giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

2020-12-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |¨Dear Sir/MadameWe are a married couple, I am Swedish my wife US citizen. No children.We have a Prenup registered in Sweden at "Skatteverket".Our question is;Can we add a registered "contract" to the existing Prenup(äktenskapsförord)saying that in case of a divorce I Jan Hygrell will support my wife with $1.000 thousand american dollars on a monthly basis for life.Kind Rgds
Jakob Westling |Dear sir, thank you for picking lawline with this urgent matter. The answer at hand will be centered around äktenskapsbalken which regulates the dealings and proceedings a married couple can contract with each other. It is important to note here, that contracts that regulate property and assets within a marriage with the express purpose of dividing assets after death or divorce is wholly in the realm of family law. This ultimately means the normal "freedom" individual private actors possess in drawing up contracts or dealing with other private actors are limited to the rules set by family law. These types of procedures are placed because the state concerned puts marriage as a vital interest that is to be protected. Mostly it's a question of frivolous contracts which do not rize to the correct standard, or contracts which burdens one party more than the other. This goes to say that prenups are fully in the dominion of family law. Which means Prenups have to follow the strict procedure mandated by äktenskapsbalken.The seventh chapter of the aforementioned statute regulates which type of contract a married couple can establish, which singles out äktenskapsförord. A äktenskapsförord can only regulate assets you own, or will own before a divorce or death. I can not obligate one party to continuously pay maintenance payments for a prescribed timeframe.Swedish courts would with all certainness strike down such a contract as void if presented.

När kan ett fullmaktsäktenskap erkännas på grund av synnerliga skäl?

2020-12-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Fråga gällande fullmaktsäktenskap. För att ett fullmaktsäktenskap ingått i en främmande stat ska erkännas i Sverige fordras enligt 1 kap. 8 a § andra stycket lagen (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) att det föreligger "synnerliga skäl". Vilka faktiska omständigheter kan i praktiken utgöra synnerliga skäl för att ett sådant äktenskap ska erkännas?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill ha konkreta exempel på situationer då "synnerliga skäl" för att ett fullmaktsäktenskap ska vara giltigt kan tänkas föreligga. Regler om fullmaktsäktenskap finns, precis som du skriver, i lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden och förmynderskap (hädanefter IÄL). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar. Jag kommer även, i viss mån, att hänvisa till lagens förarbeten.FullmaktsäktenskapEtt fullmaktsäktenskap är ett äktenskap som har ingåtts utan att båda parter varit samtidigt närvarande vid äktenskapets ingående. En eller båda parter har istället företrätts av någon annan vid vigseln. I Sverige är det inte möjligt att ingå fullmaktsäktenskap. För att på ett giltigt sätt ingå äktenskap i Sverige krävs det att båda parterna närvarar vid vigseln (4 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta anses vara nödvändigt för att kunna säkerställa att det faktiskt är parternas vilja att ingå äktenskapet. Som huvudregel är inte heller fullmaktsäktenskap som har ingåtts utomlands giltiga i Sverige (1 kap. 8 a § 1 stycket IÄL). Detta till trots finns det vissa omständigheter då sådana äktenskap kan vara giltiga.Synnerliga skälFör att ett fullmaktsäktenskap som har ingåtts utomlands (och där minst en av parterna vid tidpunkten var svensk medborgare eller hade sin hemvist i landet) ska erkännas i Sverige måste det föreligga synnerliga skäl att erkänna äktenskapet (1 kap. 8 a § 2 stycket IÄL). Vad som kan utgöra synnerliga skäl i IÄL:s mening är emellertid inte helt lätt att avgöra. I lagens förarbeten ges det få konkreta exempel och det överlämnas till rättstillämpningen att utveckla vad som kan falla in under begreppet (prop. 2013/14:208, s.136). Det går dock att utläsa att undantaget ska tillämpas restriktivt och att det, i princip, krävs att ett "nekat erkännande i det enskilda fallet medför allvarliga konsekvenser för paret eller att det annars framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet" (prop. 2013/14:208, s.135).Vidare framgår det att det faktum att makarna har varit gifta länge, att de har barn tillsammans eller att de frivilligt har ingått äktenskapet, i sig, inte kan anses utgöra synnerliga skäl för att ett fullmaktsäktenskap ska erkännas. Sådana omständigheter kan dock vara bidragande orsaker till att det anses föreligga synnerliga skäl i ett enskilt fall. Som ett exempel på en situation då synnerliga skäl kan tänkas föreligga ges däremot då makarna har varit tvungna att ingå äktenskapet genom fullmakt på grund av att det "förelegat omständigheter som allvarligt och långvarigt hindrat dem från att frivilligt ingå äktenskap genom samtidig närvaro" (prop. 2013/14:208, s.136). Synnerliga skäl för att ett fullmaktsäktenskap ska godkännas kan därför tänkas föreligga då parterna under en längre tid har varit förhindrade att samtidigt närvara vid vigseln på grund av sjukdom eller krig.SammanfattningFullmaktsäktenskap som har ingåtts utomlands är som regel ogiltiga. I undantagsfall kan de erkännas om synnerliga skäl föreligger. Undantagsregeln ska tillämpas restriktivt och det är svårt att spekulera i vad som kan komma att bedömas vara synnerliga skäl i ett enskilt fall. Synnerliga skäl för att ett fullmaktsäktenskap ska erkännas kan dock föreligga då det har varit omöjligt för makarna att ingå ett äktenskap genom samtidig närvaro på grund av långvarig sjukdom eller krig. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Vänligen,

Är pengarna från mitt företag enskild egendom?

2020-12-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min man gjorde ett äktenskapsförord när jag var delägare i ett företag där det framgår att företaget är min egendom. Nu har jag sålt företaget och frågan är då om pengarna jag fick för det är min egendom? I övrigt har vi gemensam ekonomi. Försäljningspengarna satte jag in på ett konto där det tidigare finns en minde summa av gemensamma pengar. Från detta konto har det nu övergått till olika fonder. Vad gäller?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Surrogat till enskild egendomEtt av sätten att göra egendom till enskild är att föreskriva det i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § första punkten äktenskapsbalken (ÄktB)). Den egendom som ersätter någon annan (i det här fallet pengarna som ersätter företaget) kallas för surrogat. I äktenskapsbalken finns en tolkningsregel om surrogat. Surrogat till enskild egendom är också enskild egendom, om inget annat har föreskrivits (7 kap. 2 § sjätte punkten). Utgångspunkten är alltså att pengarna också är enskild egendom.Sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgodsFrågan är om pengarna blev till giftorättsgods när de sattes in på samma konto som det fanns gemensamma pengar på.I rättsfallet NJA 1992 s. 773 hade en man satt in pengar som var hans enskilda på ett gemensamt konto, där de hade sammanblandats med makarnas gemensamma pengar. Högsta domstolen (HD) dömde att pengarna inte längre var enskild egendom efter sammanblandningen. HD uttalade dock att sammanblandning inte alltid innebär att enskild egendom blir giftorättsgods. Makarna kan t.ex. genom bokföring hålla isär de olika sorternas egendom. I fallet hade dock kontot löpande använts för in- och utbetalningar, vilket innebar att man inte kunde hålla isär pengarna.Beroende på hur du och din man använder kontot kan pengarna alltså ha slutat vara din enskilda egendom.AvkastningDu nämner att du investerat dina pengar i fonder. Om pengarna fortfarande skulle vara enskild egendom kommer fonderna också vara det. Det gäller dock inte för din avkastning ifall fonderna skulle öka i värde. Detta beror på att avkastning av enskild egendom, till skillnad från surrogat, antas vara giftorättsgods om inget annat har föreskrivits (7 kap. 2 § sjätte punkten ÄktB).Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att dina fonder är enskild egendom om de inte sammanblandats på ert gemensamma konto, men att avkastningen på fonderna inte är det.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är egendom som ersatt enskild egendom också enskild?

2020-12-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min fru är gifta och har ett äktenskapsförord registrerat 1996, där det står: "Undertecknade X och Y, som avser att ingå äktenskap med varandra, överenskommer härmed att all den egendom, som någon av oss nu äger eller senare kommer att förvärva på vad sätt det vara må, samt all den avkastning av sådan egendom, skall vara respektive enskilda egendom, i vilken den andre maken inte äger giftorätt."Min egendom består av den fastighet vi bor i tillsammans idag och som förvärvades av mig innan vi kände varandra, dvs hon flyttade in till mig en tid innan giftermålet ägde rum 1996.Nu står vi i begrepp att avyttra denna fastighet samt att med den vinst som uppstår, förvärva en ny fastighet att bo i tillsammans.Fråga: Vad händer med ägandeförhållandet genom denna transaktion, med hänsyn taget till äktenskapsförorden, dvs. fortsätter den nya fastigheten samt eventuell reavinstbelopp att vara min enskilda egendom i fortsättningen genom ingånget äktenskapsförord, eller måste vi upprätta ett nytt förord för att den nya fastigheten fortfarande ska gälla som min enskilda egendom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa äktenskapsbalken (ÄktB).Enskild egendomEgendom kan bli enskild istället för att vara giftorättsgods genom till exempel ett äktenskapsförord mellan makarna (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Det är också möjligt för makarna att upprätta ett nytt äktenskapsförord för att göra egendomen till giftorättsgods igen.För sådan egendom som trätt i den enskilda egendomens ställe, till exempel pengar från försäljning av enskild egendom, är huvudregeln att det också är enskild egendom (7 kap. 2 § 6p ÄktB). Detta gäller så läge inte något annat framgår av den rättshandling, till exempel äktenskapsförordet, som gjorde egendomen enskild från början.SlutsatsDetta innebär att om du säljer din enskilda egendom för att köpa något nytt för pengarna kommer även detta vara enskild egendom, så länge ni inte i äktenskapsförordet avtalat att något annat ska gälla. Det kan bli lite rörigare om den nya egendomen inte endast finansieras med egendom som är enskild utan även med egendom som är giftorättsgods. Detta har tagits upp i ett par rättsfall i Högsta domstolen, till exempel NJA 1978 s. 526 och NJA 1995 s. 577 (om du är intresserad av att läsa lite mer om detta). Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Enskild egendom genom äktenskapsförord

2020-12-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag o min fru ska bli särbo men fortsätta vara gifta. Min fru ska köpa en bostadsrättslägenhet och jag ska lösa ut henne från vår gemensamma fastighet som vi idag äger hälften var av. Vi har sedan tidigare ett äktenskapsförord där var o en äger sitt som vardera maken ej har giftorätt till. Vi har därmed ej någon egendom som utgör giftorättsgods. Fin fru kommer vara skriven i den nya bostadsrätten och jag i våra nuvarande fastighet. Min fråga är om min fru kommer ha någon rätt till den idag gemensamma fastigheten som jag löser ut henne ur i framtiden och om jag kommer kunna sälja den utan hennes samtycke
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni har skrivit ett äktenskapsförord där ni avtalat om att all egendom utgör enskild egendom. Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av Äktenskapsbalken (ÄktB).Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är den egendom som ska ingå i eventuell bodelning. Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom, (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild på olika sätt, bland annat genom äktenskapsförord, (7 kap. 2 § p.1 ÄktB). Det som utgör enskild egendom ska alltså inte ingå i bodelningen. Om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom har ingenting att göra med om den ägs ensamt av ena maken eller tillsammans med någon.För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs att det är skriftligt, undertecknat av båda makarna och är registrerat hos Skatteverket, (7 kap. 3 § ÄktB).Under förutsättning att ni i ett giltigt äktenskapsförord har avtalat om att er nuvarande fastighet kommer att vara din enskilda egendom efter att du har köpt ut henne, så kommer den inte att ingå i bodelningen och din fru kommer inte ha någon rätt till den.Din makes arvsrätt påverkas dock inte av om viss egendom är enskild. Vill du inte att hon ska ärva fastigheten måste du upprätta ett testamente.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan enskild egendom uppstå på annat sätt än genom äktenskapsförord?

2020-12-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Jag undrar . Jag är gift särbo. Min man har en gård som han nu sålt som är hans enskilda egendom som han sa innan vi gifte oss att den inte va nu har han sålt gården till ett värde på13 miljoner. Vi har inte skrivit äktenskapsförord. Jag anade att han velat lura mig hela tiden. Har jag någon rätt till hans gård vilket han påstått från början?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om äktenskap hittar du i äktenskapsbalken.När blir giftorättsgods enskild egendom?Vid äktenskap gäller som utgångspunkt att all egendom som makarna äger förvandlas till giftorättsgods, och därmed blir gemensam egendom. Detta gäller oavsett när egendomen införskaffades, och oberoende av vilken make som står som ägare. För att ändra status på egendom från giftorättsgods till enskild egendom krävs det exempelvis att makarna upprättar ett äktenskapsförord, men det kan också ske genom gåva eller arv. Av gåvan eller testamentet ska det i sådana fall följa ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Detsamma gäller förmånstagarförordnanden vid försäkringar (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vad som träder istället för enskild egendom, alltså exempelvis pengar vid försäljning, är likaså enskild egendom.Du skriver att ni inte har skrivit ett äktenskapsförord, och därmed måste något utav de andra möjliga alternativen att omvandla giftorättsgods till enskild egendom finnas i ditt fall. Alltså att din man fått gården i gåva eller via testamente med villkor om att den ska vara hans enskilda. Att ni för tillfället är särbos har ingen betydelse så länge ni är gifta. Egendom som tillhör någon utav er kommer fortfarande som utgångspunkt att betraktas som giftorättsgods.SammanfattningDu har rätt till gårdens värde om den inte är enskild egendom på grund av gåva eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens (d.v.s. din särbo som du är gift med) enskilda egendom.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Behöver jag skriva ett äktenskapsförord då lägenheten införskaffades innan äktenskapet?

2020-12-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag äger sedan flera år en bostadsrätt och nu har min make flyttat in. Jag köpte lägenheten innan jag träffade min dåvarande pojkvän som nu är min make. Han betalar halva avgiften till bostadsrättsföreningen (inget på lånet eller amorteringen). Vi har ett äktenskapsförord påskrivet även av vittnen men ej skickat in till skatteverket. Behöver jag skriva ett avtal med min make gällande min lägenhet eller kommer den alltid vara min om vi skiljer oss. Dvs. kan han kräva något av lägenheten på något sätt att den även tillhör honom?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om äktenskap hittar du i äktenskapsbalken.Hur påverkas lägenheten av äktenskapet?Alla tillgångar som gifta makar äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Denna uppdelning får betydelse i samband med bodelning vid skilsmässa eller ena makens dödsfall, eftersom makarna då ska dela lika på det gemensamma giftorättsgodset. Enskild egendom ingår däremot inte i likadelningen, utan förblir orörd och endast den ena makens. Som utgångspunkt gäller att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det har ingen praktisk betydelse vem av makarna som har införskaffat viss egendom, står som ägare eller om egendomen införskaffades innan äktenskapet - när man är gift anses all egendom vara giftorättsgods. Det innebär att lägenheten är giftorättsgods, trots att du införskaffade den innan äktenskapet.Kan lägenheten göras till enskild egendom?Som makar kan man emellertid avtala om att viss egendom ska vara enskild istället för giftorättsgods. Det krävs då att makarna tillsammans upprättar ett äktenskapsförord om att egendom som tillhör någon av dem ska vara den ena eller den andras enskilda egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan du alltså ändra lägenhetens status från giftorättsgods till enskild egendom. Ett äktenskapsförord blir formellt giltigt när det har upprättats skriftligen, daterats, undertecknats av makarna och registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Äktenskapsförordet börjar gälla från och med den dag då det ges in till Skatteverket.SammanfattningEftersom lägenheten är giftorättsgods så kommer dess värde att fördelas lika mellan er vid skilsmässa eller ena makens dödsfall. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt krävs det att det skickas in till Skatteverket. Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Gifta sig med utlänning och det tillfälliga inreseförbudet

2020-12-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,min fästman är amerikansk medborgare och bor i USA. Vi planerade att gifta oss i år, men pga covid var vi tvungna att skjuta upp bröllopet. Vi försöker nu se om han kan komma till Sverige på besök. Jag har egentligen två frågor: 1. Kan vi gifta oss i Sverige om han är här som besökare? 2. Pga covid-restriktioner, kan han komma till Sverige på besök för ett giftermål för att sedan åka hem till USA igen? Vi planerar att tillsammans flytta till USA inom en snar framtid men vi vill gifta oss i Sverige först.
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!Fråga 1Ingående av äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). För att ingå ett giltigt äktenskap i Sverige krävs endast följande; Parterna ska vara över 18 år (ÄktB 2:1); Parterna ska inte vara nära släkt (ÄktB 2:3); Parterna ska inte vara gifta eller partners i ett registrerat partnerskap sedan tidigare (ÄktB 2:4). Det finns inga krav på att den som gifter sig i Sverige ska vara svensk medborgare eller ha något annat tillstånd. Det är alltså helt okej att din man bara är här på besök när ni ska gifta er.Fråga 2Coronarestriktionerna ändras i hög takt i dessa tider. Mitt svar har därför inte en särskilt lång hållbarhet. Utifrån dagens läge ser det inte ut som att din make kan komma hit, eftersom regeringen nyligen förlängde inresestoppet till den 22 december. Undantag görs för vissa länder och för vissa ändamål men inte för personer som reser in från USA eller för ändamålet att gifta sig. Jag råder dig att hålla ut tills restriktionerna lättar.Hoppas att du fick svar på dina frågor!