Felaktigt utbetald lön vid provanställning

2017-06-27 i Anställningsformer
FRÅGA |Hejsan, jag har har fått ett löneåterbetalnings krav på 4482 sek.Jag var i en provanställning fr 8 maj 2017 men den 17 Maj ville dom inte forsätta med provanställningen. den 24 Maj fick jag en utbetalning lön a 17.734 utan lönespecifikation!!Nu har jag alltså mottagit detta medelande om felaktigt utbetald lön med motivering att jag fått full lön men att jag "slutade" den 24 Maj alltså 1 vecka efter besked om varsel. Tänker att man har två veckor på sig alltså t.o.m att jag tekninsk sett var anställd till den 31 Maj.Jag har planerat min ekonomi efter detta och varit i god tro om att detta stämmerVad stämmer? Mvh
Josefine Rembsgård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om vad som gäller för en provanställning hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS). Provanställnings upphörandeEn provanställning är en form av tidsbegränsad anställning och avtal om en sådan prövotid får ske för högst 6 månader och det krävs att det föreligger ett sk. prövobehov där arbetsgivaren behöver pröva den anställde för den aktuella tjänsten, LAS 6 § st. 1. Om arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta så skall meddelande om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens slut annars övergår provanställningen till en tillsvidareanställning, LAS 6 § st. 2. En provanställning har som utgångspunkt inte någon uppsägningstid och både arbetsgivaren och arbetstagaren kan därför avbryta anställningen innan prövotiden nått sitt slut om de inte har avtalat om något annat, LAS 6 § st. 3. Eftersom denna bestämmelse i LAS är semidispositiv så kan man även genom kollektivavtal göra avvikelser från dessa regler och exempelvis avtala om uppsägningstid även för provanställning, LAS 2 § st. 3. Det är därför viktigt att kontrollera om det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen och om detta innehåller några särskilda regler. I LAS 31 § finns en bestämmelser som anger att arbetsgivare som inte vill att en provanställning skall fortsätta skall meddela den anställde om detta minst två veckor i förväg. Detta är en regel som finns till för att skydda den anställde och ge denne ett visst rådrum innan anställningen avslutas. I samma bestämmelse framgår också att arbetsgivaren ska varsla berörd facklig organisation om den anställde är fackligt ansluten samt att det finns ett visst utrymme för facket att begära överläggning med arbetsgivaren. Dessa bestämmelser gäller dock bara för arbetsgivaren och är endast skadeståndssanktionerade. Detta innebär att om arbetsgivaren inte iakttar dem kan det endast resultera i skadestånd till arbetstagaren. En arbetsgivarens beslut att avbryta en provanställnings enligt LAS 6 § kräver alltså inte att även LAS 31 § har iakttagits för att ha rättslig verkan. I vissa fall kan arbetsgivarens underlåtenhet att underrätta två veckor i förväg leda till att arbetsgivaren får betala ut lön till den provanställde under den tiden.Om du och din arbetsgivare inte avtalat om en uppsägningstid så upphörde din anställning när din arbetsgivare lämnade meddelande om att denne ville att provanställningen skulle upphöra, alltså den 17 maj. Om din arbetsgivare inte iakttagit bestämmelsen i LAS 31 § och meddelat dig två veckor innan anställningen avslutades så kan du begära skadestånd för detta. Om arbetsgivaren däremot avsåg att avsluta anställningen den 24 maj och att meddelandet som lämnades till dig den 17 maj var en förtida underrättelse om detta så är du anställd fram till den 24 maj och du har då även rätt till lön fram till detta datum. Avgörande är således vad din arbetsgivare sa till dig mer specifikt den 17 maj när meddelandet lämnades och således vilket datum arbetsgivaren avslutade din provanställning. Felaktigt utbetald lönOm det skulle vara så att arbetsgivaren avslutat provanställningen med omedelbar verkan den 17 maj så har din anställning avslutats med rättslig verkan, däremot kan du ha rätt till skadestånd eftersom tvåveckors-kravet i LAS 31 § inte iakttagits. Oavsett om din provanställning avslutades den 17 maj eller den 24 maj så har du endast rätt att få lön för den tid du har arbetat. När en arbetsgivare har gjort en felaktig löneutbetalning så tillämpas principen om condictio indebiti som anger att sådan felaktig utbetalning som utgångspunkt skall betalas tillbaka. Detta är en juridisk princip som inte anges särskilt i lagen utan domstolen gör en bedömning utifrån om du som mottagare varit i god tro och inte haft anledning att misstänka att betalningen var felaktig samt om du som mottagare har inrättat dig efter betalningen och anpassat din ekonomi efter den eller förbrukat pengarna. Bedömningen görs på objektiva grunder och huruvida mottagaren är i god tro bedöms genom att man jämför det utbetalda beloppet mot normal löneutbetalning samt om du som mottagare borde ha kontrollerat din lönespecifikation närmare. Avgörande är också hur lång tid det tar innan mottagaren underrättas om felet.Om din provanställning avslutades den 17 maj, alternativt den 24 maj, och arbetsgivaren har betalat ut lön till dig efter datumet för provanställningens avslut så har arbetsgivaren gjort en felaktig löneutbetalning. Vad som talar för att du ska betala tillbaka dessa pengar är att det synes ha gått relativt kort tid från att misstaget begicks till att arbetsgivaren underrättade dig om detta samt att eftersom denna anställning verkar ny för dig, och du därför inte har någon ’normal lön’, så finns det utrymme att argumentera för att du borde ha granskat din lönespecifikation närmare. Vad som talar för att du ska få behålla pengarna är att du synes ha anpassat dig efter betalningen och att arbetsgivaren synes ha varit oaktsam eftersom det också var arbetsgivaren som avslutade din anställning. För att göra en korrekt och objektiv bedömning krävs dock mer information rörande omständigheterna i ditt fall. Du kan välja att bestrida betalningskravet från din arbetsgivare, men du bör dock fundera över detta eftersom du vid en ev. förlust i domstol kan drabbas av dyra rättegångskostader utöver det tvistiga beloppet.Jag hoppas att mitt svar har gett dig lite klarhet i frågan.Vänliga hälsningar.

Brutit anställningsavtal utan saklig grund

2017-06-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |En 20-årig son har ett avtal om sommarjobb på en transportfirma från och med idag den 2017-06-26 och 8 veckor framåt. Igår messade han sin chef och frågade när han skulle vara på plats idag. Han fick då till svar att han inte längre kan erbjudas jobb på grund av vikande orderingång och att en annan anställd återkommit i jobb.Hur ser rättigheter ut? Vad är rimlig ersättning?
Torbjörn Carbell |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att en arbetsgivare ska ha rätt att säga upp en arbetstagare måste uppsägningen vara sakligt grundad enligt 7 § lagen om anställningsskydd (LAS). En sådan skulle exempelvis kunna vara att det nu råder arbetsbrist, men då har arbetsgivare fortfarande en skyldighet att förvarana kring detta i förtid. eftersom Arbetsgivare ska dessutom försöka att omplacera er son vilket inte heller verkar ha skett, därför har en överträdelse av LAS ägt rum. Det framgår inte om någon uppsägningstid fanns i avtalet, men om någon sådan var avtalad ska denna självklart också följas.Har du ett skriftligt avtal så blir det mycket lätt att bevisa att ett avtal har träffats. Annars kan det självklart bli svårare att bevisa att avtal verkligen har träffats och för vilken tid. I sådana fall rekommenderar jag er att sammanställa era bevis för att anställningen hade träffats och vilka detaljer som ingick i avtalet.Er son har rätten möjligheten att kräva ersättning för upp till hela den avtalade tiden, men exakt hur mycket ni kan få kan jag tyvärr inte svara på på. Ett troligare alternativ är att uppsägningen tas tillbaka och att er son får jobba över sommaren. Är arbetsplatsen ansluten till något fackförbund bör ni ta kontakt med detta, då de kommer att hjälpa er med att förhandla med arbetsgivaren samt med ytterliggare juridisk rådgivnig.Om ni har andra frågor ber jag er att skriva till oss igen!Vänligen,

Avgångsvederlag och rätt till A-kassa

2017-06-25 i A-kassan
FRÅGA |Hej, jag har en fråga ang avslag på arbetslöshetsersättning. Den 30 juni 2016 har jag avslutat min anställning med ett avgångsvederlag. Avgångsvederlag är konstruerat på det sättet att i 48 månader fick jag månatliga utbetalningar på 33 063 SEK samt pensionsavsättningar på 10 300 SEK. Min sista månadslön låg på 57 000,-. Avslaget från a-kassan motiverades med att om man summerar alla utbetalningar på avgångsvederlaget och dividerar dem med min senaste månadslön kommer man fram till att avgångsvederlaget räckte i 36 månader, dvs till juli 2016. Eftersom jag anmälde mig till Arbetsförmedlingen den 9 mars i år uppfyller jag inte arbetsvillkoret för att få ersättning från a-kassan. Stämmer det verkligen? Jag har fortfarande mitt avgångsvederlag, om jag skulle anmäla mig tidigare skulle jag inte heller få någon ersättning eftersom jag hade mitt avgångsvederlag. Jag vill självklart överklaga beslutet från a kassan, men har jag en chans att vinna den striden? Kan jag vinna den striden? Tacksam för svar. Med vänliga hälsningar
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att en ansökan om ersättning vid avgångsvederlag avslås av A-kassan, med ett följe-beslut om när sökande kan ansöka på nytt. A-kassan har i ditt fall bedömt att avgångsvederlaget sträcker sig i 36 månader (3 år) baserat på din tidigare lön. Arbetsvillkoret uppfyller du genom ditt avgångsvederlag, i kassans mening är du fortfarande anställd fram till det sista datum dit vederlaget sträcker sig (A-kassans datum). Du ska först när det datumet inträder skriva in dig hos Arbetsförmedlingen och söka ersättning från A-kassan. A-kassan kommer då att beräkna din genomsnittliga månadsinkomst genom att se till de 12 senaste månaderna i ditt avgångsvederlag och ersätta den summan.Att ha avgångsvederlag och arbetslöshetsersättning samtidigt är inte möjligt. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Arbetsbetyg

2017-06-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Jag undrar om man har rätt att begära ut arbetsbetyg innan uppsägningstiden gått ut?Är arbetsbefriad dom två sista månaderna men behöver söka arbete med betyg.
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lagstiftning som tvingar arbetsgivaren att utfärda ett arbetsbetyg, däremot har arbetsdomstolen slagit fast att en arbetsgivare är skyldig att utfärda ett tjänstgöringsintyg som visar vart man har arbetat. Om det är så att du är arbetsbefriad under dina sista två månader, finns det inget hinder för arbetsgivaren att utfärda ett arbetsbetyg på en gång.Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Uppsägning under provanställning

2017-06-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min arbetsgivare har avbrutit min provanställning utan orsak. Både jag och mina kollegor är chockade. Alltid skött mitt jobb. Inte fått några varningar eller på något sätt fått veta att detta skulle komma.Jag vet att det är personligt men det gör det inte rätt ändå! Min chef och hans chef håller varandra om ryggen och skyddar sitt. De är medvetna om att de gjort fel och försöker nu få ett nytt möte med mig för att förklara sig.Vad ska jag göra? Känner mig kränkt och mycket besviken och vill inte bara låta dem göra såhär utan konsekvenser.Fler i personalen har problem med både min chef och hans chef.Jag är inte med i facket pga tidigare dåliga erfarenheter.Tacksam för svar och hjälp att komma vidare.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, jag beklagar att du blivit uppsagd.Frågor om anställning och uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), se lagen här. Jag kommer att gå igenom reglerna om provanställning och uppsägning.ProvanställningEn provanställning får löpa i högst sex månader. Efter det ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning eller avslutas av antingen arbetsgivare eller arbetstagare. Vill någon av arbetstagaren eller arbetsgivaren inte att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning ska motparten säga till om det som senast när provanställningen går ut. Om arbetsgivare och arbetstagare inte har avtalat om något annat får provanställningen avbrytas även innan provanställningen går ut (6 §). UppsägningNär arbetsgivaren säger upp en arbetstagare krävs saklig grund för uppsägningen (7 §). Saklig grund för uppsägning kan sägas vara arbetsbrist eller personliga skäl hos arbetstagaren. Vid uppsägning av en provanställning behöver arbetsgivaren däremot inte ange några objektiva skäl. Arbetstagaren bör däremot få underrättelse om provanställningens avslutande minst två veckor i förväg (31 §).I detta fallOm det är så att du och din arbetsgivare inte avtalat bort möjligheten att avbryta provanställningen innan den går ut så har din arbetsgivare rätt att avbryta din provanställning. Arbetsgivaren behöver inte ange någon orsak för att avbryta provanställningen. Det finns tyvärr heller ingen möjlighet till rättslig prövning av arbetsgivarens beslut att avsluta en provanställning.Däremot så kan ett avbrytande av en provanställning prövas enligt diskrimineringsrättsliga grunder. Det innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera en arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om uppsägningen inte går att hänföra till någon av dessa grunder finns det tyvärr inget sätt att angripa arbetsgivarens beslut.Om du skulle behöva ytterligare rådgivning av en jurist rekommenderar jag att du bokar en tid med en av Lawlines jurister på http://lawline.se/boka.Vänligen,

Osäker på om lön kommer utbetalas efter sommarjobb

2017-06-25 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag är 15 år och sommarjobbar på restaurang. Min arbetsgivare är otroligt oorganiserad, jag fick tjata mig till ett kontrakt och jag har inte fått något schema än (min arbetsperiod började tydligen 1/6). Jag är osäker på om jag ens kommer få ut någon lön, eftersom han är så rörig. Det är inte bara jag som upplever detta, utan de andra anställda och även f.d anställda känner som jag.Finns det någonstans vi kan vända oss för att få en bättre situation? Jag vågar inte säga till honom eftersom jag inte riktigt har positionen till det...
Hanna Karlsson |Hej Tova! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först bör du ta reda på om det finns kollektivavtal. Anslut dig till facket för hotell och restaurang (HRF) eller ta åtminstone reda på om det finns andra på arbetsplatsen som är anslutna till facket. På den här länken kan du läsa vad HRF skriver om dina rättigheter till lön. Du har rätt till att få schemalagda timmar enligt ditt kontrakt. Om det skulle bli så att du inte får någon lön kommer du ha en penningfordran mot arbetsgivaren, dvs arbetsgivaren har då en skuld till dig motsvarande det belopp du skulle fått som lön.Vänligen,

Preskriptionstid för A-kasseersättning

2017-06-25 i A-kassan
FRÅGA |Jag var medlem i Unionen a-kassa från 2010. 2012 vart jag arbetslös (fortfarande medlem och således rätt till ersättning), jag ansökte dock inte om ersättning utan ordnade försörjning på annat sätt. För att avsluta medlemskapet krävdes att man skickade in en blankett som skrevs ut från hemsidan. Jag hade dock inte tillgång till skrivare plus att jag har diagnosen autism och finner allt pappersjobb svårt, därför ringde jag deras kundtjänst. Där fick jag till svar att man måste skicka in blankett, det var omöjligt att avsluta över telefon. Jag lät bli att betala när räkningarna kom, och ringde flertalet gånger för att be dom avsluta över telefon. Efter minst 5-6 samtal gick dom till slut med på att avsluta medlemskapet och utskick av räkningar upphörde (jag fick dock ingen bekräftelse på avslut, varken post eller epost, men dom slutade skicka räkningar). Vid den tidpunkten hade det hunnit bli 2013. Nu för någon månad sedan fick jag en räkning igen för perioden första halvåret 2013. Man påstår att jag har en skuld och att skulden kommer "regelbundet bevakas". Vid samtal påstår man att det inte finns några noteringar om avslut via telefon. Att dom slutade skicka räkningar verkar inte vara bevis nog.Min fråga är då: har jag inte juridiskt rätt att kräva ersättning för den perioden, alltså kräva den tjänst dom nu vill ha betalt för? Kan dom kräva ersättning för en tjänst utan att behöva leverera den tjänsten?Väldigt tacksam för svar!
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt, undrar du om du har rätt till arbetslöshetsersättning för första halvåret 2013?Att specifikt kunna besvara just din rätt till ersättning för den aktuella perioden är svårt. Men huvudregeln är att en ansökan om ersättning ska ha inkommit till A-kassan inom 9 månader från det att man blivit arbetslös. 47a lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Baserat på den information du uppgett, torde din rätt till ersättning för första halvåret 2013 vara preskriberad. A-kassan har även rätt att kräva betalning för medlemsavgifterna för den perioden, trots att du inte mottagit någon arbetslöshetsersättning. Med vänliga hälsningar

Vad innebär det att en allmän visstidsanställning går ut?

2017-06-24 i Anställningsformer
FRÅGA |Jag har en allmän visstidsanställning som går ut den 1 Augusti. Betyder det att jag är fri att inte jobba längre på mitt jobb eller hur fungerar det? Alltså är det någon uppsägningstid eller liknande eller är det slut bara så där?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän visstidsanställning är en s.k. tidsbegränsad anställning och upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång. Detta betyder precis som du säger att du från och med den 1 augusti inte är anställd längre och är fri att inte längre jobba på ditt jobb. Det krävs alltså ingen uppsägning och uppsägningstid, utan ditt anställningsavtal slutar helt enkelt att gälla den 1 augusti.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning