Affärsmässigt motiverad överlåtelse

2012-04-10 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Vad gäller om man ger gåva från företag till privat person som ej har någon koppling till företaget. Är införstådd med vad som gäller mellan privat personer då det i regel ej blir någon skattkonsekvens. Gäller det liknande regler för företag?
Johan Wahlbom |Hej. Tack för din fråga! I skatterättssammanhang finns något som kallas uttag ur näringsverksamhet. Regleringen av sådana uttag finns i inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229) 22 kapitlet. Det du beskriver i din fråga, ett företag som överlåter en tillgång utan ersättning, är ett bra exempel på ett dylikt uttag. Detta framgår i inkomstskattelagen 22 kapitlet 3 §. Effekten av uttaget blir enligt inkomstskattelagen 22 kapitlet 7 § att tillgången ska behandlas som om den hade avyttrats mot ersättning som motsvarar marknadsvärdet. Här finns således en skattekonsekvens, som benämns uttagsbeskattning, för företaget. Det finns dock ett undantag. I det ovan nämnda lagrummet, inkomstskattelagen 22 kapitlet 3 §, kan man läsa att överlåtelsen inte utgör ett uttag om den är affärsmässigt motiverad. Exempel på vad som är affärsmässigt motiverat är sponsring samt gåvor till övrig reklam om detta medför att företaget exempelvis får fler kunder, kommer in på en ny marknad eller för ökat renommé. Om överlåtelsen är affärsmässigt motiverad utgör den således inte uttag och uttagsbeskattning blir följaktligen inte aktuellt. Istället kommer överlåtelsen utgöra en gåva. Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen 9 kapitlet 2 § är gåvor inte avdragsgilla. Om gåvan däremot sker i form av bidrag eller sponsring kan avdrag ändå vara aktuellt. Dock kan ett företag inte sponsra vad som helst och sedan göra avdrag utan det är en möjlighet som har tolkats restriktivt av domstolarna. I praxis har bidrag till politiska partier inte ansetts avdragsgilla. Däremot har ett förpackningsföretag fått avdrag för sitt bidrag till en renhållningskampanj. Avgörande i frågan om bidraget ska anses vara avdragsgillt eller inte för givaren är om bidraget kan anses som en utgift för inkomsternas förvärvande och bibehållande. Sammanfattningsvis utgör en överlåtelse från ett företag till en utomstående privatperson enligt huvudregeln ett uttag vilket medför uttagsbeskattning för givaren. Om överlåtelsen däremot var affärsmässigt motiverad föreligger inget sådant uttag utan reglerna om gåvor blir istället aktuella. Gåvor är i regel inte avdragsgilla om det inte rör sig om bidrag eller sponsring som medför bibehållna eller ökade inkomster för givaren. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Lager- och kapitaltillgångar

2010-05-09 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Hej, Jag undrar hur man avgör om en fastighet är en kapitaltillgång respektive en lagertillgång inkomstskattemässigt? Mvh
Jens Lidén |Hej! Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Jag tolkar din fråga som att den rör gränsdragningen mellan lager- och kapitaltillgångar i inkomstslaget näringsverksamhet. Den inkomstskatterättsliga definitionen av lagertillgångar finns i 17 kap. 3 § IL. Tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning betecknas som lagertillgångar enligt IL. Avgörande för frågan huruvida fastigheten är en lagertillgång är alltså om fastigheten är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. I 27 kap. IL anges tre olika typer av verksamheter där fastigheter typiskt sett utgör lagertillgångar. Dessa är byggnadsrörelse, yrkesmässig handel med fastigheter och tomtrörelse. 27 kap. IL innehåller regler för att avgöra om fastigheter utgör lagertillgångar i dessa tre typer av rörelser. Av 27 kap. 4 § IL framgår att en fastighet som förvärvas av någon som bedriver byggnadsrörelse eller yrkesmässig handel med fastigheter utgör lagertillgång hos förvärvaren. Den inkomstskatterättsliga definitionen av kapitaltillgångar i inkomstslaget näringsverksamhet finns i 25 kap. 3 § 2 st IL. Tillgångar som inte utgör lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar, inventarier och immateriella rättigheter är kapitaltillgångar enligt IL. Således är det lämpligt att först avgöra om fastigheten är en lagertillgång. Om den inte är det utgör fastigheten en kapitaltillgång enligt 25 kap. 3 § 2 st IL. Gränsdragningen mellan lagertillgångar och kapitaltillgångar är viktig då det vid inkomstbeskattningen föreligger betydande skillnader i beskattning av tillgångar som klassificeras som lager- respektive kapitaltillgångar. Regler avseende lagertillgångar finns i 17 kap. IL, medan regler om kapitaltillgångar finns bl.a. i 25 kap. IL. IL hittar du här: https://lagen.nu/1999:1229 Vänligen,

Överlåtelse av näringsverksamhet

2011-04-08 i Företagsbeskattning
FRÅGA |Har enskild firma, men pga hälsoskäl måste jag sluta. vill överlåta firman till min dotter. Hur gör jag det på bästa möjliga sätt? Tack
Andreas Vinqvist |Hej, För att slippa skattekonsekvenser bör du överlåta samtliga tillgångar i näringsverksamheten till din dotter till det skattemässiga värdet. Genom att du överlåter samtliga tillgångar blir de så kallade underprisreglerna i 23:e kapitlet inkomstskattelagen tillämpliga och en försäljning till det skattemässiga värdet utlöser då ingen beskattning vare sig för dig eller din dotter. Vänligen,

Byte av företagsform och beskattning

2010-05-09 i Företagsbeskattning
FRÅGA |har en butik, vill sälja va blir skatten på d?kan jag ändra till aktiebolag nu å sen sälja?
Karin Hellander |Hej! Tyvärr ger du inte mycket information om din butik, till exempel om i vilken form den drivs i nu. Äger du fastigheten som butiken ligger i eller hyr du? Det är många frågor som måste besvaras för att jag ska kunna ge dig ett fullständigt och någorlunda korrekt svar. Angående vad du får betala i skatt kan jag inte ge dig något direkt svar. Men säg att du driver det som enskild näringsverksamhet i nuläget. Överskottet från försäljningen beskattas i näringsverksamhet. Näringsverksamhetens inkomster beskattas i huvudsak efter de skattesatser som gäller för fysiska personer. Men, har du kvarstående vinstmedel, expansionsfonder eller liknande så kan dessa få skattas efter bolagsskattesatsen som för närvarande ligger på 26.3 %, enligt 65 kap 10§ Inkomstskattelagen. Med den information jag har tillgängligt är detta dock det mest exakta svar jag kan ge dig angående skatten. Sen frågan om att göra en omstrukturering till ett aktiebolag innan försäljningen. Här kommer jag också anta att du driver butiken i enskild näringsverksamhet. När man byter företagsform så ses det rättsligt som att du avyttrar din enskilda näringsverksamhet och sedan startar ett aktiebolag. Det går att göra om din enskilda näringsverksamhet till aktiebolag, men det är rätt många saker man måste tänka på. För att ett aktiebolag ska få startas krävs att man har ett aktiekapital. Lättaste sättet att tillskjuta aktiekapital är genom att överföra de tillgångar du har i firman (efter avdrag av skulder). Med tillgångar menas sådant som inventarier osv. Detta överförs vanligtvis till det bokförda värdet. För att kunna göra detta utan skattekonsekvenser måste dock förutsättningarna i 23 kap Inkomstskattelagen vara uppfyllda, annars kommer uttagsbeskattning att ske. Med uttagsbeskattning menas att beskattning görs som om tillgångarna sålts till marknadsvärde istället för det värdet man faktiskt sålt dem för. (Återknyt detta till vad som ovan sagt som att rättsligt sett anses detta som en försäljning och nystart) Dessa förutsättningar är: • Överlåtare och förvärvare ska vara en fysisk person, ett företag eller ett svenskt handelsbolag, 23:14 IL. Med företag menas de som är uppräknade i 23:4 IL • Förvärvaren omedelbart efter förvärvet ska vara skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet i vilken tillgången ingår. 23:16 IL • Om koncernbidragsrätt saknas avseende det beskattningsår som överlåtelsen sker skall överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren överlåtas. • Föreligger koncernbidragsrätt finns det inte någon anledning att förhindra underprisöverlåteser eftesrom en resultatutjämning ändå hade kunnat uppnås koncernbidragsvägen. • Aktierna ska vara kvalificerade. Räcker att de är kvalificerade efter övertagandet. Det kan vara svårt att riktigt förstå dessa förutsättningar, men de är för det mesta uppfyllda. Har du skulder i bolaget kan dessa också överföras utan skattekonsekvenser om de tagits upp och beräknats enligt skatteregler och god bokföringssed. Har du periodiseringsfonder kan även dessa överföras till bolaget, om du inte vill ta upp dem till beskattning förstås. Men för att du ska kunna föra över dem till bolaget krävs att du skjuter till ett belopp till aktiebolaget som är lika stort som de överförda periodiseringsfonderna. Expansionsfonder kan överföras till aktiebolaget under förutsättning att det är hela näringsverksamheten som överförs, inte bara en del. Räntefördelningsbelopp kan inte överföras till aktiebolaget, då det inte är förärat aktiebolag att ha sådana. Som du kanske märker är detta ingen helt enkel fråga att besvara på ett lättbegripligt sätt, det är många saker att ta i beaktande, och som jag redan sagt så är det svårt att ge något exakt svar utan mer information om dina förutsättningar. Slutkontentan är i alla fall att det går att överföra din enskilda näringsverksamhet till ett aktiebolag, men det är väldigt mycket att ta hänsyn till i samband med det för att undvika så stor beskattning att det inte blir lönsamt eller ens möjligt. Reglerna kring omstruktureringar som denna är spridda i lagen och inte alltid lättförståeliga. Mitt tips till dig är därför att innan du gör något så ta kontakt med skatteverket. Där finns mycket information att få kring detta och de kan säkert hjälpa dig. Jag hoppas att jag inte bara gjort dig förvirrad med detta svar, då frågeställningarna egentligen är stora nog för en hel uppsats. Vänlig hälsning