Återkrav - felaktigt utbetald A-kassa

2017-03-08 i A-kassan
FRÅGA |Har fått ett brev ang fel utbetald a-kassa . Detta har då framkommit i brevet, att jag förstår att jag har skrivit in fel . Men detta pga av felaktig information ifrån a-kassan ifrån början ! Har fått till mej via telefonsamtal med anställd på a-kassan , att : " vid timanställning utan schemaläggning , skall sammanställning av arbetstimmarna överensstämma med arbetstimmarna den aktuella månaden" . Har då skrivit in timmarna ihop under veckorna , så att timmarna stämmer! Detta har då medfört att jag har skrivit in fel , pga information ifrån en av deras anställd och har då nu efteråt förstått att det är fel , men gjorde inte det innan då jag stämplade ? Hur kan jag argumentera om detta ? Tacksam för svar !
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt har du varit i kontakt med en informatör på A-kassan som informerat dig om hur du ska deklarerat dina arbetade timmar, denna information har varit felaktig vilket resulterat i ett återkrav. Jag misstänker att det handlar om att du överskridit dina deltidsdagar genom att fylla i kassakorten felaktigt och på den grunden fått ett återkrav. Du bör begära en omprövning av återkravet. I din omprövningsbegäran rekommenderar jag att du anger att du varit i kontakt med arbetslöshetskassan och grundat ditt agerande på instruktioner från handläggare/informatör samt tillförlitat dig på att den informationen varit korrekt, samt att det i ett sådant läge är oskäligt att kräva tillbaka ersättning.Har du mail-konversationer eller annan bevisning som styrker din kontakt föreslår jag att du även bifogar dessa. Skulle A-kassan ändå avslå din omprövning har du möjlighet att vända dig till förvaltningsrätten och få saken rättsligt prövad. Med vänliga hälsningar

Återkrav från A-kassan

2017-02-18 i A-kassan
FRÅGA |Uppsägning av arbetsgivare (inte önskvärd på arbetsplats). Lyfte A-kassa utan att veta att det var karensdaga. A-kassan kräver återbetalning, hur bär jag mig åt för att få dem att minska beloppet 35500 kr eller att ta bort det helt. Detta var min enda inkomst under den perioden jag fick A-kassa.
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt har du blivit uppsagd från ditt ordinarie arbete och övergått till ersättning från arbetslöshetskassan. Enligt gällande regler skulle du erhålla en sanktionstid på nio veckor innan ordinarie ersättning betalats ut, men att A-kassan på något sätt missat att fatta detta sanktionsbeslut och vid kontroll retroaktivt återkrävt ersättning på 35 500 kr som redan betalats ut?Det du kan göra för att försöka få beloppet nedsatt eller avskrivet är att vända dig med en omprövningsbegäran till arbetslöshetskassans försäkringsjuridiska avdelning. Skulle du inte vinna gehör där, finns alltid möjligheten att överklaga ärendet till förvaltningsrätten. De flesta A-kassor kan även upprätta avbetalningsplaner eller avdrag från kommande ersättning, om det är så att du inte kan betala tillbaka hela beloppet på en gång. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Utträde ur A-kassan

2017-01-31 i A-kassan
FRÅGA |Jag skulle idag säga upp min A-kassa (endast A-kassan) hos IF-metall eftersom jag ska gå över till Unionen pga jag blivit tjänsteman.Dom hävdar att dom endast kan ta emot en skriftlig uppsägan. Men eftersom det är den siste i månaden så kommer dom inte hinna mottaga brevet innan en ny månad startat. Vilket medför att jag kommer att bli debiterad för hela den kommande månaden också.Har dom rätt att neka uppsägan via telefon och mail? Borde jag inte kunna säga upp tjänsten redan samma dag?Mvh Patrik
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. In och utträden ur A-kassan regleras i lag (1997:239) om arbetslöshetskassorna LAK.För att kunna träda ur en A-kassan krävs enligt 40 § LAK en skriftlig utträdesansökan. Så, kassan har full rätt att neka dig rätt till utträde via telefon eller mail. Om IF-metall inte hunnit få in ansökan innan den sista januari, förlängs ditt medlemskap i en månad. Du går dock inte miste om någon ersättningsrätt ifall du skulle bli arbetslös. All medlemstid hos IF-metall räknas med vid inträde till Unionen. Tänk bara på att det inte får bli något glapp mellan utträde i IF-Metall och inträde i Unionen.Begär utträde från den 28 februari och inträde i Unionen från 1 mars. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

A-kassa vid egen uppsägning

2016-11-01 i A-kassan
FRÅGA |Jag har varit sjukskriven ca 6 mån. Hade kontrakt med mitt jobb om att jag skulle på rehab för alkoholproblem. Jag gjorde det 5 v. Tyvärr tog jag återfall, börja en behandling igen men avbröt efter ca halva tiden. Nu har vi enligt överenskommelse bestämt att jag slutar min anställning. Kommer jag bli avstängd från kommunals a-kassa som att jag sagt upp mig själv?
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga, Om du har sagt upp dig utan giltig anledning kan du bli avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar, se 43 b § 1 p. lag om arbetslöshetsförsäkring. Detta innebär att du kan bli utan ersättning de första 45 dagarna. Vad som är en giltig anledning är en bedömningsfråga, men det kan till exempel vara hälsoskäl. Det som kan sägas är att skälen till att man sagt upp sig måste vara starka. Det är därför svårt att på förhand avgöra om alkoholmissbruk är ett giltigt skäl. Jag råder dig att vända dig till din a-kassa så att de kan göra en bedömning i ditt fall om de anser att skälen är giltiga.Med vänlig hälsning,

Sjukskrivning och A-kassa

2017-03-02 i A-kassan
FRÅGA |Jag har under 2015 varit sjukskriven i 6 månader och jobbat 6. Nu är jag arbetssökande. När min a-kassa ska räkna ut min ersättning så tar de mina 6 månaders inkomst och delar den på årets 12 månader, vilket innebär att de halverar min ersättning. Lön för 2016 tar de inte hänsyn till. Är detta ett korrekt förfarande?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetslöshetskassorna ska vid beräkning av ersättning följa lagen om arbetslöshetsförsäkring.När A-kassan beräknar storleken av ersättningen använder man sig av en så kallad ramtid. Denna ramtid baseras normalt på de senaste 12 månaderna, men kan i vissa fall sträckas ut och täcka längre tid tillbaka, dock max 5 år. A-kassan beräknar tidsperioden 12 månader bak i tiden från den dagen du anmält dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen. Exempel på överhoppningsbara perioder är heltidsstudier, värnplikt och perioder med sjukskrivning. 16 § 1 p. ALF Sjukskrivningen måste dock kunna styrkas, exempelvis genom läkarintyg eller ersättning från Försäkringskassan. Du uppger att du varit sjukskriven under sex månader år 2015 och arbetat i sex månader samma år. Jag får också uppfattningen att du arbetat under 2016, men det framkommer inte i vilken omfattning. Om du arbetat heltid under sex månader 2015 har du grundat ett arbetsvillkor (ersättningsperiod) på den grunden. Den läggs sedan ut på en 12-månadersperiod (ramtiden). Har du bara arbetat sex månader de senaste 12 månaderna kommer din ersättning att halveras.A-kassan måste hitta en sysselsättning som de kan räkna in i den andra sexmånadersperioden i ramtiden. Det är svårt att avgöra om handläggaren fattat rätt beslut, baserat på den informationen du uppgett. Men en period av sjukskrivning ska normalt sätt inte räknas in i ramtiden, utan A-kassan ska beräkna efter vad du gjorde innan du blev sjukskriven alternativt efter ditt sexmånaders-jobb. Läs noga på beslutsbrevet vad ersättningsbeslutet grundar sig på för tidsperioder och hur ersättningen beräknats. Har du frågor kring detta bör du kontakta din handläggare. Hoppas du fått ett någorlunda svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Uteslutning ur A-kassan

2017-02-09 i A-kassan
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utesluten från min A-kassa pga. utebliven betalning!Jag avslutade mitt autogiro pga. att jag inte tyckte att jag hade koll på min ekonomi som student. A-kassan låg på detta autogiro, jag har därpå missat tre inbetalningar (vet inte hur), Okt,Nov och Dec. Jag fick en påminnelse daterad 18 Januari att betala återstående skuld. Skulden betalades inom betalningsperioden och en bekräftlese på detta anlände 24 Januari, med överskrift "Bekräftelse av avslutat ärende. // Orsak till beslut: Fullbetalt"I detta brev står inget om utträde. Jag har inte fått någon betalning för Januari eller besked om utträde, utan först senare den 8 Februari, via telefonkontakt med A-Kassan, får jag besked att jag blivit utesluten pga. utebliven betalning. Jag har trotts allt betalt påminnelsen i tid. Jag är väldigt angelägen om att inte få något avbrott i A-kassan då min arbetsmarknad ser mörk ut efter avslutade studier. Har A-kassan rätt att utesluta mig?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetslöshetsförsäkringen är en frivillig försäkring, det är den försäkrade som bär ansvaret för att medlemsavgiften betalas i tid med risk för att medlemskapet i kassan annars upphör. Om jag förstår det rätt har du inte betalat medlemsavgiften under oktober, november och december månad. Kassan ska därför enligt 45 § LAK besluta om att ditt medlemskap ska upphöra från och med 31 december. Ett sådant beslut måste fattas och kommuniceras till den enskilde enligt 47 a LAK.Här verkar det uppstått ett problem, som jag förstår dig har du inte mottagit något beslut om utträde p.g.a. bristande betalning. Om det är så att kassan uteslutit dig från och med den 31 december, har du fortfarande möjlighet att återinträda i kassan från den 1 januari förutsatt att ansökan kommer kassan till handa innan den 31 januari och tidigare skuld är reglerad. Eftersom någon ansökan inte inkommit om inträde har kassan inte skickat åt någon faktura för januari månad. Det du istället mottar den 18 januari är en påminnelse på obetald medlemsavgift. Denna avgift för perioden oktober – december vill kassan fortfarande få betalt för, trots att du lämnat ditt medlemskap från den 31 december. Den 24 januari verkar du ha fått en bekräftelse på att din skuld till kassan nu är reglerad, det betyder inte att du inträtt som medlem igen. Utan att ha alla handlingar framför mig kan jag bara generellt samt baserat på det du meddelat anse att kassan har missat att kommunicera utträde enligt 47 a LAK. För att undvika att få ett glapp i medlemskapet bör du omgående ansöka om återinträde i A-kassan samt begära att återinträdet ska ske från och med den 1 januari med hänvisning till att kassan missat att tillämpa 47 a LAK och inte meddela dig beslut om utträde. Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Behörighetsvillkor för arbetslöshetsförsäkring

2017-01-17 i A-kassan
FRÅGA |Hej.Jag frågar å en kollegas vägnar...Min kollega blev långtidssjukskriven (6 månader) men EJ uppsagd då intentionerna från företagets sida hela tiden har varit att återanställa honom.Totalt har han varit anställd 11,5 månader.Nu har han anmält sig till A-kassan, och i sina uppgifter angett totalt 11,5 månaders anställning (inkl. tiden som sjukskriven). Då fick han beskedet från A-kassan att de 6 månaderna som han var sjukskriven INTE kan tillgodoräknas som anställning, detta trots att han inte var uppsagd eller motsvarande. Det gör att han enligt A-kassan inte är berättigad till full ersättning...Så min fråga är nu denna: vad gäller egentligen kring anställningstid i relation till sjukskrivning???
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är viktigt att skilja mellan allmänna regler om anställningar och regler kring a-kassa, vilket finns främst i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Vad gäller behörighet till ersättning för arbetslöshet, såsom i din kollegas fall, är ALF mest relevant. Enligt 4 § ALF består arbetslöshetsersättningen av två olika delar - en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Behörighetsreglerna för dessa är olika och vilar mycket på huruvida personen är medlem eller inte i en a-kassa. Rätten till grundförsäkringen har icke-medlemmar och medlemmar som inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning, 6 § ALF. Förutsättningar för inkomstbortfallsförsäkring är mer komplicerade. Först och främst skall personen ha varit medlem in en a-kassa under minst 12 månader, detta kallas för medlemsvillkoret, 7 § ALF. Utöver detta ska arbetsvillkoret som framgår i 12-14 §§ vara uppfyllda. Det innebär att personen har under 12 månader omedelbart före arbetslöshetens inträde antigenhaft förvärvsarbete i minst 6 månader med arbete utfört under minst 80 timmar per månad eller haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande 6 månadstid med arbete utfört under minst 50 timmar under varje månad.Nyckelordet är ‘förvärvsarbete’ och det således är viktig hur tiden för förvärvsarbete beräknas. I beräkningen ingår semestertid och vissa andra ledighetstider dock inte tiden personen har varit ledig p.g.a. sjukdom eller tjänstgöring m.m., se 13 § ALF.Således räknas inte sjukskrivningstiden i ALF:s mening av förvärvsarbete. Efter att vi tar bort 6 månaders sjukskrivning från din kollegas anställning har vi bara 5,5 månader av förvärvsarbete kvar, vilket inte uppfyller villkoret för inkomstbortfallsförsäkring. Han har därför bara rätt till grundförsäkringen. Jag vill bara kort nämna att den ovannämnda definitionen av förvärvsarbete i ALF:s mening är inte nödvändigtvis detsamma som definitionen av anställningstid i allmänhet. Som huvudregel räknas anställningstiden från dagen en person ingår anställningsavtal till den dagen avtalet upphör. Således är en arbetstagare fortfarande anställd under sin sjukskrivning, förutsatt att ingen uppsägning eller avskedande har skett.Med vänlig hälsning,

Karenstid a-kassa vid egen uppsägning

2015-12-30 i A-kassan
FRÅGA |Hej! Har en provanställning som upphör i maj, min fråga är, kan jag sluta utan att bli avstäng från À- kassa, då jag inte trivs.
|Hej, och tack för din fråga. I lag om arbetslöshetskassa 43 b § punkten 1 står att den som "utan giltig anledning lämnat sitt arbete" får en karenstid från arbetslöshetsersättning med 45 dagar. Det innebär att man blir utan ersättning de första 45 dagarna, jag antar det är det du menar med avstängd.Vad giltig anledning är blir en bedömningsfråga, men en anledning till att slippa 45 dagarskarensen fast man säger upp sig kan vara att man blir sjuk av sitt arbete. Kraven har dock visat sig vara höga, och det krävs läkarintyg etc. Enbart att man inte trivs med sitt arbete har tyvärr inte ansetts vara giltig anledning. Så ja, om du säger upp dig från din provanställning på grund av att du inte trivs så kommer du bli utan ersättning från a-kassan de första 45 dagarna.