Hur mycket pengar får man sätta in på sitt egna konto?

2020-12-26 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, det är så att jag funderar på att börja sälja sex och jag undrar hur mycket av pengarna som jag kan sätta in på mitt bankkonto utan att behöva betala skatt för det? Jag vet att man måste betala skatt på allt, men jag har hört att det finns ett maxbelopp som man kan sätta in på sitt konto utan att behöva betala skatt och om det överstiger den gränsen måste man betala skatt. Stämmer det och vad ligger den gränsen på?
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kan ha olika svar beroende på hur man tolkar frågan då det handlar om att vill börja sälja gentemot ersättning i pengar. Jag vill dock börja med att nämna den svenska sexköpslagen som finns i 6 kap 11 § brottsbalken (BrB) som straffbelägger köp av sexuella tjänster, men inte att sälja sexuella tjänster. Syftet med lagstiftningen är att genom en normativ effekt minska efterfrågan på sexuella tjänster mot betalning, det vill säga ett angeläget samhälleligt intresse att bekämpa prostitution. Tanken var även att skydda prostituerade från sexköpare. De flesta som säljer sex är i utsatta positioner, antingen genom att personerna tvingas till det eller redan lever i utanförskap. Lagstiftaren ansåg därför att man inte ska straffa den som säljer sex, utan polisen och myndigheterna försöker tvärtom alltid hjälpa personer som säljer. Detta nämns för att du ska veta dina rättigheter samt skyldigheter.Går vi vidare till svar på din fråga så lyder det inkomster upp till 20 008 kronor är skattefria 2020. Den som sommarjobbar och tjänar mindre än 20 008 kronor totalt under hela 2020 behöver inte betala någon skatt på inkomsten. Men för att du ska slippa betala skatt måste arbetsgivaren ha ett särskilt intyg från dig. Dock handlar det mycket om hur du får in in dina pengar och i vilka slags summor.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsingar,

Risker med att anordna tävling att sätta upp klistermärken?

2020-12-19 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Om jag skulle anordna en tävling där man ska sätta klistermärken på så spännande ställen som möjligt. Kan jag då som företag bli straffad för det?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att diskutera om det kan utgöra brott och sedan om du skulle kunna bli skadeståndsskyldig. 1. Brottslighet Att sätta upp klistermärken skadar det objekt som det sätts på. Om denna skada sker på någon annans egendom kan det utgöra skadegörelse av normal eller ringa grad beroende på hur stor skada som orsakas, dvs vad det kostar att återställa objektet (BrB 12:1 & 12:2). Det är alltså olagligt att själv sätta upp klistermärken. Straffet för skadegörelse är fängelse i högst 2 år, för ringa skadegörelse är det böter eller fängelse i högst sex månader. Du som företagare skulle dock kunna anses främja brottet genom att tillhandahålla klistermärkena, detta utgör medverkan (BrB 23:4 1st). Alternativt kan man se din tävling som att du förmår personerna att begå brottet vilket utgör anstiftan (BrB 23:4 2st). Båda dessa är straffbara och likställs med att du själv begått brottet. Notera dock att det förmodligen inte blir ditt företag som straffas utan du som företrädare för företaget. Det är dock inte omöjligt att det blir företagsbot istället eftersom brottet begåtts i utövandet av näringsverksamhet och företaget inte försökt hindra brottet (BrB 36:7). 2. Skadestånd Skadestånd kan bli relevant i två fall. Dels om någon som sätter upp ett klistermärke skadar sig, dels för att ersätta kostnader för att ta bort klistermärken. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet vållar sak- eller personskada ersätta denna (SkL 2:1). Det krävs även att s.k "adekvat kausalitet" föreligger mellan ditt handlande och skadan. Med adekvat kausalitet menas i princip ett rimligt orsakssamband. Vad gäller fallet att någon som sätter upp ett klistermärke skadar sig finner jag det svårt att se hur en domstol skulle anse att det föreligger ett rimligt orsakssamband. Du har endast gett en uppmaning att personen ska sätta upp klistermärken, att denne väljer att göra det på ett riskfyllt sätt var dennes val. Därför finner jag det osannolikt - men inte uteslutet - att du skulle behöva betala skadestånd till någon som skadar sig när den sätter upp klistermärken. Det är desto rimligare att du blir ersättningsskyldig för skada som uppkommer på grund av själva klistermärket. Som konstaterat ovan utgör din uppmaning förmodligen medverkan/anstiftan vilket innebär att du i princip ses som lika delaktig i handlingen som den som faktiskt sätter upp klistermärket. Det finns alltså ett klart orsakssamband mellan din uppmaning och skadan. Därför finner jag det sannolikt att du skulle blir ersättningsskyldig för kostnader som utomstående får på grund av klistermärkena. Det är dock inte säkert att så är fallet. Skadeståndet skulle uppgå till reparationskostnaden, dvs vad det kostar att återställa objektet, samt eventuella andra kostnader till följd av skadan (SkL 5:7). 3. SammanfattningTävlingen du föreslår utgör förmodligen medverkan till skadegörelse av normal eller ringa grad. Det kan dessutom leda till skadestånd. Min rekommendation är därför att du avstår från den aktuella tävlingen, det är förvisso bra marknadsföring men enligt mig väger riskerna över fördelarna.

Problem med att överföra pengar från Thailand till Sverige?

2020-12-14 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag kommer att få en summa pengar regelbundet från min thailändska pojkvän. Ungefär 80,000kr per månad. Detta är en gåva från honom till mig så det är skattefritt från allt jag läst. Han kommer föra över summan från sitt thailändska bankkonto till mitt svenska bankkonto. Men det jag undrar över är om jag kommer få några frågor från Skatteverket om vars pengarna kommer ifrån. Jag kan förstås ärligt säga att det är en gåva, men kommer de då fråga vars han har fått pengarna ifrån och kräva bevis på att det är lagliga pengar osv?Jag har ingen aning om hur jag skulle hantera det i sådana fall eftersom att han bor i Thailand och får i sin tur pengar från hans familj. Det känns väldigt konstigt att jag skulle behöva ta fram thailändska papper som visar att hans familj tjänat sina pengar lagligt, jag vill heller inte behöva "störa" dem med det. Hur funkar det?Med vänliga hälsningar
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är osannolikt att Skatteverket skulle ställa frågor kring denna överföring, emellertid lär din bank göra det. Det kan uppstå problem med att föra in pengarna i Sverige då bankerna är mycket hårda när det gäller överföringar från utlandet. Varför det förhåller sig på detta vis förklarar jag nedan. Frågan regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om utländska transaktioner?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig? Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Kunden, i detta fall du, måste kunna visa var pengarna kommer i från. Det är dock viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om kunden kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott. Därmed kan det bli svårt att föra in pengarna till Sverige. Därav är min bästa rekommendation att du vänder dig till din bank för mer information.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur kan jag få juridisk rådgivning?

2020-11-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag vill ha hjälp med en fråga jag har av Lawline
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din inskickade fråga vad du vill ha hjälp med, men jag utgår ifrån att du har någon juridisk fråga och vill få hjälp av Lawline. Jag rekommenderar därför att du skickar in en ny fråga via Lawlines hemsida (som du gjort nu), där du beskriver ditt ärende. Du kan också ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonrådgivningen har öppet 10-16 och telefonnumret är 08-533 300 04.Vänligen,

Kan min sambo bli betalningsskyldig för mina skulder?

2020-12-23 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag har skulder hos inkassobolag och kronofogden. Nu hade min pojkvän och jag tänkt flytta ihop, mycket pga att det ska bli lättare för mig att betala mina skulder. Frågan som jag har är: kan min sambo påverkas dvs. kan han bli betalningsskyldig på mina skulder?Tacksam för svar
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ett samboförhållande svarar var och en för sina egna skulder. Detta innebär att din framtida sambo inte kan hållas betalningsskyldig för de skulder som du har. Men om du inte skulle betala och istället hamna hos Kronofogdemyndigheten (KFM) påverkas då din sambo på så sätt att KFM behöver göra en utmätning av egendom för att få in pengar. En utmätning innebär att KFM gör en värdering av egendom som du har och säljer den för att få pengar till skulden. Egendomen som KFM tar måste tillhöra den personen som har skulden. Men om egendomen finns hemma hos personen utgår KFM ifrån att den också att den tillhör denne. I och med att ni kommer att bo tillsammans innebär det att saker som kanske bara tillhör din sambo också blir föremål för utmätning, eftersom sakerna finns hemma hos dig och din sambo. Det är då upp till dig att bevisa för KFM att sakerna tillhör din sambo. Om du inte kan bevisa det så har de rätt att utmäta sakerna (4 kap. 19 § Utsökningsbalken).En risk finns därmed att din sambo blir av med egendom på grund av dina skulder, men din sambo kommer själv aldrig bli direkt betalningsansvarig.Hoppas detta svar var till hjälp för dig! Om fler frågor eller funderingar uppstår är du varm välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får en bank neka insättning av kontanter?

2020-12-18 i EKONOMI
FRÅGA |Bankers godtycke?Detta hände mig häromdagen.Jag och min syster har tömt vårt barndomshem efter våra nu bortgångna föräldrar. I huset så hittade vi ett kuvert och i det låg det 20000 kronor. Dessa delade vi upp där och då, 10 tusen vardera.Min del utav pengarna har sen jag haft liggandes i mitt hem nu under ung ett år.Häromdagen så tog jag 8000 kronor med mig till banken där jag haft konto i drygt 51 år för att göra en kontantinsättning till mitt egna lönekonto.Jag var beredd på att frågor skulle ställas men jag var trygg i mina svar.Jorå frågorna kom om vart pengarna kommer ifrån, jag förklarade händelse förloppet om hur de har hamnat hos mig. Trots det fick jag INTE sätta in pengarna om jag inte kunde verifiera min berättelse med tex kvitto eller annat underlag. Jag erbjöd kassörskan att ringa upp min syster, så kan min syster verifiera att min berättelse stämmer. Men det skulle inte räcka som verifikation enl kassörska bakom disken.Så jag fick gå ifrån banken i oförrättat ärende.Frågan: Har banken rätten på sin sida att agera "domstol" på detta händelse förlopp, samt neka mig rätten att sätta in mina egna pengar på mitt egna konto?Tacksam för svar.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InledningDin fråga är om banker får lov att neka en bankkund att göra en insättning av kontanter på ett bankkonto. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Varför får en bank neka insättning av kontanter?Penningtvättslagen är en lag syftar till att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism. Banker har en skyldighet att bedöma risken för hur deras produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism (2 kap. 1 § 1 st. penningtvättslagen). I denna lag ställs höga krav på att banker ska inhämta uppgifter om sina kunder i enlighet med en princip som kallas för KYC - know your customer. Banker måste därför utföra identitetskontroll och ställa frågor i samband med en transaktion eller tjänst. Om banken inte har tillräcklig kännedom får de inte genomföra transaktionen (3 kap. 1 § 1 st. penningtvättslagen). Lagen är riskbaserad vilket innebär att bankens skyldigheter för att agera enligt lagen varierar beroende på risknivån. Det står inte exakt i lagen hur bankernas rutiner ska se ut i praktiken vilket kan leda till olika arbetssätt i olika banker. En bank måste ställa frågor i samband med en transaktion eller utövande av en tjänst. Det beror på att banken måste kunna göra en bedömning om det finns en risk för penningtvätt eller terrorfinansiering. Banken har därför en skyldighet att fråga en kund var kontanterna kommer ifrån för att kunna agera i enlighet med penningtvättslagen. En bankkund kan styrka var kontanter kommer ifrån genom att exempelvis visa upp kvitton eller andra handlingar som styrker förklaringen.Sammanfattning och rekommendationDin bank måste följa penningtvättslagen som innebär att banken måste ha god kundkännedom om dig samt arbeta på ett sätt som förhindrar penningtvätt eller finansiering av terrorism. Ett led i bankens arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering är att ställa frågor om olika transaktioner. Det är därför bankens uppgift att ställa frågor och de har en rätt att neka insättning av kontanter.Däremot har varit kund i banken i 51 år. Det innebär att banken borde ha en god kundkännedom om dig. Jag rekommenderar att du kontaktar banken igen och ber att får tala med någon annan i personalen. Jag misstänker att din bank har interna rutiner som en del av deras övergripande riskbedömning som kräver att kunder måste kunna styrka kontanternas ursprung om kontanterna uppgår till ett visst belopp. Därför vore det bra att ta kontakt med banken igen och fråga hur du bör göra i din situation med tanke på att du inte har någon dokumentation. Ett annat alternativ är att ta kontakt med en annan bank. Däremot är det viktigt att komma ihåg att banker inte har en skyldighet att ta emot kontanter vars ursprung inte kan styrkas. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att skriva en till!Vänligen,

Finns det några krav för banköverföringar från Chile till Sverige?

2020-12-13 i EKONOMI
FRÅGA |Hejsan, min mor har fått ett arv ifrån Chile som hon vill dela upp mellan mig och min syster. Hon har alla arvs papper från Chile översatta och alla intyg som bekräftar arvet osv. Som jag förstår det handlar det om en vanlig överföring banker emellan när hon vill ge oss gåvan men min fråga är om jag (och syster min) behöver skriva på något från våra banker för att få ta emot gåvan? Någon slags blankett som vi behöver underteckna alternativt som mamma behöver skriva på innan hon ger oss gåvan så att säga?Tacksam för svar.Hälsningar
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget formellt krav på någon blankett för detta ändamål. Det finns inte heller något konkret juridiskt hinder att överföra pengar från utlandet till Sverige, så länge de inte härrör eller är kopplade till brottslig verksamhet. Däremot kan det uppstå problem med att föra in pengarna i Sverige då bankerna är mycket hårda när det gäller överföringar från utlandet. Varför det förhåller sig på detta vis förklarar jag nedan. Frågan regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om utländska transaktioner?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig? Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Kunden, i detta fall mottagaren av arvet, måste kunna visa var pengarna kommer i från. Det är dock viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om kunden kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott. Därmed kan det bli svårt att föra in pengarna till Sverige. Därav är min bästa rekommendation att du vänder dig till din bank för mer information.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vad är en räntefot?

2020-11-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Kan ni förklara vad en en räntefot är?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En räntefot är detsamma som räntesats. Räntefoten/räntesatsen är alltså storleken på räntan; där räntesatsen kommer till uttryck i procent. Denna procentsats brukar avse en viss betalningsperiod eller tidsperiod- vanligen ett år.Vänligen,