Går det att utforma en lösning så att en arbetstagare beskattas enligt sitt hemlands regler eller SINK-lagen trots att denne vistas i Sverige regelbundet?

2018-07-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Vi är ett svenskt bolag som överväger att anställa en brittisk medborgare i Sverige på en senior specialistposition. Han skulle bo kvar i England, har sin familj där, men skulle arbeta 3-4 dagar per vecka i Sverige, dvs ca 180 dagar per år (45 veckor x 4 dgr). Kommer han beskattas i Sverige? Går det att utforma så han beskattas i England eller enligt Sink? Tacksam för svar! Med vänlig hälsning
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga rör om denne engelske arbetstagare skulle vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige under anställningstiden. Obegränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för samtliga inkomster (globalt) i Sverige medan begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga enbart för vissa inkomster. Detta kan du läsa om i inkomstskattelagen 3 kap. 3 § samt 3 kap. 17 §.Obegränsat skattskyldig är den som antingen bor i Sverige, stadigvarande vistas här, eller den som tidigare bott här och har en väsentlig anknytning hit. Du har i din fråga skrivit att arbetstagaren kommer att bo kvar i England så bosättningsfrågan blir ju inte aktuell att utreda, men däremot är frågan om stadigvarande vistelse intressant här. Om en vistelse varar under en längre period än sex månader så anses den vara stadigvarande, men måste arbetstagaren vistas i Sverige under veckans alla dagar?Det finns på detta område ett välkänt rättsfall, RÅ 1997 ref. 25, där en chef för ett holländskt dotterbolag vistades i Sverige (men även delvis i Norge och Danmark) under veckorna och i Nederländerna under helgerna. Domstolen kom fram till att personen i fråga skulle anses ha stadigvarande vistats här i Sverige, trots att han i realiteten inte kunde uppskattas befinna sig i Sverige mer än två till tre dygn per vecka. Med anledning av detta avgörande tror jag att ni kan få svårt att i er situation argumentera för motsatsen, dvs att arbetstagaren skulle vara enbart begränsat skattskyldig. Jag tror alltså att en domstol skulle döma i favör för obegränsad skattskyldighet i Sverige.För mer information kring bedömningen av stadigvarande vistelse och betydelsefulla rättsfall vill jag här rekommendera att du tar dig titt på Skatteverkets hemsida.Min bedömning är att arbetstagaren troligtvis kommer att beskattas i Sverige, enligt inkomstskattelagens regler, för den inkomst han har här. Det innebär att han inte kommer att beskattas i England och SINK-lagen är då heller inte tillämplig. Om ni vill att arbetstagaren inte ska beskattas enligt inkomstskattelagen måste ni helt enkelt se till att denne inte vistas i Sverige i den omfattning som ovan nämnts. En god idé är att höra er för med Skatteverket hur de ser på den saken. Jag hoppas att svaret varit till hjälp!

Dubbelbeskattning: Sverige-Rumänien.

2018-07-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är både rumänsk och svensk medborgare med hemvist i Sverige. Jag sålde en fastighet i Rumänien som jag fick skatta för där. Nyligen fick jag papper från Skatteverket om att jag ska betala skatt för samma fastighet här i Sverige också. Är detta korrekt eller finns det möjlighet att jag kan undvika detta med tanke på avtalet mellan ländernagällande dubbelbeskattningen. MVH Emil M.
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dubbelbeskattning.När det gäller internationell beskattning är det inte ovanligt att det uppstår s.k. dubbelbeskattningssituationer. Alltså situationer då två skatteregioner/nationer gör gällande rätt att beskatta en transaktion. För att i bästa mån möjligt kunna bestämma vem som har rätt att beskatta en transaktion finns dels den internationella beskattningens 2 principer samt diverse dubbelbeskattningsavtal. Principerna som styr dubbelbeskattningssituationerna är dels hemvistprincipen och dels källstatskprincipen. Hemvistprincipen innebär att man ska beskattas i det land man har sin hemvist i. Källskatsprincipen innebär att man beskattas i det land man haft inkomsten. Oftast så beskattas man enligt en kombination av dessa två principer. Dubbelbeskattningsavtal.Sverige har dubbelbeskattningsavtal med de flesta länderna i världen men inte alla. Dessa avtal reglerar nationernas rätt till beskattning gällande både skattenivåer och vad som får beskattas. Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Rumänien heter Förordning (1979:57) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Rumänien (avtalet). Enligt art. 14 i avtalet har båda länderna rätt att ta ut skatt på en fastighetsförsäljning om saken i fråga definieras som en fastighet i den stat där den befinner sig (art. 6.2 avtalet). Dock kommer man inte att beskattas dubbelt fullt ut. Enligt art. 25 avtalet ska den rumänska skatten räknas av mot den svenska skatten. Detta innebär att den skatt du betalat i Rumänien ska räknas av mot den svenska skatten. Du kan dock inte få tillbaka pengar om du betalat mer skatt i Rumänien än du skulle gjort i Sverige. Svar:Det är riktigt att du kommer att beskattas av båda länderna men skriv till skatteverket att du redan beskattats i Rumänien. Om du inte angav att du betalat skatt i Rumänien samt vilket detta belopp var när du deklarerade vinsten från fastighetsförsäljningen bör du begära rättelse. Gör detta snarast.

Vad gäller för beskattning vid försäljning av bostad utomlands?

2018-06-14 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag har ett hus i Luxemburg som jag ska sälja när jag flyttar tillbaka till Sverige. Måste jag betala skatt på vinsten i Sverige eller bara i Luxemburg?
Frida Sundin |Huruvida du kommer bli skattskyldig i Sverige för försäljningen beror på några olika faktorer. Skattskyldighet i Sverige Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige vid tiden för försäljningen ska du som huvudregel betala skatt för alla dina inkomster i Sverige, även om de uppstår utomlands. Det finns tre kriterier som kan leda till att du är obegränsat skattskyldig i Sverige, dessa är om du är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige. Stadigvarande vistelse kan bland annat vara en sammanhängande period om sex månader då du vistas i landet. Väsentlig anknytning till Sverige kan du ha om du tidigare varit bosatt i landet och fortfarande har en stark anknytning till Sverige. Är du istället begränsat skattskyldig i Sverige är du i regel inte skattskyldig för inkomst av försäljning av bostad utomlands. Begränsat skattskyldig är i regel den som inte bor i Sverige och inte har väsentlig anknytning till landet. Övriga omständigheter Andra omständigheter som kan spela roll för din skattskyldighet är eventuella skatteavtal mellan Sverige och Luxemburg. För att få närmare svar på din fråga rekommenderar jag Skatteverkets rättsliga vägledning på området, alternativt att du ringer skatteverket eftersom de som statlig myndighet har en serviceskyldighet att hjälpa dig med dina frågor.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Mvh,

Hur dödsbo beskattas.

2018-05-17 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag ärvde pengar, aktier och fonder när min pappa avled i november 2017. Jag har varit bosatt i USA sedan 1996 och är utregistrerad från Sverige sedan många år. Jag är fortfarande Svensk medborgare (inte Amerikansk medborgare). En större andel av aktier och fonder likviderades innan bodelningen (bodelningen genomfördes 2018). Måste jag skatta för aktieförsäljning eller fondförsäljning i Sverige även om jag inte har annan inkomst eller skattskyldighet i Sverige längre.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först besvara frågan om vem som är skattskyldig och sedan huruvida du personligen är det. Till sist förklarar jag när du kan bli skattskyldig för försäljning av aktier.Vem beskattas vid avyttring av aktier i ett dödsbo.Enligt inkomstskattelagen (IL) är dödsboet skyldig för den dödes och dödsboets inkomster (4 kap 1 § IL). Om det är dödsboet som har likviderat aktierna är det även dödsboet som ska beskattas. Men andra ord blir varje dödsbodelägare skattskyldig för kapitalvinsten av aktierna enligt sin andel i boet. Dvs. de aktier och fonder dödsboet sålt ska deklareras, därefter får du som delägare betala en så stor del av skatten som motsvarar det du får i arv.De inkomster dödsboet haft under dödsfallsåret, dvs. det år din pappa dött (2017), ska redovisas i en och samma deklaration nästa år (2018). Ni kan deklarera dödsboet på skatteverkets sidor här. Måste du betala skatt på aktierna.Sammanfattningsvis blir inte du utan dödsboet skattskyldig för försäljningen av aktierna och fonderna eftersom det är dödsboet som sålt dessa. Dock eftersom du är delägare i dödsboet får du betala en del skatt eftersom dödsboet haft inkomster. När du sedan får arvet behöver du inte betala skatt för det eftersom arv och gåvor inte beskattas i Sverige.Måste du betala skatt på aktieförsäljning.I övriga fall, dvs. om du säljer svenska aktier som du själv köpt gäller följande.Du är en s.k. begränsat skattskyldig i Sverige (3 Kap 17 § IL). Detta eftersom du ej är bosatt i Sverige, du vistas inte stadigvarande här samt du, enligt min tolkning, inte har någon väsentlig anknytning till landet (3 Kap 3 § IL), du är med andra ord inte obegränsat skattskyldig. Vad som avses med väsentlig anknytning är bl.a. nära familj, åretruntbostad och näringsverksamhet i landet (3 Kap 7 § IL).Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst om hen vid något tillfälle under det kalenderår då aktierna sålts eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här (3 Kap 19 § IL). Du är inte skattskyldig enligt denna bestämmelse eftersom du inte stadigvarande vistats i Sverige under de angivna tiderna. Du blir alltså skattskyldig vid försäljning av svenska aktier om du varit bosatt i Sverige någon gång under den tid du haft dem.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Sexmånadersregeln i inkomstskattelagen

2018-07-04 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har fått erbjudande om att jobba i USA med ett antal hemresor per år. Jag kommer vistas mer än halva året i USA. Min fru vill bo kvar i Sverige. Vi har fastigheter tillsamman. Villan vi bor i och en sommarstuga.Hur ser min skattesituation ut? Kan jag vara skriven i USA och betala skatt där fastän jag har både "familj", fru men inga barn i Sverige och dessutom delägare i fastigheter.Eller ska jag betala Svensk skatt?Eller nån slags mellanvariant?
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på hur din inkomst från din anställning i USA kommer beskattas. Därför kommer jag i mitt svar fokusera på just den inkomsten. Ifall du har skattefrågor rörande andra typer av inkomster får du gärna återkomma till oss på Lawline.Obegränsad och begränsad skattkskyldighetI Sverige är en fysisk person antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig. En person som är obegränsat skattskyldig betalar skatt i Sverige för alla sina inkomster oavsett om inkomsterna härrör från Sverige eller från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen). En person som inte är obegränsat skattskyldig är per definition begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § inkomstskattelagen). Personer som är begränsat skattskyldiga betalar skatt i Sverige endast för vissa inkomster (se 3 kap. 18-21 § inkomstskattelagen).När är en person obegränsat skattskyldig?I enlighet med 3 kap. 3 § inkomstskattelagen är följande personer obegränsat skattskyldiga:1. Den som bor i Sverige2. Den som stadigvarande vistas i Sverige 3. Den som har väsentlig anknytning till SverigeI samband med att du flyttar till USA kommer du inte räknas som boende i Sverige (7 § folkbokföringslagen). Du kommer heller inte tillbringa tillräckligt mycket tid i Sverige för att du ska anses vara stadigvarande vistande här.I ditt fall blir det därför endast aktuellt att diskutera huruvida du, efter flytten, kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige.När har en person väsentlig anknytning till Sverige?I 3 kap. 7 inkomstskattelagen har lagstiftaren angett vilka faktorer som ska beaktas vid bedömningen om någon har väsentlig anknytning till Sverige:– om han är svensk medborgare,– hur länge han var bosatt här,– om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,– om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,– om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,– om han har sin familj här,– om han bedriver näringsverksamhet här,– om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,– om han har en fastighet här, och– liknande förhållanden.I lagstiftningen anges det inte någon inbördes rangordning mellan dessa faktorer. Med hjälp av diverse rättsfall kan man dock dra slutsatsen att de mest betydelsefulla faktorerna är om den skattskyldige har en bostad som är inrättad för åretruntbruk i Sverige, om denne har sin familj här samt om denne bedriver näringsverksamhet i Sverige.Du är obegränsat skattskyldig i SverigeEftersom du både har din fru i Sverige samt en bostad som är inrättad för åretruntbruk har du väsentlig anknytning till Sverige. Således är du obegränsat skattskyldig i Sverige.Sexmånadersregeln i 3 kap. 9 inkomstskattelagenOvan nämnde jag att en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige betalar skatt för alla sina inkomster, oavsett om inkomsterna kommer från Sverige eller från utlandet. Det finns dock undantag från denna regel. Ett sådant undantag hittar vi i 3 kap. 9 § inkomstskattelagen. I ovan nämnda paragraf står det att en obegränsat skattskyldig person som har anställning utomlands i minst sex månader ska inte betala skatt i Sverige på den del av inkomsten som beskattas i verksamhetslandet. Med andra ord kommer du inte betala skatt i Sverige på den inkomsten som du beskattas för i USA.I din fråga skriver du att du räknar med att besöka Sverige ett antal gånger per år. Sexmånadersregeln är i så fall fortfarande tillämplig, förutsatt att du inte stannar alltför länge i Sverige (se 3 kap. 10 § inkomstskattelagen). Vänligen,

När har en person väsentlig anknytning till Sverige?

2018-06-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA | HejJag är skild och har en överenskommelse med x-frun om månatligt "underhåll", detta för att hon ska kunna bo kvar i vårt gamla hus och fortfarande ha det bra! Vårt gemensamma barn är vuxen och bor i Spanien, inga andra barn finns!Nu är jag på väg att emigrera till Portugal, undrar därför om mitt "underhåll" till X-frun påverkar min möjlighet att bli begränsat skattskyldig i Sverige? Inga fastigheter finns kvar i Sverige, ej heller styrelseuppdrag eller liknande ekonomiska åtaganden! Aktier och fonder kommer också att avyttras innan flytt.
Oscar Stenmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Obegränsad och begränsad skattskyldighetI Sverige är en fysisk person antingen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. En person som är obegränsat skattskyldig betalar skatt i Sverige på alla sina inkomster, oavsett om inkomsterna härrör från Sverige eller från utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen). En begränsat skattskyldig person betalar endast skatt i Sverige på vissa inkomster (se 3 kap. 18-21 § inkomstskattelagen). När är en person obegränsat skattskyldig?Enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen är följande personer obegränsat skattskyldiga:1. Den bor i Sverige 2. Den som stadigvarande vistas i Sverige 3. Den som har väsentlig anknytning till SverigeEftersom du planerar att bosätta dig i Portugal blir det endast aktuellt att diskutera punkt 3 ovan, dvs om du kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter att du flyttat.När har en person väsentlig anknytning till Sverige?I 3 kap. 7 § inkomstskattelagen anges de faktorer som ska beaktas vid bedömningen av om någon har väsentlig anknytning eller inte. Dessa är:– om han är svensk medborgare,– hur länge han var bosatt här,– om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,– om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,– om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,– om han har sin familj här,– om han bedriver näringsverksamhet här,– om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,– om han har en fastighet här, och– liknande förhållanden.I lagtexten anges inte någon inbördes rangordning mellan dessa faktorer. Dock har det i rättsfall framkommit att de mest betydelsefulla faktorerna är om den skattskyldige har en bostad som är inrättad för åretruntbruk i Sverige, om denne har sin familj här samt om denne bedriver näringsverksamhet i Sverige.Bedömningen i ditt fallI ditt fall utgår jag från att du är svensk medborgare, vilket är en av de faktorer som ska beaktas. Att du är svensk medborgare talar dock inte särskilt starkt för att du skulle ha väsentlig anknytning till Sverige. Detsamma gäller om du har bott i Sverige under en ganska lång tid, vilket jag antar att du har gjort. Jag skulle säga att det finns fler faktorer som talar för att du inte skulle ha väsentlig anknytning till Sverige samt att de väger tyngre. Exempelvis kommer du inte kvar någon bostad i Sverige. Dessutom kommer du inte ha någon familj kvar i Sverige. Din före detta fru räknas inte som en familjemedlem till dig i detta avseende. Vidare kommer du heller inte bedriva näringsverksamhet i Sverige. Enligt min mening är det irrelevant för bedömningen av din skattskyldighet att du varje månad bistår din före detta fru ekonomiskt. Möjligtvis skulle detta kunna falla in under faktorn "liknande förhållanden". Även om så vore fallet skulle ändå faktorerna som talar för att du inte har väsentlig anknytning till Sverige väga tyngre.Min slutsats är därav att du, vid en flytt till Portugal, inte är obegränsat skattskyldig i Sverige. Istället skulle du i så fall vara begränsat skattskyldig i enlighet med 3 kap. 17 § inkomstskattelagen.BevisbördanDet kan vara viktigt att tänka på att under de första fem åren som du bor i Portugal har du bevisbördan för att du inte har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § andra stycket inkomstskattelagen) . Efter att dessa fem år har gått övergår bevisbördan på Skatteverket.Vänligen,

Etablering i Hong Kong

2018-05-21 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Vi har varit i kontakt med en rådgivare på er kundtjänst som bad oss maila. Vi ska starta ett bolag i Hong Kong samtidigt samtidigt som vi kommer befinna oss i Kina under en längre period. Vi kommer dock fortsätta vara folkbokförda i Sverige. Verksamheten kommer ske i Asien med en delvis försäljning i USA. Fråga 1: Om vi överför lön från vårt företagskonto i Hong Kong till vårt svenska privata konto, skall detta då beskattas som en inkomst? (Kommunalskatt)? Fråga 2:Om vi 1 gång per år överför en vinst från vårt företagskonto i Hong Kong till vårt svenska privata konto, hur beskattas det då?Fråga 3:Är det någon skillnad om vi befinner oss i Sverige eller Kina rent skattemässigt?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med dina frågor! Som ni kommer se i mitt svar nedan saknas det information för att kunna ge ett komplett svar, men jag har beskrivit flera möjliga skattekonsekvenser. Fråga 1: Är ni skattskyldiga för lön ni får från ert bolag i Hong Kong?Svaret beror på hur länge ni kommer befinna er i Kina och om ni betalar kinesisk skatt.Huvudregeln är alla inkomster ni får ska beskattas i Sverige, oavsett var de har uppstått enligt 3:8 Inkomstskattelag (1999:1229).För er del kan dessa två undantag bli aktuella:"Sexmånadersregeln"Om du är i Kina i minst 6 månader är du inte skattskyldig för lönen i Sverige så länge du betalar kinesisk skatt på lönen enligt 3:9 1 st Inkomstskattelag (1999:1229). "Ettårsregeln"Om lönen inte beskattas i Kina är du trots det inte skattskyldig i Sverige om du jobbar i Kina i minst ett år enligt 3:9 2 st Inkomstskattelag (1999:1229). Båda undantagen utgår från att anställningen är anledningen till att ni är i Kina. Även om ni skulle vara skattebefriad ska ni deklarera inkomsten. Skatteverket kommer kräva att ni på olika vis kan styrka att undantagsreglerna är tillämpliga, läs mer här.Om ingen av undantagen är tillämpliga, för att ni exempelvis stannar kortare tid i Kina ska ni alltså betala svensk skatt enligt huvudregeln. Om så är fallet kan det, beroende på kinesisk rätt, vara så att Kina också vill skatta på er lön. För att ni inte ska dubbelbeskattas finns ett skatteavtal mellan Kina och Sverige som i så fall ger en av länderna beskattningsrätt (medan det andra landet avstår). Hong Kong omfattas dock inte av skatteavtalet enligt 4 § i Lag (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Folkrepubliken Kina. Istället kan avräkningslagen hindra eventuell dubbelbeskattning. Läs mer om detta här.Fråga 2: Om ni får utdelning från ert bolag i Hong Kong, hur ska detta beskattas?Reglerna ovan gäller bara för lön. Inkomst av kapital är skattepliktiga (som om de kom från Sverige), se 3:8 och 42:1 IL.Fråga 3: Spelar det någon roll om ni är i Sverige eller Kina? Svaret beror på svaret under fråga 1. Är sexmånaders- eller ettårsregeln tillämplig kan ni enbart göra kortare uppehåll för semester, tjänsteuppdrag eller liknande i Sverige. Ni kan som max spendera 36 dagar i Sverige om sexmånadersregeln är tillämplig och 72 dagar i Sverige om ettårsregeln är tillämplig utan att behöva betala skatt på inkomsterna enligt 3:10 Inkomstskattelag (1999:1229).Med vänliga hälsningar,

Skatteavtal mellan Sverige och Schweiz

2018-05-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Kort arbete i Schweiz beskattas i Schweiz eller SverigeJag är bosatt i Sverige. Jag har jobbat i Schweiz för mindre än 183 dagar.Min arbetsgivare har hemvist i Schweiz och har ett fast driftställe där.Jag har betalat skatt (automatiskt dras av företaget) i Schweiz.Ska jag också betala skatt i Sverige? Och skulle de pengar jag tjänade i Schweiz läggas till min inkomst här i Sverige för att beräkna min skattesats?Tack
Emmy Pettersson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara frågan måste först undersökas om Sverige har beskattningsrätt enligt Inkomstskattelag (1999:1229). Eftersom du är obegränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1229) ska alla dina inkomster, vare sig det är från Sverige eller Schweiz beskattas i Sverige enligt 3 kap. 8 § Inkomstskattelag (1999:1229). Nästa steg blir då att undersöka skatteavtalet, för att undvika dubbelbeskattning. Först ska sägas att dubbelbeskattningsavtal gör att länderna avsäger sig delar av sin beskattningsrätt enligt den interna rätten. Som tidigare sagt har Sverige beskattningsrätt för inkomsten enligt interna regler. Även om skattskyldigheten i Sverige skulle inskränkas av skatteavtalet så behöver du fortfarande deklarera dina inkomster i Sverige (Dahlman & Fredborg. Internationell beskattning: en översikt, 1 uppl, s. 146) Huvudregeln i dubbelbeskattningsavtalet är att Schweiz ska beskatta inkomsten enligt artikel 16 första punkten i Lag (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz eftersom det är där du utfört ditt arbete. Enligt punkt två i samma artikel finns dock en annan regel. Den säger att du som har hemvist i Sverige och jobbar i Schweiz kan fortfarande beskattas i Sverige om följande förutsättningar är uppfyllda: du var i Schweiz mindre än totalt 183 dagar (under beskattningsåret),din lön kommer från en arbetsgivare som inte har hemvist i Schweiz, och ersättningen inte kommer från ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Schweiz. Eftersom du säger att din arbetsgivare har hemvist i Schweiz kommer punkt två i Artikel 16 inte vara tillämplig. Det här betyder att huvudregeln blir tillämplig och du ska beskattas i Schweiz enligt första punkten. Skatteavtalet gör att Sverige har frånsagt sig sin rätt att beskatta din inkomst. Eftersom inkomsten inte ska beskattas här i Sverige kommer den inte påverka din skattesats här i Sverige. Med andra ord kommer du inte hamna över någon skiktgräns på grund av din lön i Schweiz, men som sagt ovan ska du fortfarande deklarera inkomsten i Sverige. Med vänliga hälsningar,