Han vägrar låta mig ha barnen. Vad ska jag göra?

2020-12-03 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min man skilde oss för drygt tv år sedan.Efter detta har han varit mycket elak och försöker skada mig på alla sätt han kan.För snart 5 veckor sedan gjorde han en anmälan på min bonusson för att han gett sin lillasyster (min dotter på 9 år) en godnatt puss då han läst saga för henne. Detta blev världens pådrag och jag är nu inne på 5 veckan utan mina barn trots att vi har gemensam vårdnad och har överenskommelse om varannan vecka.Polisförhörd är gjorda och förundersökningen är nedlaggd. Men jag får ändå inte tillbaka mina barn tjejer på 9 och 14 år.Socialen säger att jag och min exman måste komma överens att de inte har några mandat.Men att vi har gemensam vårdnad och att vi har samma rätt till våra barn båda två.Imorgon har socielaen kallat till ett möte mellan oss.Jag undrar har han rätt att ta barnen från mig spärra mina och mina vänner telefon nr så de inte kan ringa mig eller jag till dom. Då förundersökningen mot min bonusson är nerlaggd. Jag har tom sagt att jag kan flytta med mina barn till mina föräldrar om de känns tryggare under en tid. Men han vägrar låta mig ha barnen. Vad ska jag göra?
Geske Lovmand Hvid |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta är en väldigt jobbig situation och jag ska givetvis hjälpa dig med att utreda situationens rättsliga aspekter, samt ge dig konkreta råd kring hur du kan se till att barnen kommer hem på "dina veckor". Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta vad du kan göra för att dina barn ska få komma hem till dig på dina veckor. Det framgår inte hur ni har kommit överens om växelvist boende, detta kan man antigen komma överens om genom avtal eller genom dom eller beslut. Det påverkar dock inte svaret, utan det viktigaste är att ni tidigare har kommit överens om att det är barnens bästa att bo växelvis, hos båda föräldrar, samt att ni vill ha gemensam vårdnad. Dom, beslut och avtal kan verkställas Ni har en överenskoms att barnen ska bo växelvis och denna överenskoms kan verkställas. Verkställighet regleras i 21 kap. föräldrabalken.Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn söks i tingsrätten där barnet har sitt hemvist (21 kap., 1 §, FB). Barnen är 9 och 14 år. Deras vilja bör därmed beaktas (21 kap., 5 §, FB).Ibland ska rätten vägra verkställighet, om det är uppenbart oförenligt med barnets bästa att verkställa en överenskommelse om umgänge (21 kap., 6 §, FB). Utifrån informationen i frågan är detta inte aktuellt här. Att få en puss från en bonusbror är inget som ska påverka bedömningen. Däremot kan det ju vara bra att prata med barnen om hur de ser på detta. Men barnen har förfarande rätt till en nära och god kontakt till dig, och därför finns inget hinder mot att verkställa överenskommelsen om växelvist boende. Barnets bästa är alltid i centrum när man ska ta beslut som rör barnet, och utgångspunkten är att barnets bästa är en nära och god kontakt med båda föräldrar (se nedan). Hämtning kan bli aktuelltDet finns olika åtgärder som kan vidtas för att säkra att barnen kommer hem till dig. Om du vänder dig till domstolen och yrkar på verkställighet, kan rätten uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet (barnens pappa) frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom (21 kap., 2 §, FB). I ditt fall innebär detta att en person ska försöka att få barnens pappa att lämna barnen till dig, enligt överenskommelsen. Rätten kan även besluta att barnen hämtas genom Polismyndighetens försorg. Hämtning ska endast ske om det är nödvändigt och barnen inte kommer att lida allvarlig skada. Domstolen kan även utdöma ett vite som barnens pappa blir skyldig att betala, för varje dag när barnen eventuellt inte lämnas hos dig enligt överenskommelsen (21 kap., 3 §, FB).Barnets bästaSlutligen tänkte jag förklara lite mer om barnets bästa ur ett rättsligt perspektiv. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. I bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man beakta barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar (6 kap., 2 a §, FB). När en förälder vägrar att låta barnen se den andra förälder kan detta utgöra umgängessabotage. Umgängessabotage är mycket allvarlig och oftast är det oförenligt med barnets bästa. Den som bäst tillgodoser ett samarbete har större chans att få ensam vårdnad i en eventuell tvist om vårdnaden (6 kap., 5 §, 2 stycket, FB). Jag förstår att ni inte tvister om vårdnaden, men jag tycker ändå att det är bra att veta hur barnets bästa ska förstås ur ett svenskt juridiskt perspektiv. Det är helt enkelt viktigt att man gör allt man kan för att samarbete kring barnen.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Vårdnadshavare som vägrar lämna ifrån sig barnet efter umgängestillfällena

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |21 kap. 1Har en fråga min son har gemensam vårdnad om sin son och han är boende förälder sen 5 år, sonen blir 7 år nu, mamman har sonen på skol lov.. Nu vägrar mamman lämna tillbaka sonen, till sin pappa, mamman har 12 orosanmälan på sig, där 6 st är från polisen själv, min son åkte ner å skulle hämta sonen, men de vägrar lämna ut sonen, inte ens polisen kunde göra något,, min son har 2 orosanmälan på sig mamman vägrar tom skriva under att sonen ska ha adhd medecin då han har fått diagnos svår adhd å går i särskola, , vad kan min son göra
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vägrar mamman att lämna tillbaka barnet vid umgängestidens slut kan man begära verkställighet. Verkställighet begärs hos rätten som i första hand försöker få den som barnet vistas hos att frivilligt lämna ifrån sig barnet. Verkställigheten kan förenas med vite och i vissa fall om verkställigheten annars inte kan ske hämtas barnet genom polishämtning (21 kap. 1-4 §§ föräldrabalken). Angående medicineringen bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Läkemedelsbehandling är en sådan sak som båda vårdnadshavarna måste vara överens om. Socialnämnden kan i vissa fall besluta att en åtgärd rörande hälso och sjukvårdsfrågor så som medicinering ska genomföras trots att den ena vårdnadshavaren motsätter sig det, om man anser att det är förenligt med barnets bästa (6 kap. 13 a § föräldrabalken).Att mamman vägrar lämna tillbaka sonen efter umgängestillfällena samt att det verkar föreligga en del samarbetssvårigheter föräldrarna mellan pekar på att vårdnadsfrågan bör ändras till din sons fördel om han eventuellt skulle begära att få vårdnaden ändrad. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en mormor dela vårdnaden med en förälder?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag är ensamstående mamma med ensam vårdnad och pappan finns inte med i bilden. Jag undrar om mitt barn kan bo hos min mamma varannan vecka istället för hos pappan? Kan min mamma ansöka om vårdnaden för mitt barn, dvs att hon och jag delar på vårdnaden?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vårdnaden Är en av föräldrarna förhindrad eller inte anses lämplig att vara vårdnadshavare ska vårdnaden tillerkännas den ena föräldern ensam. Under vissa omständigheter kan rätten utse en särskild förordnad vårdnadshavare, till exempel om båda föräldrarna är avlidna eller av någon annan anledning är förhindrade att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a § föräldrabalken). Det går således inte att att bli vårdnadshavare för någon annan än en förälder så länge någon av föräldrarna kan utöva vårdnaden. Barnets rätt till båda sina föräldrar Ett barn har som huvudregel rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet har vidare rätt att umgås med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Försöker en förälder förhindra barnet att träffa den andra föräldern kan man göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage indikerar att vårdnaden bör ändras.Sammanfattning Din mamma kan inte bli vårdnadshavare tillsammans med dig. Jag har inte fått så mycket information om ert specifika fall, men som huvudregel ska barnet ha rätt att träffa sin pappa. Du kan således inte exempelvis lämna barnet hos barnets mormor under pappans umgängesdagar. Däremot ska självklart barnet även ha möjlighet att träffa andra som står barnet särskilt nära vilket en morförälder gör, men detta får inte gå ut över kontakten barnet har med sin pappa. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bestämmanderätt när barnet vistas hos den ena föräldern

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Om separerade föräldrar är oense om umgänge vad säger lagen då? Kan en förälder stoppa det gemensamma barnets umgänge med minderåriga halvsyskon som den andre föräldern har sedan tidigare?Barnet bor halva tiden hos båda föräldrar som har delad vårdnad. Den ena föräldern har två minderåriga barn sedan tidigare och i nuläget är de hos den föräldern på olika tillfällen. Önskan om att alla barnen får vistas hos den ena föräldern samtidigt finns, medan den andra föräldern inte vill godkänna samkörning av barnen på den andra förälderns tid med barnet.De har tidigare bott med varandra. Det gemensamma barnet är nu 1,5 år och under första halvan av detta år har syskonen fått vara tillsammans hos den ena föräldern, även fast föräldrarna varit separerade. Grova samarbetsproblem finns, under de 5 senaste månaderna ändrades schemat så att det gemensamma barnet och halvsyskonen är hos den ena föräldern på olika tillfällen, något som inte känns hållbart för den ena föräldern längre. Men den andra föräldern vill plötsligt stoppa umgänge mellan syskonen nu när den ena föräldern vill ändra tillbaka schemat så att barnen kan vistas i hemmet tillsammans.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavare bestämmer tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Däremot bestämmer föräldern som barnet vid tillfället bor hos ensam i frågor som rör den dagliga omsorgen, det kan till exempel vara vilken mat barnet ska äta, sovtider eller hur barnet ska tillbringa sin fritid. Om barnet umgås med ett halvsyskon när barnet är hos den ena föräldern anser jag hör till den dagliga omsorgen och därför ingenting den andra föräldern kan sätta sig emot. Vägrar en vårdnadshavare låta barnet gå till den andra föräldern under veckan barnet ska vara där av en sådan anledning kan man göra sig skyldig till umgängessabotage, vilket indikerar att vårdnaden bör ändras. Föräldrarna kan även söka hjälp hos familjerätten i sinkommun för att via samarbetssamtal få hjälp att bättre komma överens i frågor som rör barnet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan ett rättsligt föräldrapar vara av samma kön?

2020-12-02 i Barnrätt
FRÅGA |Kan ett rättsligt föräldrapar vara av samma kön?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Ett samkönat par kan båda vara rättsliga föräldrar, svaret är alltså ja på din fråga. Det finns flera exempel på detta men nedan kommer jag endast att nämna två olika scenarion. Ett exempel är när ett samkönat par med två kvinnor tar emot spermadonation i Sverige. Den kvinna som föder barnet fastställs direkt som rättslig moder. Medan den andra kvinnan kommer efter att ha samtyckt att fastställas som rättslig förälder (FB 1 kap. 9 § första stycket). Ett annat exempel är när ett samkönat par adopterar så fastställs båda som föräldrar rent rättsligt (FB 4 kap. 21 § första stycket). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att ställa en ny!Med vänliga hälsningar,

Vårdnadshavare som vid gemensam vårdnad flyttar med barnet utan den andra vårdnadshavarens godkännande

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Mitt barn (snart 3år) är skrivet på sin mammas adress och vi har gemensam vårdnad. Barnets mamma har valt att flytta 60 mil bort till sin nya partner. Hon vill att jag ska godkänna adress bytet till den nya staden och att vi ska ha barnet tre veckor var alternativt två. Jag tycker och vill att barnet ska stanna i den staden barnet är född och uppvuxen i och även då få sin adress flyttad till mig. Jag tycker att tre veckor är alldeles för lång tid. Tycker att vi ska ha umgänge på som högst 5 dagar var åt gången. Mamman har nu tagit barnet, mot min vilja och säger att jag får tillbaka honom om 20 dagar. Jag är emot detta. Har han rätt att ta barnet så många dagar? Kan jag åka och hämta barnet eller ringa polisen ? Jag har skickat in en stämningsansökan till tingsrätten men fram tills att dom tar upp vårt fall kan vi Inte ha det så här. Tack på förhand
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarna bestämmer tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta innebär att en förälder vid gemensam vårdnad inte kan flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens godkännande.Genom att mamman utan ditt godkännande flyttar med barnet och undanhåller dig barnet kan hon göra sig skyldig till egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken), vilket är ett brott som hanteras av åklagare och polis. Har ni något avtal eller dom som reglerar umgänget eller förordnar om växelvist boende kan du begära verkställighet. Verkställighet begärs hos rätten som i första hand försöker få den som barnet vistas hos att frivilligt lämna ifrån sig barnet. Verkställigheten kan förenas med vite och i vissa fall om verkställighet annars inte kan genomföras använder man sig av polishämtning (21 kap. 1-4 §§ föräldrabalken). Mammans agerande indikerar på att vårdnaden bör ändras från gemensam till ensam vårdnad om det någonsin skulle bli en framtida tvist där du begär en ändring av vårdnaden. Situationen i ditt fall Mamman har inte rätt att utan ditt samtycke flytta med barnet och hålla barnet borta från dig under nästan en månads tid. Är det så att ni har en dom eller ett avtal som reglerar när du ska få träffa barnet kan du begära verkställighet. Mammans agerande visar även på att hon skulle ha sämre förutsättningar att behålla vårdnaden vid en framtida eventuell tvist. Hoppas att du fick svar på sin fråga! Med vänliga hälsningar

Måste vårdnadshavarna vara överens vid byte av förskola?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har ett barnbarn på 4 år. Föräldrarna har gemensam vårdnad, pappan har barnets adress hos sig. Mamman har utbildat sig på universitet för att kunna få jobb i en branch hon är intresserad av men det innebär att hon kommer att ha oregelbundna tider. Mamman vill flytta barnet till en förskola närmre hennes bostad eftersom det skulle underlätta för henne på ett sätt som gör att hon kan ta ett fast jobb med oregelbundna tider. Pappan vägrar detta med hänvisning till att det fungerar bra för honom som det är nu. Familjerätten hänvisar till att man inget kan göra om föräldrarna inte kan komma fram till en gemensam lösning. Pappan vägrar att vara flexibel och har barnet sin vecka (varannan) . Pappan har ett barn sedan tidigare med en annan kvinna och har alltid haft ett mycket flexibelt umgänge med det barnet utefter hans och mammans överenskommelse, han kan således vara flexibel, men vägrar vara det med det här barnets mamma, vilket innebär att hon måste tacka nej till vikariat och fasta tjänster och endast försörja sig på timanställningar, vilket i sin tur ger en ekonomisk otrygghet och ostabilitet för sig och barnet. Min fråga är, innebär gemensam vårdnad att den förälder som har barnets adress hos sig medvetet kan/får sabotera för den andre föräldern genom att utöva sin makt i att bestämma allt bara för att barnet har sin adress där?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavarna ska gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken).När det gäller val av skola måste föräldrarna vara överens, vid val av förskola har däremot JO uttalat sig om att boendeföräldern ska få ha beslutanderätt i fråga om val av barnomsorg. Har föräldrarna barnet växelvis boende hos sig som i ditt fall och inte kan komma överens om ett byte av förskola talar det för att det rådande förhållandet ska bestå. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur kan jag bli rättslig mamma i Sverige efter surrogatmödraskap utomlands?

2020-11-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Jag funderar på att skaffa barn via en surrogatmamma utomlands. Det är mitt ägg som ska befruktas och överföras i hennes livmoder och hon kommer föda barnet utomlands. Jag har förstått det som att jag kommer bli tvungen att ansöka om att få adoptera det här barnet till Sverige trots att det är mitt biologiska barn förutom att jag inte fött barnet. Jag vet att jag aldrig skulle bli godkänd för att adoptera, så jag undrar om jag har möjlighet att få barnet till mig i Sverige ändå på något sätt? Kan jag tex säga till myndigheterna i Sverige att jag fött detta barn utomlands för att komma runt det faktum att jag annars måste adoptera barnet? Surrogatprocessen kommer bli godkänd i domstol i det landet men att barnet ska bli mitt barn juridiskt giltigt i Sverige är ju svårare...
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Surrogatmödraskap eller surrogatarrangemang är inte tillåtet i Sverige, och därför finns det inte heller någon juridisk reglering kring det. Att det inte är tillåtet innebär enbart att det inte får lov att utföras med hjälp av svensk sjukvård, men det går bra att göra processen utomlands och sen ta med barnet till Sverige. Vad säger de svenska reglerna?Den kvinna som föder barnet anses enligt svensk rätt som mamma till barnet. Det är en presumtion som idag kan anses problematiskt, med hänsyn till de många metoder att skaffa barn idag som går utanför det traditionella. En man som är gift med mamman till barnet, anses automatiskt som pappa (1 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Om de inte är gifta kan mannen ansöka om faderskapsbekräftelse hos socialnämnden eller få faderskapet fastställt i domstol (1 kap. 3-4 §§ FB). Vilka möjligheter finns det vid surrogatmödraskap?En man som har bidragit med sina spermier och därmed är genetisk pappa till barnet, kan ansöka om få faderskapet bekräftat för barnet enligt de förfarande som jag beskrivit ovan. Det är svårare med kvinnan som är genetisk mamma men inte har fött barnet då hon inte kommer anses som mamma enligt de svenska reglerna. Då det inte heller finns motsvarande regler kring moderskapsbekräftelse, är möjligheten att adoptera barnet för att kunna erhålla juridiskt föräldraskap för barnet. Adoption regleras bland annat i 4 kap. FB där det uppställs vissa krav, men främst ska adoptionen vara lämplig (2 §) och bedömning ska göras om adoptionen är för barnets bästa (1 §) samt att det ska finnas ett samtycke från föräldern som lämnats även efter födseln (8-9 §§). Vad gäller för dig?Du har förstått det rätt i att du nog kommer behöva ansökan om att adoptera det här barnet i Sverige trots att det genetiskt är ditt barn. Som jag skriver ovan innebär saknaden av reglering på detta området att situationer som dessa blir krångliga, men det är så det ser ut idag. Jag vill råda dig till att ta kontakt med socialnämnden i din kommun och prata om hur möjligheterna ser ut för dig. Även om du tror idag att du inte skulle få lov att adoptera, så kanske förutsättningarna ser annorlunda ut om du skulle adoptera i en sån här situation. Bedömningen ska utgå från barnets bästa och vad som är lämpligt, och om barnet bär dina gener kan det vara något som lutar som fördel mot dig. Däremot måste fortfarande övriga krav vara uppfyllda för att adoption ska kunna godkännas och då jag inte vet något om din situation kan jag inte uttala mig mer om hur dina specifika möjligheter ser ut för en adoption. Lycka till! Vänligen,