Rättigheter när anställningsavtal saknas

2015-10-03 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, för cirka 2 månader sedan fick jag reda på att jag fått ett jobb som jag hade sökt, nu har jag jobbat i tre veckor och har fortfarande inte fått skriva under något anstänllningsavtal. Har varit på min arbetsgivare att få skriva på flera gånger men det händer inget. Min fråga är då vad jag har för rättigheter och hur får det få till? Med vänliga hälsningar
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!Ett anställningsavtal är giltigt även om det är muntligt. Det innebär att du i teorin har samma rättigheter som om du skrivit på ett anställningsavtal. Det dock så att du måste kunna bevisa din anställning för att kunna göra dessa rättigheter gällande. Saknas dokumentation om anställningsform, anställningstid, lön, uppsägningstid o.s.v så sitter du i en svår sits bevismässigt om en konflikt uppstår med din arbetsgivare. När du får din första lön så är det något som talar för att du är anställd. All kommunikation du haft med din arbetsgivare är bra att spara på för att styrka att du är anställd.Får du inget anställningsavtal kan det vara så att din arbetsgivare anställt dig svart och därmed inte betalar skatt för dig. Detta kan få skattemässiga konsekvenser för dig senare, dessutom finns det en stor chans att du är oskyddad försäkringsmässigt vid en eventuell arbetsplatsolycka.Bra för dig att veta är att arbetsgivaren senast en månad efter det att du började arbeta skall ha gett dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Du bör upplysa arbetsgivaren om att du har en rätt till denna information och att du vill ha ett anställningsavtal. Får du inte detta bör du kontakta den arbetstagarorganisation din arbetsgivare har avtal med, eller i avsaknad av kollektivavtal den arbetstagarorganisation arbetsgivaren borde ha avtal med.Lycka till!Med vänlig hälsning

Övergång till tillsvidareanställning

2015-10-02 i Anställningsformer
FRÅGA |Hur många timmar måste man jobba innan man får fast anställning
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!Reglerna om anställning regleras i Lagen om anställningsskydd. Där anges att huvudregeln är att arbetsgivaren ska anställa i tillsvidareanställning (fast anställning) eftersom det vanligtvis ger arbetstagaren ett starkare anställningsskydd än vad tidsbegränsade anställningar gör. Enligt 4 § 2 st i lagen ska en visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Det är alltså dessa regler som arbetsgivaren ska utgå ifrån om inte några särskilda omständigheter skulle vara uppfyllda. Hoppas du fått svar på din fråga!/Vänligen,

Avsluta provanställning

2015-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej jag har en provanställning från datum 150331-150930 på ett mindre aktiebolag. Jag arbetar 30% med lön månadsvis. Det säger att uppsägningstid skall vara enligt lag i kontraktet. Jag tyder det att jag som arbetstagare kan avsluta provanställningen utan uppsägningstid, eftersom arbetet ej passar mig och jag vill ej att det blir en tillsvidareanställning. Jag meddelade den 4 september till arbetsgivaren att jag slutar omgående mitt provanställningsavtalArbetsgivaren säger att det är 30 dagars uppsägningstid och jag inte kommer att få ut innestående lön om jag ej arbetar tills slutet av månaden. Vad är det som gäller för mig och vilken lag ska man hänvisa till?Tacksam för hjälp
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om vi bara tittar på LAS som det verkar refereras till i ditt anställningskontrakt så finns det ingen uppsägningstid från din sida gentemot arbetsgivaren, du kan alltså sluta omgående. Detta framgår av LAS 2§st2 eftersom ett villkor i ditt anställningsavtal som innebär att du har en uppsägningstid gentemot din arbetsgivare vid en provanställning skulle vara till din nackdel.Däremot kan man avtala om att en prövotid inte får avbrytas i förtid (LAS 6§ st3) om detta har avtalats så gäller alltså det.Det kan även vara så att det genom kollektivavtal på arbetsplatsen finns avvikelser från reglerna i LAS 6§ om provanställning dessa gäller då istället för LAS 6§, se LAS 2§st3Däremot finns det ingen lagstadgad 30-dagars uppsägningstid vid provanställningar som din arbetsgivare verkar antyda.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Avbryta provanställning

2015-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej, jag är f.n. provanställd på 6 mån. I mitt avtal står det att uppsägningstiden är 3 månader men det står inte om det är för arbetsgivaren eller mig. Vi har inget kollektivavtal. Jag funderar på att säga upp mig då arbetssituationen inte är bra. Om jag bestämmer mig för att sluta hur snart kan jag gå?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaEftersom ni inte har något kollektivavtal faller vi tillbaka på LAS i sin helhet.För arbetsgivaren finns det en skyldighet att meddela arbetstagaren om att en provanställning ska avslutas i förtid. Arbetsgivaren måste meddela arbetstagaren två veckor i förtid. (LAS 31§) Någon motsvarande skyldighet finns inte för arbetstagaren utan du kan arbeta dagen ut och sedan meddela att du inte kommer nästa dag. Av2§ st2 framgår att avtalsvillkor som inskränker dina rättigheter enligt LAS inte är tillåtna vilket innebär att de 3 månaderna uppsägningstid i ditt avtal inte gäller dig utan måste gälla din arbetsgivare.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

ARBETSRÄTT - ARBETSTIDER, RASTER OCH MÅLTIDER

2015-10-03 i Rast
FRÅGA |Hej Jag jobbar heltid från 10-7 från måndag till fredag så det blir 45h i veckan och min fråga min rast och måltid är inräknad i min lön? Och har jag rättigheten att jobba 4,5 dagar i veckan istället för 5 heldagar? Kommer inte riktigt överäns med min arbetsgivare då han påstår att han har rätt och jag inte ska egentligen jobba 4,5 utan varje dag Mvh kadija
Labiba Daoudi |Hej Kadija,Och tack för Ditt mail. I ditt fall gäller arbetstidslagen 1982:673, vänligen se https://lagen.nu/1982:673. Om jag förstått dig rätt, så undrar du om dina lunchraster, övriga raster samt måltider är inräknade i din lön. Avseende raster är detta reglerat i lag, och specifikt i 15§ 3 st. i arbetstidslagen att en arbetsgivare inte får utföra arbete i mer än 5 timmar i följd. Lagen reglerar inte hur länge rasten ska vara, men den ska inte understiga 30 minuter. Avseende lunchraster, inräknas detta inte in i arbetstiden, vilket betyder att man inte får lön för detta. I vissa fall, kan rasten bytas ut mot måltidsuppehåll, vilket innebär att man under sin rast inte får lämna arbetsplatsen. Detta betyder att det räknas in i arbetstiden och arbetstagaren har rätt till lön under måltidsuppehållet. I vissa fall får man betalt för lunchraster, men detta ska regleras i kollektivavtalet. Avseende kortare pauser och kaffepauser, exempelvis 5 minuter per timme, är dessa betalda.Frågan avseende måltider, är svårt att förutse. Detta ska regleras i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet. Jag hänvisar dig därmed att se Ditt anställningsavtal/kollektivavtal. Övriga funderingar, vänligen se arbetsmiljöverkets hemsida.Arbetstiderna ska vara fastställda i anställningsavtalet, enligt 6§ c i lag (1982:80) om anställningsskydd, vänligen se https://lagen.nu/1982:80. I det fall, din arbetsgivare ändrar sig avseende arbetsveckan (dvs. från 4,5 till 5) ska denne lämna skriftlig information till Dig inom 1 månad, enligt 6§ c punkt 5 och 6§ e i lag (1982:80) om anställningsskydd.Hoppas att du finner svaren vägledande.Med vänliga hälsningar,Labiba Daoudi

Arbetsgivares principalansvar

2015-10-01 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej. I mitten på sommaren orsakade jag en skada på en bil som stod parkerad med en lastbil som tillhör företaget jag jobbar för. Detta togs då om hand utav företaget och gick på deras försäkring. Nu vill min chef regressa självsriskskostnaden mot mig, en summa på 4500kr, och min fråga är om detta egentligen borde täckas av arbetsgivarens principalansvar. Detta då olyckan skedde med företagets lastbil när jag hade transporterat varor åt en kund direkt efter att jag jobbat (jag jobbar i Helsingborg och hade fraktat varor och lastbil till Göteborg) och jag jobbade dagen efter. Ska jag betala självrisken?
Catharina Danielsson |Hej och tack för din fråga!I ditt fall är Skadeståndslagen tillämplig. Arbetsgivarens principalansvar regleras i kap 3 § 1 i lagen.Enligt första punkten i bestämmelsen ska arbetsgivaren ersätta sakskada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Från den regeln finns det undantag i kap 4 § 1, där det anges att arbetstagaren kan bli ansvarig för skadan, trots att skadan sker i tjänsten, om synnerliga skäl föreligger. Dessa synnerliga skäl utgår från handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Ovanstående innebär i ert fall att det först och främst krävs att du orsakade skadan när du var i tjänsten. Om du handlade som privatperson så är du alltså själv ansvarig för skadan, trots att det avsåg en företagsbil. Ett minimikrav för principalansvaret är att det till väsentlig del är just på grund av de arbetsuppgifter arbetstagaren skall utföra som han eller hon har vållat skada. I ditt fall ter det sig som att du handlat som arbetstagare utifrån hur du beskrivit situationen, då du utförde ett uppdrag som hade med dina arbetsuppgifter att göra. Alltså har din arbetsgivare troligtvis principalansvar för dig, om det sågs som att du var i tjänsten när du utförde uppgifterna när skadan skedde. Vidare krävs att inte undantagen från arbetsgivarens principalansvar är uppfyllda, som nämndes ovan. Dessa är troligtvis inte uppfyllda i ert fall om inte några särskilda omständigheter talar för att du ska stå ansvarig för skadan. Det är alltså lite svårt att ge ett konkret svar då det beror på situationen i det enskilda fallet, men utifrån din berättelse ter det sig som att skadan skedde i tjänsten och att huvudregeln därför är uppfylld - alltså att arbetsgivaren har principalansvar. Hoppas du fått svar på din fråga!/Vänligen

Semesterersättning för 3 monaders deltidsjobb?

2015-09-29 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Jag var provanställd mellan 19 mars 2015 till 19 juni 2015. Det var deltid och jag jobbade ca 5 tim/dag. Lönen räknades enlig timrapport. Har jag rätt till semester ersättning?
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Även om din lön består av timlön har du rätt till semesterlön. Semesterlön intjänas under tiden man arbetar. När anställningen upphör skall du som semesterersättning få ut den semesterlön du tjänat in men ännu inte fått ut. Arbetstagare har enligt 1 § semesterlagen rätt till semesterförmåner. Semesterförmåner är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Lagen omfattar även timanställda.Semesterersättning utbetalas som sagt om anställningen upphör innan arbetstagaren hunnit få ut intjänad semesterlön, 28 § semesterlagen. Semesterersättning blir aktuellt om någon betald semesterledighet inte tagits ut. Semesterersättning ska betalas ut senast en månad efter att anställningen upphör, 30 § semesterlagen.Semesterlönen beräknas på olika sätt beroende på hur din lön räknas ut, 16 § semesterlagen. Om du har en bestämd lön per vecka eller månad beräknas din semesterlön enligt sammalöneregeln i 16 a § semesterlagen. Om du inte har en bestämd lön per vecka eller månad eller din arbetsgivare hellre vill det så beräknas din semesterlön enligt procentregeln i 16 b § semesterlagen.Exakt vilken summa din semesterlön kommer uppgå till kan jag inte svara på utan att ha mer information om villkoren för din anställning och din lön.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningarAlban Dautaj

När en visstidsanställning blir en tillsvidareanställning

2015-09-29 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag har varit anställd under formen "allmän visstidsanställning" sedan Januari 2014, och då på 100%. Jag fick då skriva under ett anställningsbevis, som skulle fortlöpa 3 månader. När perioden gått ut frågade jag hur vi skulle gå till väga nästa gång. Om jag då kunde anse mig själv "fast anställd".Nej var svaret, jag fick 3 månader till, och sedan 3 månader till och så har det fortsatt sedan andra gången jag skrev under avtal. Dock har jag aldrig fått ett nytt anställningsbevis, utan bara ett muntligt "jag har förlängt i 3 månader till".Min fråga är, att eftersom jag varit anställd, och då schemalagd på 100% så länge, finns det ingen skyldighet från arbetsgivaren att tillsvidare-anställa mig? Jag har läst mig till från andra svar att om man varit anställd i 2 år inom en 5års period skall man bli "fast anställd". Men jag har hört att om man varit schemalagd på 100%, kan man bli fast anställd inom en kortare period än 2 år?MVH, Marcus
Elias Lundin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En allmän visstidsanställning är typ av tidsbegränsad anställning, dvs. en anställning med slutdatum (5 § LAS). Om man under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning (dvs. "fast anställning") (5 § 2 st LAS).I ditt fall innebär det här att din visstidsanställning när du har varit anställd i två års tid, dvs. i januari 2016, blir en tillsvidareanställning. Det spelar ingen roll om man har arbetat t.ex. 50 % eller 100 % under den här perioden utan det är fortfarande två års anställning som krävs. Återkom gärna om du har flera frågor!Med vänliga hälsningar,