Kan min syster kräva hälften av värdet på min mammas gåva till mig när min mamma går bort?

2021-10-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Om min mamma vill ge mig hennes fonder på 2 miljoner men inte till min syster kan hon bara skriva/föra över dem till mig? Hon är fullt frisk.Kan min syster kräva hälften av värdet på fonderna när min mor går bort?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din syster kan kräva hälften av värdet på fonderna som din mor vill ge bort till dig.Förskott på arv?Din fråga aktualiserar regler om förskott på arv. Gåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 §).Med bröstarvinge avses arvlåtarens avkomling (ÄB 2 kap. 1 §). I ditt fall är du bröstarvinge och din mamma arvlåtare. Detta innebär att gåvor som din mamma ger dig ska betraktas som ett förskott på arv. Dock kan denna presumtion brytas om din mamma anger att gåvan inte ska anses utgöra förskott på arv, detta kan hon lösa genom att exempelvis skriva det i ett gåvobrev eller testamente. Om fonderna skulle räknas som förskott på arv kommer det värdet som fonderna har att adderas till din mammas tillgångar (ÄB 6 kap. 5 §) och sedan kommer du och din syster ha rätt till 1/2 var av arvet vilket utgör er arvslott. Det du sedan redan har fått kommer att dras av från din arvslott. D.v.s om exempelvis din mamma har tillgångar värda 1 miljon och du har erhållit fonder värda 2 miljoner, så kommer dessa 2 miljoner att adderas med hennes tillgångar på 1 miljon så att hon sammanlagt beräknas inneha tillgångar värda 3 miljoner. Du och din syster kommer att ha rätt till hälften var vilket är 1,5 miljoner var. Detta innebär att du har fått en halv miljon för mycket. Om så skulle vara fallet att du har erhållit ett överskott så är du enligt ÄB 6 kap. 4 § inte skyldig att återbetala överskottet som du fått. Du kommer att få behålla fonderna värda 2 miljoner men kommer inte att få några tillgångar utöver det eftersom du redan har fått ett överskott. Detta gäller som sagt om det skulle vara så att fonderna bedöms utgöra förskott på arv.Sammanfattningsvis kan din syster inte kräva hälften av värdet på fonderna om din mamma har föreskrivit att fonderna inte ska räknas som förskott på arv.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

När kan man jämka ett testamente? Gåva eller förskott på arv? och vad händer om min far dör före min mor?

2021-07-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Mina gamla föräldrar är gifta. Min far har stått som ensam ägare av deras villa. De har två vuxna söner, A och B (jag). Nyligen fick jag erfara att lagfarten på villan just blivit överförd på min bror, son A, som nu står inskriven som ägare. Samtidigt har pappa upprättat ett testamente vars enda innehåll är att villan i sin helhet skall tillfalla son A, och en framtidsfullmakt, även där står samma son A som fullmaktstagare. Son B. finns ej omnämnd.Jag har förstått att pappa gjort detta i syfte att undanhålla mig, den andre bröstarvingen, son B, min laglott.Några andra dokument eller betydande egendom finns ej, och min mor är dessutom fortfarande i livet.1. Kommer son B att kunna jämka testamentet när villan redan blivit formellt inskriven på son A? 2. Skall villan räknas som gåva, eller förskott på arv?3. Vad gäller om min far dör före min mor?
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar dina frågor.När kan man jämka ett testamente?Din första fråga är om du kommer kunna jämka testamentet som din far har ordnat. Eftersom du är son till testatorn (din pappa) räknas du som bröstarvinge och har därmed rätt till din laglott (2 kap. 1 § ÄB). För att du inte ska förlora din laglott måste du därmed begära jämkning av testamentet i enlighet med 7 kap. 3 § ÄB. Det du behöver göra är att säga till testamentstagaren (din bror) att du vill få ut din laglott eller framföra ett laglottsanspråk hos tingsrätten (om det uppstår en tvist mellan er). Du måste dock begära jämkning inom sex månader från att du delgivits testamentet, d.v.s. när du fått ta del av testamentet (14 kap. ÄB). Om ett sådant anspråk inte har framförts inom sex månader blir testamentet gällande och du förlorar din rätt till laglotten, men fram tills dess har du alltid rätt att begära jämkning. Gåva eller förskott på arv?Din andra fråga är om villan ska räknas som gåva eller förskott på arv. Det som en förälder ger bort i gåva till sitt barn ska räknas som förskott på arv om det inte anges särskild att gåvan inte ska räknas som det (6 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är således att gåvan ska ses som ett förskott på arv såvida det inte står att gåvan inte ska räknas som det eller om det anges i testamentet. Det verkar som att din far i ditt fall har nämnt i testamentet att villan ska räknas som en gåva och inte förskott på arv.Vad händer om min far dör innan min mor?Din tredje fråga rör vad som händer om din far dör före din mor. Om din far är gift när han avlider är det hans make som ärver egendomen först (3 kap. 1 § ÄB). Ett undantag från detta är om den avlidna maken upprättat ett testamente, vilket är så fallet nu. Detta innebär att det inte är din mor som kommer ärva villan efter din far eftersom din far har testamenterat bort den till din bror. Din mor har dock alltid rätt till egendom som motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Viktigt att notera är dock att när en make dör ska en bodelning förrättas innan arvet efter denne fördelas (9 kap. 2 § ÄktB och 23 kap. 1 § ÄB). Vid en bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 §. ÄktB). Enskild egendom är i sin tur egendom som inte faller in under punkterna i 7 kap. 2 § ÄktB, d.v.s. egendom som inte gjorts enskilt via ett äktenskapsförord, egendom som givits i gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, o.s.v.. Om villan inte räknas som enskild egendom ska den därmed delas lika mellan din far och mor och den hälft som egentligen skulle tillfalla din far som nu är avliden kommer att tillfalla din bror. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra för att få min laglott om min mamma har givit bort all sin kvarlåtenskap i gåva?

2021-09-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Mamma har givit 2 av sina barn bostadsrättslägenheten i gåva år 2012. Gåvobrev finns. Det finns också 3 barn som inte fått något alls. Lägenheten är idag värd ca 2.000 000 kr. Detta är hela kvarlåteskapen så 3 barn blir helt arvslösa. Vad kan man göra åt detta ? Laglotten måste väl gälla. Mamma avled 2021 i juni 94 år.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ni kan göra åt att ni är tre barn som blir arvslösa. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga. Lagen innehåller regler om arv och testamente. Du skriver att din mamma har gett bort hela kvarlåtenskapen i gåva. Vad en arvlåtare ger till en bröstarvinge (sitt barn) ska presumeras vara ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits, d.v.s. om inte din mamma har skrivit ett gåvobrev där det står att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Problemet i ditt fall är att din mamma har givit bort all kvarlåtenskap till barnen. Detta är ett problem eftersom att om gåvan arvingarna mottagit är värd mer än vad de annars skulle fått som arvslott så behöver de inte betala tillbaka överskottet (6 kap. 4 §). Det finns dock ett undantag i 7 kap. 4 § ÄB som också är en skyddsregel som stärker laglottsskyddet. Paragrafen begränsar en persons möjlighet att ge bort gåvor kort tid före dödsfallet, eller att ge bort gåvor som inte innebär en större uppoffring, t.ex. om man ger bort en lägenhet som man fortfarande behåller nyttan av lägenheten. Då ska gåvan likställas med ett testamente. 7 kap. 4 § ÄB aktualiseras alltså vid två fall - det första när givaren har en avsikt att ordna successionen med hjälp av gåvan och det andra när givaren behåller den huvudsakliga nyttan av den bortgivna egendomen. Eftersom jag inte vet så mycket i ditt fall kan jag inte uttala mig om denna skyddsregel är tillämplig. Men om det bedöms som att alla villkor i 7 kap. 4 § är uppfyllda så kan dina syskon bli återbetalningsskyldiga. Om den är det så ska värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen som sedan ska fördelas mellan arvingarna. Man beräknar således laglotten som om gåvan aldrig givits.Vad kan du göra?Det du måste göra för att ta del av din laglott är att du vänder dig till tingsrätten och begär jämkning. Detta kan endast göras om 7 kap. 4 § ÄB är tillämplig. Denna talan ska väckas inom ett år från att bouppteckningen efter din mamma avslutades. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning, Sandra Bargabriel

Är det en gåva eller förskott på arv?

2021-03-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mormor avled nyligen och det är min syster och jag samt två mostrar som står som arvtagare.När mormor sålde sitt hus "lade hon in pengarna" i en lägenhet som står skriven på en av mostrarna. Finns det någon chans att få en del av lägenhetens värde i arv eller är det helt uteslutet? Hoppas att ni förstår frågeställningen.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om arv och testamente. Förskott på arvGåvor som en arvlåtare ger till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv (ÄB 6 kap. 1 §).Med bröstarvinge avses arvlåtarens avkomling (ÄB 2 kap. 1 §). I ditt fall är din moster bröstarvinge och din mormor arvlåtare. Detta innebär att gåvan som din mormor har givit din moster ska betraktas som ett förskott på arv. Denna presumtion kan dock brytas om arvlåtaren anger att gåvan inte ska vara förskott på arv, exempelvis i ett gåvobrev eller testamente. Presumtionen kan även brytas om det finns andra omständigheter som talar för att arvlåtarens avsikt aldrig var att gåvan skulle betraktas som ett förskott på arv. Vad händer om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv?Om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv innebär det att gåvans värde ska avräknas från arvingens andel i kvarlåtenskapen. Om det skulle vara så att gåvans värde överstiger det belopp som arvingen skulle fått i arv om gåvan aldrig delades ut från början så kan inte arvingen bli återbetalningsskyldiga för det överstigande beloppet. Sammanfattningsvis betyder det att gåvan din moster har fått ska betraktas som ett förskott på arv om inte det finns något som tyder på att din mormors avsikt var att det inte skulle vara det. Detta innebär att gåvans belopp ska avräknas från hennes andel av arvet. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,