betala, vilket jag förstår att du redan har gjort.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du skulle ha någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

preskriptionstiden vid konsumentfordringar

2019-09-21 i Preskription
FRÅGA |Var till en tandläkare och lagade en tand 2013-11-08. Betalade kontant. Åren gick och fick en första faktura 2018-06-29. Ringde till tandläkaren och bestred räkningen. Hjälpte inte så då fick jag en påminnelse 2019-02-02. Givetvis betalade jag inte och ärendet kommer snart upp i tingsrätten. Svårt att bevisa att jag har betalat efter så lång tid. Funderar över är denna räkning preskiberad eller är jag ändå tvungen att betala.
Sofie Falk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av din fråga framgår det att du i egenskap av privatperson varit hos tandläkaren (näringsidkare) som utförde en tjänst i form av lagning av en tand. En fordring har uppkommit 2013-11-08 och fakturan mottogs över 5 år senare. Jag kommer i mitt svar bedöma den uppkomna fakturan då det är svårt att ta ställning till den kontanta betalningen samt att det inte finns några bevismedel rörande den betalningen. Jag kommer att besvara din fråga med preskriptionslagen (som du hittar HÄR). Konsumentfordringar: Har en näringsidkare en fordran mot en konsument löper enligt 2 § 2 st. inte en tioårig preskriptionstid (som annars är huvudregeln), utan en frist om tre år. Utgångspunkten är densamma som för fordringar i allmänhet, nämligen tidpunkten för fordringens uppkomst är startpunkten. I konsumentsammanhang är denna tidpunkt inte sällan tiden för avtalets ingående. I ditt fall alltså 2013-11-08. Med stöd av detta så bedömer jag precis som du är inne på att "räkningen" är preskriberad då tre år passerat. Om det är så att du inte var där i egenskap av privatperson blir bedömningen annorlunda - men har svårt att tänka mig i vilken situation man går till tandläkaren än i roll som privatperson. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur lång är preskriptionstiden för en skuld vi fått efter att vårt företag gick i konkurs?

2019-09-07 i Preskription
FRÅGA |Jag har en fråga angående en gammal bankskuld från 1991.Vårt företag gick i konkurs 1991, då hade jag och min sambo borgat för den skuld företaget hade.Det var vår dåvarande bank som krävde att vi gick i borgen för företagets skuld.Kan banken kräva återbetalning av skulden idag.Vi har inte fått något krav sedan 1996, och den gången hade vi endast telefonkontakt med dem.Hur lång är preskriptionstiden efter man gått i borgen för sitt företag?Hur lång är preskriptionstiden för privatpersoner när man inte hört från dem?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En skuld preskriberas efter en viss tid, s.k. preskription. Preskription innebär att borgenären (den som har rätt till betalning) förlorar sin rätt att få betalt för skulden. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om gäldenären (den betalningsskyldige) inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).Preskriptionstiden är tre eller tio årFör konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit en konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).Preskriptionen avbryts genom att:- Gäldenären betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,- Gäldenären får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller - Borgenären väcker talan mot gäldenären vid t.ex. domstol eller hos KronofogdemyndighetenAtt preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om du fick en skuld 1991 skulle den preskriberats år 2001 under förutsättning att inget preskriptionsavbrott skett. Då preskriptionsavbrott skedde år 1996 började en ny tioårsperiod rulla och skulden preskriberades år 2006 (om inget nytt preskriptionsavbrott skett).Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottetDet är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären. Det krävs inte att gäldenären har läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till vederbörande.Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.Sammanfattningsvis är preskriptionstiden för skulden i och med ert borgensåtagande tio år från skuldens uppkomst eller från eventuellt preskriptionsavbrott. Har ni inte blivit påminda om skulden eller t.ex. betalt på skulden sedan år 1996 är skulden preskriberad. Skulle banken höra av sig med betalningskrav nu kan ni bestrida det på grunden att den är preskriberad. I det fallet får banken bevisbördan för att det skett ett preskriptionsavbrott som gör att skulden ännu ej är preskriberad.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Preskription av fordran efter inkassokrav

2019-08-12 i Preskription
FRÅGA |Hej moster man betalar krav från inkassobolagen som 6 och ett halv år gammal.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skulder preskriberas efter viss tidNär fordringar eller skulder blir tillräckligt gamla preskriberas de. Det innebär att den som har en fordran på dig förlorar sin rätt att kräva betalning för sin fordran (8 § preskriptionslagen). Preskriptionstiden för en fordran/skuld varierar beroende på vad det är för typ av skuld du har:- För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Om skulden grundar sig på något du har köpt som konsument, d.v.s. som privatperson av en näringsidkare för ditt privata bruk, är preskriptionstiden tre år.- Andra enskilda fordringar har en preskriptionstid på tio år (2 § första stycket preskriptionslagen). Det kan t.ex. vara skulder mellan privatpersoner eller mellan företag, lån eller s.k. löpande skuldebrev, d.v.s. skuldebrev som inte är ställda till en viss person.- Många statliga skulder, t.ex. skatteskulder, har en preskriptionstid på fem år (3 § skattepreskriptionslagen)Preskriptionstiden förnyas vid ett preskriptionsavbrottÄven om en tidsperiod som är längre än preskriptionstiden har passerat, är det inte säkert att skulden har preskriberats. Preskriptionstiden kan nämligen förnyas genom ett preskriptionsavbrott.Ett preskriptionsavbrott kan ske genom att du:- erkänner skulden genom att betala en ränta eller amortering, eller be om en avbetalningsplan,- får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från den du har skulden till, eller- den du är skyldig pengar ansöker om utmätning och hänvisar till skulden.Har något av detta inträffat, börjar en ny preskriptionstid att löpa (5 § preskriptionslagen). Att du fick ett inkassokrav är ett sådant preskriptionsavbrott. Har det därefter inträffat något annat av det som anges här ovan, har en ny preskriptionstid börjat löpa sedan dess. Har det inte inträffat något ytterligare preskriptionsavbrott, löper preskriptionstiden från det senaste preskriptionsavbrottet, d.v.s. när du fick kravet från inkasso. Har preskriptionstiden då förflutit måste du inte betala skulden.SammanfattningAvgörande för om du måste betala skulden eller inte är om den är preskriberad. Tiden för när skulden är preskriberad beror på vilken typ av skuld det är. En ny preskriptionstid kan också ha börjat löpa om det har inträffat något nytt preskriptionsavbrott sedan du fick kravet.Exempel: Om inkassokravet grundar sig på en konsumentfordran, och du sedan dess inte har betalat något eller fått en påminnelse, är skulden preskriberad.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Beviskraven för preskriptionsavbrott m m

2019-08-01 i Preskription
FRÅGA |HejMin far har avlidit och jag reder i dödsboet. Enligt Prioritet Inkasso så har min far en skuld på inkasso sen 1997. Min mor urkundsföralskade pappas namnteckning och tog en kredit på Nordea 1992. De skiljde sig 1993 Hon dömdes för det pappa friades från det. Så i 26 år har detta inkassoföretaget skickat krav till pappa men aldrig skickat det vidare till kronofogden för utmätning. Pappa hade normal inkomst, låga utgifter och pengar på både sparkonto och i aktier. Pappa har bestridit detta via brev till inkassoföretaget. Tyvärr har han aldrig sagt något om det och kanske inte förstått hur han ska driva det vidare. Jag tycker detta låter mycket märkligt att ett inkassoföretag skickar krav i 26 år utan att de får en krona. Min mamma dog 2011 och hon hade bara skulder så av henne fick de inget i dödsboet. Men hon betalade via skuldsanering medans hon levde. Inkassoföretaget kan ju nu pga hans död missa att få något alls ifall det inte finns pengar. Så min fråga är. Är detta lagligt? Finns det någon preskription? Hur kan jag bestrida det?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att vara betydligt utförligare än vad som är nödvändigt för att besvara just din fråga, eftersom jag bedömer att svaret då blir till nytta för sådana personer som googlar fram detta svar med liknande, men inte precis samma, frågor om preskription sedan borgenären under mycket lång tid skickar ett kravbrev med jämna mellanrum under lång tid utan att vända sig till Kronofogdemyndigheten eller liknande.Borgenärens bevisbörda för fordrans riktighet Till att börja med kan jag klargöra att det åligger den part som gör gällande en fordran att styrka att fordran är riktig. Skador som din mamma orsakat Nordea och/eller inkassoföretaget genom brott ska ersättas av henne, och de kan inte kräva din far på ersättning för detta (se 2 kap 2 § skadeståndslagen och 1 kap 3 § äktenskapsbalken). Anser de att de har en fordran mot din pappa av andra skäl än på grund av att de lånat ut pengar till din mor på grund av urkundsförfalskning, måste de styrka denna. Preskription Min bedömning är att fordran inte har preskriberats, förutsatt att kravbreven skickats med högst 10 års mellanrum. Den allmänna preskriptionstiden är nämligen just tio år, men genom att skicka ett kravbrev inom preskriptionstiden påbörjas en ny tioårig preskriptionstid (2 § och 5–6 § preskriptionslagen). Även om den saken stämmer teoretiskt, den praktiskt en sanning med modifikation då bestämmelsen måste ses i ljuset av bevisreglerna. I de fall mottagaren förnekar att hen mottagit kravbrev åligger det nämligen avsändaren att bevisa att det kommit fram och att preskriptionsavbrott föreligger. Högsta domstolen har i sin praxis ansett att risken för att ett brev kommer på villovägar måste beaktas och att ett brev därför i regel inte uppfyller beviskraven, men att beviskravet däremot i regel är uppfyllt om avsändaren skickat minst två kravbrev under en tioårsperiod och inget av dessa kommit i retur (se NJA 1996 s 809 och 2016 s 332). Preskriptionstiden anses då ha avbrutits senast vid det senast skickade kravbrevet. Det kom så sent som år 2018 ett refererat hovrättsfall – att det är refererat innebär att det anses ha viss status som vägledande i liknande fall, även om hovrättsdomar sällan är vägledande – som kompletterar Högsta domstolens praxis. I fallet krävde en part in en skuld som uppstått år 1996. Parten hade under en tioårsperiod skickat sju kravbrev under av vilka inget kommit i retur. Mottagaren hävdade att hen inte mottagit något av breven. I enlighet med Högsta domstolens praxis, som jag redogjort för ovan, skulle alltså kraven för preskriptionsavbrott kunna anses vara uppfyllda. Sedan sex av de sju breven skickats under 1998, och det sjunde under 2003, ansåg dock Hovrätten att det sista brevet låg för "ensamt" tidsmässigt, och att risken för att det sista brevet kommit på villovägar behövde beaktas. Hovrätten ansåg därför att det sista preskriptionsavbrottet skett i och med brev sex – det sista som skickats år 1998 – och att fordran preskriberats tio år senare (RH 2018:13).Anledningen till att jag inte tror att Högsta domstolens praxis är relevant i ditt fall även om omständigheterna skulle vara sådana att inkassoföretaget endast skickat ett kravbrev under en tioårsperiod någon gång sedan år 1997 är att din pappa inte förnekat att han fått kravbreven, utan genom att bestrida kravbreven gett inkassobolaget bevis på att han mottagit kraven i och för sig, om än att han bestridit dem. Endast om det under någon tioårsperiod skickats högst ett ej returnerat brev, och mottagandet av detta inte kan styrkas av inkassoföretaget, har den potentiella fordran preskriberats. Notera också återigen att makar ej svarar för varandras skulder: Har inkassoföretaget exempelvis mellan år 1997 och 2011 skickat kravbrev till din mor och aldrig till din far, har fordran mot din far här preskriberats.Laglighet Du frågar också om lagligheten i att inkassoföretaget agerar som det gör. Så länge man anser sig ha en riktig fordran är det inte kriminaliserat att agera som företaget gör. Det vore däremot under många omständigheter försök till bedrägeri att skicka kravbrev för fordringar som man inte har rätt till, om man vet att man inte har en riktig fordran (9 kap 1 § och 23 kap 1 § brottsbalken). Jag upplever utifrån din frågeställning inget som tyder på att företaget försökt agera brottsligt, och jag håller därför min kommentar om det straffrättsliga såhär kort. En ordentlig straffrättslig kommentar hade krävt diskussion om åtminstone bedrägeribrottets olika centrala rekvisit, hur försök till bedrägeri skiljer sig från bedrägeri och de olika uppsåtsformerna, och jag har svårt att se att varesig du eller personer med liknande frågor som googlar fram detta svar har någon nytta av en sådan kommentar.BestridandetDu frågar avslutningsvis hur du kan bestrida. Konsumentverket tillhandahåller god information om vad som är bra att tänka på. Informationen hittar du här. Verket har också en mall för bestridanden av fakturor. Den hittar du här. Kom ihåg att du måste bestrida även om Kronofogdemyndigheten skickar kravbrev, och inte endast om det är Nordea eller inkassoföretaget som är avsändare.Vänligen