Vad gör jag om jag jobbar mer än jag får betalt för?

2019-11-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej ! Vi har upptäckt att vi jobbar 173 tim/mån men har betalt för endast 171,5 timmar är de okej att göra så som företag ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Givetvis är utgångspunkten att du ska ha betalt för den tid du arbetar. Däremot finns det i vissa kollektivavtal en balansräkning innebärande att man vissa månader arbetar några timmar mer och andra månader några timmar mindre. Under hur många månader det ska balanseras framkommer av kollektivavtalet.Min rekommendation är att du i första hand kontaktar din arbetsgivare för att diskutera det du kommit fram till. Om du inte når framgång är min rekommendation att du kontaktar din fackförening om du är medlem. Facket kan hjälpa dig att räkna på ditt schema och hjälpa dig vidare i kontakt med arbetsgivaren.Vänligen,

När har en timanställd rätt till OB?

2019-07-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |När får en timanställd OB
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Att man som arbetstagare ska få ersättning för OB (obekväma arbetstider) är ingen rättighet enligt lag och alltså inget som en arbetsgivare måste betala ut. Ersättning för OB är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan en arbetsgivare och fackförbund. Ersättningens storlek och vid vilka arbetstider det ska utgå styrs då av vad man har avtalat om i kollektivavtalen. Om en arbetsgivare inte är bunden av något kollektivavtal behöver de alltså inte betala ut någon ersättning för OB. Det är i så fall upp till den anställde själv att förhandla med arbetsgivaren om detta.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan arbetsgivare beordra arbetstagare att jobba 6 dagar i veckan?

2019-06-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |ArbetsrättHej!Om man ha minustimmar pga av att verksamheten valt att ha stängt på klämdagar.Kan man då bli tvingad att någon vecka att jobba 6 dagar ( ej 2 dagars sammanhängande ledighet).Vad säger lagen?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, dvs. en rätt att organisera hur arbetet ska utföras. Däremot har man som arbetstagare vissa grundläggande rättigheter som arbetsgivaren inte får åsidosätta. Enligt 14 § 1 st. arbetstidslagen ska en arbetstagare ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Avvikelser från denna regel får emellertid göras om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren enligt 14 § 3 st arbetstidslagen. Detta förutsätter även att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet.Sammanfattningsvis kan du alltså inte bli tvingad att jobba 6 dagar under en vecka om det inte föranletts av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är en arbetsgivare alltid skyldig att betala ut övertidsersättning?

2019-04-23 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hallå! Jobbar på en snabbmatsrestaurang och står schemalagd på 35h/vecka. Jobbar oftast natt och enligt schemat slutar vi 1 timme efter vi har stängt. Det är ofta man blir kvar längre då man ej hinner med allt göra rent allt osv på den tiden. Har nu upptäckt att min arbetsgivare tagit bort tid från vad jag har stämplat.Får dem göra så?Schemalagd 18-03, Jobbade 17.55-04.42 och har ändrats till 17.55-04.05.
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din chef måste betala ut lön för hela den tid du arbetar utanför ditt schemalagda arbetspass.När det gäller löner och kompensation för övertid saknas det lag i Sverige. Sådana här frågor regleras istället genom kollektivavtal. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren i stort sett bestämma vad denne vill. Om din arbetsplats har kollektivavtal brukar ersättningen för obekväm arbetstid och övertid stå i avtalet. Saknar arbetsplatsen kollektivavtal måste den anställde som huvudregel själv förhandla om ersättningen med arbetsgivaren. Vad du kan göra nu Det går alltså inte att ge något konkret svar på frågan om din chef är skyldig att betala ut lön för hela övertiden, då detta beror på eventuella kollektivavtal på arbetsplatsen. Jag skulle rekommendera att du kollar upp om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. Om ni har kollektivavtal har du rätt att få ersättning för den tid du måste jobba utöver det schemalagda passet. Oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller ej skulle jag rekommendera att du inledningsvis pratar med din chef och berättar att du upplever det som oacceptabelt att inte få betalt för hela övertiden samt att denne ändrar i din stämpling. Vidare rekommenderar jag att du kontaktar det fackförbund du tillhör. Ditt fackförbund kan nämligen hjälpa dig avseende eventuell förhandling med din arbetsgivare.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Tvingad att arbeta övertid, vad gäller?

2019-11-20 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Jag är anställd heltid på en skola. Mitt schema innehåller lektioner och planeringstid.Vår rektor har nu krävt av mig att arbeta mer än 100%, och hon säger att jag har "luft" i mitt schema så jag kan arbeta mer, utanför mitt schema.Jag anser att det då blir övertid, men hon nekar till det. Hon har ålagt mig att jobba tre timmar mer en dag i veckan. Jag arbetar då mer än vad min anställning säger att jag ska göra.Jag undrar om detta är rätt? Kan hon kräva mer timmar av mig än vad jag är anställd att göra? Som lärare arbetar man ofta mer än vad schemat säger. Och nu ska jag alltså arbeta ännu mer.Vad är rätt?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Jag tolkar din fråga enligt följande: Du har ett anställningsavtal som omfattar en avtalad heltid (en sysselsättningsgrad om 100 %) och har nu blivit ombedd att regelbundet arbeta ytterligare tre timmar utöver din ordinarie arbetstid vid ett arbetstillfälle varje vecka. Det korta svaret på din frågaGivet förutsättningarna kan inte din arbetsgivare (rektorn) tvinga dig att kontinuerligt arbeta övertid. Endast under vissa i lag angivna situationer är detta möjligt. Men det krävs då att ett antal förutsättningar är uppfyllda och att justeringen beträffande din arbetstid endast är tillfällig. AllmäntI arbetstidslagen (ATL) hittar man det huvudsakliga regelverket för bland annat övertid och s.k. mertid (vid deltidsanställningar). Men notera att det är möjligt att gör avsteg från flertalet bestämmelser i arbetstidslagen genom en kollektivavtalsreglering (3 § första stycket ATL). Du nämner dock inte att det finns något kollektivavtal som är tillämpligt på din arbetsplats. Lagtexten i ATL blir därför styrande. Och mot bakgrund av vad du vidare uppger i din fråga utgår jag som sagt ifrån att du arbetar heltid varför jag fortsättningsvis inte kommer att beröra mertiden. Enligt 5 § ATL får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. När det föreligger särskilt behov av ökad arbetstid kan arbetsgivaren dock beordra arbetstagaren till s.k. allmän övertid. Det innebär en gräns om högst 48 timmar per arbetstagare under en fyra veckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad. Den totala s.k allmänna övertiden får emellertid aldrig överstiga 200 timmar under ett kalenderår (8 § ATL). Åter till din frågaI din fråga skriver du att rektorn som grund för den beordrade övertiden åberopar den "luft" som enligt denne framgår av ditt schema. Hur jag ska tolka detta bereder vissa svårigheter. För samtidigt hävdar du att både undervisning och planering utgör en naturlig del av samma schema. Du skriver vidare att du redan i dagsläget arbetar mer än den avtalade arbetstiden enligt ditt anställningsavtal. Huruvida denna också är beordrad av rektorn eller sker frivilligt är svårt för mig att avgöra. Avseende de ytterligare tre beordrade timmarna i övertid som egentligen är föremål för din faktiska fråga menar jag att du eventuellt kan vara skyldig att utföra dessa. Men det förutsätter givetvis att din arbetsgivare håller sig inom de gränser som anges i 8 § ATL. Notera dock att din rektor måste kunna visa att det föreligger särskilt behov på skolan (se ovan under allmänt i andra stycket, jag har även där markerat texten med fet stil). I lagmotiven till arbetstidslagen anges att övertid i allmänhet ska ses som ett extra ordinärt inslag i arbetet. Det handlar alltså inte om att övertiden ska utgöra en varaktig lösning för arbetsgivaren genom att regelbundet låta denna bli en del av din ordinarie arbetstid. I motiven tas förberedelse- och avslutningsarbeten upp som exempel på när övertid kan bli aktuellt. Det är så bestämmelsen om särskilt behov i 8 § ATL ska tolkas. Min bedömningMed tanke på vad jag har beskrivit ovan blir min slutsats att du endast under vissa specifika perioder kan tänkas bli skyldig att arbeta övertid. Nyckelord: Särskilt behov, vilket rektorn i så fall måste kunna visa ifall denne med stöd av 8 § ATL vill att du ska arbeta övertid. Men här verkar det istället handla om en påtvingad övertid som är tänkt att löpa tillsvidare som en del av ditt ordinarie arbetsschema. Det står således i strid med gällande arbetstidslagstiftning varför detta förmodligen aldrig kommer att kunna ses som ett godtagbart agerande ifrån din arbetsgivare. Hoppas att du har fått ett någorlunda tydligt svar på din fråga. Välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter. Vänligen,

Ingen övertidsersättning - rätt till kompensationsledighet?

2019-07-25 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, jag har ett anställningsavtal på en fast lön på 40 timmar/vecka och har ett tillägg i avtalet som säger "ingen övertidsersättning".Jag har i år redan jobbat runt 800 timmar i övertid och mycket av det utomlands.Kan jag kräva ledighet för övertiden eller finns det något annat jag kan göra?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen och i kollektivavtal (om sådant finns på arbetsplatsen). Enligt 5 § arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 h/vecka. Det finns dock undantag för när arbetstiden behöver förlängas under vissa (kortare) perioder. När övertidsersättning har avtalats bort i anställningsavtalet, kan kompensationsledighet utgå istället för lön. Läs på arbetsmiljöverkets hemsida om övertid (här). Unionen har även bra information (här). Om ni har avtalat bort övertidsersättningen är alternativet att kräva ledighet för redan inarbetad tid. Bortavtalad övertidsersättning kan nämligen inte ge dig längre arbetstid än vad som tillåts i lag och kollektivavtal.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Är det olagligt om arbetsgivare inte ger dubbel lön på röd dag?

2019-06-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag har nyss börjat sommarjobba, och enligt mitt avtal får jag inte dubbelt på röda dagar (jobbar inom cafe) jag får bara 23kr+, är detta lagligt? Ska det inte vara så att man får dubbelt på röda dagar? Tacksam om nån svarar då jag vill veta
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Avseende dubbel timlön på röda dagar är det inget som är reglerat i lagen, därför är det inte olagligt att en arbetsgivare inte erbjuder sina anställda dubbelt betalt på röda dagar. Det som gäller är alltså anställningsavtal och kollektivavtal. Du nämner att inget nämns i ditt anställningsavtal, men vet du om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte? För om cafét har kollektivavtal ska du enligt den ha dubbelt på röda dagar.Mitt råd är därför att kolla om din arbetsplats ens har kollektivavtal.Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna vid ytterligare funderingar.Önskar dig en fin midsommar!Med vänlig hälsning,

Har man rätt till lön när man utför arbetsuppgifter efter sitt schemalagda arbetspass?

2019-04-15 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående lön och arbetstid.Jag jobbar på en bensinstation med timlön. Stationen stänger klockan 24 och det är också den tiden som står i mitt schema som slutet på min arbetstid om jag stänger. Dock lämnar arbetarna sällan stationen klockan 24 då det finns vissa saker som måste göras efter att vi har låst. Dessutom händer det ibland att vi har så mycket kunder under dagen att vi inte hinner utföra alla arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid (saker som att städa och förbereda inför nästa dag). Dessa saker måste då göras efter att stationen stängt. Ofta stannar man kvar kanske 20-60 minuter efter att stationen har stängt. Denna tid får vi aldrig betalt för och stationsägaren har specifikt sagt att vi aldrig kommer få betalt för arbetad tid efter klockan 24. Är detta lagligt? I längden blir det ganska många timmar som arbetas obetalda och måste inte arbetsgivaren betala för allt utfört arbete?
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din arbetsgivare har rätt att kräva att du utför stängningsrutiner efter ditt schemalagda pass, samt om det okej att du inte får betalt för den tid du arbetar utanför det schemalagda passet.När det gäller löner och kompensation för övertid saknas det lag i Sverige. Sådana här frågor regleras istället genom kollektivavtal. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren i stort sett bestämma vad denne vill. Om din arbetsplats har kollektivavtal brukar ersättningen för obekväm arbetstid och övertid stå i avtalet. Saknar arbetsplatsen kollektivavtal måste den anställde som huvudregel själv förhandla om ersättningen med arbetsgivaren. Vad du kan göra nu Jag skulle rekommendera att du kollar upp om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte. Om ni har kollektivavtal har du rätt att få ersättning för den tid du måste jobba utöver det schemalagda passet. Oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller ej skulle jag rekommendera att du kontaktar det fackförbund du som mackbiträde tillhör, handels alternativt transport. Ditt fackförbund kan nämligen hjälpa dig avseende eventuell förhandling med din arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,