Vilka befogenheter ingår i den fria föräldraförvaltningen?

2021-02-05 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har två barn i under tonåren som har varsitt bankkort med pengar som såklart är derasDär sätter jag och mitt ex in månadspeng och dom brukar få julklappspengar och födelsedagspengar, samt av mig också en liten peng när dom hjälper till här hemmaTyvärr har mitt ex tagit för vana att tömma barnens konto utan att fråga dom, för att "han behöver" vilket också betyder att barnens konto ibland är tomma när dom själv behöver dom. Dom blir såklart väldigt ledsna och såklart så tappar dom tilltron till sin pappa när han beter sig såJag har sagt till flera gånger att han inte får göra det men han fortsätter i alla fallJag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till, som jag förstår så kan jag inte starta ett eget konto som bara jag och barnen, alternativt bara barnen har tillgång till förrän dom är 16 år?Vad säger juridiken om det? Har deras pappa rätt att tömma deras konton hur som helst?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller barns tillgångar för tiden då de är minderåriga appliceras föräldrabalken (FB) och mer specifikt 10 kap. FB om förmyndare. Detta då ett barns vårdnadshavare är förmyndare för barnet, och därigenom även är skyldig att förvalta barnens tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 § FB). Vilka befogenheter har förmyndaren? En förmyndare ska alltid beakta barnets bästa och endast genomföra de åtgärder som bäst kan gagna barnet (12 kap. 3 § FB). Dock finns särskilda regler avseende just föräldrars förmyndarskap i 13 kap. FB. Där stadgas bl.a. att föräldrarna bestämmer över hur tillgångarna ska användas och placeras - den s.k. fria föräldraförvaltningen. Kort sagt innebär detta att föräldrar generellt sett har ett mycket mer fritt åtagande än förmyndare som inte är föräldrar, och de står inte heller under samma kontroll från överförmyndaren som förmyndare i övrigt (jfr 12 kap. 9 § FB). Vad händer när barnen fyllt 16 år? När barnen fyllt 16 år kan de ex. börja förvärvsarbeta genom sommarjobb eller dylikt. Den egendom som barnen då tjänar in i samband med förvärvsarbetet undantas från den fria föräldraförvaltningen, vilket innebär att det som barnet då själv satt in på ett konto inte får förflyttas utan barnets godkännande. Barnet har även rätt att bli underrättad vid viktigare frågor eller åtgärder efter det att denne fyllt sexton (12 kap. 7 § FB). Vad kan du göra? Det som du skulle kunna göra i det här fallet är att begära hjälp från överförmyndaren. Överförmyndaren skulle då kunna begränsa uttagsrätten från barnens konton till ett visst belopp alternativt spärra kontot helt, om så behövs för att trygga förvaltningen. Överförmyndaren skulle även kunna förelägga förmyndarna att upprätta en årsräkning där de redogör för sin förvaltning, om så anses berättigat.Sammantaget har både du och ditt ex fri föräldraförvaltning över barnens egendom så länge de är omyndiga, men om de är en uppenbart okontrollerad situation skulle du kunna kontakta överförmyndaren för vidare hjälp. Det är vanligt att vårdnadshavare som flyttat isär men fortfarande gemensamt utövar förvaltningen inte alltid är ense. Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar,

Utgör det misshandel att ta hål i ett barns öron?

2021-02-01 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Är det olagligt om föräldrar vill ta hål i sin dotters öron men hon vill inte. Kan den som tar hål i hennes öron bli dömd för misshandel ? Kan föräldrarna det också?
Linn Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör enligt min bedömning i första hand barnrätt och därför blir föräldrabalken tillämplig. I andra hand berör den straffrätt och brottsbalken blir tillämplig.Föräldrar har ansvar för vårdnaden av sitt barn om barnet är under 18 år. Jag förutsätter i detta fall att barnet är under 18 år (6 kap. 2 § föräldrabalken). I samma paragraf regleras att föräldrar har ett ansvar för barnets personliga förhållanden. Föräldrarna har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga intressen, men de ska även ta hänsyn till barnets önskemål. Skyldigheten att ta hänsyn till barnets önskemål ökar med barnets ålder (6 kap. 11 § föräldrabalken).En viktig princip inom barnrätten är att man ska ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket föräldrabalken). Även här ska hänsyn tas till barnets vilja och skyldigheten ökar i takt med att barnets ålder och mognad.I svensk rätt finns inget som förbjuder salonger att pierca personer under 18 år. Däremot har Socialstyrelsen uttalat att man inte bör pierca barn under 18 år utan vårdnadshavares samtycke. Detta blir dock inte så relevant för din fråga, då det är barnets samtycke som brister.Vad gäller frågan om detta kan utgöra misshandel, blir brottsbalken tillämplig. För att misshandelsbestämmelsen i 3 kap. 5 § brottsbalken ska aktualiseras måste några objektiva och subjektiva rekvisit uppfyllas.De objektiva rekvisiten som framgår av lagbestämmelsen är att någon ska ha tillfogat någon annan kroppsskada, sjukdom, smärta eller försatt personen i vanmakt eller något annat sådant tillstånd (3 kap. 5 § brottsbalken). Har en person gjort detta så faller handlingen under bestämmelsen om misshandel.Bestämmelsens subjektiva rekvisit måste också vara uppfyllt för att en person ska kunna straffas för misshandel. Detta rekvisit innebär att personen ska ha haft uppsåt till den gärning som faller under straffbestämmelsen. Med detta menas att personen ska ha avsett att göra gärningen, insett vad det innebar eller varit likgiltig inför vad gärningen medför, exempelvis inför att personen skadade en annan person.I det aktuella fall du frågar om kan det bli problematiskt att hävda att personen som arbetar med att pierca öron skulle utfört misshandel med uppsåt, i och med att det är en del av dennes arbetsuppgift och att det inte finns något som förbjuder håltagning i öronen för barn under 18 år. För att det ska bedömas vara en misshandel av föräldrarna skulle det antagligen krävas ordentliga motsättningar från barnets sida, så håltagningen kan bedömas vara en uppsåtlig gärning som orsakat kroppsskada och smärta.SammanfattningDet korta svaret på din fråga är att det inte är olagligt att ta hål i sina barns öron, men att det sedan blir en bedömningsfråga huruvida det är olagligt i det specifika fallet. I din fråga är det alltså av vikt att veta barnets ålder för att bedöma hur man ska ta hänsyn till barnets vilja och önskningar.För att föräldrarna ska anses ha begått en misshandel mot barnet måste de objektiva och subjektiva rekvisiten vara uppfyllda, vilket skulle kunna vara svårt att styrka dels på grund av lagligheten och vanligheten att salonger piercar barn och dels om barnet är så pass liten att hon inte kan uttrycka oviljan.Har du ytterligare frågor eller mer detaljer du undrar över är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Föräldrar som inte kan komma överens om vilka dagar umgänget ska ske

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Min sambo har 2 barn som han träffar varannan helg, detta är överenskommet mellan honom och hans exfru (mamman till barnen och hon har även ensam vårdnad om barnen för att hon ville ha det så och för att inte bråka gick min sambo med på det av olika anledningar) vi bor ca 10 mil enkel resa ifrån barnen. Nu vill mamman som är ensam vårdnadshavare byta helger för att hon skyller på olika anledningar såsom jobb (hon håller sig inte alltid till sanningen och dessutom har hon ett jobb där det skulle finnas möjlighet att byta schema, men vilket hon nu påstår att hon inte kan) min sambo vill inte byta helg av olika anledningar tex byter vi helg kan inte barnen träffa de kompisar dem har fått i vårt område eftersom det är också varannan helg barn. Mamman påstår att hon kan bestämma när min sambo får träffa sin barn och att hon kan bestämma vilka helger som han ska ha barnen. Bara för att vi inte går med på att byta helg som hon vill ha det, hotar hon med att han inte får träffa sin barn/ att barnen inte får komma hit. Dessutom är hon gift med en annan man så hon är inte ensamstående, när hon inte har kunnat köra baren har han ställt upp och hjälpt till, men nu vägrar dem. Föra några år sedan ville hon byta helg för att det skulle passa henne och vi gjorde det för att det gick för oss då var det inga problem men bara för att vi inte vill/kan så ställer hon till med storbråk och påstår att hon bestämmer när han ska ta barnen.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Boendeförälder ska därför inte förhindra en kontakt mellan barnet och den andra föräldern. Finns det en dom eller ett skriftligt avtal som är godkänt av socialnämden där dagarna för umgänget regleras är det de dagarna som ska följas. Har föräldrarna bara en muntlig överenskommelse och inte själva kan komma överens om hur umgänget ska se ut råder jag de att få detta fastslaget i en dom eller ett avtal. Föräldrarna kan hos familjerätten i sin kommun via samarbetssamtal få hjälp att lösa frågan om hur umgänget ska se ut, där kan man även skriva ett rättsligt bindande umgängesavtal som exempelvis reglerar vilka dagar barnet ska ha umgänge med föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Jag rådet först och främst föräldrarna att via samarbetssamtal hos familjerätten försöka lösa hur umgänget ska se ut. Om boendeföräldern helt försöker hindra pappan från att träffa barnen kan hon göra sig skyldig till umgängessabotage vilket är en indikation på att vårdnaden bör ändras.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan en vårdnadshavare ta med barnet på en resa utomlands?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Mitt ex och jag har gemensam vårdnad av vår dotter och jag fick precis reda på att hon tagit med vår dotter utomlands (Norge) på semester förra sommaren under pandemin utan min vetskap. Har hon rätt att göra det?Mvh Calle
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). När vårdnadshavarna inte bor tillsammans måste en vårdnadshavare självständigt kunna besluta i frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet. Den dagliga omsorgen berör exempelvis vilken mat barnet ska äta, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid hos föräldern. Även kortare resor till utlandet anses omfattas i den dagliga omsorgen och är därför tillåtna utan den andra vårdnadshavarens samtycke så länge resan håller sig inom de dagar barnet ska tillbringa hos den ena föräldern.Ditt ex har således i egenskap av vårdnadshavare rätt att ta med barnet på kortare resor utomlands utan att behöva rådfråga dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ta hål i örat barn misshandel?

2021-02-03 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, kan föräldrarna eller den som tar hål dömas för barnmisshandel om de ta hål i sin dotters öron mot hennes vilja?
Oscar Rudén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör enligt min bedömning i första hand barnrätt och därför blir föräldrabalken tillämplig. I andra hand berör den straffrätt och brottsbalkenblir tillämplig.Föräldrar har ansvar för vårdnaden av sitt barn om barnet är under 18 år. Jag förutsätter i detta fall att barnet är under 18 år (6 kap. 2 § föräldrabalken). I samma paragraf regleras att föräldrar har ett ansvar för barnets personliga förhållanden. Föräldrarna har en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga intressen, men de ska även ta hänsyn till barnets önskemål. Skyldigheten att ta hänsyn till barnets önskemål ökar med barnets ålder (6 kap. 11 § föräldrabalken).En viktig princip inom barnrätten är att man ska ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § första stycket föräldrabalken). Även här ska hänsyn tas till barnets vilja och skyldigheten ökar i takt med att barnets ålder och mognad.I svensk rätt finns inget som förbjuder salonger att pierca personer under 18 år. Däremot har Socialstyrelsen uttalat att man inte bör pierca barn under 18 år utan vårdnadshavares samtycke. Detta blir dock inte så relevant för din fråga, då det är barnets samtycke som brister.Vad gäller frågan om detta kan utgöra misshandel, blir brottsbalken tillämplig. För att misshandelsbestämmelsen i 3 kap. 5 § brottsbalken ska aktualiseras måste några objektiva och subjektiva rekvisit uppfyllas.De objektiva rekvisiten som framgår av lagbestämmelsen är att någon ska ha tillfogat någon annan kroppsskada, sjukdom, smärta eller försatt personen i vanmakt eller något annat sådant tillstånd (3 kap. 5 § brottsbalken). Har en person gjort detta så faller handlingen under bestämmelsen om misshandel.Bestämmelsens subjektiva rekvisit måste också vara uppfyllt för att en person ska kunna straffas för misshandel. Detta rekvisit innebär att personen ska ha haft uppsåt till den gärning som faller under straffbestämmelsen. Med detta menas att personen ska ha avsett att göra gärningen, insett vad det innebar eller varit likgiltig inför vad gärningen medför, exempelvis inför att personen skadade en annan person.I det aktuella fall du frågar om kan det bli problematiskt att hävda att personen som arbetar med att pierca öron skulle utfört misshandel med uppsåt, i och med att det är en del av dennes arbetsuppgift och att det inte finns något som förbjuder håltagning i öronen för barn under 18 år. För att det ska bedömas vara en misshandel av föräldrarna skulle det antagligen krävas ordentliga motsättningar från barnets sida, så håltagningen kan bedömas vara en uppsåtlig gärning som orsakat kroppsskada och smärta.SammanfattningDet korta svaret på din fråga är att det inte är olagligt att ta hål i sina barns öron, men att det sedan blir en bedömningsfråga huruvida det är olagligt i det specifika fallet. I din fråga är det alltså av vikt att veta barnets ålder för att bedöma hur man ska ta hänsyn till barnets vilja och önskningar.För att föräldrarna ska anses ha begått en misshandel mot barnet måste de objektiva och subjektiva rekvisiten vara uppfyllda, vilket skulle kunna vara svårt att styrka dels på grund av lagligheten och vanligheten att salonger piercar barn och dels om barnet är så pass liten att hon inte kan uttrycka oviljan.Har du ytterligare frågor eller mer detaljer du undrar över är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänliga hälsningar,

Umgänge och umgängesavtal

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Jag och mitt ex har gemensam vårdnad av vår femårige son, hon är boendeföräldrer då jag jobbat mycket utomlands det senaste 1,5 året. Nu har jag blivit erbjuden en tjänst i Sverige i samma kommun där hon bor och jobbar. Min nya tjänst innebär helgtjänst, nattjänst samt skift arbete. Hennes tjänst är kontorstid Måndag-Fredag.Frågan om umgänge har rests och kan snabbt konstatera att det inte går att ha varannan vecka vilket vi haft när jag varit hemma på längre semester.Anledningen till att det inte går är rent schematekniskt då det han går i "vanlig" förskola och det är kö till OB förskola.Jag har föreslagit att vi då får lösa det efterhand när det går rent logistiskt att lösa, dvs 2 dagar här och ett par dagar där etc. Det är inte optimalt men den enda lösningen jag ser då varanann helg eller dylikt inte heller är möjligt i hennes ståndpunkt.Vad har jag då för rättighet/skyldighet samt viktigast vad är vår sons rättighet att kunna umgås med båda föräldrarna utifrån de förutsättningar som finns?Det känns spontant orimligt att jag skall behöva tacka nej till jobb och då eventuellt mista ersättning eller kunna anförskaffa mig en bostad för att jag inte kan gå med på hennes krav på varannan vecka. Vart vänder jag mig för att få klarhet i detta och eventuellt något avtal avdömt då det är lite bråttom och en gemensam väg känns långt borta.Tacksam för svar.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och ditt ex kan själva komma överens om hur umgänget ska se ut om ni inte har umgänget reglerat i ett rättsligt bindande avtal eller dom. Kan ni inte komma överens om hur umgänget ska se ut går det att få hjälp med frågan via samarbetssamtal i familjerätten som finns i er kommun. Där kan ni även skriva ett umgängesavtal som reglerar exempelvis vilka dagar umgänget ska ske. Umgänget kan även regleras i en dom (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Jag rekommenderar er i första hand att ta kontakt med familjerätten i er kommun för att tillsammans försöka lösa umgängesfrågan. Där kan ni även få hjälp att skriva ett umgängesavtal, avtalet får samma rättsverkan som en dom om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Föräldrars bestämmanderätt

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Mitt ex är på väg att flytta ca 40 mil från den nuvarande hemkommunen där vi bor.Vi har delad vårdnad idag 50/50. Vad händer med boende, barnbidrag, skola etc?Barnen vill bo kvar med oss (pappan) och inte flytta. Kommer vi fortfarande ha gemensam vårdnad, tänker på val av skola etc? Hur mycket kan hon bestämma på 40 mils avstånd gällande barnens bästa?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över en förälders bestämmanderätt över sina barn. För att besvara frågan vänder vi oss till Föräldrabalken. Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska beslut om vårdnad, boende och umgänge tas med utgångspunkt i barnets bästa. En presumtion är att barnet ska ha god kontakt med båda sina föräldrar.I SOU 1997:116 poängteras det ett flertal gånger att barnets bästa hänger starkt ihop med principen om barnets rätt att komma till tals, som anges i barnkonventionens tolfte artikel. Det innebär att barnet har rätt att uttrycka sina åsikter i bland annat frågor som berör de samt att barnets åsikter ska få betydelse, med hänsyn till barnets ålder och mognad.Då du och modern har gemensam vårdnad ska ni bestämma i frågor som rör ert barn gemensamt (6 kap. 13 § föräldrabalken). När det förekommer svårigheter om att ta gemensamma beslut vänder man sig i första hand till socialtjänsten för att gå på samarbetssamtal för att kunna komma överens om större beslut, som i detta fall eran dotters boende (6 kap. 18 § föräldrabalken).Det ska poängteras att denna rätt till bestämmande över barnet inte försvinner på grund av stort avstånd mellan förälder och barnet. Denna bestämmanderätt försvinner endast helt när barnet är myndigt i frågan. i viktiga frågor rörande barnet har därför ditt ex lika stor bestämmanderätt som du har. Hoppas att de var svar på din fråga! Mvh

Kan jag själv byta umgängesdagar?

2021-01-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan har via domstol idag ensam vårdnad sedan ett halvår tillbaka. då när dommen skrevs så står det i pappret att barnet ska vara hos mamman varje ojämn helg . Men nu har det blivit annorlunda med jobbet så vill byta helg ,kan jag göra det själv ?eller måste man till tingsrätten för att ändra det?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni fått en dom med fastslaget umgänge måste domen följas. Försöker du hindra umgänget med mamman på hennes umgängesdagar kan du göra dig skyldig till umgängessabotage. Det enklaste för att slippa gå via rätten är att du tillsammans med mamman försöker få till en ändring av dagarna då hon träffar barnet. Familjerätten i er kommun kan via samarbetssamtal hjälpa er i frågan och upprätta ett umgängesavtal där de nya dagarna regleras. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Mitt råd till dig är att du i första hand försöker prata med mamman om en ändring av dagarna och tillsammans skriva ett nytt umgängesavtal som reglerar de nya umgängesdagarna. Du kan inte självständigt hindra mamman från att träffa barnet de dagarna hon har rätt till umgänge via dom utan att riskera att göra dig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan få långtgående konsekvenser, exempelvis är det en indikation på att vårdnaden bör ändras.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar