Gäller preskriptionslagen även fast det inte finns en skriftlig fordran?

2017-09-07 i Preskription
FRÅGA |Om en person kräver mig tillbaka på en vad hon säger är en skuld och jag betalar av några hundra kronor efter först 12 år men ångrar mig sen att fortsätta betala för det inte finns kvitto på den påstådda skulden, gäller preskriptionslagen då?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här hittar du preskriptionslagen. Preskriptionslagen gäller så fort det finns en skuldPreskriptionslagen gäller oavsett om ni har något skrivet eller inte mellan er, det räcker med att det finns en skuld. I ditt fall kommer det sannolikt bli ord mot ord angående skuldens existens, eftersom det inte finns någon skriftlig fordran. I domstol skulle det vara den andra personen som måste bevisa att en skuld finns. Att du har betalat några hundralappar skulle då kunna användas som bevis som talar för att du står i skuld till henne. (se 1 § preskriptionslagen)När preskriberas en skuld?Skulle det finnas en skuld preskriberas den tio år efter att den uppkom, förutsatt att det inte har skett något s.k. preskriptionsavbrott. Avbrott sker genom att:- du erkänner skulden, till exempel genom att betala en del av den,- du får ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om skulden från den du är skyldig pengar, eller- den du är skyldig pengar väcker talan mot dig, exempelvis vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten.Om något av dessa avbrott sker förlängs preskriptionstiden med tio nya år från då avbrottet skedde. Om något avbrott inte har skett är din skuld preskriberad, vilket innebär att personen inte längre har rätt att kräva dig på pengarna. Har avbrott skett kan skulden fortfarande vara "aktiv" beroende på när avbrottet gjordes. (se 2, 5, 6 och 8 §§ preskriptionslagen)Även om skulden skulle vara preskriberad har du inte rätt att få tillbaka de hundralappar du betalade till henne. (prop 1979/80:119 s. 72)Hoppas du har fått svar på din fråga! Skulle du behöva mer kvalificerad hjälp kring detta är du varmt välkommen att ta kontakt med Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Hur länge är en fordran giltig?

2017-09-04 i Preskription
FRÅGA |Hur länge är en fordran giltig?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag tolkar din fråga rätt så frågar du efter preskriptionstiden för fordringar. Vid preskriptionstid för fordringar så använder vi preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år men undantag gäller för konsumenter, då är preskriptionstiden 3 år, 2 § 1-2 stycket PreskL. Dessa tidsintervaller avser den tid som löpt från och med du fått fordran och det ska inte ha skett något avbrott under denna tid. Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis vara att du betalar del av fordran, betalar ränta eller amortering. Det kan även vara när den som ställt ut fordran skickar ett skriftligt krav om att du ska betala eller väcker talan i domstol, kronofogden etc, 5 § PreskL. Om det sker ett preskriptionsavbrott så börjar preskriptionstiden 10 respektive 3 år återigen löpa från den dagen preskriptionsavbrottet skedde, 6 § PreskL. Alltså… så är en fordrans preskriptionstid 10 år eller 3 år för konsumenter. Detta förutsätter att ett preskriptionsavbrott inte sker under denna tid. När tiden löpt ut så har den som ställt ut fordran inte längre rätt att kräva ut fordran. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan stallägaren komma 10 månader senare med en faktura?

2017-08-30 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har hyrt en stallplats där jag man kan köpa vissa tjänster utöver vad som ingår i stallhyran. stallägaren har inte fakturerat de tjänster jag köpt utöver vad som ingår de senaste 10 månaderna, ingen annan i stallet har heller blivit fakturerade. Nu har jag valt att säga upp min plats o då ska jag betala detta, kan man komma 10 månader senare med en faktura? Vi har alla i stallet frågat varje månad om vi kan få betala det vi köpt men hon säger hela tiden att hennes dator kraschat o inte kan fakturera. Kan man även i efterhand ändra vad som ska ingå i stallhyran men inte göra nya kontrakt där det står vad som gäller nu? Har inte jag rätt till det som står i mitt kontrakt om jag inte skrivit på något nytt?
Anna Holmström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan stallägaren komma med en faktura 10 månader senare?I preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) finns bestämmelser om preskriptionstider. Med preskriptionstid avses hur lång tid som får gå innan en skuld upphör att gälla.Huvudregeln är att preskriptionstiden är tio år (2 § andra stycket PreskL). Föutsatt att stallägaren också är en privatperson, innebär detta i ditt fall att stallägaren kan komma 10 månader senare med fakturan för de övriga tjänster du har köpt.Hur kan man ändra i efterhand vad som ska ingå i stallhyran?Kontraktet som du och stallägaren har ingått är bindande för er båda och ni måste uppfylla era skyldigheter enligt det (pacta sunt servanda). Ni får vidare som huvudregel inte ensidigt ändra villkoren i kontraktet utan samtycke. Om ni däremot kommit överens om att ändra exempelvis vad som ska ingå i stallhyran ska det gälla.

Preskriberad VVS-fordran

2017-08-28 i Preskription
FRÅGA |HejKopplade in vatten o avlopp till komunen för 4 års sedan kan dom kräva 41000 i anslutningsavglft till konsument efter så lång tid Ingen faktura har skickas ut.Jag är privatperson
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Efter 3 år preskriberas fordringar som en näringsidkare (även statlig sådan) har mot konsument. Du behöver alltså inte betala fakturan (2 § andra stycket preskriptionslagen). Det enda sättet de kan tvinga dig att betala genom är om de har gjort ett s.k. preskriptionsavbrott genom att t.ex. skicka ut en faktura tidigare inom 3 år eller meddela att du kommer att få en faktura (5 §). Såvida de inte gjort det behöver du alltså inte betala. Skulle de gå vidare med detta till domstol rekommenderar jag att du talar med en av våra jurister. Klicka här för mer info. Jag ser det dock som högst osannolikt såvida de inte har ett tydligt preskriptionsavbrott, i vilket fall du bör betala fakturan.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Tillåtet att skicka en fordran efter 2 år?

2017-09-06 i Preskription
FRÅGA |HejVi har fått veta att vi får en faktura efter ca 2 år från Telia (för fiber som de har installerat) kan de kräva så långt efter installation? Hur lång tid är max att man kan kräva betalning från Telia .
|Hej!Ja, det är helt okej för dem att skicka en faktura till er efter 2 år. Den generella regeln om preskription av fordringar återfinns i 2 § preskriptionslagen (1980:130), där en fordran preskriberas efter 10 år. Andra stycket i paragrafen reglerar den situation då en näringsidkare har en fordran på en konsument, om fordringen avser en vara eller tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. I detta fall preskriberas fodringen efter 3 år. Ni som konsumenter tillämpar alltså andra stycket, som anger att fordringen som företaget skickat fortfarande är giltig.

Preskription av skatteskulder och andra skulder

2017-08-31 i Preskription
FRÅGA |Hej!För att få preskription av en skatteskuld efter 5 år behöver jag skicka en blankett till kronofogden för att få det preskription eller blir det gjort automatiskt? Hur är det med allmänna måls skulder skall man fylla i en blankett eller blir det gjort automatiskt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du skriver är huvudregeln att skatteskulder preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då fordran förföll till betalning. Det framgår av 3 § i lagen om preskription av skattefordringar m.m. Någon blankett behöver du inte skicka in för att skulden ska preskriberas, utan det sker automatiskt.Även andra skulder preskriberas utan att någon blankett eller påminnelse behöver skickas. Det kan till och med vara så att du som gäldenär kan förlänga preskriptionstiden genom att erkänna skulden till borgenären. När det gäller allmänna fordringar kan preskription nämligen avbrytas genom att exempelvis gäldenären erkänner skulden till borgenären, enligt 5 § preskriptionslagen (PreskL). Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från det att avbrottet skedde. Rör det sig om en vanlig fordran exempelvis, vars preskriptionstid är tio år enligt 2 § st 1 PreskL, och du erkänner skulden efter nio år, börjar en ny tioårsperiod löpa från ditt erkännande. Det finns alltså skäl att inte göra något när preskriptionstiden löper ut. Det är dock givetvis bra om du själv vet när preskriptionstiden löper ut, så att du kan göra en preskriptionsinvändning om du krävs på betalning för en preskriberad skuld.

Bevisbörda vid tvist om lån/gåva samt fordringars preskriptionstid

2017-08-29 i Preskription
FRÅGA |Min mammas Fd kräver nu mig på 22.000 för något han påstår är ett lån för mitt körkort som jag tog för 15 år sedan. Vi kom aldrig överens att det var ett lån men nu när de har separerat vill han ha dom pengarna av mig. Han har skickat in detta till kronofogden och de har bestämt att det ska överlämnas till tingsrätt. Han menar på att det finns en sms konversation mellan oss och det gör det men aldrig att det är ett lån.Kan man ens göra så här och vad händer nu?
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din mammas före detta partner har rätt att få målet prövat i tingsrätten. I domstolen kommer det sannolikt att prövas dels om det över huvud taget finns en fordran eller om överföringen till dig ska betraktas som en gåva. Om tingsrätten finner det bevisat att överföringen utgjorde ett lån kommer de sannolikt att pröva om fordran ska anses preskriberad.Vad gäller den första frågan (alltså om överföringen på 22.000 kr ska ses som lån eller gåva) är det så att du som mottagare av pengarna har bevisbörda för ditt påstående om att det var en gåva (se NJA 2014 s 364). Det innebär att om du inte kan styrka att det var en gåva kommer domstolen gå på din motparts linje och slå fast att pengarna utgjorde ett lån. Exakt vilken bevisning som krävs för att styrka att det var en gåva är inte lätt att säga på förhand. Ett formellt undertecknat gåvobrev är ett mycket starkt bevis men det är fullt möjligt att nå upp till beviskraven även utan ett sådant. Kanske kan SMS-konversationen tydligt tala för att det var en gåva utan att detta sägs uttryckligen?Den andra frågan som aktualiseras är preskription. En fordran är preskriberad 10 år efter att den tillkom om preskriptionen inte avbrutits innan dess (se 2 § första stycket Preskriptionslagen). Preskriptionen kan enbart avbrytas om (se 5 § Preskriptionslagen):1. du som gäldenär tex amorterar, betalar ränta eller på annat sätt erkänner fordran existens2. du som gäldenär får ett skriftligt krav på fordran3. borgenären (din mammas före detta partner) väcker talan mot dig som gäldenär i domstol, hos kronofogden eller i liknande förfaranden.Om en preskription avbryts genom någon av punkterna 1-3 börjar en ny preskriptionstid löpa från den dagen (se 6-7 § Preskriptionslagen). När en fordran är preskriberad kan borgenären inte längre krävs betalning (se 8 § Preskriptionslagen).Sammanfattningsvis: Du har bevisbörda för att överföringen var en gåva. Men med tanke på att fordran är 15 år gammal är den möjligtvis preskriberad eftersom din borgenär inte på något sätt tycks ha påmint dig om lånet förrän nu. Om inget av det som beskrivs i punkterna 1-3 har hänt sedan lånet/gåvan lämnades är fordran alltså preskriberad och du är inte skyldig några pengar.Om du vill ha mer juridisk rådgivning i den uppkomna tvisten rekommenderar jag att du bokar ett möte med vår Juristbyrå.Hälsningar

Brottsligt att skicka preskriberade fordringar?

2017-08-28 i Preskription
FRÅGA |Bör det inte vara olagligt att skicka preskiberade skulder man måste ju kunna komma vidare om man ska kunna driva företag och betala dem men så länge de ligger kvar i postgången blir de förnyade om du tar emot all post. Moment 22.Pratade med en kriminalare på gymet dom är pensionär nu som påstår att man kan anmäla till ekobrottsmyndigheten och få domslut för det är väl bedrägeri av något slag det handlar om.
|Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Huruvida en skuld är preskriberad eller inte finner du i preskriptionslagen här. Huvudregeln enligt 2 § lagen är att en fordran preskriberas 10 år efter dess uppkomst, alternativt 3 år för en konsument i vissa situationer. Konsekvensen är att du helt enkelt inte behöver betala fordringen. Mig veterligen finns det dock inget tidigare fall som berört bedrägeri eller liknande brott pga. att någon har skickat en preskriberad fordran. Det krävs mycket för att uppnå brottet bedrägeri, och bör inte vara tillämpligt i ditt fall.Du som privatperson är alltså inte skyldig att betala.