Omfattas personliga assistenter av LAS?

2021-03-24 i Övrigt
FRÅGA |Är en personlig assistent som är anställd direkt av brukaren omfattad av LAS?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är en personlig assistent som är anställd direkt av brukaren omfattad av LAS?LAS (lagen om anställningsskydd) är central för den svenska arbetsrätten och omfattar många typer av arbetstagare, 1 § LAS. LAS gäller dock inte exempelvis arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och heller inte arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 1 § 2 st LAS. I detta undantag omfattas assistenter anställda av brukare som själva valt att vara arbetsgivare. SammanfattningAssistenter anställda av brukare som samtidigt valt att vara arbetsgivare omfattas alltså inte av LAS. Istället gäller reglerna i hushållslagen för dessa situationer. Hoppas att du fick svar!

Gäller arbetstidslagen för anställda med förtroendearbetstid?

2021-03-13 i Övrigt
FRÅGA |företag som gett samtliga förtroendetid och kollektivavtal saknas, gäller arbetstidslagen där?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetstidslagen anger uttryckligen att lagen inte gäller under ett antal förutsättningar. Exempelvis gäller den inte för arbetstagare som har företagsledande eller jämförlig ställning, arbete som utförts "under förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivaren uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat" eller att arbetstagaren "med hänsyn till arbetsuppgifter har förtroende att själv disponera sin arbetstid" (2 § arbetstidslagen). Lagen gäller alltså inte för så kallat okontrollerat arbete innefattande exempelvis visst hemarbete eller arbete som innefattar handelsresande. Enligt förarbeten gäller den inte heller för tjänstemän som har krävande administrativa, intellektuella, konstnärliga eller därmed jämförliga arbetsuppgifter (prop. 1970:5 s. 117). Det finns ingen definition av förtroendearbetstid varken i lagen om anställningsskydd (LAS) eller arbetstidslagen. I praktiken har dock förtroendearbetstid vanligtvis komma att innefatta att arbetstagaren själv får förtroendet att disponera arbetstiden med hänsyn till sina arbetsuppgifter. Under förutsättning att arbetstagaren har företagsledande eller jämförlig ställning, okontrollerat arbete eller att förtroendetiden som företaget har gett innefattar att arbetstagaren fått förtroende att själv disponera sin arbetstid, så gäller alltså inte arbetstidslagen. Jag hoppas då fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Är det tillåtet att vara timanställd i flera konkurrerande bolag?

2021-02-28 i Övrigt
FRÅGA |Om man har timanställning som apotekare i ett apoteksbolag, ex ******. Timmarna som erbjuds i perioder är max 2 dagar i veckan vilket blir för lite timmar/ vecka. Min fråga: är det tillåtet att vara timanställd i fler apoteksbolag, ex ******...
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är okej att vara timanställd i flera apoteksbolag samtidigt, på grund av att man anser att man får för lite timmar/vecka i det första bolaget. Enligt min tolkning har man i detta fall alltså varit anställd i det första bolaget ett tag, och funderar nu på att söka jobb hos ett annat apoteksbolag. Jag kommer i mitt svar redogöra för lojalitetsplikten som arbetstagaren har, vad den innebär och vad konsekvenserna kan bli av att den bryts. I slutet hittar du en sammanfattning av mitt svar. Ha dock i åtanke att många omständigheter spelar roll, varav jag inte kan ge ett mer precist svar på vad som gäller i din exakta situation.LojalitetspliktSom arbetstagare är man bunden av en så kallad lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare under sin anställning. Detta är inget som regleras direkt i lag eller i avtal, utan är något som kommer "automatiskt" med anställningen. Lojalitetsplikten innebär att man som anställd inte får vidta sådana åtgärder som kan skada eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Den anställda är således skyldig att sätta arbetsgivarens intresse först och undvika situationer som kan försvåra detta. Därav kan det anses som ett brott mot lojalitetsplikten ifall arbetstagaren börjar arbeta på ett konkurrerande företag. Om man bryter mot lojalitetsplikten, kan man riskera att bli uppsagd eller avskedad (7 och 18 § Lagen om anställningsskydd) I lojalitetsplikten ingår också att man som arbetstagare inte får starta eller bedriva konkurrerande verksamhet, dock anger du i frågan att situationen avser en arbetstagare som blir anställd hos ett annat företag, inte startar eget och därav anses det inte som konkurrerande verksamhet. KonkurrensklausulLojalitetsplikten upphör normalt när anställningen upphör, dock kan lojalitetsplikten i vissa fall förlängas och det är ifall det har införts en konkurrensklausul i avtalet mellan dig och din arbetsgivare. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad att börja arbeta hos konkurrenter efter anställningens avslutande och på vilka villkor. SammanfattningSom arbetstagare har man en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren, som automatiskt ingår i ens anställningsavtal när man blir anställd. Även om det i situationen du beskriver inte anses som konkurrerande verksamhet, kan det fortfarande anses bryta mot lojalitetsplikten och arbetstagaren kan riskera att bli uppsagd eller avskedad. Lojalitetsplikten pågår tills anställningen är avslutad, men kan i vissa fall förlängas genom en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Således; det kan innebära ett brott mot lojalitetsplikten att bli anställd hos ett konkurrerande bolag, och arbetstagaren kan riskera att bli uppsagd eller avskedad från det första bolaget. Utifrån detta, skulle jag rekommendera personen i fråga att prata med sin arbetsgivare om vad hen anser om att arbetstagaren vill börja ytterligare anställning på ett konkurrerande företag. Kanske kan den anställda få fler timmar hos arbetsgivaren för att lösa situationen. Kolla även vad kollektiv- och anställningsavtal säger. Du är också varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på lawline.se/boka för att få vidare rådgivning. Hoppas detta har besvarat din fråga någorlunda! Om du har fler frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Kan jag bedriva konkurrerande verksamhet under pågående anställning?

2021-02-27 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag hade en anställning på heltid. Blev uppsagd pga arbetsbrist. Får jag starta på konkurrerande verksamhet innan anställningen tagit slut. Är arbetsbefriad.
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att du är fri att bedriva konkurrerande verksamhet efter en avslutad anställning, om det inte framgår någon konkurrensklausul i ditt anställningsavtal eller dylikt. Eftersom din anställning inte ännu är avslutad har du fortfarande en lojalitetsplikt i förhållande till din arbetsgivare, vilket innebär att om du bedriver en konkurrerande verksamhet till din arbetsgivares kan detta föranleda skadeståndsansvar (se exempelvis AD 2006 nr 49). Jag skulle därmed råda dig att i första hand se över anställningsavtalet för att se om det finns någon konkurrensklausul, och om det finns; kolla hur länge konkurrensförbudet gäller. Om det inte finns något sådant kan du bedriva konkurrerande verksamhet efter att din anställning avslutats. Om du startar en konkurrerande verksamhet innan anställningen tagit slut kan du bli skadeståndsskyldig i förhållande till din nuvarande arbetsgivare. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar,

Kan man neka en person anställning på grund av att denne är aktiv i ett politiskt parti?

2021-03-14 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Kan jag enbart på grund av att jag är aktiv i ett politiskt parti nekas en anställning hos en arbetsgivare?Arbetet har inget med min politiska åskådning att göra.Jag sökte jobb hos en privat arbetsgivare inom byggbranschen men chefen sade till mig under anställningsintervjun att han inte tyckte om mig eller mina åsikter som företrädare för det politiska partiet och avsåg att inte anställa mig på grund av detta.Detta trots att jag hade uppenbara kvalifikationer för själva jobbet.Kan han verkligen göra så? Jag anser att det strider mot grundlagen och europakonventionen.
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida en privat arbetsgivare kan neka en person anställning pga aktiv i ett politiskt parti. Som utgångspunkt får arbetsgivare fritt välja vem och när någon ska anställas. Detta kallas för att arbetsgivaren har en fri anställningsrätt. Det finns dock begränsningar vad gäller den fria anställningsrätten. Dessa begränsar kan sägas vara delvis olika beroende på sektor. Inom offentlig sektor är begränsningarna mer omfattande än inom den privata sektorn. Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) begränsar den fria anställningsrätten på så vis att den utgör ett förbud mot att diskriminera och gäller för alla arbetsgivare oavsett sektor. Lagen är tvingande vilket innebär att det inte går att göra några avvikelser eller undantag från den. För att kunna hävda diskriminering krävs att arbetsgivarens beslut att neka din anställning beror på antingen, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning (1 kap 5 § DL). "Politisk uppfattning" är en del av diskrimineringsgrunderna enligt EKMR (se art. 14). I Regeringsformen (1975:152) finns dock inte ett diskrimineringsskydd som inkluderar grunden "politisk uppfattning". När det gäller statliga tjänster måste arbetsgivaren dock utgå från sakliga grunder vid anställning (12 kap 5 § RF). Inom det privaträttsliga området måste det vara acceptabelt att särbehandla personer som själva motarbetar ens egna försök att påverka samhället med sin egna politiska åsikt. Sammanfattningsvis har arbetsgivaren rätt att neka dig anställning. Du omfattas inte av de diskrimineringsgrunder som framkommer av DL och arbetsgivaren har rätt att fritt anställa vem denne vill. Kravet på saklighet och opartiskhet är ett krav inom offentlig sektor vilket innebär att dina kvalifikationer får större betydelse när du söker jobb hos en offentlig arbetsgivare. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om jag inte fått mitt lönesamtal och löneökning?

2021-03-10 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Jag har varit anställd som förskollärare under 25 år, sista 9 åren var jag sjukskriven för ADHD och recidiverande depression, innan jag, nov -19 fick sjukersättning. Blev uppsagd per brev feb-20. De sista tre åren förekom inga lönesamtal eller någon löneökning. (27400, hade jag och skulle haft ca. 31400) Jag hade ingen förmåga pga min funktionsnedsättning att ta kontakt med de. Detta gjorde att jag har en väldigt låg inkomst, eftersom försäkringskassan räknar på min pensionsgrundande inkomst. (de tre bästa åren av de sju senaste). Jag är med i facket och vi har individuell lönesättning. De har förhandlat med kommunen under drygt ett år nu. Kommunen erkänner att de gjort fel och att de kan erbjuda mig 18 000kr. Jag räknar på att jag förlorar omkring 400-500 tusen till jag blir pensionär om 17 år+inflation och som pensionär. "Facket säger att jag har ramlat mellan två stolar" och att det är mellan de som felet begåtts. Men jag då??Kan jag gå vidare med detta till domstol, med fackets hjälp? Vad säger lagen och vilken?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga är förutsättningarna att du varit anställd som förskollärare de senaste 25 åren. De sista nio åren har du varit sjukskriven. De sista tre åren hade du inga lönesamtal och du erhöll inte någon löneökning. Du är medlem i facket och lönesättningen är individuell. Ditt fackförbund har förhandlat med din arbetsgivare som medger att den begått fel. Du har erbjudits 18.000 kronor. Enligt dina beräkningar förlorar du 400-500.000 kronor fram till att du blir pensionär, plus inflation. Du undrar nu om du kan gå vidare till domstol med fackets hjälp.I ditt fall föreligger det individuell lönesättning. Det innebär att den avtalade lönen i ditt anställningsavtal är lönen som gäller. Har du haft en lön på 27.400 kronor är det den lönen du har rätt till. Däremot förstår jag det som att det skulle ha hållits lönesamtal och att du skulle haft löneökning, åtminstone utifrån vad som framkommer av kollektivavtalet.Utifrån den information du har delgett oss kan jag inte se att arbetsgivaren begått någon form av avtalsbrott i förhållande till dig. Arbetsgivaren har följt den mellan er avtalade lönen och utbetalt rätt lön. Däremot har du inte haft lönesamtal och inte erhållit eventuella löneökningar enligt kollektivavtalet. Det är däremot inte ett avtalsbrott mot dig utan ett brott mot kollektivavtalet. För brott mot kollektivavtalet kan det utgå skadestånd enligt 54-55 § medbestämmandelagen.Bestämmelser om att väcka talan i arbetsrättsliga tvister finns i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA). Lagen äger tillämpning på rättegången i tvister om kollektivavtal och andra tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (1 kap. 1 § LRA). Arbetsdomstolen ska som första domstol ta upp och avgöra tvist som väcks av arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal, om målet gäller (1) tvist om kollektivavtal eller annan arbetstvist som avses i medbestämmandelagen, (2) arbetstvist i övrigt under förutsättning att kollektivavtal gäller mellan parterna eller att enskild arbetstagare som berörs av tvisten sysselsätts i arbete som avses med kollektivavtal vilket arbetsgivaren är bunden av (2 kap. 1 § LRA). Som jag förstår din fråga önskar du att gå till domstol med fackets hjälp, som synes finns den möjligheten. Det krävs dock att facket går med på att företräda dig och att väcka talan. Tyvärr kan jag inte, varken inom vad som ryms i expresstjänsten eller utifrån den information jag har i ärendet, avgöra hur dina möjligheter till framgång ser ut. Du har såvitt jag förstår en inarbetad relation med ditt fackförbund som företräder dig. Ditt fackförbund är således de som är bäst insatta i ärendet och sannolikt den som bäst kan ge dig besked om det finns tillräckligt med underlag för att göra ärendet till en rättslig tvist.I detta tvivlar jag på att det är till din fördel att anlita en av våra jurister. Du har redan (gratis) juridisk hjälp genom ditt fackförbund och min rekommendation är att du fortsätter den vägen. Antingen att ditt fackförbund kan förhandla fram en ersättning som du ser som rimlig, eller att ditt fackförbund håller med om att det finns underlag för att gå till domstol. Om du alltjämt vill ha kontakt med en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man tackat ja till ett jobb och sedan blir erbjuden ett annat som man hellre vill ha?

2021-02-28 i Övrigt
FRÅGA |Jag håller på att söka sommarjobb just nu. Företagen hör av sig vid lite olika tillfällen och det är inte alltid man får svar från de jobben man helst vill ha först. Därför började jag tänka på om ett företag erbjuder mig jobb och jag kanske hellre vill ha något annat jobb som jag sökt, men inte hört något än. Hur länge kan jag vänta med att tacka ja/skriva på kontraktet till det första jobbet? Undrar även om jag är bunden på något sätt om jag skriver på kontraktet och sen får ett annat jobb som jag hellre tar? Är det möjligt att efter att ha tackat ja/skrivit på kontraktet till ett jobb sedan ändra sig och inte ta det längre? Finns det några juridiska konsekvenser för det, t.ex. betalningsskyldig? Blev lite många små frågor nu men jag undrar i princip bara om man kan ångra sig utan konsekvenser ang ett jobb efter att man skrivit på kontrakt och tackat ja?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar dina funderingar som att du undrar dels hur länge du kan vänta med att tacka ja till ett jobberbjudande och skriva kontrakt och dels vad som gäller om du skriver på ett anställningsavtal och sedan får erbjudande om ett annat jobb som du hellre skulle vilja ha. Innan anställningsavtal ingåtts Angående hur länge du kan vänta med att tacka ja till ett jobb som du blivit erbjuden kan det sannolikt variera. Mitt råd är att helt enkelt kolla med arbetsgivaren när de behöver ett svar från dig så att det är tydligt för båda parter vad som gäller. Efter anställningsavtal ingåtts Gällande alla typer av avtal gäller grundprincipen "pacta sunt servanda", det vill säga: avtal ska hållas. När du skriver på ett anställningsavtal blir du bunden av avtalet (även innan du påbörjat din anställning). Det kan alltså bli så att du behöver arbeta uppsägningstiden ut och om du skulle bryta mot avtalet finns det risk att du blir skadeståndsskyldig. Detta är dock bara den juridiska sidan av detta. Om du redan skrivit på ett anställningsavtal och sedan blir erbjuden ett jobb du hellre vill ha skulle du såklart kunna kontakta din arbetsgivare och förklara din situation - det kanske är så att det går att hitta en lösning som funkar för båda parter. Sammanfattning I värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott eller förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, medan avtalet i bästa fall går att häva i samråd med arbetsgivaren. Grundprincipen och utgångspunkten inom avtalsrätt är dock att avtal ska hållas och denna princip bör man ha i åtanke när man ingår avtal. Hoppas att detta bringat klarhet i dina funderingar och lycka till med jobbsökandet! Vänligen,

Får en lönesättning påverkas av politiska åsikter?

2021-02-27 i Övrigt
FRÅGA |Ska min lönesättning kunna påverkas utav mina privata politiska åsikter? Har fått till mig utav min chef att jag sköter mitt jobb klanderfritt , duktig , flitig , noggrann alltid i god tid , gör lite xtra utöver mm. Men tack vare att vissa i personal gruppen tagit illa upp , för mina åsikter. Åsikter jag har på min privata Facebook sida. Inte på mitt jobb alltså. Och nu så måste han väga in detta och ge mig det lägsta i höjning . Ja ska hålla mig låg och inte sticka ut och sedan nästa lönesamtal ska vi se hur det ser ut. De fick jag till svar. Ja är både ledsen och känner mig fruktansvärt utsatt. Får de gå till så här?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I vårt rättssystem har vi ingen lag som reglerar just lönesättningen på arbetsmarknaden, lönerna får istället bestämmas av arbetsmarknadens aktörer såsom exempelvis arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationer genom kollektivavtal.Vi har däremot infört andra lagar som ska motverka orättvisor inom exempelvis arbetslivet. Vi har bland annat en diskrimineringslag som ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett1. kön,2. könsöverskridande identitet eller uttryck,3. etnisk tillhörighet,4. religion eller annan trosuppfattning,5. funktionsnedsättning,6. sexuell läggning eller7. ålder (1 kap. 1 § och 1 kap. 5 § diskrimineringslagen). Diskrimineringslagen omfattar således inte politiska åsikter, därmed blir inte diskrimineringslagen tillämplig i detta fallet.Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal och du som arbetstagare är medlem i den organisationen så är ett tips att kontrollera att lönen i ditt anställningsavtal överensstämmer med det innehåll som följer av kollektivavtalet i fråga. Skulle det vara så att anställningsavtalet strider mot en bestämmelse i kollektivavtalet så har nämligen kollektivavtalet företräde, detta gäller i det fall du är medlem i organisationen i fråga (26-27 § medbestämmandelagen). Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Vill du ha mer juridisk rådgivning kan du vända dig till info@lawline.se.Vänliga hälsningar,